Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Завідувач кафедрик.пед.н., доцент Герасименко Світлана Юріївна
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, пл. Театральна, 2
Контактні телефони(03244) 41-01-46; е-mail: tmfvot_ddpu@ukr.net
Рік заснування — 2002 р.; у вересні 2011 р. кафедру об’єднано з кафедрою фізичної реабілітації та перейменовано на теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання.
Попередні назви кафедри: теорії та методики фізичного виховання; теорії та методики фізичного виховання і фізичної реабілітації; теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к.фіз.вих., доц. Молнар Михайло Васильович, ст. викл. Лемешко Олександр Сергійович, д.пед.н., проф. Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри12 викладачів, з них: – 1 професор, 2 доктори наук, 6 доцентів, 6 кандидатів наук.

%d0%ba-%d1%80%d0%b0_%d1%82%d0%bc%d1%84%d0%b2

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Герасименко Світлана Юріївна зав. кафедри, к.пед.н., доцент
2 Лук’янченко Микола Іванович професор, д.пед.н., професор
3 Кондрацька Галина Дмитрівна доцент, д.пед.н., доцент
4 Чопик Роман Володимирович доцент, к.пед.н., доцент
5 Турчик Ірина Хосенівна доцент, к.фіз.вих., доцент
6 Логвиненко Олександр Борисович доцент, к.пед.н., доцент
7 Мусієнко Олена Володимирівна доцент, к.б.н., доцент
8 Павлів Ігор Ярославович доцент, к.пед.н.
9 Лемешко Олександр Сергійович ст. викладач
10 Мацола Наталія Павлівна ст. викладач
11 Михаць Лілія Василівна ст. викладач
12 Хомич Ольга Олегівна викладач*

Примітка: * — декретна відпустка

Напрям наукових досліджень кафедри теорії та методики фізичного виховання
Тема НДР кафедри: «Формування аксіосфери особистості засобами фізичного виховання в Україні та за кордоном» (наказ №525 від 27.12.2017 р.).
Термін виконання: 2018 – 2022 рр.
Керівник роботи: – доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Лук’янченко М.І.

 • «Формування здоров’язберігаючої компетентності в молоді, як суспільної цінності» (д. пед. н., проф.Лук’янченко М.І)
 • «Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ВНЗ засобами фізичного виховання» (к. пед. н., доц. Герасименко С.Ю.)
 • «Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вирішення завдань фізичного виховання школярів» (к. пед. н., доц. Чопик Р.В.)
 • «Формування цінностей учнівської молоді США засобами фізичного виховання» (к. фіз. вих., доц. Турчик І.Х.)
 • «Теоретико-методичні засади формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами фізичного виховання і спорту в країнах Північної Європи та Україні» (к. пед. н., доц. Логвиненко О.Б.)
 • «Дескриптивно-конструктивний підхід до формування цінностей молоді засобами фізичного виховання» (к. б. н., доц. Мусієнко О.В.)
 • «Формування самозбереження, як однієї із складових системи розвитку аксіосфери студента» (к. пед. н., доц. Павлів І.Я.)
 • «Аксіологічний підхід у формуванні професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання» (д.п.н., доцент Кондрацька Г.Д.)
 • «Формування цінностей учнівської молоді засобами фізичного виховання в Україні та Німеччині» (старший викладач Лемешко О.С.)
 • «Формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі» (викладач Мацола Н.П.)
 • «Формування цінностей учнівської молоді засобами фізичного виховання в Україні та Польщі» (викладач Михаць Л.В.)

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методики фізичного виховання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Адаптивне фізичне виховання
 • Біомеханіка
 • Історія фізичної культури
 • Кінезіологія
 • Метрологічний контроль
 • Метрологічний контроль у фізичному вихованні
 • Нові технології у фізичному вихованні
 • Олімпійський та професійний спорт
 • Органiзацiя та управлiння у сферi фiзичного виховання
 • Основи наукових досліджень
 • Параспорт
 • Професійна майстерність (за професiйним спрямуванням)
 • Професiйна майстернiсть
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Теорiя i методика спортивної пiдготовки
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Теорія та методика викладання шкільного курсу «Основи здоров’я»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Державна освітня політика з питань здорового способу життя
 • Інтегративне фiзичне виховання школярів різних медичних груп
 • Нетрадиційні системи оздоровлення
 • Організація і методика масової фізичної культури
 • Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення
 • Теорія і методика оздоровчої фізичної культури
 • Фiзичне виховання i спорт у шкiльнiй освiтi за кордоном

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри

Герасименко С.Ю., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кізло Т.В. Теорія і методика викладання гімнастики. Загальнорозвивальні вправи без предметів Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011. – 77 с.
 • Герасименко С.Ю. Гімнастика та методика її викладання. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею: навчально-методичний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Герасименко С.Ю. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 34 с. (2,1 д.а.)
 • Герасименко С.Ю. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. – 76 с.
 • Герасименко Світлана. Фізичне виховання студентів із захворюваннями серцево-судинної системи: методичний посібник [для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Світлана Герасименко, Ірина Жукова, Володимир Ярема. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Герасименко С.Ю. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.

Лук’янченко М.І., професор, доктор педагогічних наук

 • Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія та практика / Микола Іванович Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 348.
 • Лук’янченко М.І. Теорія та методика фізичного виховання у вищих закладах освіти: тексти лекцій / М.І. Лук’янченко, Л.В. Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112.
 • Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. (5,6 др.арк.)
 • Лук’янченко М.І. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 • Лук’янченко М.І.. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.

Кондрацька Г.Д., доцент, доктор педагогічних наук

 • Кондрацька Г.Д. Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 222 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність : курс лекцій / Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
 • Кондрацька Г. Вступ до спеціальності : метод. реком. до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич : вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти : [моногр.] / Г.Д. Кондрацька // Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 450 с.
 • Галина Кондрацька. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : [моногр.] / Анна Чепелюк, Галина Кондрацька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.
 • Галина Кондрацька, Загальна теорія підготовки спортсменів. Методичні рекомендації до практичних занять. / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка . – 2017. – 42.с.
 • Кондрацька Г.Д. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: методичні матеріали до практичних занять [(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Кондрацька Г.Д., Федорищак Р.Л., Будинкевич С.Н. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.

Чопик Р.В., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Чопик Р.В. Асистентська практика: методичні матеріали / Р.В. Чопик, І.Х. Турчик. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. – 52 с.
 • Чопик Р.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Чопик Р.В., Турчик І.Х. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 90 с.
 • Чопик Р.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / Р.В. Чопик, І.Б. Зазуляк // – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2013. – 40 с. (2,5 д.а.)
 • Чопик Р.В. Баскетбол на етапі початкової підготовки: комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування: монографія /Р.В. Чопик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 204 с. (8,5 др.арк).
 • Чопик Р.В. Метрологічний контроль у фізичному вихованні : методичні матеріали до практичних занять [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання»] / Р.В. Чопик., О.В. Шатинська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 336 с.
 • R.V. Chopyk. Monitoring of health culture of pedagogical university students / N.M. Hrybok, R.V. Chopyk, N.R. Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348–359.
 • Чопик Р. В. Метрологічний контроль : тексти лекцій [для студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація] / Р. В. Чопик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 162 с.

Турчик І.Х., доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 • Турчик І.Х. Асистентська практика / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 38 с. (2,37 д.а)
 • Турчик І.Х. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –40 с. (3 д.а.)
 • Турчик І.Х. Адаптивне фізичне виховання: тексти лекцій / І.Х. Турчик, Л.В. Михаць – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 84 с. (5,3 д.а.).
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання в шкільній освіті Європи: монографія / І.Х. Турчик. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 138 с.

Логвиненко О.Б., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Логвиненко Олександр. Фізкультурно-оздоровчі клуби. Тексти лекцій для студентів спеціальності «ПМСО. Фізична культура». Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 93 с.
 • Логвиненко О.Б. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні: методичні рекомендації до семінарських занять для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 8.01020101 “Фізичне виховання”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2013. – 30 с. (2,31 д.а.)
 • Логвиненко О.Б. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 8.01020101 “Фізичне виховання”, 8.01020302 “Фізична реабілітація”] / О. Б. Логвиненко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. – 68 с.
 • Логвиненко Олександр. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: тексти лекцій [для студентів ВНЗ] / Олександр Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2017. – 108 с.
 • Логвиненко О.Б. Професійна діяльність у сфері фізичної культури (тексти лекцій) / О.Б.Логвиненко / Навчальний посібник (2-е доповнене видання). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2018.

Мусієнко О.В., доцент, кандидат біологічних наук

 • Мусієнко О.В. Споривні ігри для студентської молоді: техніка та методика навчання гри у бадмінтон/ Мусієнко О.В.// Львів: ЛДФА, 2013. – 31 с.
 • Мусієнко О.В. Пауерліфтинг як один із засобів оздоровлення і тренування організму/ Львів: ЛДФА, 2014. – 23 с.
 • Мусієнко О. Біомеханіка : тексти лекцій / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 116 с.
 • Мусієнко О. Нетрадиційні системи оздоровлення : методичні рекомендації до виконання ІНДЗ [для студентів другого магістерського рівня вищої освіти] / Олена Мусієнко. – Дрогобич : ДДПУ, 2016. – 22 с.
 • Мусієнко О. Біомеханіка : методичні матеріали до практичних занять [(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Олена Мусієнко – Дрогобич : ДДПУ, 2018. – 38 с.

Павлів І.Я., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»] / Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.
 • Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.

Лемешко О.С., старший викладач

 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії фізичної культури» / Олександр Лемешко, Віктор Копач – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 44 с.
 • Лемешко О.С., Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини”]/ Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.(10,5 д.а.)
 • Лемешко О.С. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури та олімпійський і професійний спорт : методичні рекомендації до семінарських занять / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 54 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури: методичні матеріали до семінарських занять[(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Лемешко О.С. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.

Мацола Н.П., викладач

 • Мацола Н.П., Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення / Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Мацола Н.П., Лук’янченко М.І. Нетрадиційні системи оздоровлення / Тексти лекцій [для студентів спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація»]/ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 46 с.
 • Мацола Н.П. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.

Михаць Л.В., викладач

 • Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення. Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей ПМСО Фізичне виховання та Фізична реабілітація) / Турчик І.Х., Михаць Л.В./ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Михаць Л.В. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. –76 с. (2,38 д. а.)
 • Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні рекомендації до семінарських занять / Лілія Василівна Михаць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40 с.
 • Михаць Л.В. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.