↑ Return to Архів

Випуск 32, 2013

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 221–224

Іваник М. [Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{The role of district councils in the local self-government system of Galicia in the second half of the 19th – the early 20th century} 4–13

Тимошенко О. [Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період Російської революції 1905 – 1907 рр.]{Activity of liberal-democratic parties of Dnieper Ukraine during the Russian revolution of 1905 – 1907} 14–31

Пасіцька О. [Умови праці Львівських робітників та їх правове регулювання у 1920 – 1930-х рр.]{Work conditions of L’viv employees and legal regulation in 1920 – 1930}32–46

Сеньків М. [Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.)]{Forms and methods of exploitation of the collective farms peasantry in the western Ukrainian region (the end of 40s – the beginning of 50s of the 20th century)} 47–57

Ільницький В. [Ідентифікація тіл загиблих націоналістів у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)]{Identification of dead bodies in the nationalist OUN Carpathian province (1945 – 1954)} 58–68

Тиміш Л. [Дослідження місії християнства та української церкви у міжвоєнному Львові]{Research of Christianity mission and Ukrainian Church in L’viv in period between two wars} 69–80

Біла С. [Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії (1991 – 2001 рр.)]{The Union processes in the western dioceses of Kyiv metropoly in the Ukrainian historiography (1991 – 2001)} 81–95

Масненко В. [Самовизначення Дмитра Багалія у науковому та ідентифікаційному просторі українознавчих студій]{Self-identification of Dmytro Bahaliy in scientific and identification areas of Ukrainian studies} 96–113

Медвідь О. [Військово-мемуарні студії та редакційно-видавнича діяльність Дмитра Палієва]{Military memoir studios and editing-publishing activity of Dmytro Paliyev}114–122

Лозинська І. [Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова у Галичині]{Economic policy of F.F. Trepov’s administration in Galicia} 123–137

Лазорак Б. [Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.)]{Scientific readings of Dr. Ivan Franko on the issues of antiquity and medieval studies (Sambir, 1903)} 138–150

Галик В. [Головні редактори діаспорного часопису у США “Свобода” – кореспонденти Івана Франка]{Editors-in-chief of diaspora magazine Svoboda in the USA as correspondents of Ivan Franko} 151–162

Петречко О. [Політичні репресії: Сулла та Другий Тріумвірат]{Political persecution: Sulla and the Second Triumvirate} 163–174

Янко А. [Пошуки прабатьківщини етрусків у Нідерландській історіографії початку ХХІ ст.]{Quest for the Ancestral home of Etruscans in the Netherland historiography of the early 21st century} 175–189

Яремко М. [Державний переворот у Югославії 27 березня 1941 р.]{Yugoslav coup d’état of March 27, 1941} 190–200

Петренко К. [Вплив соціально-психологічних чинників на зовнішню політику об’єднаної Німеччини]{The influence of social and psychological factors of the foreign policy of united Germany} 201–214

[Список скорочень]{List of abbreviations} 215–216

[Наші автори]{Our authors} 217–220

[Вимоги]{Requirements} 225–226

[Реферати]{Abstracts}