Набитович Ігор Йосипович

Набитович Ігор Йосипович – доктор філологічних наук, професор.

2009 року захистив докторську дисертацію на тему «Категорія sacrum y художній прозі ХХ-ХХІ століть». Автор близько 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історична проза української еміграції ХХ століття.

Основні публікації
Статті у міжнародних наукометричних базах даних:
 1. Набитович І.Й. Українські проєкції мотивів єгипетської та вавилонської неволі у драмах Лесі Українки // Roczniki Humanistyczne KUL. – Seria Słowianoznawstwo. – Tom 66, z. 7. – Lublin, 2018. – S. 33 – 53.
 2. Набитович І.Й. Родовід Дарії Віконської // Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, nr 5, S. 141-160.
Статті у фахових виданнях:
 1. Набитович І.Й. Категорія sacrum i художня література // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 27-39.
 2. Набитович І.Й. Антиколоніяльна парадигма роману Ю.Липи «Козаки в Московії» та її етнопсихологічні аспекти // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету / Філологічні науки. – Випуск 21. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 81-87.
 3. Набитович І.Й. До джерел літератури [Качуровський Ігор. Генерика і архітектоніка]. – Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 100-103.
 4. Набитович І.Й. Антиколоніальна парадиґма роману Ю. Липи «Козаки в Московії» та її етнопсихологічні аспекти // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: філологічні науки. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 81-88
 5. Набитович І.Й. Історична антропологія “барокової людини” у повісті Василя Чапленка “Пиворіз” // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 219-224
 6. Набитович І.Й. Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х. Л. Борхеса, романів У. Еко “Ім’я рози” та К. Мосс “Лабіринт”) // Маґістеріум. – Вип. 38: Літературознавчі студії. – Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 45-51
 7. Набитович І.Й. Міт про Ізіду та Осіріса як архітектонічна складова “Cну тіні” Наталени Королевої // Питання літературознавства: Науковий збірник Чернівецького національного університету. – Вип. 83. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 237 – 245
 8. Набитович І.Й. Дискурс мистецтва-як-sacrum у романі Германа Гессе “Степовий вовк” // Studia methodologica. – Тернопіль: Редакторсько-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 171–177
 9. Набитович І.Й. Сакралізація матеріально-предметного в сучасній постмодерній літературі (на прикладі художньої прози Юлії Наварро) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. – Вип. YI. – С. 114-124.
 10. Набитович І.Й. Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л.Керрола, К.С. Льюїса та Х.Л.Борхеса // Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – Вип. 18. – 2011. – С. 42-52
 11. Набитович І.Й. Інверсія сюжету двох історичних творів («Імператор» Ґеорґа Еберса та «Cон тіні» Наталени Королевої) // Парадигма. Збірник наукових праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – – Випуск 6. – С. 38-48.
 12. Набитович І.Й. Contra spem spero: Ідея служіння батьківщині у романі Миколи Лазорського “Патріот” // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3. –  C. 198-205.
 13. Набитович І.Й. Ритуал ініціяційної смерти як архітектонічний прийом у повісті Василя Стефаника “Камінний хрест” // Наукові праці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Філологія, Івано-Франківськ. – Випуск 34-35. –2012. – C. 187-192.
 14. Набитович І.Й. Історична проза як предтеча проєкту «історії повсякденности» та «історії ментальностей»: література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 60, Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С.192-199.
 15. Набитович І. Й. Postmodernizm w krajobrazie literatury ukraińskiej lat 1990 – począku 2000 // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2015. – № 5 (338). – 16-22.
 16. Набитович І. Й. Теологічний роман як жанровий різновид (“Щоденник сільського кюре” Жоржа Бернаноса та “Спокутник і ключі землі” Василя Барки) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ: Логос, 2014. – 212-226.
 17. Набитович І.Й. Бруно Шульц versus Альберт Айнштайн: концепт безсмертя у “Санаторії під клепсидрою” як проєкція теорії відносности // Вісник Львівського університету. – Серія: Іноземні мови. – Випуск 24. – Частина 1. – Львів, 2016. – С. 207-215.
 18. Набитович І.Й. Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина) // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 18. – Київ, 2015. – С. 428-438.
 19. Набитович І.Й. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) // Sultanìvs’kì čitannâ / Султанівські читання / Sultanivski Chytannia : [Book of Articles] / Editorial board: І. Kozlyk (Head of the editorial board) and others. – Ivano-Frankivsk: Symphoniya forte, 2016. – Issue V. – C. 61-72.
 20. Набитович І.Й. Націєсофська парадиґма роману Юліяна Радзикевича “Полум’я” // Літературознавчі зошити Львівського університету. – 2016. – Випуск 4. – с. 112-124.
 21. Набитович І.Й. Літературознавчі концепції Дарії Віконської // Іван Огієнко і cучасна наука та освіта: науковий збірник Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільськ, – Випуск 13. – с. 182-190.
 22. Набитович І.Й. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського “Степова  квітка” // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – 2016. – № 4. – с. 82-92.
 23. Набитович І.Й. Іван Франко – біограф польсько-українського письменника Івана / Яна Федоровича // Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – Київ, 2017. – С. 330-346.
 24. Набитович І.Й. Мікроісторії як фрактальне ядро історіософських ідей у романі Миколи Лазорського “Степова квітка” / Ігор Набитович // Філологічні діалоги. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип.4. – С. 129-139.
 25. Набитович І.Й. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського “Степова  квітка” // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – – № 4. – С. 107-116.
 26. Набитович І.Й. Sacrum (сакральне) / profanum (профанне) versus святе (священне) / світське: концептуальна парадиґма семантики в літературознавчих та культурологічних дослідженнях // Науковий вісник Чернівецького університету: Романо-слов’янський дискурс. – Випуск 769. – Чернівці: Родовід, 2016. – С. 22-27.
 27. Набитович І.Й. «Азбучна» та правописна війни в Галичині у ХІХ ст.: історико-політичні аспекти» // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. – Серія: Філологія. Випуск 38. – Дрогобич, 2016. – С. 12-27.
 28. Набитович І. Й. У пошуках державної бронзи: націософська парадиґма збірки есеїв «За силу й перемогу» Дарії Віконської // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Київ: Киїівський університет імені Бориса Грінченка. 2017. – № 10. – C. 77-84.
 29. Набитович І. Й. “Від болю серце скорчилось…”: Михайло Драй-Хмара у творчому дискурсі Григорія Костюка // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Випуск 46, Кам’янець-Подільський 2018, С. 34-41.
 30. Набитович І. Й. Ведута Венеції, Риму та Неаполя у прозі Дарії Віконської // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 23. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – С. 228-233.
Статті у закордонних виданнях:
 1. Набитович І.Й. Дослідження фрактальної природи sacrum’y в художньому (Інгарденівська перспектива) // Studia Ingardeniana / Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Tom – S. 26-42 [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, vol. IV, Lublin 2009].
 2. Набитович І.Й. Genius loci Drohobycza u schyłku epoki Habsburgów w pamiêtnikach polskich i ukrańskich, // Pogranicze kultur (odrębność wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice / Pod red. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego i Grzegorza Jaśkiewicza, Rzeszów 2009. – S. 87-95.
 3. Набитович І.Й. Трансформація Єзекиїлевої метафори сухих кісток (розділ XXXVII) в українській літературі модернізму // Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią / Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. – S. 325–334
 4. Набитович І.Й. Сакрохронотоп роману Леоніда Мосендза “Останній пророк” // W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze I litreraturach wschodniosłowiańskich. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010. – S. 169–185.
 5. Набитович І.Й. Модерністичне представлення saсrum’y в історичних романах Дмитра Мережковського («Смерть богів (Юліян-Відступник)», «Воскреслі боги (Леонардо да Вінчі)» // Roszniki Humanistyczne. – Tom LVIII, zeszyt – 2010. – С. 23-39.
 6. Набитович І.Й. Гібрис людини нерелігійної: постмодерний ландшафт української художньої прози на руїнах sacrum // Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku. Pod red. J.Poliszczuka, O.Baraniwskiej, T.Hodany. – Studia Ruthenica Cracoviensia 5, Kraków: Wydawnictwo Uniwrsytetu Jagiellońskiego. – 2011, s. 49-62.
 7. Набитович І.Й. Історіософські концепції Великого Князівства литовського в художній прозі Уладзіміра Караткевича // Dziedzitwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440 rocznicę Unii Lubelskiej. – Lublin: Wydawnictwo UMCS. – 2010. – C. 169-179.
 8. Набитович І.Й. Білоруське письменство в літературно-критичній рецепції та перекладах Михайла Драй-Хмари // Studia Białorutenistyczne. Red. R. Radzik, M. Sajewicz. – Lublin. – – № 5. – S. 215-230.
 9. Набитович І.Й. Палімпсести sacrum в історичній прозі Володимира Короткевича // Roczniki Humanistyczne KUL. Seria Słowianoznawstwo. – Lublin. – 2011. – Tom 59, z. 7. – S. 139-171.
 10. Набитович І.Й. Modern Byelorussian and Ukrainian literatures: “small”, “incomplete” or fractal structures of the “big” European literatures? // Spheres of Culture. – Lublin. – Vol.1. – 2012. – P. 12-20.
 11. Набитович І.Й. Метафізична метафорика повісті Уладзіміра Караткевічі “Лодія розпачу” // Новае слова ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы: Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусiстав «Новае слова ў беларусыстыцы» (20-21 мая 2010 года) / Пад ред. І. Багдановіч, Мінск: Четыре чверти. – Выпуск 31. –2012. – C. 162-169.
 12. Набитович І.Й. Палімпсестная паэтыка драматургіі Cяргея Кавалёва // Spheres of Culture. – Lublin. – Vol.3. – 2012. – P. 54-67.
 13. Набитович І.Й. Дискурсія та історіософія образу війни як історія повсякденности в романі Юліяна Радзикевича “Полум’я” // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 92-100.
 14. Набитович І.Й. Протиставлення психокультур українців та росіян у драмі Лесі Українки „Бояриня” // Roczniki Humanistyczne KUL, Seria Słowianoznawstwo. – Tom 61, z. 7. – Lublin, 2013. – S. 116-134.
 15. Набитович І. Й. Історична проза української еміґрації // Metamorfozy we współczesnej literaturze ukraińskiej. Warszawa 2014. – Tom IV: W kręgu języka, literatury i kultury. – S. 83-114.
 16. Набитович І.Й. Плітки, поголоски, пересуди та перекази XVIII cт. як елемент історії повсякденности: образи українських гетьманів у романі Саломеї Пільштин-Русєцької “Авантуры майго жыцця” // Studia Białorutenistyczne / Red. R. Radzik, M. Sajewicz – Lublin, 2015. – nr – S. 135-147.
 17. Набитович І.Й. Художнє конструювання національної ідентичності в історичній прозі української еміґрації // Dialog der Sprachen Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – VI. – München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2016. S. 613-623.
 18. Набитович І. Й. Umjetnički svijet Marije Matios // Bukovina. – Zagreb 2017. – Knjižnica Ucrainiana Croatica. – Knjiga – S. 253-264.
 19. Набитович І. Й. Eseistyka Dariji Wikonskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Śriodkowej wobec problemów literackich, społecynych i politycznych lat 1914 – 1945. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2017. – S. 157-172.