Статті / тези у нефахових виданнях

Статті / тези у нефахових виданнях

 1. Матис М. М. Валеологічна культура: сутність та особливості / М. М. Матис // тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи] (26 – 27 березня 2015 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 25 – 26.
 2. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors / I. Kopko // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19 – 23.
 3. Kutsyk B. I. Comparison of therapeutic effect of different vehicles modifications for laser coagulation in the combined treatment of varicose veins lower extremities / B. I. Kutsyk, I. V. Fedorovych, O. B. Pryima, V. I. Chuba // Materials of scientific and thechical conference [Laser techologies. Laser and their application]. – Truskavets, June-17 – 19, 2015. – P. 141 – 142.
 4. Філь В.М. Діагностика рівня індивідуального здоров’я // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vznik – 2015» 22 – 30 prosinců 2015 roku. – Díl 12 Lékařství Tělový-chova a sport. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2015. – С. 90 – 93.
 5. Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej kon-ferencji “Naukа і іnowacja – 2015” –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79 – 81.
 6. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19 – 23.
 7. Matys M., Blystiv O. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education // materials of the XI international scientific and practical conference “Science and civilization – 2015”. – 30 January – 07 Februare 2015. – V.12. – P. 97 – 99.
 8. Шипитяк Є.Г. Вплив мінеральних вод Трускавця на функцію шлунка у хворих з гіпоацидним гастритом // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ Page_ru.htm, 2015.
 9. Kutsyk B. , Fedorovych I. V., Pryima O. B., Chuba V. I. Comparison of therapeutic effect of different vehicles modifications for laser coagulation in the combined treatment of varicose veins lower extremities // Materials of scientific and thechical conference: Laser techologies. Laser and their application. – Truskavets, June – 17 – 19, 2015. – P. 141 – 142.
 10. ВіраКавчак, ГалинаКовальчукВивченнялікарськихрослинуконтекстіеколого-валеологічноговихованнямайбутніхучителівбіології / В. С. Кавчак, Г.Я. Ковальчук // Acta Carpatica 23. – Жешув, 2015. – С. 139 – 145.
 11. ІринаКопко, ВіталійФільВивченняінтенсивностівсмоктуваннятазасвоєнняІ126 організмом гусей в залежності від їх віку / І. Є. Копко, В. М. Філь // Acta Carpatica 23. – Жешув, 2015. – С. 121 – 127.
 12. Lupak O. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis cultivation of the sort «Poliova krasunia» / O. Lupak, H. Antonyak, M. Shpek // Acta Carpathica 23. – Жешув, 2015. – С. 47–52.
 13. АнжелікаІвасівка, ВіталійФіль. Аналізускладненьцукровогодіабетуудітейрізнихвіковихгруп / А. С. Івасівка, В. М. Філь // Acta Carpatica 24. – Жешув. – Дрогобич, 2015. – С. 244 – 251.
 14. Acta Carpathica 23, 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J.Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2015.
 15. ШипитякЄ. Г. Інтраопераційнахіміотерапіянааутологічнихсередовищахорганізмуприорганозберігаючомулікуванніхворихнаракмолочноїзалози: підвищеннярезистентностіорганізму // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2016”. – 07–15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 6 – 8.
 16. МорозІ. П., ШипитякЄ. Г., СтрийськийЯ. М. Результатилікуванняхворихнаракшийкиматкиум. Дрогобичітарайоніза 1996-2005 рр. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2016». – 07–15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 8 – 11.
 17. ШипитякЄ. Г. Карциноматознийплевритприракумолочноїзалози: особливостіцитологічноїдіагностики // Режимдоступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/ 2_216702.doc.htm.
 18. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак ендометрію у м. Дрогобичі та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/2_216706.doc.htm.
 19. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак яєчника у м. Дрогобич та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_SSN_2016/ Medecine/2_216645.doc.htm.
 20. Волошанська О. О., Філь В. М. Аналіз морфометричних особливостей серцево-судинної системи дітей з ДЦП / О. О. Волошанська, В. М. Філь, Б. Ванот / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 96 – 98.
 21. Петречко С., Ковальчук Г. Використання технологій інтерактивного навчання на заняттях з анатомії, фізіології і гігієни дітей шкільного віку у педагогічному коледжі / С. Петречко, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 236 – 244.
 22. Генда Т., Ковальчук Г. Застосування групової форми навчальної діяльності на уроках біології у 10 класі / Т. Генда, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск  № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 245 – 253.
 23. Kopko I. I., Fil V. M. Biological age as a marker of physiological aging / I. I. Kopko, V. M. Fil // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Дрогобич. – С. 90 – 92.
 24. Шміляк В., Копко І. Оцінка ефективності діагностики темпів фізіологічного старіння населення за показниками крові / В. Шміляк, І. Копко // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 170 – 177.
 25. Лупак О. М. Вивчення впливу біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат рослин Calendula officinalis L. / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 106 – 107.
 26. ЛупакО. М. ВпливбіостимуляторівнапродуктивністьCalendula officinalis сорту Польова красуня / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 – 9 квітня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. І. – С. 48 – 50.
 27. Шпек М. П., Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita в умовах Передкарпаття / М. П. Шпек, Г. М. Коссак, О.М. Лупак // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 – 15 липня 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ: ТОВ «ДІА», 2016. – С. 147 – 150.
 28. Прийма О. Б. Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурн’є / О. Б. Прийма // Актуальні питання сучасної урології, онкології, сексопатології, андрології : збірник праць науково-практичної конференції. – 12–13 жовтня 2016 р. – Яремче, 2016. – С. 107 – 111.
 29. Присяжна Н., Шипитяк Є. Статистичний аналіз захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні хвороби у Самбірському районі / Н. Присяжна, Є. Шипитяк // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 163 – 170.
 30. Зубрицька Х., Філь В. Визначення рівня соматичного здоров’я в учнів старших класів Довжанської загальноосвітньої школи / Х. Зубрицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 143–150.
 31. Лисовець Н., Філь В. Зв’язки адаптаційного потенціалу з параметрами фізичної працездатності студентів педагогічного ВНЗ / Н. Лисовець, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 150 – 154.
 32. Половко Н., Філь В. Використання інформаційних технологій у визначенні рівня здоров’я студентів / Н. Половко, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 157–163.
 33. Волошин О. Р. Хронобіологічні аспекти адаптації до навчальної діяльності / О.Р. Волошин // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 98 – 100.
 34. Прийма О. Б. Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурньє. О. Б. Прийма // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – № 3 (22), 2016. – С. 46–48.
 35. Лупак О. М. Вплив біостимулятора «Вермибіомаг» на клітинний метаболізм і продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) / О. М. Лупак, Г.Л. Антоняк // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнародної конференції молодих учених (м. Херсон, 29 червня – 3 липня 2016 року). – Херсон, 2016. – С.109.
 36. Лупак О. М. Дія біостимулятора «Вермийодіс» на фотосинтетичний апарат Calendula officinalis / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 – 15 липня 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ: ТОВ «ДІА», 2016. – С. 177 – 178.
 37. Волошин О. Р. Профілактика девіантної сексуальної поведінки підлітків / О.Р. Волошин // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 51–55.
 38. Пелещак Р. М., Ковальчук Г. Я. Діагностика амінокислот та руйнування онкоклітин методом фотодинамічної терапії за допомогою нанокомпозитів (квантові точки NC-SI + оболонка порфірину або CAF2: EU2++ оболонка порфір / Р. М. Пелещак, Г. Я. Ковальчук, М. Я. Сенета // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 342–346.
 39. Лупак О. М. Перспективи використання деяких лікарських рослин родини Asteraceae в якості біологічно активних добавок / О. М. Лупак // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвиток / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня  – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 330–333.
 40. Гункевич М., Лупак О. Антиоксидантна система та антибактерійні властивості природної і культурної форм Matricaria recutita сорту «Перлина лісостепу» / М.Гункевич, О. Лупак, Г. Клепач // Молодь і поступ біології : збірник тез XII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (19 – 21 квітня 2016 року, м. Львів). – Львів, 2016. – С. 330 – 331.
 41. Fil’ V. M., Kyrylenko I. G., Popovych I. L, Matroshylin A. G. Electrokinetic index of buccal epithelium correlated with some functional and metabolic parameters / V. Fil’, I. G. Kyrylenko, I. L, Popovych, A. G. Matroshylin // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 350–354.
 42. Лупак О. М. Вплив препарату «Вермибіомаг» та ґрунтово-кліматичних умов на вміст клітинних антиоксидантів і продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) / О. М. Лупак, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк // Біотехнологія : звершення та надії : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (12-13 травня 2016 року, м. Київ). – ЦП «КОМПРИНТ». – С. 131 – 132.
 43. Матрошилін Олексій, Філь Віталій, Рогаля Юрій. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81 – 82.
 44. Гункевич М. Антиоксидантні та антибактерійні властивості природної і культурної форм Matricaria recutita сорту «Перлина Лісостепу» / М. Гункевич, Клепач Г. М., Лупак О. М. // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук : зб. тез. доп. підсум. наук.-практ. конф. (22-24 березня 2016 року) / Відп. за вип. І. О. Шмараков. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 39 – 40.
 45. Федак М. Раціональне харчування як складова здоров’я / М. Федак, науковий керівник: О. М. Лупак // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали VIII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Матис М. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 61 – 63.
 46. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали VIII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. МатисМ. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72 с.
 47. Acta Carpathica 25, 26 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil.– 2016.– 67 с.
 48. Лупак О. М., Шпек М. П., Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат та продуктивність рослин Calendula officinalis L. // «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 27 – 28 грудня 2016 р. – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 106 – 109.
 49. Волошин О. Р., Волошин Г. Р. Здоров’язбережувальне освітнє середовище всучасній школі // Громадське об’єднання «Вектор пошуку». Збірник статей учасників восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього». (30 січня – 7 лютого 2017 р.). Галузь «Педагогічні науки». –  Дніпро, 2017. – С. 8 – 10.
 50. Ковальчук Г. Я., Кавчак В. С. Тренінгові форми роботи як дієвий засіб мотивації учнів на здоровий спосіб життя // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХIV Каришинські читання). – Полтава, 2017. – С. 150 – 151.
 51. Прийма О.Б., Босак М.В., Куцик Т.Я. Досвід виконання симультанних малоінвазивних втручань на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, задній уретрі // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – № 1 (24), 2017. – С. 50 – 52.
 52. Прийма С.С., Прийма О.Б. Хірургічні аспекти доплерографії сім’яного канатика // Радіологічний вісник. – № 3 – 4 (64–65), 2017. – С. 63.
 53. Fedorovych І., O. Pryjma. Outpatient laser surgery in dermatology. – Materials of international scientific and technical conference. – Truskavets, Ukraine. – June 7 – 9, 2017– С. 158 – 159.
 54. ЛупакО. М., КлепачГ. М. АнтонякГ. Л. Активністьдеякихензимівантиоксидантногозахистурослинсорту MARTICARIA   RECUTITA L. завпливубіостимуляторів //  Молодьіпоступбіології / ЗбірниктездоповідейХIІІміжнародноїнауковоїконференціїстудентівтааспірантів. – (Львів, 25 – 27 квітня 2017), Львів, 2017. – С. 284–285.
 55. ЛупакО. М., АнтонякГ. Л. Впливбіостимуляторівростунаактивністьдеякихферментівантиоксидантногозахистурослин Calendula officinalis L. // «Шевченківськавесна : досягненнябіологічноїнауки / Bio Science Advances» : збірниктезХV Міжнародноїнауковоїконференціїстудентівтамолодихвчених (м. Київ, 18 – 21 квітня 2017 р.). – Київ : ПАЛИВОДАА. В., 2017. – С. 129 – 130.
 56. Acta Carpathica 27//редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2017. – 145 с.
 57. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали Х Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. МатисМ. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 140 с.
 58. Чернецька Л, Філь В. Група крові як маркер схильності до розвитку серцево-судинних захворювань / Леся Чернецька, Віталій Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів–випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 40 – 48.
 59. Присяжна Н., Флюнт І. Оцінка ефективності імунізації у Самбірському районі / Наталія Присяжна, Ігор Флюнт // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 48 – 57.
 60. Гиряк М., Шипитяк Є. Моніторинг захворюваності на онкологічну / Марія Гиряк, Євстахій Шипитяк // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 57 – 64.
 61. Свіршко Р., Матрошилін О. Застосування дієтотерапії та фізичних вправ у осіб з надлишковою масою тіла / Романа Свіршко, Олексій Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів–випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 163 – 174.
 62. Миськів Н., Матрошилін О. Дослідження ефективності застосування пре- і пробіотиків у профілактиці дисбіозу кишківника / Наталія Миськів, Олексій Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С.174 – 182.
 63. Кравчук М., Ковальчук Г. Інноваційні підходи до вивчення теми «шкірні захворювання» у шкільному курсі біології / Марта Кравчук, Галина Ковальчук, // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 182 – 188.
 64. Решетова І., Ковальчук Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології у 8-му класі / Ірина Решетова, Галина Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 188 – 200.