Правила оформлення

Проблематика збірника наукових праць: актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. 

Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5; текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша; верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм.; текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки; сторінки без нумерації; необхідно використовувати парні лапки («»); при наборі тексту слід розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Приймаються до друку статті українською, російською, польською, англійською мовами.

Матеріал повинен охоплювати наступні складники: індекс УДК; ім’я та прізвище автора українською, англійською, російською мовами; анотації та ключові слова українською, англійською, російською мовами; назва статті українською, англійською, російською мовами; список використаної літератури з транслітерацією). Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf), окремим файлом подавати відомості про автора (Відомості_Іваненко.rtf). та зберігати у текстовому форматі RTF.  Ілюстрації приймаються тільки графічні, подані в електронному варіанті окремим файлом із зазначенням місця у тексті, куди їх слід вкладати. 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.
Обов’язкові елементи публікації:
 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
 2. Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.
 3. Анотація подається українською, англійською та російською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків. Анотації англійською мовою – 3 000 друкованих знаків.
 4. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською, англійською та російською мовами.
 5. Постановка проблеми.
 6. Аналіз досліджень.
 7. Мета статті.
 8. Виклад основного матеріалу.
 9. Висновки.
 10. Список використаної літератури – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [4, 6], [4; 7; 8], [4, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.
 11. Транслітерація (References). Для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php. Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html) (див. відповідний Зразок).
 12. Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті, прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня адреса, контактні телефони, емейл, № відділення “Нової пошти” для отримання збірника. 

Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ,

кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa

(Україна, Дрогобич)  vilnickiy@gmail.com

ДО ПИТАННЯ РЕЙДІВ ВІДДІЛІВ УПА ВО-4 “ГОВЕРЛЯ” (1944 – 1949) 

У статті на основі невідомих і маловідомих документів і матеріалів розглянуто особливості підготовки та проведення рейдів відділів УПА у ВО-4 «Говерля» (1944 – 1949). Підраховано чисельні показники проведених переходів як територією УРСР, так і за кордон. Доведено, що саме така форма діяльності мала не лише широкий резонанс серед усіх верств населення, дозволяла пропагувати націоналістичні ідеї, проводити бойові акції на неохоплених повстанським рухом територіях, але й дозволяла зберегти відділ під час тотальних блокувань цілих районів.

Ключові слова: рейди, ВО-4 «Говерля», ОУН і УПА.

Літ. 6. 

Vasyl ILNYTSKIY,

Ph.D. in History, Associate Professor of Ukraine Modern History Department

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

(Ukraine, Drohobych) vilnickiy@gmail.com

ON THE ISSUE OF UPA RAIDS VO-4 «GOVERLA» (1944 – 1949) 

On the basis of unknown and little-known documents and materials, the peculiarities of training and the UPA raids in VO-4 «Goverla» (1944 – 1949). Estimated numerical conversion rates held territory as the USSR and abroad. Proved that this form of activity had not left a wide resonance in all sections of the population, made it possible to promote nationalistic ideas, conduct combat action in unreached areas of rebel movement, but also allowed to preserve of total department during the blocking of entire regions.

Key words: raids, VO 4 «Hoverlia» OUN and UPA.

Ref. 6. 

Василий ИЛЬНИЦКИЙ,

кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Украины

Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

(Ukraine, Drohobych) vilnickiy@gmail.com

К ВОПРОСУ РЕЙДОВ ОТДЕЛОВ УПА ВО-4 «ГОВЕРЛА» (1944 – 1949) 

В статье на основе неизвестных и малоизвестных документов и материалов рассмотрены особенности подготовки и проведения рейдов отделов УПА в ВО-4 «Говерла» (1944 – 1949). Подсчитано численные показатели проведенных переходов как по территории УССР, так и за границу. Доказано, что именно такая форма деятельности имела не только широкий резонанс среди всех слоев населения, позволяла пропагандировать националистические идеи, проводить боевые акции на неохваченных повстанческим движением территориях, но и позволяла сохранить отдел при тотальных блокировках целых районов.

Ключевые слова: рейды, ВО-4 «Говерла», ОУН и УПА.

Лит. 6. 

ТЕКСТ СТАТТІ

Згідно постанови Президії  Вищої атестаційної комісії України від 5.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

1) постановка проблеми  у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх  досліджень і публікацій, на які  спирається автор;

3) формування мети статті (постановка завдання);

4) виділення невирішених раніше частин загальної  проблеми, котрим присвячена означена стаття;

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Береза А. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти] : навч.-метод. посіб. / А. Береза, Б. Нестерович. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – Вид. 2-е, змін. і доп. – 176 с.
 2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. – К. : Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. – 112 с.
 3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства : автореф. дис… докт. мистецтв. : спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / О. Ільченко. – К., 1996. – 60 с.
 4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття / Л. Пасічняк // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини : зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 261–269.
 5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа / Л. Шишко. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://vidomosti-ua.com/news/12715
 6. Юник Д. Виконавська надійність музикантів : зміст, структура, і методика формування : [монографія] / Д. Юник. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 340 с.
REFERENCES
 1. Bereza A. Udoskonalennja vikonavs’koї pіdgotovki bajanіsta v procesі samostіjnoї roboti [Noti] : navch.-metod. posіb. / A. Bereza, B. Nesterovich. – Vіnnicja : Nova Kniga, 2011. – Vid. 2-e, zmіn. і dop. – 176 s.
 2. Davydov M. Shkola vykonavs’koi’ majsternosti bajanista (akordeonista) : posibnyk [dlja stud. ta pedagogiv vyshhyh i serednih navch. zakl.]. – K. : Vyd-tvo im. Oleny Tyligy, 1998. – 112 s.
 3. Il’chenko O. Hudozhni osnovy amators’kogo narodno-orkestrovogo vyko- navstva : avtoref. dys… dokt. mystectv. : spec. 17.00.03 – muzychne mystectvo / O. Il’chenko. – K., 1996. – 60 s.
 4. Pasichnjak L. Etapy stanovlennja repertuaru akademichnyh narodno-instrumental’nyh ansambliv Ukrai’ny HH stolittja / L. Pasichnjak // Akademichne narodno-instrumental’ne mystectvo ta vokal’ni shkoly L’vivshhyny : zb. mater. nauk.-prakt. konf. (L’viv, 3 lystopada 2005) / [red.-uporjad. A. Dushnyj, S. Karas’, B. Pyc]. – Drogobych : Kolo, 2005. – S. 261–269.
 5. Shishko L. U Luc’ku formuєt’sja avtoritetna bajanna shkola / L. Shishko. [Elektronnij resurs]. − Rezhim dostupu : http://vidomosti-ua.com/news/12715
 6. Junik D. Vikonavs’ka nadіjnіst’ muzikantіv : zmіst, strktura, і metodika formuvannja : [monografіja] / D. Junik. – K. : DAKKKіM, 2009. – 340 s.

Статтю подано до редколегії 10.04.2016 р.

Зразок довідки для авторів, що надсилають статті до редакції наукового збірника
«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК».
Заповнену авторську довідку просимо надсилати у засканованому вигляді.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Прошу опублікувати у збірнику наукових праць «Східноєвропейський історичний вісник».
статтю

назва статті (подавати малими літерами)

Відомості про Автора(зразок заповнення):

Відомості про Автора: Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи / навчального закладу
Українською
мовою
Іваненко Іван Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Російською
мовою
(Вказати відомості російською мовою)
Англійською
мовою
(Вказати відомості англійською мовою)
Контактні телефони автора,
E-mail, поштова адреса  
дом. адреса: Львівська обл., 82100 Дрогобич, вул. Шевченка, 90/4, кв. 11
роб. адреса: Львівська обл., 82100 Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46
тел. 066 33 45 123
dai1989@gmail.com
№ відділення “Нової пошти” для отримання збірника

Авторам, які не мають наукового ступеня,
бажано заповнити відомості про наукового керівника

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва установи / навчального закладу  

Автор надає право редакції «Східноєвропейського історичного вісника» розміщувати свою статтю повністю або частково у наукометричних та наукових базах, ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет

підпис

Автор несе всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації.

Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію.

/
/
дата
підпис
П.І.Б.