Кафедра української мови

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Мацьків Петро Васильович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 24.

Контактні телефони: (03244) 2–22–83.

Електронна адреса: kukrmova@ukr.net

Рік заснування – 1952 рік. 1955–1960 і 1987–1988 існувала об’єднана кафедра української мови та літератури.

Попередні завідувачі кафедри:

Клавдій Олександрович Яскевич (ст. викл.) 1952 – 1952 рр.

Євген Миколайович Дмитровський (ст. викл.) 1952 – 1955 рр.

Микола Іванович Домницький (ст. викл.)  1955 – 1960 рр.

Гаврило Федорович Шило (канд. філол. наук) 1961 – 1974 рр.

Клавдій Олександрович Яскевич (канд. філол. наук) 1974 – 1979 рр.

Іванна Михайлівна Уздиган (канд. філол. наук) 1979 – 1983 рр.

Михайло Миколайович Паночко (канд. філол. наук) 1983 – 1987 рр.

Василь Михайлович Винницький (докт. філол. наук) 1987 – 2018 рр.

Мацьків Петро Васильович (докт. філол. наук) з 2018 року до цього часу.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 13 викладачів, з них – 4 професори, доктори наук, 7 кандидатів наук, доцентів.

Напрям наукових досліджень

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України від 11.07.2001р. № 2623- ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» – фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних  і гуманітарних наук.

Тематика НДР кафедри:
  • «Українська акцентуація: закономірності, тенденції» (термін виконання – 2015-2019 рр., керівник – проф. Винницький В.М.),
  • «Український мовний простір: етнолінгвістичний та функціональний аспекти» (термін виконання – 2019-2023 рр., керівник – проф. Мацьків П.В.)
Наукові школи

Назва наукової школи, рік заснування: Акцентологія української мови, 1995 р. (державний реєстраційний номер 0113U001234). Керівник – проф. Винницький В.М.

Напрями наукових досліджень: дослідження акцентної системи української мови.

Доробок наукової школи. Досліджено акцентну систему сучасної української літературної мови, закономірності і тенденції розвитку слів різних морфологічних класів (іменників, прикметників, дієслів, прислівників), висвітлено функційне навантаження українського наголосу.

24-25 листопада 2016 року кафедрою проведено Міжнародну наукову конференцію «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочену до 160-річчя від дня народження Івана Франка.

Наукові збірники кафедри
  1. Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 590 с.
  2. Мовознавчі студії. Випуск 3: Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 450 с.
  3. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 38. – 432 с.
  4. Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2018 р., м.Самбір). – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 298 с.
Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти: вступ до мовознавства, сучасна українська літературна мова, історична граматика української мови, практикум з української мови, старослов’янська мова, стилістика української мови, питання фонетики у підручниках для середньої і вищої школи, українська мова за професійним спрямуванням, проблемні питання морфології у підручниках для середньої і вищої школи, методика навчання української мови, діалектологія української мови, лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків, складні питання синтаксису простого речення у підручниках для середньої та вищої школи, проблемні питання синтаксису складного речення у підручниках для середньої та вищої школи, основи наукових досліджень.

Другий (магістерський рівень) вищої освіти: актуальні питання історії української мови, етнолінгвістика, історія української мови, загальне мовознавство, лінгвістична інтерпретація художнього тексту, проблемні питання морфології, проблемні питання синтаксису, основи українського термінознавства, основні школи та напрямки в українському мовознавстві, актуальні питання дериватології сучасної української мови.

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.01.02 Українська мова.

Мацьків Петро Васильович

Мацьків Петро Васильович
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Винницький Василь Михайлович

Винницький Василь Михайлович
доктор філологічних наук, професор.

Яремко Ярослав Петрович

Яремко Ярослав Петрович
доктор філологічних наук, професор.

Кушлик Оксана Павлівна

Кушлик Оксана Павлівна
доктор філологічних наук, професор.

Іваночко Костянтин Миколайович

Іваночко Костянтин Миколайович
кандидат філологічних наук, доцент.

Стецик Марія Степанівна

Стецик Марія Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент.

Зубрицька Марія Іванівна

Зубрицька Марія Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент.

Паночко Михайло Михайлович

Паночко Михайло Михайлович
кандидат філологічних наук.

Сеньків Степан Степанович

Сеньків Степан Степанович
кандидат філологічних наук, доцент.

Легка Леся Іванівна

Легка Леся Іванівна
кандидат філологічних наук, старший викладач.

Галів Уляна Богданівна

Галів Уляна Богданівна
кандидат філологічних наук.

Баранська Леся Богданівна

Баранська Леся Богданівна
старший викладач.

Пілько Орест Степанович

Пілько Орест Степанович
старший викладач.