Правила для авторів

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1.Наукова стаття обов’язково повинна містити такі необхідні елементи, які автор зазначає у змісті тексту: постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2.Статті приймаються українською, російською, англійською та польською мовами. Стаття подається мовою оригіналу у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows електронною поштою.

3.Матеріал має містити: індекс УДК, номер ResearcherID(http://www.researcherid.com/), та номер ORCID (http://orcid.org/); ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора; назву статті (усі літери – великі); анотацію українською мовою (500 знаків), ключові слова (5–7 слів). Якщо стаття подається іноземною мовою, потрібно зробити український переклад назви статті, анотації, ключових слів.

4.Вимоги для оформлення тексту: обсяг від 9 – 12 сторінок. Подавати в ком’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5 см. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: « ». Треба чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… – … ). У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться. Після списку використаних джерел подається транслітерація списку використаних джерел із заголовком References. Стиль написання має бути оформлений за Міжнародним бібліографічним стандартом APA. Взірець оформлення References:

Berdiaev, N.A. (1995). Opyt eskhatologicheskoi metafiziki. Tvorchestvo i obektivatciia [The experience of eschatological metaphysics. Creativity and objectification]. In N.A. Berdiaev,Tcarstvo Dukha i tcarstvo kesaria – The kingdom of the Spirit and the kingdom of Caesar(рр. 164–288). Moscow: Respublika [in Russian].

Bell, D. (2002). Vozobnovlenie istorii v novom stoletii [The resumption of history in the new century]. Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 5, 13–25 [in Russian].

Bodriiiar, Zh. (n.d.). V teni Tysiacheletiia, ili priostanovka Goda 2000 [In the shadow of the Millennium, or the suspension of the Year 2000]. Retrieved from http://www.litmir.net/br/?b=106882 [in Russian].

5.Для Веб–сайту збірника обов’язково подається реферат статті англійською мовою не менше 2000 знаків (українська версія додається). Реферат повинен бути структурований, містити мету дослідження, застосовані методи, висновки. Прохання: відповідально і професійно поставитися до перекладу англійською мовою! Автоматизований переклад анотації за допомогою програмних систем (онлайн-перекладачів) категорично заборонений! За додаткову плату цей обсяг роботи може здійснити редакція.

6.Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [4, с.23], Посилання на декілька джерел одночасно подаються так: [1;4;8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258,231зв].

7.Бажано, щоб у статті були посилання на публікації із попередніх випусків збірника.

8.Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

9.Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

10.До статті додаються: відомості про автора (авторів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи; службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

11.Інформація про оплату: оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Видання здійснюється із залученням коштів авторів – 35-40 грн. за сторінку(в залежності від стану співвідношення валют); при розрахунку оплати виходять з параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

12.Статті, відомості про автора та інші матеріали надсилати на електронні адреси:

kaf-filosofii.ddpu.drohobych.net – платформа журналу.

tkacenkoaleksandr1928@gmail.com (Ткаченко Олександр Анатолійович, головний редактор).

mary_jane_83@ukr.net (Галущак Мар’яна Степанівна, відповідальний секретар).

Оновлено: 16 Березень, 2018