Закаляк Наталія Романівна

доцент, кандидат медичних наук, доцент

 

Закаляк Наталія Романівна, доц., к. мед. н.
Вищу освіту здобула у Львівському ордена Дружби народів державному медичному інституті (1988-1994 рр.) за спеціальністю “Санітарія, гігієна, епідеміологія”.
У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на тему „Гігієнічна і токсикологічна характеристика гриба penicillium vitale як промислового штаму у виробництві мікроциду та глюкозооксидази” за спеціальністю 14.02.01 – “Гігієна”.
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2013 року. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Сфера наукових зацікавлень: “Сучасні аспекти поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта”.
Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Закаляк Н.Р., Лотоцька Л.Б., Лотоцька-Дудик У.Б. Сучасні тенденції стану здоров’я студентів та формування засад здорового способу життя в умовах модернізації навчально-виховного процесу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33) – Том 1 (А-М). – С. 284 – 290.
 • Закаляк Н.Р. Аспекти оздоровчого впливу фізичної культури на студентів із остеохондрозом хребта // Слобожанський науково-спортивний вісник: Науково-теоретичний журнал. – Харків: ХДАФК, 2014. – № 1 (39). – С. 43 – 47.
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій (частина II) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 “Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини”]. — Навчальний посібник. — Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 82с.
 • Закаляк Н.Р. Оцінка рівня здоров’я студентів педагогічного університету // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3 К 1 (56) 15. – С. 161 – 164.
  Закаляк Н.Р., Лотоцька Л.Б., Лотоцька У.Б. Здоров’язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5К (61) 15. – С. 154 – 157.
 • Закаляк Н.Р. Інноваційні технології застосування засобів фізичної реабілітації в зміцненні здоров’я при остеохондрозі хребта // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія: Науково-практичний журнал. – Одеса: Вид-во “ПОЛІГРАФ”, 2015. – № 1 (81). – С. 54 – 58.
 • Закаляк Н.Р. Застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта в умовах навчального процесу // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – № 1 (29). – С. 79 – 82.
 • Закаляк Н.Р. Проблеми соматичного здоров’я студентської молоді та пошук шляхів їх вирішення // Педагогіка здоров’я: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечнікова / За заг. ред. Акад. І.Ф.Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 250 – 254.
 • Закаляк Н.Р. Засоби фізичної реабілітації у відновленні здоров’я студентів з проявами остеохондрозу хребта // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 191 – 194.
 • Закаляк Н.Р. Аналіз стану здоров’я студентів педагогічного ВНЗ і пошук шляхів їх реабілітації // Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (3 квітня 2015 року, м. Чернігів) / Редкол.: М. О. Носко та ін.. – Чернігів: Чернігівський національний пед. університет, 2015. – С.29 – 31.
 • Закаляк Н.Р., Мір-Бабаєва Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій (частина I) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 “Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини”]. — Навчальний посібник. — Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 120с.
 • Закаляк Н.Р. Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта // Довкілля та здоров’я: науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров’я та екологічної безпеки, 2015. – № 4 (75). – С. 70 – 73.
 • Грибок Н., Закаляк Н., Зорик М. Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію сформоності культури здоров’я особистості // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 295 – 301.
 • Закаляк Н.Р. Оздоровчий вплив фізичної культури на студентів з остеохондрозом хребта // Wshodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, Polska, 2016. – 1 (5). – С. 18 – 22.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: методичні матеріали до практичних занять (частина І) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Закаляк Н.Р., О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 52 с.