Кізло Наталія Богданівна

доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання

 

Кізло Наталія Богданівна, доцент
Автор 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових зацікавлень: Аналіз психологічних та педагогічних особливостей у становленні майбутніх вчителів фізичної культури.
Наукові праці
1. Кізло Н.Б. Вплив занять східними одноборствами на становлення соціальних ролей дитини. / Курчаба Т.М., Кізло Н.Б., Сенькова Н. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 282-285. (0,2 д.а.).
2. Кізло Наталія. Теорія і методика викладання плавання: / Кізло Наталія, Павлів Ігор, Кізло Тарас. Тексти лекцій (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини») – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011. – 160 с. (10,12 д.а.).
3. Кізло Н.Б. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Веселовський, Н. Кізло // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – №98. – Т. 1. – С. 66-69. (0,2 д.а.).
4. Кізло Н.Б. Методика початкового навчання плаванню. / Н. Б. Кізло, І. Я. Павлів, Т. В. Кізло. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 138с. (8,6 д.а.).
5.Кізло Н.Б. Критерії оцінювання рівня професійно-мовленнєвої культури студентів-майбутніх учителів фізичного виховання / Кондрацька Галина, Кізло Наталія // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). — С. 353-359. (0,4 д.а.).
6. Кізло Н.Б. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
7. Кізло Н.Б. Рекреационная активность и спорт в образе жизни студенческой молодєжи. // Даниленко Алла, Мартинковський Мариан, Кизло Наталя./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 81-85. (0,3 д.а.)