Правила для авторів

Редколегія збірника наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»” запрошує вас до співпраці у нашому виданні.

Редакція приймає до розгляду статті, у яких враховано вимоги ДАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

  1. Приймаються статті обсягом 9-20 сторінок, раніше не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Статтю подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і подальші версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. Cтатті надсилати на електронну адресу (zbirnyky@gmail.com) (усі береги по 2,5 см). У тексті не використовувати переноси. Ретельно вивірені цитати засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК та авторський знак.
  2. Статті друкуються українською, російською, чеською та англійською мовами. До кожної статті належить подати анотацію трьома мовами: українською, англійською, російською (кожна – до 500 символів з пробілами; дві останні обов’язково мають містити переклад імені, прізвища автора й назви статті) та 5-7 ключових слів.
  3. Структура статті. Основна частина статті має відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов’язково містити такі структурні елементи:1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. 2Аналіз останніх досліджень(аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор).  3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю. 4Визначення мети та завдань дослідження (сформулювати мету статті та визначити завдання, спрямовані на її досягнення). 5Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 6Висновки (висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку).
  4. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначити позицію та сторінку – [5, 100].

Наприкінці статті обов’язково подати транслітерований список використаної літератури. Він має бути адекватний використаному й виконаний на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела літератури не транслітеруються.

Приклади транслітерації (references) оформляти за взірцем:

Вихованець І.  Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Горголюк Н. Г. Особливості функціонування категорії прикладки в логіко-семантичному аспекті / Н. Г. Горголюк  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 792 с.

Vykhovanets I.  R. Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys : pidruchnyk / I. R. Vykhovanets. – K. : Lybid, 1993. – 368 s.

Horholiuk N. H. Osoblyvosti funktsionuvannia katehorii prykladky v lohiko-semantychnomu aspekti / N. H. Horholiuk  // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Filolohichni nauky. Vypusk 20. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2009. – 792 s.

  1. Архівні джерела подавати окремим блоком за абеткою назв архівів після списку літератури.
  1. До статті додати реферат англійською мовою обсягом1 сторінка, 12 кегль,  1,5    інтервал (до 3 тисяч знаків).

До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додати рекомендацію кафедри (відділу) установи, де автор працює чи навчається, і рецензію доктора чи кандидата наук.

  1. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог.

Редколегія залишає за собою право на рецензування, наукове й літературне редагування матеріалів.

Видання здійснюється із залученням коштів авторів (30 гривень за сторінку)

Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк.

Гроші за статті переказувати на:

Р/р 31259202108508

У Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області

МФО 820172

ЄДРПОУ 02125438

Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику

Відповідальний секретар – к. філол. н. доцент Віра Котович

тел.: (03244) 1-04-74,  + 38 0978725294

Оновлено: 5 Серпень, 2016