Тельвак Вікторія Петрівна

Telqvak01Тельвак Вікторія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 14 лютого 1975 року у с. Берізки-Бершадські, Бершадського району Вінницької області.

Освіта. У 1997 році закінчила історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Всесвітня історія та практична психологія». Дисертацію захистила 10 березня 2004 року у спеціалізованій Вченій раді К 26.864.01 при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства. З 03 лютого 2006 року – доцент кафедри історії України, з 01 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії.

Трудова діяльність. 1 вересня 2002 року прийнята на посаду викладача кафедри історії України. 1 вересня 2005 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри історії України. З 3 лютого 2006 року – прийнята на посаду доцента кафедри історії України. З 1 вересня 2006 року і до тепер – доцент кафедри всесвітньої історії.

Наука. Ще зі студентських часів наукові інтереси були пов’язані з вивченням української історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема, з постаттю її патріарха – Михайла Грушевського, що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Михайло Грушевський як дослідник української історіографії». Цей напрям дослідження представлений більш ніж 50 науковими працями, серед них – дві монографії. Активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних (Міжнародні наукові історико-краєзнавчі конференції “Дрогобицько-Самбірське Підгір’я крізь призму століть”, Міжнародні наукові конференції «Історія релігій в Україні», «Forum pograniczne. Obsesje. Projekcje. Projektу. (Chełm), Міжнародні наукові конференції “Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX-XX століть” (Краків) та ін.) конференційних проектів. Приймає участь в реалізації кафедральної наукової теми.

Інша сфера зацікавлень – регіональна історія, зокрема, минуле Дрогобицько-Самбірського Підгір‘я.

Основні публікації.

 1. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський про українську історіографію кінця ХІХ – початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Наукове видання історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С. 167-181.
 2. Тельвак Вікторія. Історичні концепції М.С.Грушевського в історіографії кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т.7 (9). – С.83-91.
 3. Тельвак Вікторія. Проблеми становлення української історіографії у працях Михайла Грушевського // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С.25-36.
 4. Тельвак Вікторія. Українська церква в історіографічній спадщині Михайла Грушевського // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 р.). Книга І. – Львів, 2002. – С.235-236.
 5. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський contra В‘ячеслав Липинський (до питання про соціальну функцію історії) // В‘ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження). – Збірник наукових праць. – К., 2002. – 199-209.
 6. Тельвак Вікторія Проблема періодизації української історіографії у працях Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VI. – Дрогобич: Вимір, 2002. – С. 395-406.
 7. Тельвак Вікторія. Релігійні мотиви українського літописання у спадщині М.Грушевського-історіографа // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 року). – Львів, „Логос” – 2003. – Книга ІІ. – С. 434-439.
 8. Тельвак Вікторія. Термін „історіографія” та предмет історії історичної науки у спадщині Михайла Грушевського // Український історичний збірник. – 2002 (Випуск 5). – К., 2003. – С. 404-423.
 9. Тельвак Вікторія. Козацьке літописання у працях Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. VІI. – Дрогобич, 2003. – С. 275-289.
 10. Тельвак Вікторія. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2003. – Вип. 50. – С. 9-15.
 11. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський та Київський університет (до проблеми становлення історіографічної концепції) // Polska i jej wschodni sąsiedzi. Tom 4. Pod redakcją Andrzeja Andrusiewicza. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – S. 48 – 61.
 12. Тельвак Вікторія. Творча спадщина Миколи Костомарова в історіографічній рецепції Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні / Відп. Ред.. Ю.А.Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2004. – Вип. 14. – С. 484-496.
 13. Тельвак Вікторія. Наукова спадщина Михайла Максимовича в історіографічній творчості Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VIII. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 331-337.
 14. Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. Монографія. – Київ-Дрогобич, 2005. – 334 с.
 15. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський та дискусії в українській історіографії кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. IХ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 288-298.
 16. Роман Новацький, Віталій Тельвак, Тельвак Вікторія. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934). – Opole: Politechnika Opolska, 2007. – 375 s.
 17. Тельвак Вікторія. “Gazeta Naddniestrzańska” як історичне джерело // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 734-744.
 18. Тельвак Вікторія. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 91-93. – С. 69-71.
 19. Тельвак Вікторія. Михайло Грушевський – дослідник української історіографії (теоретико-методологічний аспект) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІV-XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 264-273.
 20. Тельвак Вікторія. Новинка польської грушевськіани // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 604-607.
 21. Тельвак Вікторія. Шлях до соборності українських земель: новий історичний погляд (Тимченко Роман, Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української народної Республіки (листопад 1918-квітень 1920 рр.): Монографія, Київ: Інститут історії України НАНУ 2013, 347 с.) // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2013. – Volume V. – S. 374-376.
 22. Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Ювілейна грушевськіана 1926 року на сторінках львівської преси // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – Tom XII. Czasopisma XIX-XX w. – S. 117-126.
 23. Тельвак Вікторія. Перша інтелектуальна біографія Олександра Лотоцького // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х. – S. 396-401.

Монографії:

 1. Михайло Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. І. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 238 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. );
 2. Михайло Грушевський. життєпис на тлі доби. Том. ІІ. – Дрогобич-Ополє, 2016. – 255 c. (у співавторстві з Тельваком В.В. і Новацьким Р.) (авт. частка – 100 с. ).

Навчально-методичні посібники:

 1. Нова історія країн Європи і Америки: методичні матеріали до самостійної роботи фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія» заочної форми навчання / Вікторія Петрівна Тельвак. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 78 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історіографії та методології історії. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.02030201 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с. (співавтори – Тельвак В.В., Лазурко Л.М.)
 3. Нова історія країн Європи та Америки: навчально-методичний посібник, ч. 1.: Методичні матеріали до семінарських занять» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія))». / Тельвак Вікторія Петрівна. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Конференційні підсумки ювілейного року Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 230 – 234. (EBSCO, Google Scholar, Slavic Humanities Index)
 2. Проблема «Росія та Європа» в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 21 – 32. (співавтор – Тельвак В.В., авторська участь – 6 с.) (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)

Наукові статті у фахових та інших виданнях:

 1. Ювілейна грушевськіана 1926 року на сторінках львівської преси // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – Tom XII. Czasopisma XIX-XX w. – S. 117 – 126. (співавтор – Тельвак В.В.)
 2. Перша інтелектуальна біографія Олександра Лотоцького // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Volume Х. – S. 396 – 401.
 3. «Предтеча унії» – історико-церковне дослідження Олександра Сушка // Історія релігій в Україні: науковий щорічник 2015 рік. – Л.: Логос, 2015. – Книга І. – С. 49 – 58. (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)
 4. Постать Михайла Грушевського на сторінках «Галичанина» // Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki. Pod redakcją Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. – Tom XV. Czasopisma XIX-XX w. – S.19-30. (співавтор – Тельвак В.В.)
 5. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип’якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку» // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». – Л.: Логос, 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – С. 316-326. (0,5 д.а.) (співавтори – Тельвак В.В., Педич В.П.)
 6. Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 65-90. (співавтор – Тельвак В.В.)

Вклад у розвиток кафедри: Автор методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних предметів: «Нова історія країн Європи та Америки», «Історіографія нової та новітньої історії», «Нації та націоналізм у Європі в ХІХ – на початку ХХ ст.» та ін. Керує курсовими, дипломними та магістерськими проектами студентів.

Громадська діяльність. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Протягом 2009-2014 рр. – член вченої ради історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка

Інтереси та вподобання: українська історіографія другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., грушевськознавство, краєзнавство Дрогобиччини, історія країн Західної Європи та Америки нового часу, нації та націоналізм у Європі в новий час.

Член редколегії фахового наукового журналу «Scriptorium nostrum». Член постійної спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяла участь у роботі 15-ти наукових конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів.

Оновлено: 8 Листопад, 2018