↑ Повернутись до Кафедра української мови

Іваночко Костянтин Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Іваночко Костянтин Миколайович

1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Акцентуація прислівників у сучасній українській літературній мові». Автор понад 50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: акцентуації дієслів у південно-західних говорах, дослідження системи наголошування прислівників.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Іваночко К. М. Кореневе наголошування префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксальною морфемою –а– в гуцульських говірках // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Філологія. – С. 88–108.
 2. Іваночко К.М. Наголошування дієслова бути в бойківських говірках // Лінгвістика : збірник наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. /За ред. К. Д. Глуховцевої.– Луганськ, 2012. – Вип. 1 (25).– С. 87– 99.
 3. Іваночко К.М. Кореневе наголошування префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксальною морфемою –а– в гуцульських говірках (на матеріалі словника Я. Закревської «Гуцульські говірки») // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. Філологія.– С. 135–145.
 4. Іваночко К.М. Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови // Лінгвістика : збірник наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. /за ред. К.Д. Глуховцевої.– Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – Вип. 2 (26).– С. 71– 88.
 5. Іваночко К.М. Акцентуація ономатоепічних ентомологічних суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говорах української мови // Вісник Львівського університету.– Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 57. Філологія. – С. 218–239.
 6. Іваночко К.М. Наголошування дієслова бесідувати в бойківських говірках // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Соціальні комунікації». – Сімферополь, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2013. – Т. 26 (65). – №3 – С. 72–79.
 7. Іваночко К. М. Про особливості наголошування лексем попадати / попасти, потіпати як дієслів родів дії в подільських говірках у порівнянні з іншими південно-західними. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіма, 2013. – Випуск 34. – С. 106–112.
 8. Іваночко К. М. Про особливості наголошування префіксально-суфіксальних дієслівних лексем із суфіксом –а– з дуративною семантикою в подільських та бойківських говірках у порівнянні з іншими піденно-західними, південно-східними й відповідними говорами російської мови // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Соціальні комунікації». – Сімферополь, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2013. – Т.  27 (66). – №4 – С. 61–68.
 9. Іваночко К. М. Особливості наголошування предметних вербативів-ономатопів рипатирипнутирипітирипотіти та їх похідних у південно-західних говорах з екстраполяцією на слов’янський контекст // Діалекти в синхронії та діахронії. Загальнослов’янський контекст. – К., 2014. – С. 198–207.
 10. Іваночко К. М. Особливості наголошування префіксально-суфіксальних вербативів із реляційною морфемою –ува– в наддністрянських говірках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство» – Тернопіль, 2014.
 11. Іваночко К. М. Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом и суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 38. – С. 143 –150.
 12. Іваночко К. М. Особливості наголошування префіксально-суфіксальних вербативів з реляційною морфемою –ува- в наддністрянських говірках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство.–Вип.ІІ (24).– Тернопіль: Тернопільський НПУ імені В. Гнатюка. 2014. – С.107-116.
 13. Іваночко К. М. Адаптація німецькомовних вербативів на означення процесів переміщення в південно-західних говорах української мови // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Наук. Зб. Серія історична та філологічна. Випуск ХІІ.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 132-140.
 14. Іваночко К.М. Наголосові особливості суфіксальних вербативів недоконаного виду суфіксально-кореневого акцентного типу в південно-західному наріччі української мови. Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 36. Серія «Філологія». – С. 50 – 68
 15. Іваночко К.М. Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом -и- суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 38. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.143 – 150.
 16. Іваночко К.М. Особливості наголошування дієслів восьмого структурного класу суфіксально-флексійного акцентного типу у південно-західних говорах української мови. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є., 2016. – Т. 1 (А–І). – С. 269– 278.
 17. Іваночко К.М. Акцентна варіантність суфіксальних дієслів першого ‒ третього та п’ятого структурних класів і ритмічна організація пісенних текстів  наддністрянських говорів // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – Випуск 38. Серія «Філологія». – С. 209 – 224.
 18. Іваночко К.М. Акцентуаційні особливості деадʼєктивних каузативів девʼятого      структурного класу пізньопраслов’янської баритонованої й окситонованої акцентних парадигм у південно-західних говорах української мови// Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск № 69. – Херсон, 2017.- С. 15 -22.
 19. Іваночко К.М. Акцентуаційні особливості каузативів дев’ятого структурного класу з ад’єктивними основами пізньопраслов’янської рухомої акцентної парадигми в південно-західних говорах  української мови // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки  (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 7. – Дрогобич, 2017.  – С. 71 – 77 .
 20. Іваночко К.М. Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологічна». – Випуск № 1. – Київ, 2017.
 21. Іваночко К.М. Наголос як маркер омонімічних відношень вербативів третього структурного класу південно-західних говорів  української мови  // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2017.  – С. 68 – 84.
 22. Іваночко К.М. Наголосова варіантність предметних ономатопів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Випуск № 28. – Одеса, 2017. – С. 15 – 20.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Іваночко К. М. Наголошування каузативних дієслів лу́пати, лупа́ти / лупи́ти в південно-західних говорах української мови // Spheres of culture: Jornal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Culturel Studies. – Lublin : Maria Curie-Skladowska University, 2013. – Volume V. – S. 201–210.
 2. Іваночко К. М. Акцентуація видових корелятів лишати лишити та їх похідних у південно-західних говорах української мови з екстраполяцією на словянський контекст // Мир человека на гранях язика : международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Самара, 2013. – С. 97–109.
 3. Іваночко К. М. Видова й наголосова співвіднесеність суфіксальних вербативів з процесуальною семантикою впливу на об`єкт (суб’єкт)третьої та дев’ятої структурних кляс із суфіксами –а-,-и- в південно-західних говорах української мови в порівнянні з говорами російської // Spheres of culture: Jornal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Culturel Snudies.– Lublin:Maria Curie-Skladowska Universitu, 2014, – Vol. IX – st. 200-208.
 4. Іваночко К. М. Особливості наголошування суфіксальних дієслів-ономатопів із суфіксом –а- (п’ятого структурного класу) суфіксально-кореневого типу акцентуації в південно-західних говорах української та говорах російської мов // Мир человека на гранях языка: международный сборник научных трудов  по лингвокультурологии.– Вип.9.– Самара,2014. – С.82-92.
 5. Іваночко К.М. Акцентуаційні особливості вербативів восьмої структурної кляси (з повноголосними звукосполученнями –ере-, -еле ) у південно-західних говорах української мови // Spheres of culture: Jornal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Culturel Studies. – Lublin: Maria Curie-Skladowska University, 2016, Vol. XІІІ, st. 296– 307.
 6. Іваночко К.М. Вербативи-гунгаризми в бойківських і марамороських говірках: структурно-семантична, семантико-граматична й наголосова співвіднесеність. Hungaro-rutenica VII. – Szeged, 2015. – С.99 – 113.
 7. Іваночко К.М. Коренево-флексійна акцентуація дієслів південно-західних говорів української мови в порівнянні з говорами російської (пізньопрасловʼянські акцентні парадигми). Культурные коды в сознании и языке: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии /под ред. Е.Е. Стефанского. – Самара, 2015.– С.41–53.
 8.  Іваночко К.М. Наголосові особливості суфіксальних дієслів кореневого акцентного типу в гуцульських говорах (на матеріалі діалектологічної праці М.Павлюка, І.Робчука «Українські говори Румунії») // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Przyrodniczego w Lublinie.– T.ХІ, 2016.– С.50
 9. Іваночко К.М. Акцентуаційні особливості деадʼєктивних каузативів девʼятого      структурного класу пізньопраслов’янської баритонованої й окситонованої акцентних парадигм у південно-західних говорах української мови//Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск № 69. – Херсон, 2017.- С.15-22.
 10. Іваночко К.М. Акцентуаційні особливості каузативів дев’ятого структурного класу з ад’єктивними основами пізньопраслов’янської рухомої акцентної парадигми в південно-західних говорах  української мови // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:Філологічні науки  (мовознавство): Збірник наукових праць.– № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 71 – 77.
 11. Іваночко К.М. Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного классу в південно-західних говорах української мови. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологічна». – Випуск № 1. – Київ, 2017.
 12. Іваночко К.М. Наголос як маркер омонімічних відношень вербативів третього структурного класу південно-західних говорів  української мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 68 – 84
 13. Іваночко К.М. Наголосова варіантність предметних ономатопів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Випуск № 28. – Одеса, 2017.– С.15 – 20.