Чепелюк Анна Вікторівна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

 

Чепелюк Анна Вікторівна, викладач, к.пед.н.
У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Автор 52 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування студентів факультету фізичного виховання.
Наукові праці
1. Чепелюк А.В. Формування психолого-педагогічної компетентності фахівця фізичного виховання у вищій школі. / Чепелюк А.В. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Умань.-2010. — С. 133-137. (0,3 д.а).
2. Чепелюк А.В. Психолого-педагогічні знання у професійній компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання. / Чепелюк А.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 14. – С. 138-141. (0,2 д.а).
3. Чепелюк А.В. Організаційно-методичні умови, як сучасна проблема у підготовці вчителів з фізичного виховання / Кушнір Р., Чепелюк А., Вихованець Г. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : збірник наукових праць / редакційна колегія : Карпюк Р. П., Дем’янчук О. Н. [та ін.]. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – Випуск 6. – С. 12–15. (0,2 д.а.)
4. Чепелюк А.В. Теорія і методика викладання гімнастики. /Чепелюк А.В., Вихованець Г.М. Методичні матеріали до проведення практичних занять для студентів факультету фізичного виховання — Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011.- 68 с. (4,31 д.а.).
5. Чепелюк А.В. Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / А. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. — 2012. – С. 263 – 266.(0,2 д.а.).
6. Чепелюк А.В. Характеристика компонентів формування в учнів стійкого інтересу до занять волейболом / С. Н. Будинкевич, А. В. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. — 2012. – С. 63 – 66 с. (0,2 д.а.).
7. Чепелюк А.В. Формування потреби здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / А.В. Чепелюк, Г.Д. Кондрацька, А.В. Ніконець // Здоров’я людини у сучасному суспільстві / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012р., — Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 116 – 120. (0,3 д.а.)
8. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. / Чепелюк А. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наук. праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: Волинський НПУ імені Лесі Українки, 2012. – №2 (18). – 91 – 97 с. (0, 4 д.а.).
9. Чепелюк А.В. Розвиток комунікативної культури студентів – майбутніх фахівців з фізичного виховання / Кондрацька Г. Д., Чепелюк А. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – випуск 14 – Вінниця, 2012. – С. 204-214. (0,7 д.а.).
10. Чепелюк А.В. Методи педагогічного контролю на заняттях аеробікою / А. В. Чепелюк //Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції / Під заг. ред. Мусієнко О. В. – Львів, ЛДФА, 2011 р. – С. 99 – 102. (0,2 д.а.).
11. Чепелюк А.В. Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / А. Чепелюк // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Випуск 1 — Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 187 – 193. (0,3 д. а.).
12. Чепелюк А.В. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Чепелюк, Р. Кушнір, О. Михайловський, З. Сидоряк // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 59 – 64. (0,4 д.а.).
13. Чепелюк А.В. Критерії оцінювання психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі / А.В. Чепелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – вип.27. – С. 423-430. (0,5 д.а.).
14. Чепелюк А.В. Роль фізичних якостей у професійній діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання / Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – випуск 14 – Вінниця, 2012. – С. 286-290. (0,3 д.а.).
15. Чепелюк А.В. Легка атлетика та методика її викладання: основи методики навчання ходьби та бігу. / Г.Д. Кондрацька, Р.Л. Федорищак, А.В.Чепелюк. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 83с. (5,25 д.а.).
16. Чепелюк А.В. Інтегративний підхід у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна // Materiály IX mezinárodni vědecko — praktická conference “Dny vědy — 2013”.Dil 16. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. — С. 30-36. (0,5 д.а.).
17. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). — С. 404-412. (0,6 д.а.).
18. Чепелюк А.В. Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна, Павлів Ігор, Федак Олена // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). — С. 412-418. (0,5 д.а.).
19. Чепелюк А.В. Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання / А. Чепелюк, Н. Пиц, Р. Кушнір // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. — Вип. 4. – С. 219-225. (0,5 д.а.).
20. Чепелюк А.В. Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури / Дмитро Пецкович, Анна Чепелюк, Олег Михайловський // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч. ІІ – С. 128-134. (0, 44 д.а.)
21. Чепелюк А.В. Професійне становлення майбутнього вчителя фізичної культури як проблема вищого навчального закладу. / Чепелюк А.В., Пецкович Д.Д., Михайловський О.Б. //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПу ім. І. Фанка 21-22 листопада — Дрогобич: Посвіт. 2013. – С.185-189. (0,3 д.а.).
22. Чепелюк А.В. Перевірка ефективності умов формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014р. – С. 40-51. (0,7 д.а.).
23. Чепелюк А.В. Гімнастика з методикою викладання :навчання техніки базових гімнастичних вправ : наочний навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»] / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г., Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с. (3,12 д.а.).
24. Chepelyuk A.V. Differentiation and integration of knowledge in forming of psychological – pedagogical competence of a future teacher of physical training / Annа Chepelyuk // Journal of Physical Education & Health, 2014, vol. 1 (5), P. 37-41.(0,3 д.а.)
25. Чепелюк А.В. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
26. Чепелюк А.В. Модель формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичної культури: результати дослідження / Анна Чепелюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / наук. ред. Руснак І. С. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 705 : Педагогіка та психологія. – С. 197-205. (0,6 д.а.)
27. Чепелюк А. В. Особливості відбору до занять спортивною акробатикою / Анна Чепелюк // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 375-381. (0,4 д.а.)
28. Чепелюк А.В. Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності // А. Чепелюк / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори –упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 318-323. (0,4 д.а.)
29. Чепелюк А.В. Складові психолого-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури та їх професійного становлення // А. Чепелюк / Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. – С. 475-481. (0,4 д.а.)
30. Чепелюк А.В. Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури // А. Чепелюк / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 258-261. (0,3 д.а.)
31. Чепелюк А.В. Професійна майстерність: курс лекцій [для студентів напряму підготовки «фізичне виховання»]/ Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 88 с. (5,62 д.а.)
32. Чепелюк А.В. Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наук. праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвропейський НПУ, 2015. – № 1 (29). – С.12-17. (0,4 д.а.)
33. Чепелюк А.В. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури/ Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Веселовський А.П. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 129. Том 2. – 2015. – С. 275-279 (0,3 д.а.).