Кафедра спортивних дисциплін і туризму

Завідувач кафедридоктор педагогічних наук, доцент Кондрацька Галина Дмитрівна.
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Симоненка, 5,
Контактні телефони(03244) 41-54-16, е-mail: kafsportd@ukr.net
Рік заснування кафедри1996.
Попередні завідувачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 14 викладачів, з них 1 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів наук; 4 доценти; 7 старших викладачів.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 3 працівники, з них 3 старші лаборанти.

К-ра СД та МВ

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна д.пед.н., доцент, зав. кафедри
2 Гук Наталія Андріївна доцент, к.екон.н,
3 Проць Роман Омелянович доцент, к.пед.н.
4 Кізло Наталія Богданівна доцент
5 Веселовський Анатолій Петрович доцент
6 Павлів Ігор Ярославович доцент, к.пед.н.*
7 Федорищак Роман Любомирович доцент, к.пед.н.
8 Чепелюк Анна Вікторівна ст.викладач, к.пед.н.
9 Матієшин Іван Васильович ст.викладач, к.псих.наук
10 Редчиць Василь Олександрович ст.викладач
11 Самойлик Сергій Віталійович ст.викладач
12 Максим’як Василь Мирославович ст.викладач
13 Будинкевич Світлана Назарівна ст.викладач
14 Кушнір Роман Григорович ст.викладач

Примітка: * — декретна відпустка

Напрям наукових досліджень кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання
Тематика НДР кафедри: „Формування професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання у вищому навчальному закладі.”
Термін виконання: 2016 – 2020 рр.
Керівник роботи: Кондрацька Галина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання.

 • Формування професійно-мовленевої культури фахівця фізичного виховання. (Кондрацька Г.Д.).
 • Формування військово-патріотичних якостей молоді засобами фізичної культури. (Проць Р.О.)
 • Формування культури студентіву процесі підготовки на факультеті фізичного виховання. (Кізло Н.Б.)
 • Формування професійної майстерності вчителя фізичного виховання. (Веселовський А.П.)
 • Вплив педагогічної техніки як елементу культури на розвиток майбутнього фахівця. (Павлів І.Я.)
 • Формування культури поведінки майбутнього вчителя фізичної культури. (Федорищак Р.Л.)
 • Формування культури спілкування студентів факультету фізичного виховання. (Чепелюк А.В.)
 • Формування морально-вольових цінностей у студентів як одної із складових педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання. (Редчиць В.О.)
 • Вплив професійної культури на спілкування студентів на заняттях з гімнастики. (Кізло В.І.)
 • Значення здоров’язберігаючих технологій у формуванні культури здоров’я студентів (Самойлик С.В.)
 • Вплив лідерських якостей на формування культури студентів фізичного виховання. (Максим’як В.М.)
 • Виховання культури взаємодії студентів засобами волейболу. (Будинкевич С.Н.)
 • Вплив засобів атлетичної гімнастики на формування професійної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. (Кушнір Р.Г,)
 • Формування культури міжособистісної взаємодії студента під час гри у футбол. (Ільчишин І.П.)
 • Футбол, як засів формування культури студентів у процесі підготовки на факультеті фізичного виховання. (Михайловський О.Б.)
 • Розвиток культури взаємодії студентів у процесі занять спортивними дисциплінами. (Ніконець А.В.)
 • Особливості формування професійної культури у студентів факультету фізичного виховання. (Щербанік Х.О.)
  (Матієшин І.В.)

Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку

 • Організація та методика проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ для спортивних дисциплін. – Дрогобич : [РВ ДДПУ ім. Івана Франка], 2006. – 22 с. Редчиць В.О., Веселовський А.П.
 • Теорія і методика викладання волейболу : курс лекцій для студ. Спец. «Фіз. виховання» / Будинкевич, Світлана ; Світлана Будинкевич ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 90 с. – 30 екз. 1-н.а., 1-ч.з., 28-а. Будинкевич С.Н.
 • Теорія і методика викладання спортивних ігор : програма для підг. Фах. ОКР «Бакалавр» напряму підг. «Здоров’я людини» / Веселовський, А ; А.Веселовський, С.Самойлик, С.Будинкевич ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2010. – 14 с. А.Веселовський, С.Самойлик, С.Будинкевич
 • Теорія та методика викладання гандболу : метод. реком. До проведення практ. Занять / А. Веселовський ; Анатолій Веселовський ; ДДПУ ім. І.Франка ; Каф. Спорт. дисциплін та метод. їх викл. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2009. – 42 с. – 30 екз.1-н.а.1-ч.з.28-а. А.Веселовський
 • Спортивні ігри з методикою їх викладання : [Навч.-метод. посібн.] / А. П. Веселовський ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2008. – 216 с. – 30 прим. Брошур:1-н.а.; 28-а№1;1-ч.з. А.Веселовський
 • Тренерська практика : метод. матеріали для студ. Напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» / А. Веселовський, Г. Кондрацька ; [відп. За вип. С. В. Самойлик] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 46 с. А.Веселовський
 • Управління у сфері фізичного виховання : метод. матер. До семінар. Занять та самост. Роботи студ. (для студ. Напряму підгот. 6.010201 «Фіз. вих.») / А. П. Веселовський ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 73 с. А.Веселовський
 • Техніка безпеки під час занять фізичними вправами. / А. П. Веселовський ; [відп. За вип. Г.Д. Кондрацька ]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2007. – 25 с. А.Веселовський
 • Термінологія загальнорозвивальних вправ : навч.-мет. Пос. Для практ. Занять з гімнастики / Герасименко, Ю. С ; С.Герасименко, В.Кізло, Т.Кізло ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 36 с. – 30 екз. Брош.1-н.а., 1-ч.з., 28-а. Герасименко Ю.
 • Теорія і методика викладання гімнастики : загальнорозвиваючі вправи без предметів : навч. –метод. посіб. Для студ. Денної та заоч. Ф-ми навч. напряму підг. 6.010201 «Фіз. вих.» / С. Герасименко, В. Кізло, Т. Кізло ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 77 с. Герасименко Ю.
 • Спеціальні вправи у легкій атлетиці : Навч.-метод. посібн. / Г. Д. Кондрацька ; [РВВ ДДПУ ім. І. Франка] – Дрогобич : Ред.-вид. Відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – 80 с. – 1-н.а. 1-ч.з. 28-а. Кондрацька Г. Д.
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики : методика навч. техніки метань : навч.-метод. посіб. Для студ. Галузі знань 0102 «Фіз. вих., спорт і здоров’я людини» напряму підготов. «Фіз. вих.» / В. О. Редчиць, Н. Б. Мацалак, М. В. Годзь ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 40 с. В. О. Редчиць, Н. Б. Мацалак, М. В. Годзь
 • Термінологія стройових вправ : Навч.-метод. посібник для практ. Занять з гімнастики / ДДПУ ім. І.Франка; Авт.: В.Кізло, С.Герасименко, Р.Кушнір та ін. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2008. – 30 с. – 30 брошур:1-н.а.; 28-а№1;1-ч.з. В.Кізло, С.Герасименко, Р.Кушнір
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики : метод. рек. до проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» / Р. Федорищак, О. Федак ; [відп. за вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 40 с Р. Федорищак, О. Федак
 • Теорія і методика викладання аеробіки та шейпінгу : тексти лекцій для студ. фак-ту фіз. вихов. спец. «Фіз. вихов.», «Здоров’я людини» / А. Чепелюк, О. Михайловський ; [відп. за вип. Кізло Н. Б.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 63 с. – : 5грн. 65 коп. А. Чепелюк, О. Михайловський
 • Теорія і методика викладання гімнастики : метод. матер. до практ. занять для студ. напряму підгот. «Фіз. вих.», «Здоров’я людини» ден. та заоч.форм навч. / А. В. Чепелюк, Г. М. Вихованець ; [відп. за вип. А. П. Веселовський] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 69 с. А. В. Чепелюк, Г. М. Вихованець

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Вступ до спеціальності
 • Гімнастика та методика її викладання
 • Загальна теорія спорту для всіх
 • Легка атлетика та методика її викладання
 • Лижний спорт та методика його викладання
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Оздоровчі заняття на воді
 • Оздоровчий танцювальний фітнес
 • Оздоровчий фітнес
 • Організація та методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи
 • Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
 • Основи туризму та орієнтування
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Плавання та методика його викладання
 • Рекреаційні ігри
 • Спортивні ігри та методика їх викладання
 • Спортивні та рухливі ігрита методика їх викладання
 • Спортивні танці
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення
 • Теорія і методика викладання лижного спорту
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики
 • Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
 • Теорія і методика викладання гімнастики
 • Теорія і методика викладання плавання
 • Теорія і методика викладання спортивних ігор
 • Теорія і методика обраного виду спорту
 • Теорія і методика оздоровчого туризму
 • Футбол міні футбол та методика їх викладання
 • Теорія і методика спортивних двобоїв
 • Методика викладання шейпінгу та аеробіки
 • Атлетизм та методика його викладання
 • Оздоровчі види єдиноборств
 • Оздоровчі ходьба, біг
 • Організація та методика спортивно-туристичної роботи
 • Основи шахової гри