↑ Повернутись до Кафедра історії України

Батюк Тарас Володимирович

Батюк Тарас Володимирович – доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент. Народився 25 серпня 1971 року у м. Дрогобич Львівської області.

Освіта. У 1993 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію “Історик. Викладач історії”. Впродовж 1993 – 1996 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію “Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст.” за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії України.

Трудова діяльність. З вересня 1997 року працював на посаді викладача кафедри історії України ДДПУ ім. Івана Франка, з квітня 2004 року – на посаді старшого викладача цієї ж кафедри. У січні 2005 року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри історії України (з вересня 2007 р. – кафедри нової та новітньої історії України).

Наука. У 1997 – 2005 рр. займався вивченням рівня військової справи в українських землях у другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст., а саме: дослідив склад, чисельність, структуру та організацію, озброєння, бойові можливості українського козацького війська, військових формувань українських князів та коронних військ, які формувалися в українських землях, здійснив їх порівняння з військами основних противників – Оттоманської імперії та Кримського ханства; висвітлив участь українських військ у протистоянні турецько-татарській експансії, зокрема сухопутних і морських походах, а також експедиціях у Молдову та Угорщину.

Беручи участь у розробці кафедральної теми “Західноукраїнські землі в першій половині XX ст.: соціально-політичні та етнокультурні процеси” впродовж 2006 – 2010 рр. на основі аналізу документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України розкрив маловідомі факти діяльності еміграційного уряду ЗУНР у 1920 – 1921 рр.

У 2011 – 2015 рр., працюючи над індивідуальною темою “Західна Україна у міжвоєнний період (1919 − 1939 рр.)”, дослідив окремі періоди діяльності відомих діячів краю Льонгина Цегельського та Мирона Кордуби.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, постійний учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій.

Контактні засоби зв’язку: tbatyuk@gmail.com

ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-4159-5226

 

Найважливіші праці
Монографії, статті

 1. Батюк Т.В.,Галів М.Д. Історія школи села Гаї Нижні. Книга 1: 1816 – 1939 рр. / Т.В. Батюк, М.Д. Галів. – Дрогобич: Швидкодрук, 2013. – 126 с. (монографія)
 2. Батюк Т.В.Взяття Кафи в 1616 р. в світлі новознайдених джерел // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2004. – Вип. 14. – С. 4 – 14. (фахове видання)
 3. Батюк Т.В.Козацькі збройні формування у ІІ половині ХVІ – першій чверті ХVІІ ст. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2005. – Вип. 16. – С. 4 – 13. (фахове видання)
 4. Батюк Т.В.Спроби реформування козацтва та створення реєстрового війська у другій половині ХVІ – першій чверті ХVІІ ст. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ.– Дрогобич, 2006. – Вип. 18. – С. 84 – 93. (фахове видання)
 5. Батюк Т.В.Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст.: історіографія проблеми Дрогобицький краєзнавчий збірник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2006. – Вип. Х. – С. 186 – 200. (фахове видання)
 6. Батюк Т.В.Соляні жупи Дрогобицького староства у XVI – XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2008. – Вип. ХІ–ХІІ. – С. 130 – 138. (фахове видання)
 7. Батюк Т.В.Надзвичайна дипломатична місія УНРади ЗУНР до США // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 116 – 122. (фахове видання)
 8. Батюк Т.В.Фінансова місія Льонгина Цегельського у США (1920 – 1921 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск двадцять четвертий. Історія. – С. 38 – 50. (фахове видання)
 9. Батюк Т.В.Дисциплінарне розслідування уряду ЗУНР у справі Льонгина Цегельського // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 4 – 16. (фахове видання)
 10. Батюк Т.В. Проблеми дослідження військової історії України другої половини XVI – початку XVII ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск тридцятий. Історія. – С. 4 – 17. (фахове видання)
 11. Батюк Т.В.Співпраця Мирона Кордуби з газетою “Буковина” // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : Історичні науки. – Острог : Національний університет  “Острозька академія”, 2013. – Вип. 20. – С. 147 – 151.  (фахове видання)
 12. Батюк Т.В.Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 4 – 15. (фахове видання)
 13. Батюк Т.В., Галів М.Д.Діяльність Товариства “Просвіта” на Стрийщині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.): за матеріалами періодичних видань // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип. 9. − С. 11 – 23. (РІНЦ)
 14. Батюк Т.В., Ільницький В.І.Заходи репресивно-каральних органів із розшуку Миколи Твердохліба-“Грома” (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 22 – 31. (РІНЦ)
 15. Батюк Т.В.Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віденсько-буковинський період)  Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал. – 2016. – Вип. 2 (5). – С. 26–47. Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/135/111 (фахове видання)
 16. Батюк Т.В.На захисті національних інтересів: публіцистика Мирона Кордуби у міжвоєнний час ДКЗ. – Дрогобич, Посвіт, 2017. – С. 249 – 256. (фахове видання)

 

Навчально-методичні посібники

 1. Історія України:навчально-методичний комплекс / Т. Батюк, О. Медвідь, Р. Попп, І. Лучаківська. – Дрогобич, 2006. – 192 с.
 2. Історія України: навчально-методичний комплекс (для студентів неісторичних спеціальностей) / Т.В.Батюк (теми 1–4), І.Л. Лучаківська (теми 10–12), О.В. Медвідь (теми 5–7, 8 (заняття 1), Р.П. Попп (теми 8 (заняття 2), 9, 13). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 210 с.
 3. Історія України: Методичні поради до самостійної роботи студентів неісторичних спеціальностей / Т. Батюк, О. Медвідь, Р. Попп, І. Лучаківська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 74 с.
 4. Методичні рекомендації до державного іспиту “Історія з методикою викладання в основній школі / Т. Батюк,О. Медвідь, М. Сеньків та ін. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 144 с.
 5. Історія України.Тексти лекцій [для студентів неісторичних напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”] / Тарас Володимирович Батюк, Микола Дмитрович Галів, Василь Іванович Ільницький, Іванна Львівна Лучаківська, Оксана Василівна Медвідь, Руслана Петрівна Попп, Михайло Васильович Сеньків, Василь Петрович Футала, Катерина Петрівна Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 200 с.
 6. Батюк Т.В.Історія України: методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання неісторичних напрямів підготовки ОКР “Бакалавр” / Тарас Володимирович Батюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 108 с.
 7. Історія України:методичні матеріали для семінарських занять [для підготовки фахівців ОР “Бакалавр” неісторичних напрямів підготовки / Т.В. Батюк (теми 1-3), М.Д. Галів (теми 4-6), В.І. Ільницький (теми 7-8)]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
 8. Батюк Т.В.Історія України. Методичні матеріали до семінарських занять.  Навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Історія»]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 32 с.

Навчальна та навчально-методична робота. Читає курси: “Історія України (від найдавніших часів до XVI ст.)” (на історичному факультеті), “Історія України (на неісторичних факультетах). Керує підготовкою студентами курсових, дипломних та магістерських робіт.

Брав участь у розробці навчальних програм з історії України, підготував низку навчально-методичних посібників.

Інтереси та вподобання: сфера наукових інтересів – історія українського козацтва; історія Галицько-Волинського князівства; західноукраїнські землі у міжвоєнний період.

Оновлено: 27 Березень, 2018