Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедриСлімаковський Олег Васильович
Поштова адреса: 82100 вул. І. Франка 24, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: 2-06-81, 41-50-52
Рік заснування кафедри1948, попередні завідувачі кафедри: М.М.Обушко, М.Х.Рисленко, Б.Є.Подскоцький, Р.П.Шклярук, В.Б.Мазур, Р.П.Шологон, М.В.Молнар.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів, з них 2 кандидати наук, 7 ст. викладачів, 1 викладач

%d0%ba-%d1%80%d0%b0_%d1%84%d0%b2

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Слімаковський Олег Васильович зав. кафедри, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент
2 Кізло Наталія Богданівна доцент
3 Матієшин Іван Васильович к. пс. н., доцент
4 Волошин Оксана Олексіївна ст. викладач
5 Максим’як Ярослава Орестівна ст. викладач
6 Малетич Надія Богданівна ст. викладач
7 Жукова Ірина Миколаївна ст. викладач
8 Федак Олена Геннадіївна ст. викладач
9 Кізло Володимир Іванович ст. викладач
10 Кушнір Роман Григорович ст. викладач
11 Сотрихіна Оксана Станіславівна викладач

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри:

Монографія:

 1. Приступа Є. Українські народні ігри [Текст]: монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л.: ЛДУФК, 2013. – 432 с.

 Посібники:

 1. ФедакО.Г. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп при захворюванні шлунково-кишкового тракту. Максим’як Я.О., ФедакО.Г.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014 ‑ 48с. (3 др.арк.)
 2. Окопний А. Організація проведення змагань з настільного тенісу: методичний посібник / Окопний А., Мартиненко В., Мудрий І. – Л.: ЛДУФК, 2014. – 60 с. (3,7 др. арк.)
 3. Грибок Н. М. Змістовний компонент для студентів спеціальної медичної групи, які мають захворювання серцево-судинної системи з курсу “Фізичне виховання”. Навчально-методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ “ЛАДО” 2014. – 22 с. (2,1 др. арк.).
 4. Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський,Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с. (3,12 др. арк.).
 5. Волошин О. Роль фізичного виховання у сім’ї // Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 58 с. (4,12 др. арк.).
 6. Окопний А. „Види підготовки в групах спортивного удосконалення з настільного тенісу” // Окопний А., Мартиненко В. – Львів: ЛДУФК, 2016. – 32 с. (1,86 др. арк.).
 7. Герасименко С. „Фізичне виховання студентів із захворюванням серцево-судинної системи”: методичний посібник [для студентів які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Герасименко С., Жукова І., Ярема В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 – 48 с. (2,2 др. арк.).
 8. Олена Федак „Застосування рухливих ігор та забав на заняттях фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи” : методичний посібник / Олена Федак, Ярослава Максим’як. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 – 48 с. (2,2 др. арк.).
 9. Волошин О. „Застосування нетрадиційних засобів і методів оздоровчої гімнастики в процесі самостійних занять у ВНЗ” // Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017 – 56 с. (4,12 др. арк.).
 10. Грибок Н.М. Оздоровчі технології для студентів спеціальної медичної групи. Оздоровча система Кацудзо Ніші : навчально-методичний посібник / Ніна Грибок, Володимир Ярема. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с. (2 др.арк.).

 Наукові статті:

 1. Борисевич Л.В. Розуміння сутності спорту студентською молоддю та його вплив на розвиток фізичних якостей / Борисевич Л.В., Жукова І.М., Туаков А.М., Іващенко П.М. // Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Naukowa mysl informacyjnej powieki-2014» Volume22. Fizyczna kultura i sport. Muzyka I zyczie.: Pszemysl. Nauka I studia-11-14 str. (0,25 др.арк.)
 2. Федак О.Г. Вплив фізичного розвитку студентів на розумову та фізичну працездатність / Федак О.Г., Максим’як Я.О., Зазуляк І.Б., Туваков І.М., Іващенко П.М. // Материали за 10-а международна научна практична конференция, „Найновите научни постижения”, ‑ 2014. Том 31. Здание и архитектура. Физическая култура и спорт. София. „БялГРАД-БГ” ООД-104 стр. (0,25 др.арк.)
 3. Малетыч Н.Б. Психолого-педагогические основы формирования и развития физических навыков дошкольников / Малетыч Н.Б., Слимаковский О.В., Волошин О.А.// Научно-теоретический и практический журнал „Оралдың ғылым жаршысы” № 18 (97) 2014, Серия: Педагогические науки физическая культура и спорт. Қазақстан – 110-114 с. (0,3 др.арк.).
 4. Мацола Н.П. Основні причини негативного впливу на формування здорового способу життя особистості. / Мацола Н.П., Зазуляк І.Б., Фартушок Л.І. // „Освіта і здоров’я”: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [за ред. Калиниченко І.О., Єжова О.О., Іванова О.І. та ін.] – Суми: Вид-во СумДПУ ім.А.С. Макаренка ‑ 2014. С.161-169 (0,6 др. арк.)..
 5. Слімаковський О.В. Народні рухливі ігри, забави, розваги та її оздоровче значення в процесі розвитку і виховання студентської молоді / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Хомич О.О. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: 3б.наукових праць – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2014. С.3-6 (0,25 др. арк.).
 6. Сотрихіна О.С. Оцінювання готовності юних ушуїстів до змагальної діяльності засобом атестації / Сотрихіна О.С // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоддю: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; під заг. ред. Сіренко Р.Р. — : Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С.187 (0,5 др.арк.).
 7. Матієшин І.В. Перфекционизм спортсменів: возрастные особенности проявления в професиональной деятельности./ Матієшин І.В. Журнал научных публикаций и докторантов. № 12 (102). – 2014. С.105-108. (0,2 др. арк.).
 8. Матієшин І.В. Адаптаційні ефекти копінг-поведінки в спортивній діяльності / Матієшин І.В. Науковий вісник „Актуальні проблеми підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту”. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки: червнь 2014. – С.135 –145 (0,5 др. арк.).
 9. Матієшин І.В. Психологические признаки спортивного перфекціонізма будущих специалистов физического воспитания и спорта / Матієшин І.В. Материалы международной науково-пратической конференции. Брест. – 2014. – С. 310-322 (0,6 др. арк.).
 10. Матієшин І.В. Невротичні ознаки спортивного перфекціонізму / Матієшин І.В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2014. — №8. – С. 159-163. (0,3 др. арк. / 0,3 авт. др. арк.) (фахове видання).
 11. Матієшин І.В. Перфекціонізм і професійний стрес / Матієшин І.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, а спірантів та молодих вчених (9-10 жовтня 2014 р., м.Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С.37-39. (0,15 др. арк.).
 12. Матієшин І.В. Перфекціонізм та тенденції невротизації спортсменів / Матієшин І.В. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія КВ № 20928-10728 ПР. С. 150-154. (0,3 др. арк.).
 13. Грибок Н.М. Характеристика змістовної складової “духовне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н.М.Грибок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87) – С. 452 – 457 (0,4 др. арк.).
 14. Грибок Н.М. Обґрунтування змісту наскрізної лінії “психічне здоров’я” теоретичного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи в рамках факультативу / Н.М.Грибок // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ — Запоріжжя. – 2014. – Вип. 35 (88). – С. 134 – 139. (0,3 др. арк.).
 15. Грибок Н.М. Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи. / Н.М.Грибок // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2014 – № 3 (104) – С. 89 – 95. (0,4 др. арк.).
 16. Матієшин І.В. Спортивний перфекціонізм: взаємозв’язок стратегій копінг-поведінки та невротичних розладів особистості / І.В. Матієшин // Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Психологічні перспективи. Випуск 25. – 2015. – С.164 – 175. (0,5 др. арк.)
 17. Матієшин І.В. Невротичні деформації у спортивній діяльності / І.В. Матієшин // Психологія професійної безпеки особистості: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20-21 берез. 2015 р.) / уклад. Ж.П. Вірна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 104 – 106. (0,3 др. арк.).
 18. Грибок Н.М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н.М. Грибок, Слімаковський О.В., Хомич О.О. // Найновите научни постижения – 2015 : Материали за 11-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 март). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015, Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – С. 66 – 69. (0,27 др. арк.).
 19. Грибок Н.М. “Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О.В. Слімаковський, О.О. Волошин, Н.Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 63 – 65. (0,5 др. арк.).
 20. Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О. В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228. (0,5 др. арк.).
 21. Грибок Н.М. Критерії фізичної підготовленості студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, Лук’янюк О.В., Іващенко П.М., Туваков А.М. // Science and civilization – 2015 : Materials of the XI International scientific and practical conference (Sheffield, 30 january – 07 february 2015). – Sheffield. : Science and education LTD. 2015. Vol. 19. Music and life. Physical culture and sport. – Р. 58 – 64. (0,5 др. арк.).
 22. Грибок Н.М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н.М. Грибок, Слімаковський О.В., Хомич О.О. // Найновите научни постижения – 2015 : Материали за 11-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 март). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015, Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – С. 66 – 69. (0,27 др. арк.).
 23. Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О. В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228. (0,5 др. арк.).
 24. Грибок Н. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Грибок Н., Проць Р., Ярема В., Проць Л. // актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – Вип. 14. С.239-246 (0,13 др. арк.).
 25. Мартиненко В.Ф. Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні / Мартиненко В.Ф., Максим’як Я.О., Федак О.Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №1 5. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 160-163. (0,5 др. арк.).
 26. Михаць Л.В. Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини / Михаць Л.В., Жукова І.М., Борисевич Л.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 173-176 (0,33 др. арк.).
 27. Пецкович Д.Д. Туристсько-краєзнавча практика — фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури / Д.Д. Пецкович, Р.Г. Кушнір, О.С. Сотрихіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 202 – 206. (0,16 др. арк.).
 28. Самойлик С. Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу / С. Самойлик, Р. Дудник, С. Попович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 222 – 225. (0,25 др. арк.).
 29. Слімаковський О.В. Засоби української народної фізичної культури та їх оздоровчий вплив на фізичний розвиток студентської молоді // Слімаковський О.В., Грибок Н.М., Хомич О.О., Волошин О.О.// Материали за 12-а международна научна практична конференция, „Новината за напреднали наука”, — 2016. Том 11. Лекарство. Биологии. Физическа култура и спорт. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД – С.50-53 (0,9 др. арк.).
 30. Сотрихіна О.С. Значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя / Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В.// Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф.Прокопенка. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. – С.596-600 (0,2 др. арк.).
 31. Романчук О.П. Педагогічні аспекти відбору для занять бігом на довгі дистанції / О.П. Романчук, В.Ю. Степаненко, Н.М. Грибок / Materialy XII mezinarodny vedecko – prackticka conference “Zpravy vedecke ideje – 2016”. Dil 6. Filologie. Psychologie a sociologie. Telesne kultury a sport. Philosophy.: Praha. – Publishing House “Education and Science”. – S. 66 – 70. (0,3 др. арк.).
 32. Михаць Л.В. „Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією” / Михаць Л., Шатинська О., Жукова І. // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 16. – С. 353-358 (0,1 др. арк.).
 33. Чепелюк А.В. Особливості диференційного підходу в навчально-виховному процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк А.В., Федак О., Максим’як Я. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Вип. 3– Бердянськ: БПУ, 2016. – С.176-181. (0,3 др. арк.).
 34. С.Самойлик Формування позитивної мотивації як фактору успіху навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу / С.Самойлик, Р.Дудник // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.151-154 (0,13 др. арк.).
 35. Хомич О. „Засоби української народної фізичної культури та їх педагогічна характеристика” / Хомич О., Слімаковський О.В., Малетич Н.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 354 – 358 (0,5 др. арк.).
 36. Хомич О. Українські народні ігри, забави, розваги та стан їх застосування у фізичному вихованні студентської молоді / Хомич О., Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О. // Pridneprovsky research journal №2 (165) 2017. – С.57-63. (0,4 др. арк.).
 37. Сотрихіна О.С. Мотивація дітей до занять ушу на етапі початкової підготовки / Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В.// Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред.колегія: С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т.2. – С.257-262 (0,5 др. арк..).
 38. І. Матієшин Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури / І.Матієшин // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2017 – № 4 (147) – С. 36 – 42 (0,4 др. арк.)
 39. Пасічник В.М. „Структура захворюваності дітей дошкільного віку (на прикладі Львова та Львівської області)” / Пасічник В.М., Пітин В.П., Волошин О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 245 – 249. (0,5 др. арк..)
 40. А. Чепелюк Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури” / А.Чепелюк, Р.Кушнір, І.Жукова // Traektoria nauki international electronic journal. Vol. 3, № 2, 2017 – С. 1.1-1.7. (0,3 др. арк.).
 41. Самойлик С.В. „Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури” / Самойлик С.В., Максим’як В.М., Дудник Р.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 292 – 295 (0,45 др. арк.).

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до закону України: наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування.

Тематика НДР кафедри: „Інноваційні підходи в системі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи”.

Термін виконання: 2017-2021 р.р.

Науковий керівник: канд. наук з ф. в. та спорту, доцент Слімаковський О. В.

Кафедра забезпечує викладання фізичного виховання на усіх спеціальностях Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.