Кафедра спортивних дисциплін і туризму

Завідувач кафедридоктор педагогічних наук, доцент Кондрацька Галина Дмитрівна.
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Симоненка, 5,
Контактні телефони(03244) 41-54-16, е-mail: kafsportd@ukr.net
Рік заснування кафедри1996.
Попередні завідувачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 14 викладачів, з них 1 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів наук; 4 доценти; 7 старших викладачів.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 3 працівники, з них 3 старші лаборанти.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна зав. кафедри, доцент, д.пед.н.
2 Гук Наталія Андріївна доцент, к.екон.н.
3 Проць Роман Омелянович доцент, к.пед.н.
4 Кізло Наталія Богданівна доцент
5 Веселовський Анатолій Петрович доцент
6 Федорищак Роман Любомирович доцент, к.пед.н.
7 Чепелюк Анна Вікторівна ст.викладач, к.пед.н.
8 Самойлик Сергій Віталійович ст.викладач
9 Максим’як Василь Мирославович ст.викладач
10 Будинкевич Світлана Назарівна ст.викладач
11 Кушнір Роман Григорович ст.викладач

Напрям наукових досліджень кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання
Тематика НДР кафедри: „Формування професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання у вищому навчальному закладі.”
Термін виконання: 2016 – 2020 рр.
Керівник роботи: Кондрацька Галина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання.

 • Формування професійно-мовленевої культури фахівця фізичного виховання. (Кондрацька Г.Д.).
 • Формування військово-патріотичних якостей молоді засобами фізичної культури. (Проць Р.О.)
 • Формування культури студентіву процесі підготовки на факультеті фізичного виховання. (Кізло Н.Б.)
 • Формування професійної майстерності вчителя фізичного виховання. (Веселовський А.П.)
 • Вплив педагогічної техніки як елементу культури на розвиток майбутнього фахівця. (Павлів І.Я.)
 • Формування культури поведінки майбутнього вчителя фізичної культури. (Федорищак Р.Л.)
 • Формування культури спілкування студентів факультету фізичного виховання. (Чепелюк А.В.)
 • Формування морально-вольових цінностей у студентів як одної із складових педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання. (Редчиць В.О.)
 • Вплив професійної культури на спілкування студентів на заняттях з гімнастики. (Кізло В.І.)
 • Значення здоров’язберігаючих технологій у формуванні культури здоров’я студентів (Самойлик С.В.)
 • Вплив лідерських якостей на формування культури студентів фізичного виховання. (Максим’як В.М.)
 • Виховання культури взаємодії студентів засобами волейболу. (Будинкевич С.Н.)
 • Вплив засобів атлетичної гімнастики на формування професійної культури майбутніх фахівців фізичного виховання. (Кушнір Р.Г,)
 • Формування культури міжособистісної взаємодії студента під час гри у футбол. (Ільчишин І.П.)
 • Футбол, як засів формування культури студентів у процесі підготовки на факультеті фізичного виховання. (Михайловський О.Б.)
 • Розвиток культури взаємодії студентів у процесі занять спортивними дисциплінами. (Ніконець А.В.)
 • Особливості формування професійної культури у студентів факультету фізичного виховання. (Щербанік Х.О.)
  (Матієшин І.В.)

Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку

 • Організація та методика проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ для спортивних дисциплін. – Дрогобич : [РВ ДДПУ ім. Івана Франка], 2006. – 22 с. Редчиць В.О., Веселовський А.П.
 • Теорія і методика викладання волейболу : курс лекцій для студ. Спец. «Фіз. виховання» / Будинкевич, Світлана ; Світлана Будинкевич ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 90 с. – 30 екз. 1-н.а., 1-ч.з., 28-а. Будинкевич С.Н.
 • Теорія і методика викладання спортивних ігор : програма для підг. Фах. ОКР «Бакалавр» напряму підг. «Здоров’я людини» / Веселовський, А ; А.Веселовський, С.Самойлик, С.Будинкевич ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2010. – 14 с. А.Веселовський, С.Самойлик, С.Будинкевич
 • Теорія та методика викладання гандболу : метод. реком. До проведення практ. Занять / А. Веселовський ; Анатолій Веселовський ; ДДПУ ім. І.Франка ; Каф. Спорт. дисциплін та метод. їх викл. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2009. – 42 с. – 30 екз.1-н.а.1-ч.з.28-а. А.Веселовський
 • Спортивні ігри з методикою їх викладання : [Навч.-метод. посібн.] / А. П. Веселовський ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2008. – 216 с. – 30 прим. Брошур:1-н.а.; 28-а№1;1-ч.з. А.Веселовський
 • Тренерська практика : метод. матеріали для студ. Напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» / А. Веселовський, Г. Кондрацька ; [відп. За вип. С. В. Самойлик] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 46 с. А.Веселовський
 • Управління у сфері фізичного виховання : метод. матер. До семінар. Занять та самост. Роботи студ. (для студ. Напряму підгот. 6.010201 «Фіз. вих.») / А. П. Веселовський ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 73 с. А.Веселовський
 • Техніка безпеки під час занять фізичними вправами. / А. П. Веселовський ; [відп. За вип. Г.Д. Кондрацька ]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2007. – 25 с. А.Веселовський
 • Термінологія загальнорозвивальних вправ : навч.-мет. Пос. Для практ. Занять з гімнастики / Герасименко, Ю. С ; С.Герасименко, В.Кізло, Т.Кізло ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 36 с. – 30 екз. Брош.1-н.а., 1-ч.з., 28-а. Герасименко Ю.
 • Теорія і методика викладання гімнастики : загальнорозвиваючі вправи без предметів : навч. –метод. посіб. Для студ. Денної та заоч. Ф-ми навч. напряму підг. 6.010201 «Фіз. вих.» / С. Герасименко, В. Кізло, Т. Кізло ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 77 с. Герасименко Ю.
 • Спеціальні вправи у легкій атлетиці : Навч.-метод. посібн. / Г. Д. Кондрацька ; [РВВ ДДПУ ім. І. Франка] – Дрогобич : Ред.-вид. Відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – 80 с. – 1-н.а. 1-ч.з. 28-а. Кондрацька Г. Д.
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики : методика навч. техніки метань : навч.-метод. посіб. Для студ. Галузі знань 0102 «Фіз. вих., спорт і здоров’я людини» напряму підготов. «Фіз. вих.» / В. О. Редчиць, Н. Б. Мацалак, М. В. Годзь ; [відп. За вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 40 с. В. О. Редчиць, Н. Б. Мацалак, М. В. Годзь
 • Термінологія стройових вправ : Навч.-метод. посібник для практ. Занять з гімнастики / ДДПУ ім. І.Франка; Авт.: В.Кізло, С.Герасименко, Р.Кушнір та ін. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2008. – 30 с. – 30 брошур:1-н.а.; 28-а№1;1-ч.з. В.Кізло, С.Герасименко, Р.Кушнір
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики : метод. рек. до проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» / Р. Федорищак, О. Федак ; [відп. за вип. Н. Б. Кізло] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 40 с Р. Федорищак, О. Федак
 • Теорія і методика викладання аеробіки та шейпінгу : тексти лекцій для студ. фак-ту фіз. вихов. спец. «Фіз. вихов.», «Здоров’я людини» / А. Чепелюк, О. Михайловський ; [відп. за вип. Кізло Н. Б.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 63 с. – : 5грн. 65 коп. А. Чепелюк, О. Михайловський
 • Теорія і методика викладання гімнастики : метод. матер. до практ. занять для студ. напряму підгот. «Фіз. вих.», «Здоров’я людини» ден. та заоч.форм навч. / А. В. Чепелюк, Г. М. Вихованець ; [відп. за вип. А. П. Веселовський] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 69 с. А. В. Чепелюк, Г. М. Вихованець

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Вступ до спеціальності
 • Гімнастика та методика її викладання
 • Загальна теорія спорту для всіх
 • Легка атлетика та методика її викладання
 • Лижний спорт та методика його викладання
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Оздоровчі заняття на воді
 • Оздоровчий танцювальний фітнес
 • Оздоровчий фітнес
 • Організація та методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи
 • Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
 • Основи туризму та орієнтування
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Плавання та методика його викладання
 • Рекреаційні ігри
 • Спортивні ігри та методика їх викладання
 • Спортивні та рухливі ігрита методика їх викладання
 • Спортивні танці
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення
 • Теорія і методика викладання лижного спорту
 • Теорія і методика викладання легкої атлетики
 • Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
 • Теорія і методика викладання гімнастики
 • Теорія і методика викладання плавання
 • Теорія і методика викладання спортивних ігор
 • Теорія і методика обраного виду спорту
 • Теорія і методика оздоровчого туризму
 • Футбол міні футбол та методика їх викладання
 • Теорія і методика спортивних двобоїв
 • Методика викладання шейпінгу та аеробіки
 • Атлетизм та методика його викладання
 • Оздоровчі види єдиноборств
 • Оздоровчі ходьба, біг
 • Організація та методика спортивно-туристичної роботи
 • Основи шахової гри