Лазірко Наталія Орестівна

Лазірко Наталія Орестівна,
кандидат філологічних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
lazirkonatalka@gmail.com

Лазірко Наталія ОрестівнаНародилася 25 січня 1979 р. у м. Дрогобич Львівської області, Україна.

Освіта. З 1986 до 1996 р. навчалася у Дрогобицькій ЗОСШ № 3.

Упродовж 1996 – 2001 років – студентка філологічного факультету ДДПУ імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

З 2005 по 2008 р. – навчання в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З 2003 р. працювала на посаді викладача кафедри світової літератури, а з 2011 р. – доцента кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. В 2012 р. успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Юрій Клен (Освальд Бурґгардт) як літературознавець» у спеціалізованій вченій раді К 76.051.11 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Науковий керівник – доктор філологічних наук,  професор Леся Кравченко.

Викладає «Історію зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.», «Літературу Англії», «Історію російської літератури ХХ ст.». Є керівником курсових та дипломних робіт, була учасником міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукових та методичних семінарів.

Бере участь у розробці кафедральної теми «Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього твору/тексту», організації та проведенні щорічних науково-методичних семінарів кафедри, зустрічей студентів із письменниками та перекладачами. Індивідуальна тема: «Літературно-критичні дослідження Володимира Державина та Юрія Клена».

У науковому доробку понад 20 статей, опублікованих у закордонних та українських наукових фахових та інших виданнях,  6 навчально-методичних посібників та програм. 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лазірко Н.О. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. Практикум : Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 58 с. (Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 5 від 26.05.2011 р.)
 2. Лазірко Н.О., Кравченко Л.С. Література Англії : Навчальна програма. – Дрогобич : Швидкодрук, 2013. – 16 с.
 3. Лазірко Н., Краснова Л. Історія російської літератури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Дрогобич, 2015. – 20 с. (авторська частка доц. Лазірко Н. О.
 4. Лазірко Н., Краснова Л. Історія російської літератури (друга половина ХХ – ХХІ ст.). – Дрогобич, 2015. – 20 с. (авторська частка доц. Лазірко Н. О.
 5. Лазірко Н. Історія російської літератури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Практикум. – Дрогобич, 2016. – 75 с.
 6. Лазірко Н.О. Історія зарубіжної літератури (XVII–XVIII ст.). Практикум. – Дрогобич, 2017. – 60 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК  України 
 1. Лазірко Н.О. Творча постать Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена і Володимира Державина // Studiamethodologica. – Тернопіль, 2007. – Вип. 20. – С. 102 – 110.
 2. Лазірко Н.О. Англомовна література в літературно-критичному дискурсі Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) // Філологічні студії: Збірник праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 – 2 (39 – 40). – С. 107 – 116.
 3. Лазірко Н.О. Дослідження Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) про Стефана Цвайга // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. – Випуск 15. – С. 74 – 80.
 4. Лазірко Н.О. Творчість Фердинанда Фрайліграта в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ.– Серія: Філологія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. – С. 181 – 195.
 5. Лазірко Н.О. Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія Філологія. – Харків, 2013. – № 1048. – Вип. 67. – С. 200 – 206.
 6. Лазірко Н.О. Новаторство Юрія Клена – перекладознавця // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 106 – 117.
 7. Лазірко Н.О. Ідейно-естетичні тенденції розвитку українського письменства середини ХХ століття в рецепції Юрія Клена // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ. – Серія: Філологія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. – С. 202 – 217.
 8. Лазірко Н.О. Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) // Науковий вісник Міжнарожного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 26 – 29.
 9. Лазірко Н.О. «Повість про двоє міст» Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 3 (110). – С. 51 – 55.
Публікації у наукових виданнях 
 1. Лазірко Н.О. Юрій Клен – Освальд Бурґгардт – дослідник української літератури // Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze / рod red. I. Nabytowycza. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 105 –117.
 2. Лазірко Н.О. Принципи Е. Ельстера досліджень поетики та ідіостилю в рецепції Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) // Філософія і поетика художнього тексту-твору: Наукові записки кафедри світової літератури. / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – Вип. ІІ. – С. 204 – 214.
 3.  Лазірко Н.О. «Повість про двоє міст» Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 3 (110). – С. 51 – 55.
 4. Лазірко Н.О. Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1.– С. 305 – 316.
 5. Лазірко Н.О. Творчість Стефана Цвайга в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря.– Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 311 – 321.
 6. Лазірко Н.О. Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 4.– С. 149 – 158.
 7. Лазірко Н.О. Українська література середини ХХ століття в рецепції Юрія Клена // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 352 – 364.
 8. Лазірко Н.О., Олексин Н.М. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6.  – С. 182 – 189.
 9. Лазірко Н.О. Перекладознавчий аспект наукової діяльності Юрія Клена // «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» : Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 22 – 23 серпня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 79 – 83.
 10. Лазірко Н.О. Літописець землі Донської (До 110-річчя від дня народження М. Шолохова) // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для вчителів. – Дрогобич, 2014. – С. 145 – 147.
 11. Лазірко Н.О. Неперевершений майстер пейзажу (До 245-річчя з дня народження Вільяма Вордсворта) // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для вчителів. – Дрогобич, 2014. – С. 160 – 163.
 12. Лазірко Н.О., Олексин Н.М. Творчий портрет Райнера Марії Рільке в рецепції Володимира Державина // «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – (15 – 16 травня 2015 р.).  – Львів, 2015. – С. 22 – 26.
 13. Лазірко Н.О. Творчість Стефана Георге в рецепції Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13.  – С. 210 – 215.
 14. Лазірко Н., Олексин Н. Творчий універсум Р. М. Рільке в літературознавчій критиці Володимира Державина  // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 138 – 143.
 15. Лазірко Н., Олексин Н. Володимир Державин про поетичний універсум Стефана Ґеорґе // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 – 30 січня 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 30 – 33.
 16. Лазірко Н. Творча постать Джека Лондона в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 30– 33.

Вклад у розвиток кафедри:  Укладено модульні контрольні роботи з різними видами тестових завдань з курсів «Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.», «Література Англії», «Історія російської літератури ХХ ст.». 2010–2014 р. – відповідальна за наукову роботу кафедри; розробила разом з викладачами кафедри пакет документів для акредитації університету на основі навчальних програм.

Особиста психолого-педагогічна практика – праця над особистісно-професійним розвитком студентів у межах роботи куратора груп, співпрацює з учителями шкіл району та міста Дрогобича, проводить індивідуальні консультації студентам.

Громадська діяльність. 2009–2014рр. – член ради молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка

Інтереси та вподобання: історія української та зарубіжної літератури ХХ ст., сучасний літературний процес.