Зварич Василь Захарович

Зварич Василь Захарович,
кандидат філологічних наук, доцент

Зварич Василь ЗахаровичНародився 25 серпня 1965 року в  с. Мединичі Дрогобицького р-ну Львівської обл.

Освіта. У 1993 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і літератература. Російська мова й література». В 1999 році вступив до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, яку закінчив у 2002 році. У цьому ж році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.00.06 –  теорія літератури.  2007 року присвоєне вчене звання доцента кафедри світової літератури.

Трудова діяльність. У 1993 році почав працювати на кафедрі світової літератури на посаді викладача. З 2007 року – доцент кафедри світової літератури.

Наука. З 1993 до 2003 рр. наукові інтереси були пов’язані з   проблемою рецепції традиційних образів у творчості українських поетів ХХ ст, що зумовило вибір теми кандидатської дисертації «Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків». Цей напрям дослідження представлений 10 публікаціями та дисертацією, в якій висвітлено  роль  традиції  у  формуванні  філософсько-естетичної    доктрини  поетів-неокласиків, з’ясовано  самобутність неокласичного трактування традиційної  образності  в    діахронному  і  синхронному  аспектах,  визначено  роль  й  місце традиційних образів в  образній  системі  неокласиків. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на  науковому семінарі з проблем сучасної семіотики  «Знак. Символ. Образ»  (Черкаси, 1998),   міжнародних науково-практичних конференціях: «Біблія  і  світова  література» (Чернівці, 1999), «Взаимодействие литератур в мировом литературном  процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики» (Гродно, Білорусь,2000),  1-х  франкознавчих  читаннях  «Іван  Франко  і  питання  модернізації  української  літератури  межі ХІХ-ХХ ст.» (Дрогобич, 2000).

Впродовж  2005-2010 рр. з метою науково-методичного забезпечення студентів-філологів з курсу «Історія зарубіжної літератури» видано навчальні посібники «Антична література.Практикум», «Історія зарубіжної літератури (Середнів віки та Відродження). Практикум»  У співавторстві з І.Розлуцьким видано навчальний посібник   «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. (Романтизм)»(2014 р.).

З 2009 до 2014 р. у рамках наукового  кафедрального дослідження («Рецепція та інтерпретація художнього тексту») працював над темою «Самобутність рецепції античної спадщини в українській літературі першої половини ХХ ст.». Результати дослідження представлені 12 статтями та апробовані  на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:  Х-тій міжнародній конференції «Творча спадщина Миколи Гоголя і сучасний світ» (м. Ніжин, 13-15 травня 2009 р. ), міжнародній науковій конференції «Studia Ingardeniana. Intertekstualnosc w tekcie  literackim» (13 листопада 2012 р., Університет ім. Марії Кюрі-Складовської, м.Люблін, Польща), всеукраїнській науковій конференції «Літературний процес: структурно-семіотичні площини» ( Київський університет імені Бориса Грінченка, 6-7 квітня 2012 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві», 18-19 квітня 2014 р., м. Одеса).

Співавтор підручників:   Зарубіжна література ХХ ст.: Підручник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи, ліцеїв, гімназій / [За ред. М. Борецького]. – Львів : Світ, 2000. – 452 с.;   Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных заведений с русским языком обучения / [Под. ред. М. Борецкого]. – К., 2005. – 303 с.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Зварич В.З.Естетичні постулати українських неокласиків // Сучасний погляд на літературу: наук.  збірник. Вип. 4. – К.: ІВЦ Держкомстату України,  2000. – С.71 – 87.
 2. Зварич В.З.Микола Зеров як перекладач поезій  Олександра Пушкіна// Вісниик Харківського національного університету. № 491.Серія Філологія. –Харків, 2000. – С.546-550.
 3. Зварич В.З.Стилетворча роль традиційних образів у поезії неокласиків// Сучасний погляд на літературу. Наук. збірник. Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2000. – С. 49-58.
 4. Зварич В.З.Про  традиційні  образи  в  поезії  М.Драй-Хмари// Українська  мова  й  література  в  середніх  школах, гімназіях, ліцеях  та  колегіумах. – К, 2001. – № 3. – С.144-149.
 5. Зварич В.З.Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків(М.Зеров, М.Драй-Хмара, М.Рильський) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип.20.Частина 1.- Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2012- С.136-144
 6. Зварич В.З.Стилетворча роль традиційних образів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана  Огієнка: Філологічні науки. Вип.24.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – С.83-88.
 7. Зварич В.З.Творча рецепція образу Києва у поезії-українських поетів-неокласиків // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки.№2(261) січень 2013. Частина 1.–  С.34-38.
 8. Зварич В.З. Життя у Слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) // Слово і Час, 2014. – №11. – C.81- 85.
Публікації у закордонних наукових виданнях
 1. Зварич В.З.Античні образи у поезії українських неокласиків // Взаимодействие литератур в мировом литер. процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы   Международной  научной конференции. – Гродно (Беларусь) , 2001. – С.178-183.
 2. Зварич В.З.Жанрова традиція у творчій практиці неокласиків // Українські літературознавчі наближення. Під ред. І. Набитовича. – Люблін: Вид-во Люблінського університету ім.М. Кюрі-Склодовської, 2006. –  С.73-79.
 3. Зварич В.З.Біблійні образи  у поетичному сприйнятті Миколи Зерова  // Sacrum i Біблія в українській літературі. – Люблін: Іngvarr. – 2008.- С.593-600.
 4. Зварич В.З.Білорусіяна українських поетів-неокласиків // Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література – взаємне проникнення і взаємозбагачення. Матеріали міжнародної наукової конференції у Любліні 17-18 жовтня 2007 р. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С.228-239.
Публікації у наукових виданнях
 1. Зварич В.З.Микола Зеров про поезію І. Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1996. – С. 45-48.
 2. Зварич В.З.Образний культурний світ у поезії Миколи Зерова // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – К., 1997. – № 3. – С.43-46.
 3. Зварич В.З.Роман про «геніального ідіота». Своєрідність сатири Я. Гашека // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1997. – № 4. – С.38 –39.
 4. Зварич В.З.Карел Чапек: людино не опускайся до рівня саламандр // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1997. – №11.- С.40-41.
 5. Зварич В.З.Художня рецепція літературних героїв у поезії М. Зеров // Філологічний збірник. Наукові праці ДДПУ ім.ІФранка.– Дрогобич,1998. – С.162 –173.
 6. Зварич В.З.Твори, які виховують відразу до насильства (про творчість Е.М.Ремарка)  // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1998. – №1. – С.30 –31.
 7. Зварич В.З.Поетичне осмислення образу “втраченого раю” у М.Зерова // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Філологічні науки. Вип. 11.- Черкаси:  ЧДУ, 1999. – С.137 – 143.
 8. Зварич В.З.Розумом серця (Про творчість Ясунарі Кавабати) // Всесвітня література в серед. навч. закладах України. – К., 1999. – № 1. – С.43 – 46.
 9. Зварич В.З.Образ Саломеї у поезії неокласиків //  Біблія і культура: Збірник наук. статей. Вип.2. – Чернівці: Рута, 2000. – С.50-52
 10. Зварич В.З.Спадщина Івана Котляревського у сприйнятті українських неокласиків //Класична спадщина і сучасне  художнє. мислення. Збірник наукових праць до 60-річчя  М. Борецького. –Дрогобич: Коло, 2001.- С.149-152.
 11. Зварич В.З.Неокласицизм у контексті українського модернізму // Франкознавчі студії. Вип. 1.– Дрогобич: Коло, 2001. – С.73-76.
 12. Зварич В.З.Е.Ремарк і його роман «Три товариші» // Зарубіжна література. – 2002. – Ч. 45. – С.4.
 13. Зварич В.З.Сумні забавки, що  стали весною японської поезії (Про творчість Ісікави Такубоку) // Всесвітня література в  серед. навч. закладах.- 2003. – № 2.- С.25-27.
 14. Зварич В.З.Крим: поетична візія Миколи Зерова // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць.  Вип.1. – Сімферополь: Кримський архів, 2008.  – С.306-310.
 15. Зварич В.З.Неокласицизм в українській поезії ХХ ст.: проблема художньо-стильової єдності // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина.- Дрогобич: Коло,2009.– С.156-163 (0,6 д.а.).
 16. Зварич В.З.Образ Сократа у творчій рецепції В.Г. Короленка (оповідання «Тіні»)//  Матеріали VІІ – Короленківських читаннь  (м. Полтава, 20-22 листопада 2008 р.) – Полтава, 2009.  – С.105-107.
 17. Зварич В.З.Традиція як стилетворчий фактор // Сучасний літературний процес: Методології. Імена. Тенденції. – Київ: Київський педаг. університет ім. Б. Грінченка, 2010 .- С.53-56.
 18. Зварич В.З.Науковий універсум Людмили Краснової  // Духовність і краса поетичного  образу. Збірник наукових праць до 50-ліття праці проф. Л. Краснової у ДДПУ ім.І.Франка.–  Дрогобич, 2011. –  С.6-14.
 19. Зварич В.З.Художня рецепція античних образів у творчості Володимира Самійленка // Класична філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи. Матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження проф. кафедри класичної філології В.П. Маслюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2011.-  С.101-110.
 20. Зварич В.З.Канонізація  сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків// Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць/Київ. університет ім. Б.Грінченка. –  К.: Університет ім. Б. Грінченка. – 2013. №2. – С.12-15.
 21. Зварич В.З.Лексикон античної словесності /за ред. Мирона Борецького, Василя Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – 730 с.
 22. Зварич Василь. Рількевська інтерпретація образу Орфея у контексті світової поетичної орфеіани // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 132 – 138
 23. Зварич В.З. Образ Григорія Сковороди у поетичній рецепції  «П’ятірного грона нездоланних співців»//Переяславські сковородинівські студії». Збірник наукових праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Випуск 4.  – Ніжин, 2017.  –  С.53-57.
 24. Зварич В. Компаративний дискурс у працях Мирона Борецького //  Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Вип.7.– Черкаси, 2017.– С.119-123.
 25.  Зварич В. Соціальна драма як явище у критичному  осмисленні Лесі Українки // Сучасна гуманітаристик: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С.65-69.
Посібники з грифом МОН України
 1. Зварич В.З.Зарубіжна  література ХХ ст. // За ред. М. Борецького: Підручник  для 11 кл серед. школи, ліцеїв, гімназій. – Львів: Світ, 2000.– 452 с.(співавтор).
 2. Зварич В.З.Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных заведений с русским языком обучения / [Под. ред. М. Борецкого]. – К.: Освіта,  2005. – 303 с. (співавтор).
Посібники з грифом університету
 1. Зварич В.З.Антична література. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 80 с.
 2. Зварич В.З.Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 68 с.
 3. Зварич В.З., Розлуцький І.М.Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. Романтизм. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 72с.
У міжнародних наукометричних базах даних
 1. Зварич В. Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича //  Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки.  №1. Том.2.– Черкаси, 2016.– С. 81- 87.

Вклад у розвиток кафедри: складено контрольні-тестові  завдання з курсів «Антична література», «Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)», «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. (Романтизм)». 2009-2015 рр.– допомога викладачам кафедри у підготовці до друку навчальних посібників. Організатор  на філологічному  факультеті зустрічей з перекладачами, письменниками, науковцями (А.Содомора, М.Кашуба, Ю.Ковбасенко та ін). Неодноразово представляв кафедру на міжнародних (Польща, Білорусія) та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

Особиста педагогічна практика. Співпрацює з учителями шкіл району та міста Дрогобича, проводить індивідуальні консультації студентам.

Громадська діяльність. 2009-2015рр. – член науково-методичної ради ДДПУ ім.Івана.Франка, секретар редколегії науково-популярної серії «Бібліотека античної літератури».

Сфера наукових інтересів –  рецепція античності в українській літературі, теорія традиційних образів, їх «розкодування» у світовій літературі.