Проць Роман Омелянович

доцент, кандидат педагогічних наук

 

Проць Роман Омелянович, доцент, к.пед.н.
У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Етнопедагогічні засади військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури і спорту» за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
Арбітр національної категорії з футзалу.
Автор 36 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових зацікавлень: патріотичне виховання молоді засобами фізичного виховання і спорту.

Наукові праці:

 • Проць Р.О. Особливості використання різних систем проведення змагань у підвищенні їх видовищності / Р.О.Проць // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : монографія / За заг. ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 535–540.
 • Проць Р.О. Роль лекційних занять у формуванні пошукового мислення студентів факультету фізичного виховання / Р.О.Проць // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : монографія / За заг. ред. М. Лук’янченка, А. Матвєєва, А. Подольски, Ю. Шкребтія. – Дрогобич : Коло, 2007. – С. 531–536.
 • Проць Р.О. Історико-педагогічні етапи становлення професійної підготовки фахівців фізичної культури у Східній Галичині у ХХ столітті / Р.О.Проць // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Т. 1. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – С. 231–234.
 • Проць Р.О. Проблема військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури на засадах етнопедагогіки / Р.О.Проць // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія за редакцією проф. С.Єрмакова. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 2. – С. 128–130.
 • Проць Р.О. Концептуальні засади військово-патріотичного виховання молоді у сучасному українському вихованні / Р.О.Проць // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2009. – № 9 (56). – С. 117–119.
 • Проць Р.О. Роль і значення військово-патріотичного виховання молоді в історичному бутті спільноти / Р.О.Проць // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ; [укл. Л.Л.Макаренко]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 202–208.
 • Проць Р.О. Методичні основи військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури і спорту на засадах етнопедагогіки / Р.О.Проць // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2011. – Вип. 13. – С. 495–499.
 • Проць Р.О. Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки / Р.О.Проць // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 5 (112). – С. 88–92.
 • Проць Р.О. «Захист Вітчизни» у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Р.О.Проць // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 2. – С. 173–178.
 • Проць Р.О. Експериментальна робота з військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури і спорту на засадах етнопедагогіки у процесі допризовної підготовки / Р.О.Проць // Zbiór raportów naukowych «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki». (30.03.2014 – 31.03.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2014. – S. 20–25.
 • Проць Р.О. Комп’ютерні ігри у контексті військово-патріотичного виховання старшокласників на засадах етнопедагогіки / Р.О.Проць // Сучасна освіта і наука в Україні : традиції та інновації Текст : Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна освіта в Україні : традиції та інновації» (м. Одеса, 25 – 26 квітня 2014 р.). – С. 58–59.
 • Проць Р.О. Проблема військово-патріотичного виховання у працях представників вітчизняної педагогіки / Р.О.Проць // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету : збірник. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – С. 369–370.
 • Проць Р.Е. Формы военно-патриотического воспитание молодежи / Р.Е.Проць // «Aplikované vědecké novinky – 2014» : Materiály X Mezinárodní védecko-praktická konference. (27 červenců — 05 srpna 2014 roku). – Díl 9. Pedagogika. – Praha : Publishing House «Education and Science» s. r. o., 2014 – S. 6–8.
 • Проць Р.О. «Захист Вітчизни» у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Р.О.Проць // Соціально-педагогічна парадигма виховання : сутність та шляхи реалізації : Тези доповідей. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – С. 161–162.
 • Проць Р.Е. Боевой танец как этнопедагогическое средство военно-патриотического воспитания молодежи / Р.Е.Проць // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2014. – № 3 (93). – С. 179–181.
 • Проць Р.О. Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформатизації навчання / Проць Р.О., Веселовський А.П., Редчиць В.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/»36. Наукових праць/ За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61)15. – С. 209–211.
 • Проць Р.О. Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Грибок Н., Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 244–249.
 • Проць Р.О. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н. Грибок, Р. Проць, В. Ярема, Л. Проць // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 239 – 246.
 • Проць Р.О. Спецкурс «Бойові мистецтва України» у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Р.О.Проць // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 393 – 399.
 • Проць Р.О. Образ жінки-матері у процесі військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури та спорту на засадах етнопедагогіки / Р.О.Проць // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 року / Редактори-упорядники І. Зимомря, В. Ільницький. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, – 2016. – С. 395 – 396.
 • Проць Р.О. Інноваційна діяльність сучасного вчителя як виклик часу / Проць Р.О., Ярема Т.І. // Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 188 с., С. 73 – 75.
 • Проць Р.О. Організаційно-педагогічні аспекти розвитку міні-футболу у ВНЗ / Ільчишин І., Проць Л. // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції // [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 636 с., С. 438 – 439.
 • Проць Р.О. Українські єдиноборства в контексті вітчизняного спеціалізованого фізичного і військово-патріотичного виховання / Р.О.Проць, Л.В. Проць // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 269–272.
 • Управління у сфері фізичного виховання : Методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. / А.П. Веселовський, Р.О. Проць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 74 с.
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення з обраного виду спорту : Навчально-методичний посібник. / С.Н. Будинкевич, Р.О. Проць. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 94 с.
 • Футбол, міні-футбол та методика їх викладання : навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, Р.О. Проць, В.М. Максим’як, А.В.Ніконець Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 166 с.
 • Ігри та вправи для навчання техніки, тактики, фізичної та психологічної підготовки студентів : навчальний посібник [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, Р.О. Проць, І.П. Ільчишин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 144 с.
 • Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с.
 • Основи шахової гри : тексти лекцій [для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра напряму «Фізичне виховання»] / Р.О. Проць, І.П. Ільчишин, В.М. Максим’як – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 200 с.