Кушнір Роман Григорович

старший викладач

Кушнір Роман Григорович, ст.викладач
Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Визначення підходів до формування у студентів культури з атлетичних видів гімнастики.
Наукові праці
1. Кушнір Р.Г. Самостійна робота як засіб вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання. / Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кушнір Р.Г. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 105-108. (0,2 д.а.).
2. Кушнір Р.Г. Організаційно-методичні умови, як сучасна проблема
у підготовці вчителів з фізичного виховання / Кушнір Р., Чепелюк А., Вихованець Г. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : збірник наукових праць / редакційна колегія : Карпюк Р. П., Дем’янчук О. Н. [та ін.]. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – Випуск 6. – С. 12–15. (0,2 д.а.)
3. Кушнір Р.Г. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Чепелюк, Р. Кушнір, О. Михайловський, З. Сидоряк // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 59 – 64. (0,3 д.а.).
4. Кушнір Р.Г. Атлетизм та методика його викладання. Тексти лекцій: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини»] / Кушнір Р.Г., Кізло В.І. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 122с. (7,62 д.а.).
5. Кушнір Р.Г. Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання / А. Чепелюк, Н. Пиц, Р. Кушнір // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. — Вип. 4. – С. 219-225. (0,5 д.а.).
6. Кушнір Р.Г. Роль і місце самоконтролю у фізичному вихованні юнакків/ Зазуляк І.Б., Кушнір Р.Г., Максим’як Я.О. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). — С. 279-384. (0,4 д.а.).
7. Кушнір Р.Г. Гімнастика з методикою викладання :навчання техніки базових гімнастичних вправ: наочний навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»] / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г., Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с. (3,12 д.а.).
8. Кушнір Р.Г. Туристсько-краєзнавча практика – фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури // Пецкович Д.Д., Кушнір Р.Г., Сотрихіна О.С./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 202-206. (0,3 д.а.)