Менько Василь Ігорович

Менько Василь Ігорович – викладач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. Народився 14 січня 1982 р. в смт. Східниця, Львівської області.

Освіта. У 1999 р. закінчив Бориславську ЗОШ № 3,  цього ж року  вступив на перший курс історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2004 з відзнакою, здобувши кваліфікацію – вчитель історії та народознавства.

Трудову діяльність розпочав з вересня 2005 р. працюючи на посаді старшого лаборанта Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства, при історичному факультеті ДДПУ імені Івана Франка, згодом переведений на посаду провідного спеціаліста цієї ж лабораторії.

У 2007 р. вступив до аспірантури зі спеціальності: «Онтологія, гносеологія та феноменологія». Паралельно з навчанням працював на посаді викладача кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, де і працює на даний час. Забезпечує викладання курсу «Археологія».

Перелік наукових та методичних праць:

Монографії

 1. Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013 . – 404 с. (у співавторстві) (авт. частка – 43 с.)
 2. Східницька лемківська громада (ґенеза, історія, спогади). – Дрогобич. Посвіт, 2015. – 64 с. (співавтор – Піляк Н.) (авт. частка – 50 с.)
 3. Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім.. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013 . – 404 с. (авторська участь С. 25 – 33, 319 – 354.)
 4. Менько В. Східницька лемківська громада (ґенеза, історія, спогади). Науково-популярний нарис. / Василь Менько, Назар Піляк. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 64 с.

Статті, тези

 1. Менько В. Львівське Успенське братство XVI – XVIII ст. в дослідженнях істориків Львівської наукової школи / В. Менько // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск XI-XII. – Дрогобич, 2008. – С. 165-179.
 2. Менько В. Село Східниця Дрогобицького району в XVII – 30-х рр. XX ст. / В. Менько // Фортеця: збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 679-688.
 3. Менько В. Історія церковних братств в Україні у польській історіографії / В. Менько // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С 97-109.
 4. Менько В. Церковні братства Волині в історіографії другої половини XIX початку XXI ст. / В. Менько // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск XIII. – Дрогобич, 2009. – C. 146-155.
 5. Менько В. Церковні братства Галича в світлі історіографічних досліджень. / В. Менько // Історико-релігійні та етнокультурні особливості галицького регіону в західноукраїнському контексті. –Галич: «Давній Галич», 2010. – С. 63-67.
 6. Менько В. Рогатинське церковне братство в світлі історіографічних досліджень / В. Менько // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. І.Франка. – Вип. 24. Історія. – Дрогобич, 2009. – С. 219-229.
 7. Менько В. Церковні братства Галичини і Волині XVII-XVIII століть у дослідженнях Антона Петрушевича (на прикладі «Сводной Галицько-руськой летописи») / В. Менько // Історія релігій в Україні: науковий щорічник: Львівський музей історії: «Логос», 2010, – Кн. 1. – С. 603-609.
 8. Менько В. Національно-визвольний рух на теренах Східниці у 30-х рр. XX ст. / В. Менько // Літопис Бойківщини. Ч. 1/78 (89). ЗСА-Канада-Україна, 2010. – С. 87-93.
 9. Менько В. Історичні дослідження ХІХ – початку ХХІ ст. благодійної діяльності православних церковних братств київської митрополії / В. Менько // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск XIV-XV. – Дрогобич, 2011. – C. 242-251.
 10. Менько В. Проблема походження церковних братств України та Білорусії у працях представників російської історичної науки (50-ті роки XIX – поч. XX ст.) / В. Менько // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник – 2011 рік. – Книга І. – Львів: «Логос», 2011. – С. 101-106.
 11. Менько В. Теорії походження православних церковних братств: особливості інтерпретації в українській історичній науці ХІХ – початку ХХ ст. / В. Менько // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2012. – Кн. I. – С. 189-196.
 12. Менько В. Книговидання церковних братств українських єпархій Київської митрополії XVI – XVII ст.: підсумки досліджень в історіографії / В. Менько // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск XVІ. – Дрогобич, 2012. – C. 189-198.
 13. Менько В. Ґенеза православних церковних братств Київської митрополії в дослідженнях вітчизняних істориків ІІ пол. ХІХ ст. // Православ’я в Україні: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2012. – С. 362-368.
 14. Menko V. The Origin Theories of Orthodox Church Fraternities: Interpretation Peculiarities in Ukrainian Historical Science of the End of 19th – Beginning 20th Century // Spheres of culture. VolumeII. – Lublin. – 2012. – P. 253-259.
 15. Менько В. Львівське Ставропігійне братство у дослідженнях А. Криловського / В. Менько // Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – С. 47-49.
 16. Менько В. Археологічні дослідження історичного факультету: діяльність Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства (2000-2013 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 41 – 50.
 17. Менько В. Культурна діяльність православних братств Київської митрополії у працях українських істориків (ІІ пол. ХІХ – 30 рр. ХХ ст.) // Православ’я в Україні: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 307-315.
 18. Менько В. Візія українських та польських істориків щодо створення та діяльності православних церковних братств Перемишльської єпархії / В Менько // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції /[під ред. мипроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Еіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2014. – С. 450-457.

Навчально-методичні посібники

 1. Археологічна практика: Методичні рекомендації з проведення польової практики [для студентів першого курсу історичного факультету ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
 2. Археологія. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с.
 3. Шкільний курс історії та методика його викладання : методичні рекомендації до семінарських занять / Світлана Ярославівна Біла, Василь Ігорович Менько. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 106 с. (6,6 др. арк.) (співавтор – С. Я. Біла) (авторська участь – 53 с.)

Наукові статті

 1. Культурна діяльність православних братств Київської митрополії у працях українських істориків (ІІ пол. ХІХ – 30 рр. ХХ ст.) // Православ’я в Україні: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 307-315.
 2. Археологічні дослідження історичного факультету: діяльність Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства (2000-2013 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. ХVІІ-XVIII. – С. 41 – 50.
 3. Візія українських та польських істориків щодо створення та діяльності православних церковних братств Перемишльської єпархії // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції / [під ред. мипроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Еіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2014. – С. 450-457.
 4. Історичні дослідження українських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. освітньої діяльності православних церковних братств Київської митрополії // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської Академії (1615–2015) / [під ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2015. – Ч. 2. – С. 145-155. (співавтор – Андроник Б.)
 5. Археологічні пам’ятки Східниці // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2017, Борислав – Східниця). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2017. – С. 20 – 23. (0,3 др. арк.)
 6. Створення та діяльність православних церковних братств Перемишльської епархії в працях українських та польських істориків // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 184 – 188.
 7. Ґенеза та походження православних церковних братств України і Білорусії у працях представників російської історичної науки (50-ті. рр. XIX – поч. XX ст.) // Східноєвропейський історичний вісник/ [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 7. – С. 16–22.
 8. Церковні братства Галичини і Волині XVIІ – XVIII ст. в дослідженнях о. Антіна Петрушевича (на прикладі «Сводной Галицко-русской летописи») // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 14–21.

Внесок у розвиток кафедри. Праця з науково-дослідної роботи у напрямку дослідження кафедральної теми «Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.)». Індивідуальна тема «Історико-археологічні дослідження Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (VIII- XVст.)». З 2008 р. є одним з керівників археологічної практики студентів історичного факультету.

Інтереси та вподобання: археологія, нумізматика, церковна історіографія.

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяв участь у роботі 10-ти наукових конференцій.

Є одним із керівників археологічних експедицій у Дрогобичі, Тустані та ін.  Керує написанням курсових робіт студентів.

Оновлено: 8 Листопад, 2018