↑ Return to Архів

Випуск 34, 2014

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 252–257

Батюк Т. [Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час]{Journalistic activities of Myron Korduba in the interwar period} 4–15

Біла С. [Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії]{The process of transition to the Lviv Stauropegic Union in the Ukrainian historiography} 16–30

Вишневський С. [Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму (1941 – 1944 рр.)]{Educational activities of specialized and educational institutions in the city of Yevpatoria during the German occupation of the Crimea (1941 – 1944)} 31–41

Галик В. [Соціальна стратифікація населення “Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка]{Social stratification of the population “Galician California” in the creative legacy of Ivan Franko} 42–52

Гриценко Г. [Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини XIХ – початку ХХ ст.]{Ukrainian-Byelorussian relations: writers’ personal acquaintance in the second half of the 19th – early 20th century} 53–63

Журавльов С. [Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20 – 30-х років ХХ століття (Грушевська Катерина Михайлівна)]{The tireless activist in the sphere of Ukrainian cultural-educational and social life in 20 – 30s of the 20th century (Hrushevska Kateryna Mykhailivna)} 64–75

Ільницький В. [Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)]{Using by Soviet punitive and repressive authorities of special devices in the fight against the liberation movement of the OUN in the Carpathian region (1945 – 1954)} 76–86

Козій О. [Соцiально-громадська функцiя римо-католицького духовенства Поділля у середині ХІХ століття]{Social-public function of the Roman Catholic clergy ofPodillya in the middle of the 20th century} 87–96

Лозинська І. [Організація судової системи у Галичині в роки першої світової війни]{Organization of the judiciary in Galicia during the First World War period} 97–111

Медвідь О. [Військова діяльність Дмитра Палієва]{Dmytro Paliyev’s Military Activity} 112–122

Панфілова Т. [Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.)]{Youth, cultural, educational and sports societies of Halychyna (the 19th century)} 123–133

Попп Р. [Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.)]{Peopleware of Drohobych region (1944 – 1953)} 134–146

Савчук І. [Журнал “Україна” крізь призму тематичних зацікавлень його авторів]{The journal Ukraine through the prism of thematic interests of its authors} 147–157

Стецик Ю. [Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії в період функціонування Святопокровської провінції: соціальне і територіальне походження (1739 – 1780 роки)]{The Basilian monkhood of the Przemysl Eparchy in functioning period of the St Intercession (Svyatopokrovsk) province: social and territorial origin (1739 – 1780)}158–168

Федоренко Я. [Особливості початкового етапу реформування аграрного сектору в Україні: історичний аспект]{Peculiarities of initial stage of agrarian sector reform in Ukraine: historical aspect} 169–179

Хомич Л. [Бруно Шульц у публічному просторі міжвоєнної Галичини: формування іміджу митця і письменника]{Bruno Schulz in public space of interwar Galicia: shaping the image of an artist and a writer} 180–190

Лазорак Б. [Участь церковного кліру Франції у Столітній війні: за матеріалами “Хронік” Жана Фруассара (1325 – 1340 рр.)]{Participation of the church clergy of France in the Hundred Years’ War: on the materials of the “Chronicles” by Jean Froissart (1325 – 1340)} 191–210

Мандзяк В. [Напад хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське Поділля в 1438 р.]{The attack of Seid-Ahmed I, Khan of the Great Horde, on Polish Podilliy in 1438}211–220

Петречко О. [Damnatio memoriae і становлення Принципату]{Damnatio memoriae and foundation of the Principate} 221–231

Руда О. [Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 роках]{Educational policy of the Second Commonwealth of Poland in 1918 – 1924} 232–246

[Список скорочень]{List of abbreviations} 247

[Наші автори]{Our authors} 248–251

[Вимоги]{Requirements} 258–259

[Реферати]{Abstracts}