Горбачик Оксана Олександрівна

Горбачик Оксана ОлександрівнаГорбачик Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 3 вересня 1978 року в м. Дрогобичі.

Освіта. У 2000 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Українознавство». З 2011 по 2013 роки була здобувачем кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. У 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01. Історія України.

Трудова діяльність. У 2001 р. прийнята на посаду секретаря деканату історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У цьому ж році працювала за сумісництвом вчителем історії у ЗСШ № 5. З 2004 року переведена на посаду старшого лаборанта кабінету самостійної роботи історичного факультету. У 2011 р. обрана за конкурсом на посаду викладача кафедри всесвітньої історії.

Наука. З 2008 р. наукові інтереси пов’язані з проблемою суспільно-політичного життя на Галичині у першій половині ХХ ст., що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Громадсько-політична та наукова діяльність Матвія Стахіва (1895-1978)». Цей напрям дослідження представлений 7 публікаціями та дисертацією, у якій всебічно розкрито громадсько-політичну та науково-освітню діяльність Матвія Стахіва в контексті суспільно-політичних процесів Західної України у час Української революції та міжвоєнний період ХХ ст.; з’ясовано особливості формування світогляду М. Стахіва; охарактеризовано військову діяльність М. Стахіва та перші кроки в студентському русі та громадському житті; досліджено організаційно-політичну працю діяча в УРП-УСРП; визначено основні здобутки у науковій сфері та редакторсько-публіцистичній діяльності; з’ясовано особливості діяльності в екзильних інституціях УНР та культурно-освітніх українських діаспорних товариствах. Результати дослідження апробовано на наукових семінарах та всеукраїнських і міжнародних конференціях «Західно-Українська Народна Республіка (1918 – 1923). До 90-річчя утворення» (Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 30 жовтня – 1 листопада 2008 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Українська державність: історія і сучасність» (Маріуполь, 28 листопада 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду» (Мукачево, 21-22 жовтня 2011 р.); XXІIІ науковій сесії НТШ (Дрогобич, 23 березня 2012 р.); ХІ Дрогобицькій Міжнародній науковій історико-краєзнавчій конференції «Дрогобицько-Самбірське Підгір’я в історії Центрально-Східної Європи» (Дрогобич, 16-17 листопада 2012 р.); Третіх наукових читаннях імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, 7-8 березня 2013 р.);  XXІV науковій сесії НТШ (Дрогобич, 29 березня 2013 р.).

Основні публікації.

 1. Горбачик О.О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва у другій половині 1930-х рр. / О.О. Горбачик // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Випуск 6. – Луцьк, 2011. – С. 39-46.
 2. Горбачик О.О. Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва (1935-1939 рр.). / О.О. Горбачик // Матер. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. від 21-22 жовтня 2011 р. – Мукачево: Видавництво Ужгородського державного університету, 2011. – С.180-183.
 3. Горбачик О.О. Взаємини Матвія Стахіва із владними інституціями Другої Речі Посполитої (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.) / О.О. Горбачик // Spheres of culture. 1. Lublin, 2012.– С.223-229.
 4. Горбачик О.О. Редакційно-публіцистична діяльність Матвія Стахіва у міжвоєнний період ХХ ст. / О.О. Горбачик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ: ВІР УАН, 2012. – Вип. 67. – С. 182-186.
 5. Горбачик О.О. Участь Матвія Стахіва у боротьбі за Державну незалежність ЗУНР / О.О. Горбачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 100-104.
 6. Горбачик О.О. Історія Галичини у наукових розвідках Матвія Стахіва / О.О. Горбачик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23. – Львів: Вид-во НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2013. – С. 275-282.
 7. Горбачик О.О., Козій О.І. Нова історія країн Азії і Африки. Частина 2. Методичні матеріали для семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 36 с.
 8. Горбачик О.О. Поширення бахаїзму в Україні / О.О. Горбачик // Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії». Матеріали конференції 18-19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич: Вид. ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – С. 67-68.
 9. Горбачик О.О. Перша світова війна в рефлексії Матвія Стахіва / О. Горбачик // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (ДДПУ імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 року). –Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 68-69.
 10. Горбачик О.О., Козій О.І. Новітня історія країн Азії і Африки. – Частина 1: Методичні матеріали для семінарських занять / О.О. Горбачик, О.І. Козій // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2015. – 34 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Нова історія країн Азії і Африки: методичні матеріали для семінарських занять [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія» ОКР «Бакалавр»]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 33 с. (співавтор – Козій О.І.)
 2. Новітня історія країн Азії і Африки. – Частина 1: Методичні матеріали для семінарських занять (для студентів денної форми навчання). – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 34 с. (співавтор – Козій О.І.)
 3. Нова історія країн Азії і Африки. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 60 с. (співавтор – Козій О.І.)
 4. Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ століття: методичні матеріали до семінарських занять / Олександр Іванович Козій, Оксана Олександрівна Горбачик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с. (співавтор – Козій О., авторська участь – 20 с.)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Культурно-просвітня та політична праця М. Стахіва у 1919-1924 рр. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 50 – 56. (співавтор – Козій О., авторська участь – 3 с.) (Cite Factor, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services, Index Copernicus Internationale)
 2. M. Stakhiv’s political activity in researches by the representatives of Ukrainians abroad and contemporary domestic historians // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 7. – С. 97 – 103. (співавтор – Козій О., авторська участь – 3 с.) (Cite Factor, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services, Index Copernicus Internationale)

Наукові статті у фахових та інших  виданнях:

 1. Українсько-китайські взаємини у галузі культури на початку ХХІ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Миколаїв, 2015. – № 4 (12) (жовтень – грудень). – С. 111 – 115. (співавтор – Козій О.І.)
 2. Огляд сучасної української історіографії громадсько-політичної діяльності М. Стахіва // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 10 / [ ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 104-108. (співавтор – Козій О.І.)
 3. Громадсько-політична та наукова діяльність М. Стахіва: джерелознавчий огляд // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – С. 55 – 60. (співавтор – Козій О. І., авторська участь – 3 с.)
 4. Громадсько-політична діяльність М. Стахіва у працях науковців міжвоєнного періоду, дослідженнях радянських істориків та представників українського зарубіжжя // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 163 – 169. (співавтор – Козій О., авторська участь – 3 с.)

 

Вклад у розвиток кафедри. Здійснює роботу по формуванню електронної бази джерел та літератури з дисциплін кафедри.

Особиста практика. Співпрацює з учителями та учнями шкіл району, міста Дрогобича, проводить індивідуальні консультації студентам з питань підготовки до практичних занять, написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів – проблеми суспільно-політичного життя на Галичині у першій половині ХХ ст.; громадсько-політична та наукова діяльність Матвія Стахіва; актуальні проблеми історії Сходу та українське сходознавство.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяла участь у роботі 10-ти наукових конференцій.

Керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під її керівництвом було опубліковано 4 наукові статті студентів.

Оновлено: 8 Листопад, 2018