↑ Повернутись до Кафедра історії України

Стецик Юрій Орестович

Стецик Юрій Орестович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, докторант Львівського національного університету імені Івана Франка. Народився 11 грудня 1977 р. у с. Уличне Дрогобицького району.

Освіта. У 1993 р. закінчив Уличненську ЗОШ. 1995 р. – випускник гуманітарного класу Дрогобицької обласної профільної спеціалізованої школи (сьогодні – педагогічний ліцей) при Дрогобицькому педагогічному інституті імені Івана Франка. Впродовж 1995 – 2000 рр. навчався на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2002 р. вступив до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, яку закінчив у 2005 р. У цьому ж році  успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. У 2010 році присвоєне вчене звання доцента кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. Із вересня 2015 р. докторант кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. 2000 – 2001 рр. – вчитель історії Станківської ЗОШ (Стрийський район) та викладач (за сумісництвом) кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2001 – 2002 рр. – старший лаборант, а через рік провідний спеціаліст Науково-дослідної лабораторії та археології історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Впродовж 2004 – 2006 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії, 2006 – 2007 рр. – доцент кафедри методики історії та спеціальних історичних дисциплін, з 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка. з 2017 р. – доцент кафедри історії України ДДПУ імені Івана Франка.

Наука. З 2000 р., після захисту дипломної роботи та публікації її результатів, розпочав наукове дослідження василіанських монастирів, спочатку Дрогобиччини, а надалі розширено географічні межі від церковної адміністративно-територіальної одиниці Перемишльської унійної єпархії до  всієї Святопокровської провінції Чину Святого Василія Великого, яка охоплювала окрім згаданої Перемишльської, також Львівську, Луцьку та частково Холмську, Володимирську, Київську єпархії.

Таким чином, у науковій діяльності можна виокремити наступні етапи:

1997 – 2000 рр. – вивчав історії монастирів Дрогобицького району (XIV – поч. XIX ст.);

2000 – 2005 рр. – досліджував василіанські монастирі Перемишльської єпархії (XVIII ст.);

2005 – 2013 рр. – опрацьовував джерела до історії церков Перемишльської унійної єпархії (XVIII – XIX ст.);

з 2014 р. – проводиться дослідження історії церков та монастирів Дрогобицько-Самбірського Підгір’я в контексті розвитку Перемишльської унійної єпархії та Святопокровської провінції ЧСВВ (XVІІ – поч. XX ст.).

Контактні засоби зв’язку: stetsyk_u_o@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1795-687X

ResearcherID: E-5136-2018

Основні публікації:
Монографії
 1. Пограничний В., Стецик Ю., Тимошенко Л. Церква і парафія Святої Трійці у Дрогобичі (до 200-ліття відновлення парафії у центрі міста) / Праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: Коло, 2008. – Випуск 4.– 140 с. (колективна монографія)
 2. Кріль М., Стецик Ю., Тельвак В. В умовах монархії Габсбургів // Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку XXI ст.) / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 87 – 140. (колективна монографія)
 3. Стецик Ю. Парафіяльна церква села (1589 – 1946 рр.) // Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич, Коло, 2013. – С. 184 – 216. (колективна монографія)
 4. Стецик Ю., Галик В. Історія церковно-релігійного життя в селі Уличне на Дрогобиччині (XVI – початок XXI ст.). – Дрогобич: В-во ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – 208 с. (колективна монографія)
 5. Стецик Ю. З історії гімназійної освіти в Дрогобичі // Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с. (колективна монографія)
 6. Стецик Ю. Монастирі Дрогобиччини (XIV – початок XIX ст.). – Дрогобич: Коло, 2000. – 75 с. (авторська монографія)
 7. Стецик Ю. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 388 с. (авторська монографія)
 8. Стецик Ю. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) (друге видання). – Жовква : Місіонер, 2015. – 388 с. (авторська монографія)
 9. Стецик Ю. Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.): словник біограм. – Жовква: Місіонер, 2015. – 312 с. (авторська монографія)
 10. Стецик Ю. Візитації василіанських монастирів Перемишльської єпархії 1747 – 1767 років. – Жовква : Місіонер, 2016. – 232 с. (авторська монографія)
 1. Стецик Ю. Просопографічний портрет ченця Уманського василіанського монастиря // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : колективна монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 147 – 159. (1 др. арк./12 др. арк.) (колективна монографія)
Статті
 1. Стецик Ю. Культурно-освітня діяльність василіанських монастирів на теренах Перемишльської єпархії (XVII – XVIII cт.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzoz?w : Wydawnictwo muzeum regionalnego im.Adama Fastnachta w Brzozowie, 2007. – Nr – S. 77 – 85.
 2. Стецик Ю. Монастирські двори Перемишльської єпархії (XVIII ст.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów : Wydawnictwo muzeum regionalnego im.Adama Fastnachta w Brzozowie, 2009. – Nr 4. – S. 43 – 50.
 3. Стецик Ю. Органи самоуправління василіанських монастирів Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na poisko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. – Kraków : Avalon, 2010. – S. 367 – 378.
 4. Стецик Ю. Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р.): життєвий шлях до духовного покликання // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 48 – 54.
 5. Стецик Ю. Біограми ченців Дрогобицького василіанського монастиря Святих верховних апостолів Петра і Павла (1783 р.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Вип. XIII (нової серії VII). – С. 50 – 60.
 6. Стецик Ю. Отець Аркадій Зеневич (ЧСВВ) професор Дрогобицької василіанської гімназії (1780 – 1781 рр.): біографічний огляд // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 листопада 2015 року, Ченстохова – Ужгород – Дрогобич). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 33 – 34.
 7. Стецик Ю. Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 15 – 28.
 8. Стецик Ю. Документи до життєпису ієромонаха Іпатія Білинського ЧСВВ (1704 – 1771 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип.2. – Ч.3. – С.142 – 149.
 9. Стецик Ю. Протоколи візитацій та реєстр фінансово-майнової документації василіанського монастиря у Білині Великій (1763 – 1765 рр.) // Hereditas monasteriorum. – vol.8. – 2016. – S.269 – 290. (Bazhum. Database of Humanities and Social Sciences Journals, The Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Emerging Sources Citation Index a new edition of Web of Science, IC Journals Master List (indexcopernicus), InfoBase Index)
 10. Stetsyk Y. Opis inwentarzny rezydencji bazilianskiej w Horodence (28.05.1764 r.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 1. – C. 14 – 20. (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 11. Stetsyk Y. Zapis darowizny Zachariasza-Machala Kossowicza jako posag na utrzymanie syna-mnicha Zakonu Bazylianskiego (15.03.1754 r.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – C. 16 – 20. (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 12. Стецик Ю. Протоколи візитацій перемишльських унійних єпископів – як джерело до вивчення історії церков с. Трускавець (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. 3. – C. 52 – 60. (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
 13. Стецик Ю. Протокол візитації Улашківського василіанського монастиря 11.07.1763 р.: джерело до вивчення повсякденного життя чернецтва // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.XIX – XX. – Дрогобич: Коло,2017. – С. 423 – 443.
 14. Стецик Ю. Інвентарний опис Лішнянського монастиря 1764 р. як джерело до реконструкції житла та побуту чернецтва // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: [Текст] : зб. матер. V Pегіональної наук.-практ. конф. (Львів, 30 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – С. 22 – 32.
 15. Stecyk J. Вплив унії на духовну формацію василіанського чернецтва Перемишльської єпархії (1691 – 1785 рр.) // Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego / Pod redakcją Anny Krochmal i Anny Nowak. – Przemyśl, 2017. – S. 91 – 109.

Вклад у розвиток кафедри: брав участь в оформленні навчальної аудиторії з історичного краєзнавства та спеціальних історичних дисциплін, допомагає викладачам кафедри у підготовці та виданні навчальних посібників.

Громадська діяльність.  2013 – 2016 рр. був членом науково-методичної ради та вченої ради історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка.

Інтереси та вподобання: історія рідного краю, історія краєзнавчого руху в Україні, історія церков та монастирів.

Оновлено: 27 Березень, 2018