Петречко Олег Михайлович

Petrechko01Петречко Олег Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 3.04.1967 р.

Освіта. У 1984 р. закінчив середню школу № 2 м. Дрогобича. У 1992 р. отримав диплом з відзнакою у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1997 р. закінчив аспірантуру у Львівському державному університеті імені Івана Франка, У 2008 р. закінчив докторантуру у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

 

Сфера наукових зацікавлень: історія Стародавнього Риму, релігійні погляди римського суспільства, раннє християнство. Д-р істор. н. (2010), професор (2013). Н. в м. Дрогобич. Закінчив істор. ф-т Львівського державного ун-ту ім. І. Франка (1992; із 1999 – Львівський національний університет ім. І. Франка), аспірантуру (1997) та докторантуру (2008) цього вузу, працював у Дрогобицькому державному педагогічному університеті на посадах: викладач (1995-1998), старший викладач (1998-1999), доцент (1999-2011), професор (2011), завідувач кафедри всесвітньої історії (від 2011). Канд. дис. на тему «Еволюція внутрішньої та зовнішньої політики Римської імперії в I ст. н.е.» захистив у Львівському державному університеті (1998). Докторську дис. на тему «Суспільно-політичний розвиток Римської імперії в І – на поч. ІІІ ст. н.е.: від «відновленої» Республіки до сенатської монархії» захистив в Ужгородському національному університеті. Бере участь у наук. роботі: член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, здійснює наук. кер-во аспірантами. Член Харківського історико-археологічного товариства. Головний редактор фахового видання «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія». Автор понад 100 наук. і науково-методичних праць.

Праці:  Суспільно-політичний розвиток Римської Імперії в І – на поч. ІІІ ст. н. е.: від “відновленої” Республіки до сенатської монархії: монографія. Львів, 2009; Античні студії Михайла Драгоманова. В кн.: Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. Київ, 2011;  Political Persecution – Sulla and the Second Triumvirate. В кн.: Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition. Lublin, 2013; Астрологія у суспільно-політичному житті Стародавнього Риму від пізньої Республіки до династії Северів [Текст] / Олег Петречко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2011. – Випуск ХIV–XV. – С. 9–18; Уявлення стародавніх римлян про існування душі у потойбічному світі [Текст] / Олег Петречко // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Рута, 2011. – № 1(5). – С. 153-159; Римське суспільство і superstitio доби принципату [Текст] / Олег Петречко // Древности. – Харків : Харківське історико-археологічне товариство, 2011. – С. 53-63; Переслідування християн у добу Септімія Севера [Текст] / Олег Петречко // Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 8. – С. 57-62; Особливості культу імператора у грецьких провінціях Римської імперії доби принципату [Текст] / Олег Петречко // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – № 2(6). – С. 31-37; Галатія доби принципату і культ імператора [Текст] / Олег Петречко // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 142-152; Переслідування християн у добу Марка Аврелія [Текст] / Олег Петречко // Гуржіївські історичні читання : Збірник наукових праць. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 268-270; Професор Львівського університету Іван Іванович Вейцківський // Археологічні дослідження Львівського університету. 2012. Випуск 14–15. С. 296–304; Ludi Saeculares Септімія Севера [Текст] / Олег Петречко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2012. – Випуск XVІ. – С. 11–17; Релігійна політика Септімія Севера та культ імператора [Текст] / Олег Петречко // Древности. – Харків : Харківське історико-археологічне товариство, 2012. – С. 54-60; Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату [Текст] / Олег Петречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – Історія. – № 110. –  С. 50-53; Рескрипт Адріана Мініцію Фундану [Текст] / Олег Петречко // Проблеми історії та археології України: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (Харків, 9-10 листопада 2012 р.). – Харків : ТОВ «НТМТ», 2012. – С. 57.

Монографії:
 1. Mark Antony’s damnatio memoriae and the Foundation of the Principate // Marcus Antonius – history and tradition, ed. D. Słapek, I. Łuć, Lublin, 2016. – S. 180 – 200. (розділ колективної монографії – 21 с.)
 2. The Religious Policy of Pompey the Great // Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem), ed. Norbert Rogosz, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. – P. 117 – 127 (розділ колективної монографії – 11 с.).
Підручник:
 1. Історія Стародавнього Риму : підручник. для студ. спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. М. Петречко ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 576 с.
Навчально-методичні посібники:
 1. Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середньовічної Європи: методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 30 с.
 2. Історія стародавнього світу: методичні матеріали до семінарських занять: [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020302 «Історія»]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
Наукові статті у фахових виданнях:
 1. Damnatio memoriae і становлення принципату // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 221-231.
 2. Professor of the Lviv University Solomon Lurie // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С. 175 – 185.
 3. The roman imperial cult in Galatia // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – № 3. – С. 85 – 91.
 4. A burial rite of the romans in the context of the ancient society conception of the soul // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 246 – 265.
 5. The attitude of the Roman authorities to Christianity during the reign of the Severan dynasty // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 260 – 277.
 6. Релігія як інструмент політики Помпея Великого // Древности 2016–2017 : Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2017. – Вып. 14–15. – С. 62 – 69.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка та К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.Брав участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент протягом 2014 – 2017 рр.

Науковий керівник кафедральної наукової теми «Актуальні питання всесвітньої історії в українській та зарубіжній історіографії ХІХ – поч. ХХІ ст.».

Головний редактор серії «Історія» збірника наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук» (2014–2017 рр.).

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяв участь у роботі 25-ти наукових конференцій.

На сьогодні науковий керівник 3-х аспірантів.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів.

Під його керівництвом було опубліковано 12 наукових статей студентів.

Оновлено: 7 Листопад, 2018