Правила для авторів

Редколегія збірника фахового наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Пролеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія” запрошує вас до співпраці у нашому виданні.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги ВАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

 

  1. Приймаються статті обсягом від 9 – 20 сторінок, які раніше ніде не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання. Подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. Cтатті надсилати на електронну адресу (zbirnyku@gmail.com) (усі береги по 2,5 см). У тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова.
  2. Статті друкуються українською, російською, англійською та польською мовами. До кожної статті анотацію трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті). До анотації додаються 5-7 ключових слів.
  3. Статті збірника повинні відповідати структурі. Основна частина статтіповинна відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов‘язково містити такі структурні елементи: Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. 2Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 4Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються завдання, які дозволяють її досягти); 5Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 6Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).

Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

  1. Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.
  2. До статті додається реферат англійською мовою обсягом 1 сторінка, 12 кегль, 1,5 інтервал (до 3 тисяч знаків)

До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

  1. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

  1. Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Видання здійснюється із залученням коштів авторів. Номер картки Приватбанку буде надіслано автору.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Відповідальний секретар – к.іст.н., доцент   Медвідь Оксана Василівна

тел. 096 563 02 34