Кафедра екології та географії

Кафедра екології та географії

Завідувач кафедри екології та географії доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій Григорович Дзюбайло.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; е-mail ecology_310@ukr.net

Історія розвиту кафедри екології та географії

Кафедра екології створена 02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біолого-природничого факультету.

Наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 113 від 20 березня 2014 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

На кафедрі екології та географії працює 9 викладачів, з них – 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук з них 4 доцента, 2 викладача.

Навчально-допоміжний персонал кафедри: 4 працівники, з них 1 завідувач лабораторій, 3 старші лаборанти.

 

Напрям наукових досліджень кафедри екології та географії

Тематика НДР кафедри: „Оптимізація антропогеннозмінених екосистем Дрогобицького району”

Термін виконання: 2013-2017 р.р.

Керівник роботи: кандидат біологічних наук, доцент Цайтлер Мирон Йосифович

 • Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: раціональне природокористування.
 • Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора:стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

Наукова школа:

Тематика “Агробіологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття”, яка заснована у 2007 році.

Керівник наукової школи: Андрій Григорович Дзюбайло – професор, доктор сільськогосподарських наук.

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра екології та географії
 1. Перший (бакалаврський) рівень:
Біогеографія
Гідрологія
Геоінформаційні технології в географії
Географія грунтів з основами грунтознавства
Географія населення
Геологія
Геоморфологія
Геоморфологія
Екологія\геоекологія
Загальне землезнавство
Картографія з основами топографії
Ландшафтознавство
Метеорологія і кліматологія
Основи теорії суспільної географії
Основи технологій виробництва
Гідрологія
Геологія з основами геоморфології
Грунтознавство
Метеорологія і кліматологія
Гідрологія
Геологія з основами геоморфології
Грунтознавство
Метеорологія і кліматологія
Вступ до фаху
Екологічна безпека
Екологічна експертиза
Екологія людини
Економіка природокористування
Загальна екологія (та неоекологія)
Заповідна справа
Курсова робота з екології
Ландшафтна екологія
Моделювання і прогноз. стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропоген. навантаження
Органанізація та управ. в природоохоронній діяльності
Природоох. закон.та екологічне право
Техноекологія
Урбоекологія
 1. Другий (магістерський) рівень:
Методологія наук. дослідж. у екол.
Методика викладання екології у ВШ
Геоінфоормаційні системи у екології
Очисні споруди і устаткування
Стратегія сталого розвитку
Рекреаційні ресурси України
Рекультивація та фітомеліорація
Глобальна екологія
Агроекологія
Управління та поводження з відходами
Садово-паркова архітектура
Екологічне інспектування
Міжнародне екологічне право

 

Особистий склад кафедри

 

Андрій Григорович Дзюбайло

Дзюбайло Андрій Григорович

доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету
 імені Івана Франка

 

Контактні засоби зв’язку: dzyubaylo@ukr.net

 

Народився 6 червня 1948 року в с. Дроговиж Миколаївського району Львівської області.

Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1971). Доктор сільськогосподарських наук (1994), професор (2002).

З 1971 р. – агроном-ентомолог колгоспу „Комуніст” Миколаївського району Львівської обл. і служба на Північному військово-морському флоті. З 1972 – до 1999 р. – працював на Передкарпатській сільськогосподарській дослідній станції – спочатку старшим лаборантом, молодшим і старшим науковим співробітником і завідувачем відділу кормовиробництва, заступником директора з наукових питань, а з 1983 до 1999 р. – директор Передкарпатської с.-г. дослідної станції.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності озимих проміжних культур” за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, а у 1994 р. – докторську дисертацію на тему „Агробіологічні аспекти збільшення виробництва рослинного білка в умовах Передкарпаття” за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. З 1999 до 2002 р. – завідувач кафедри агрохімії Львівського державного аграрного університету. У 2003 р. присвоєно вчене звання професора кафедри агрохімії та ґрунтознавства. З 2003 до 2015 р. – професор кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, з 2007 до 2015 р. – професор кафедри біології (з 2013 р. кафедру перейменовано на кафедру біології та хімії) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2007 і до сьогодні – завідувач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (до 2014 кафедри екології).

Основні наукові інтереси: збільшення виробництва рослинного білка в умовах Передкарпаття та Лісостепу західного.

Автор понад 125 наукових праць, з них 100 у фахових виданнях, ряд посібників та підручник „Загальне землезнавство” з грифом Міністерства освіти і науки України.

Професор А. Дзюбайло постійно виступає офіційним опонентом при захисті докторських та кандидатських дисертацій. Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій при ННЦ “Інститут землеробства НААН” та Подільського державного аграрно-технічного університету. Член експертної комісії з екології Міністерства освіти і науки України. Член редколегії республіканського збірника „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. Підготував 8 кандидатів сільськогосподарських наук, керує аспірантами. За активну науково-організаційну роботу з питань польового кормовиробництва, насінництва бобових і злакових трав та у зв’язку із 50-річчям з дня народження нагороджений почесною грамотою Президією Української Академії аграрних наук (рішення Бюро Президії УААН від 17 вересня 1998 р., протокол № 5)

 

Коник Григорій Станіславович

Коник Григорій Станіславович

доктор сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник, професор кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного інституту
імені Івана Франка.

 

Народився 2 листопада 1961 р. в селі Опака Дрогобицького району Львівської області.

Освіта. Закінчив Львівський  сільсько-господарський  інститут (1981-1986рр.), агроно-мічний факультет за спеціальністю «Агрономія». Старший науковий співробітник (2004), доктор сільськогосподарських наук (2013).

Трудова діяльність.  З 1980 до 2011р. працював на Передкарпатській сільськогосподарській дослідній станції спочатку робітником відділу землеробства,  лаборантом,  старшим лаборантом,  старшим агрономом насіннєводом, молодшим науковим співробітником, науковим спів-робітником, старшим науковим співробітником. У 1995-1996 роках займає посаду заступника директора по виробництву з виконанням обов’язків старшого наукового співробітника, 1996-1999 роки – завідувач лабораторії насінництва,  1999 – 2011 роки – директор Передкарпатського філіалу (кол. Передкарпатська сільськогосподарська дослідна станція) Інституту землеробства і тваринництва західного регіону.  З 2011 року і до цього часу Г. Коник – перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН з наукової роботи .

У 1992р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Урожай та якість насіння райграсу багаторічного в залежності від прийомів вирощування в умовах Передкарпаття» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, у 2013р. – докторську дисертацію на тему «Успадкування ознак продуктивності, розробка методів селекції та створення сортів багаторічних трав для зони Карпат» за спеціальністю 06.01.05. – селекція і насінництво. У 2004р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2009 по 2013рр. по сумісництву працював на посаді доцента кафедри екології ДДПУ, а з 2014р.  і до сьогодні працює по сумісництву на посаді професора кафедри екології та географії ДДПУ.

Основні наукові інтереси: створення сортів багаторічних трав для зони Карпат на основі розроблення нових та удосконалення існуючих методів селекції.

Автор понад 120 наукових праць, з них 80 у фахових виданнях, співавтор 10 сортів багаторічних трав.

Г. Коник є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій при ННЦ «Інститут землеробства НААН», член редколегії республіканського збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». За значний внесок у розвиток агропромислового комплексу України нагороджений почесною грамотою міністерства аграрної політики та продовольства України (2012р) та почесною грамотою Президії  Національної Академії Аграрних Наук  України (рішення  Президії НААН від 24 жовтня 2012 р., протокол № 17).

 

Цайтлер Мирон Йосифович

Цайтлер Мирон Йосифович

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

Народився 1 квітня 1969 р. у м. Борислав Львівської області.

Освіта. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1989–1995рр.), біологічний факультет за спеціальністю «Біологія». 1995-1998 рр. навчання в аспірантурі Інституту екології Карпат НАН України. У 2001 році захистив дисертацію кандидата біологічних за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Трудова діяльність. Розпочав у 1985 році робітником цегельні у м. Дрогобичі. З 1986 по 1987 – електромонтер Бориславського правління бурових робіт. Працював водієм (1989), учителем біології у Бориславській гімназії (1995–1996рр.), інспектором з охорони довкілля Бориславської міської ради (1996-1999), секретарем Бориславської міської ради (1999-2002). З 2002 по 2016 рр. працював на посаді доцента кафедр ДДПУ: біології (2002-2007), екології (2007-20014), екології та географії(з 2014 р.). З 2005 по 2009 рр. заступник декана біологічного факультету. За сумісництвом працював у Львівській Малій академії наук (1995-1996), викладав екологію у Міжрегіональній Академії управління персоналом (2003-2006), Львівському обласного інституті підвищення кваліфікації та перекваліфікації вчителів (2005-2009).

Наука. Наукову діяльність розпочав у студентські роки. Брав участь у наукових експедиціях по Карпатах, р. Дністер, у Шацькому національному природному парку. Впродовж 1993-1994 рр. працював у науково-дослідній частині кафедри фізіології рослин Львівського державного університету імені Івана Франка, де досліджував вплив важких металів на фотосинтетичні пігменти вищих рослин. У 1994-1995 рр. у рамках дипломного проекту досліджував вплив викидів Дрогобицького нафтопереробного заводу АТ «НПК Галичина» на дендрофлору. З 1995 року досліджував проблему деградації довкілля та нафтового забруднення на Бориславському нафтовому родовищі. Був членом робочої групи розробки проекту Програми невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної соціальної ситуації у м. Бориславі на 2001-2005 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 29 листопада 2001 р. N 544-р. Автор Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м.Борислава та смт Східниці 2001-2010 рр. Був ініціатором започаткування у Дрогобицькому університеті екологічних досліджень на Бориславському нафтовому родовищі, відвалів Бориславського озокеритового родовища та хвостосховищ Стебницького калійного комбінату. Автор концепції україно-бельгійського Центру екології та здоров’я людини при біологічному факультеті. Керівник наукової кафедральної теми «Оптимізація антропогеннозмінених екосистем Дрогобицького району». Керує науковою роботою студентів та учнів шкіл регіону. У здобутку 11 призових місць, які займали молоді науковці у різні роки на обласних та всеукраїнських конкурсах екологічних проектів.

 

Скробач Тарас Богданович

Скробач Тарас Богданович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри екології та географії ДДПУ ім. І. Франка

 

Народився  6 грудня 1978 року в м. Дрогобич, Львівської області. В 1995 р.   –  вступив на лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного  університету, який закінчив з відзнакою у 2000 році. Кваліфікація – спеціаліст, інженер лісового та садово-паркового господарства. З 2002 – 2005 р. р. – навчання в аспірантурі (денна форма) при Національному лісотехнічному університеті України. У 2006 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата сільськогосподарських наук за напрямком 06.03.01. Лісові культури та фітомеліорація.

З 2006 року працював  асистентом кафедри лісових культур та лісової селекції в Національному лісотехнічному університеті України. З 2007р.  –  до сьогодні працює доцентом кафедри екології та географії Дрогобицького  державного педагогічного університету імені Івана Франка та виконує функції заступника декана біолого-природничого факультету з виховної роботи. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Автор наукових праць з лісового господарства, рекультивації та фітомеліорації, агроекології, серед яких  статті, методичні посібники, тези. Основними науковими інтересами є проблематика лісового господарства, садово-паркове будівництво, фітомеліорація та рекультивація.

 

Сеньків Віктор Миколайович

Сеньків Віктор Миколайович

кандидат технічних наук,доцент кафедри екології та географії ДДПУ ім. І. Франка

 
Контактні засоби зв’язку: v_senkiv@ukr.net

 

Народився 2 листопада 1977 року у м. Болехів Івано-Франківської області.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» (1999). Кандидат технічних наук (2007).З 2000 р. – молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003 по 2006 р. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету „Львівська політехніка”. З 2007 р. – працює у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи” за спеціальністю 05.17.01 – Процеси та обладнання хімічних виробництв. З 2007 по 2010 р. – старший викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2010 р. і до сьогодні – доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (до 2014 кафедри екології).

Основні наукові інтереси: екстрагування у системі тверда фаза-рідина, утилізація відходів, оптимізація техногенних екосистем.Автор 53 публікацій, з них 49 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 у фахових виданнях України, 9 у закордонних виданнях та 2 патенти України.

 

Стецула Надія Осипівна

Стецула Надія Осипівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри
екології та географії

 
 Ел. адреса:

 

Народилася 11 жовтня 1976 року (с. Снятинка, Дрогобицький район, Львівська обл.).

У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

З 1998 року по 2013 р. – вчитель біології Снятинського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.). У 2005 р. встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, з 2010 р. – “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “Старший учитель”.

Кандидат біологічних наук з 01 липня 2010 року. Дисертацію захистила 04 березня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

З 2010 р. по 2012 р. викладач кафедри біології за сумісництвом. У 2012 р. старший викладач кафедри екології. З 2013 р. призначена на посаду доцента кафедри екології та географії.

Член Українського Теріологічного Товариства НАН України (з 2007 р.).

Основні наукові інтереси: фауністичні угруповання, антропогенний вплив, таксономічне різноманіття, структура угруповань хребетних, рідкісні види ссавців.

Автор 32 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру та 28 наукового про склад фауни, структуру і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Брала участь у роботі 16 конференцій та семінарів. За результатами конференцій опубліковано 13 статей і 5 тез.

 

Микитчин Оксана Іванівна

Микитчин Оксана Іванівна

кандидат географічних наук, викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка

 
Контактні засоби зв’язку: omykytchyn@ukr.net

 

Народилася 19 листопада 1984 р. в с. Довге, Стрийського району, Львівської області. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (2006). Кандидат географічних наук (2013). З вересня 2005 до серпня 2006 року – вчитель географії Миртюківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району, з серпня 2006 до жовтень 2006 року – вчитель географії Стрийської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 до 2012 року – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Моделювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище басейну р. Бережниця (Правобережжя Дністра)” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2015 року – викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Автор 18 наукових праць.

Основні наукові інтереси: геоінформаційне моделювання, басейнові геосистеми, заплавно-руслові комплекси, антропогенне навантаження, дешифрування даних дистанційного зондування Землі, оптимізація геоекологічного стану.

 

Слободян Людмила Зеновіївна

Слободян Людмила Зеновіївна

викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Народилася 18 листопада 1983 року у с. Станиля Дрогобицького району.

У 2004 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». У 2004 році вступила до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України у м. Львові. Тема дисертаційного дослідження “Сукцесії рослинного покриву техногенних екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу”. З 2007 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси пов’язані з вивченням рослинних угруповань антропогенних та техногенних екосистем, зокрема деградованих екотопів гірничих розробок м. Борислава і м. Стебника, які розташовані в межах Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Такі території не підлягають використанню, а оптимізація їх відбувається тільки шляхом самозаростання та формуванням незональних угруповань рослин.

Досліджено участь деревних видів рослин у процесах самозаростання. Саме така спонтанно сформована деревна рослинність виконує пилозахисну та газопоглиначу функцію, протидіє процесам ерозії, тому її вивчення має практичне значення при розробці техніки рекультивації.

Проведено інвентаризацію флори зазначених техногенних екотопів, оскільки флористичний аналіз є важливим елементом при оцінці використання екологічних ніш рослинами. Вивчено таксономічну структуру видового складу угруповань. Досліджено стенотопні види антропогеннозмінених екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу.

Проаналізовано демутаційні процеси рослинного покриву Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Охарактеризовано види сукцесій та етапи проходження первинних сукцесій на порушених територіях.

Бриндзя Ірина Володимирівна

Бриндзя Ірина Володимирівна

викладач кафедри екології та географії Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка.

 

Народилася 31 липня 1982 року в с. Старосілля Іваничівського району Волинської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію  магістра екології. З 2005 року працювала вчителем природознавства Стебницької спеціалізованої школи № 7. З 2008 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Протягом 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: «Гідробіологія». Тема дисертаційного дослідження: « Гідроекологічні чинники формування вмісту та перетворення сполук азоту у воді колодязів на території Прикарпаття».

Основні наукові інтереси: моніторинг стану малих джерел водопостачання на територіях Прикарпаття з різним рівнем антропогенного навантаження.

Саратовський Володимир Вікторович

Саратовський Володимир Вікторович

завідувач лабораторій

 

Народився 8 лютого 1947 року в м. Макіївка Донецької області в родині лікарів. В 1964 році закінчив середню школу, а у 1970 році біологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Я.Франка. Кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії.

З 1968 року по грудень 1991 року працював в системі Цивільної Оборони штабу ЦО Львівської області.

У 1980 році з відзнакою закінчив Всесоюзний інститут стандартизації і метрології (метрологічний факультет) у м. Москві та одержав кваліфікацію Державного повірювала з вимірювання іонізуючих випромінювань.

З 1970 року погодинно викладав на кафедрі основ медичних знань в Дрогобицькому державному педагогічному інституту ім. Івана Франка, а з грудня 1991 р. на підставі листа ректора переведений на посаду викладача кафедри основ медичних знань. Працював старшим викладачем. В даний час працює завідувачем лабораторії кафедри екології та географії біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, очолює осередок «Просвіта» факультету. Лектор Всеукраїнського товариства «Знання».

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років

 

Дзюбайло Андрій Григорович
доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Підручник з грифом МОН України

 1. Дзюбайло А.Г. Загальне землезнавство: підручник [для студентів напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / А.Г. Дзюбайло, С.С. Монастирська, М.Р. Досвядчинська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 246 с.

 

Підручник з грифом університету

 1. Дзюбайло А.Г. Охорона і раціональне використання водних та земельних ресурсів: підручник (ч. 2 – Охорона і раціональне використання земельних ресурсів) : підруч. [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напрямів підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.040104 „Географія”] / Андрій Дзюбайло, Віктор Сеньків, Неля Кучманич. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 188 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Дзюбайло А.Г. Нормування антропогенного навантаження: Навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Г. Дзюбайло, І.В. Бриндзя – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2010. – 51 с.
 2. Дзюбайло А. Основи біоценології: навчальний посібник / А. Дзюбайло, М. Досвядчинська. – Дрогобич, 2011. – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 42 с.
 3. Слободян Л.З. Лікарські рослини: методичні вказівки до лабораторних занять / Л. Слободян, А. Дзюбайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 38 с.
 4. Стецула Н.О. Щоденник навчальної польової практики [Комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика]: для студентів напряму підготовки 6.040104 „Географія” / Н.О. Стецула, А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 40 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. А.Г. Дзюбайло. Визначення рекреаційної ємності курорту Трускавець / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків // Walory ekologicne i turystyczne pulnocnej czesci euroregionu karpackiego (Praca zbiorowa pod redakcja Janusza R. Raka). Wydawnictwo muzeum regionalnego adama fastnachta w brzozowie BRZOZOW, 2010. – S. 303-313.
 2. А. Дзюбайло. Вплив основного обробітку на фізичні властивості ґрунту в зерно-трав’яній сівозміні Передкарпаття / А. Дзюбайло, Г. Коник, С. Бегей // Materia lII Konferencji Naukowej „Agrofizyka w inzynierii produkcji i ocnovanie srodowiska”, Krasiczyn, 15-17 wrzesnia 2010. – S. 22–25.
 3. Dziubajlo. Methods for pre-cаrpathian soil agroecosystems stability increase / A. Dziubajlo, V. Senkiv, S. Begey // Roczniki gleboznawcze. – Warszawa, 2011. – T.I.XII, nr.I. – P. 39–43.
 4. А. Дзюбайло. Розробка комплексу заходів охорони водних об’єктів Дрогобицької урбоагломерації / А. Дзюбайло, В. Сеньків, О. Веселовська // Матеріали ХІІ міжнародної конференції Wybrane aspekty ochrony wod i gospodarki wodnej potudniowo-wschodniej Poiski, wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2012. – Р. 149–164.
 5. А. Дзюбайло. Шляхи зменшення негативного впливу ерозії в умовах Передкарпаття / А. Дзюбайло, В. Сеньків, О. Веселовська // Wybrane aspekty ochrony i kstaltowania srodowiska w Polsce, we wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2013. – Р. 213–225.
 6. А. Дзюбайло. Стан, проблеми та прогнози розвитку водного господарства Львівської області / А. Дзюбайло, В. Сеньків // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 83–97.
 7. А. Дзюбайло. Формування насіннєвої продуктивності люпину вузьколистого на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття / А. Дзюбайло, О. Перегрим // Аcta Carpathica 3. – TzOW „TREK-LTD”, 2013. – Р. 43–48.
 8. А. Дзюбайло. Зернова продуктивність тритикале ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння в умовах гірської зони Карпат / А. Дзюбайло, В. Гудим // Аcta Carpathica 7. – TzOW „TREK-LTD”. – Р. 9–14.
 9. Дзюбайло А. Екологізація виробництва рослинного білка у Передкарпатті / А. Дзюбайло, М. Головчук // Аcta Carpathica 10. – TzOW „TREK-LTD”, 2013. – Р. 25–30.
 10. М. Головчук. Перспективи екологізації виробництва рослинного білка у Передкарпатті / М. Головчук, А. Дзюбайло // Аcta Carpathica 19. – Дрогобич, 2014. – Р. 67–71.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. В. Матис. Вплив удобрення на врожайність ріпаку ярого в Передкарпатті / В. Матис, А. Дзюбайло // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія № 14(1), 2010. – С. 138–142.
 2. А. Хомин. Вплив рівня мінерального живлення на продуктивність основних зернофуражних культур / А. Хомин, А. Дзюбайло, Н. Лагуш // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія № 14 (1), 2010. – С. 211–215.
 3. А.Г. Дзюбайло. План рекультивації відвалів озокеритовидобутку м. Борислава / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, М.Й. Цайтлер, Т.Б. Скробач // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2010. – С. 130–132.
 4. І.Б. Мигаль. Формування продуктивності сої залежно від технології вирощування / І.Б. Мигаль, А.Г. Дзюбайло // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2010. – С. 253–255.
 5. А. Дзюбайло. Формування врожайності насіння люпину вузьколистого залежно від удобрення в умовах Передкарпаття / А. Дзюбайло, О. Перегрим, С. Бегей, Н. Лагуш // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія №15 (2). – Львів, 2011. – С. 13–16.
 6. Дзюбайло А.Г. Формування продуктивності сортів сої залежно від норм висіву насіння, удобрення та інокулювання / А.Г. Дзюбайло, І.Б. Мигаль // Корми і кормовиробництво. – Вип. 69. – Вінниця, 2011. – С. 129–132.
 7. Дзюбайло А.Г. Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття / В.М. Матис, А.Г. Дзюбайло // Збірник наукових праць. – Вип. 9(49), Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – С. 73–79.
 8. Перегрим О.Р. Формування врожайності насіння люпину вузьколистого залежно від агротехнічних прийомів в умовах Передкарпаття / О.Р. Перегрим, А.Г. Дзюбайло // Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. – Київ, 2012. – Вип. 14, С. 313–315.
 9. Перегрим О.Р. Вплив удобрення на формування урожайності насіння люпину вузьколистого в умовах Передкарпаття / О.Р. Перегрим, А.Г. Дзюбайло // Корми і кормовиробництво. – 2012. – Вип. 74. – С. 124–128.
 10. Дзюбайло А.Г. Урожайність тритикале ярого залежно від строків сівби і норм висіву в умовах гірської зони Карпат / А.Г. Дзюбайло, В.С. Гудим // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вінниця, 2012. – С. 128–131.
 11. Гармич Д.Ю. Формування урожайності тритикале озимого залежно від дії антропогенних факторів / Д.Ю. Гармич, А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012. – С. 284–287.
 12. Дзюбайло А.Г. Урожайність тритикале озимого залежно від удобрення в умовах Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, Д.Ю. Гармич // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Корми і кормовиробництво”. – Вип. 76. – Вінниця, 2013. – С. 167–171.
 13. Гудим В.С. Особливості формування врожаю тритикале ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння в умовах гірської зони Карпат / В.С. Гудим, А.Г. Дзюбайло // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Вип. 55, частина 1. – Львів-Оброшино, 2013. – С. 30–35.
 14. А.Г. Дзюбайло. Можливість застосування споруд типу „біоплато” для не каналізованих населених пунктів Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, О.А. Беседіна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спеціальний випуск, листопад 2013. – С. 54–56.
 15. О. Перегрим. Насіннєва продуктивність люпину вузьколистого на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття / О. Перегрим, А. Дзюбайло, В. Сеньків // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спец. випуск, листопад 2013. – С. 276–279.
 16. Андрійко Л.Є. Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття / Л.Є. Андрійко, А.Г. Дзюбайло // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Вип. 55, частина ІІ. – Львів-Оброшино, 2013. – С. 3–8.
 17. А.Г. Дзюбайло. Підвищення стійкості агроекосистем Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, С.С. Бегей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2013. – випуск 5. – С. 131–136.
 18. А.Г. Дзюбайло. Вплив норм висіву насіння на урожайність зерна сортів пшениці ярої в умовах Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, Л.Є. Андрейко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – С. 193–195.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Лагуш Н. Продуктивність сої в умовах Лісостепу західного залежно від моделей технології вирощування / Н. Лагуш, І. Мигаль, А. Дзюбайло // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів / Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму 22-24 вересня 2010 року. – Львів, 2010. – С. 72–76.
 2. Мигаль І.Б. Формування симбіотичного потенціалу сої залежно від інокуляції насіння препаратами Bradyrhizobium japonicum / І.Б. Мигаль, А.Г. Дзюбайло // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – С. 57–60.
 3. Перегрим О.Р. Формування врожайності насіння люпину вузьколистого залежно від технології вирощування / О.Р. Перегрим, А.Г. Дзюбайло // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – С. 65–67.
 4. Перегрим О.Р. Вплив строків сівби та норм висіву на урожайність насіння люпину вузьколистого в умовах Передкарпаття / О.Р. Перегрим, А.Г. Дзюбайло // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (16 – 18 травня 2012 р.). – Крок, м. Тернопіль – С. 97–99.
 5. Матис В.М. Продуктивність ріпаку ярого залежно від впливу елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття / В.М. Матис, А.Г. Дзюбайло // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2012. – С. 106–108.

 

Коник Григорій Станіславович
доктор сільськогосподарських наук,  професор

 

 1. Коник Г.С. Екологія тварин: Навчально-методичний посібник з лабораторних робіт / Г.С. Коник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 22 с.
 2. Коник Г. С. Екологічні проблеми промисловості і сільського господарського виробництва: Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-ня”] / Г.С. Коник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрого-бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 50 с.
 3. Бриндзя І. В. Основи екології: методичні матеріали до проведення практичних занять / І. В. Бриндзя, Г. С. Коник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 36 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Канапяцкас Ю.  Вивчення морфологічних ознак і біологічних властивостей дикорослих екотипів різних видів роду Festuca  українського походження /  Ю. Канапяцкас, Н. Лямяжене,  В. Стуконіс, В Кемешите,             Г. Коник.    – Vagos: Akademiga, 2010. -№ 86/891. – С. 7-12.
 2. А. Дзюбайло. Вплив основного обробітку на фізичні властивості грунту в зерно-трав’яній сівозміні Передкарпаття / А. Дзюбайло, Г. Коник, С.Бегей //IIІ Konferencja naukowa. Krasiczyn. 15-17 wrzesnia. -2010. – С. 22-25.
 3. Statkeviciute G. Genetic diversity of perennial ryegrass wild ecotypes based onagro-biological traits / G. Statkeviciute, V. Kemesyte, N. Lemeziene,               G. Konik,  M. Chomiak // Proceedings of the Latvian Academyof  Sciences. – 2012. – V.66, № 4 –  5. –  Р.168 – 172.
 4. Конык Г.С. Селекция многолетних трав в западном регионе Украины /  Г.С. Конык,  Л.З. Байструк-Глодан // Материалы Между-народной научно-практической конференции “Земледелие, растениеводство, селекция: настоящее и будущее ” посвященная 85-летию со дня основания РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» (15 – 16 ноября 2012 г., г.Жодино).  РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». – Борисов: МОУП «Борис.укр.типогр.им. 1 Мая», 2012. –               С. 96 – 100.
 5. Ковалишин С.Й. Використання передпосівної електростимуляції насіння для створення вихідного селекційного матеріалу райграсу пасовищного (Lolium PerenNe l.) / С.Й. Ковалишин, Г.С. Коник // Acta agrophysica. Lublinie, 2015. – Vol. 22(1). – S. 55 – 67 (0,5 дрк. арк.).
 6. Габриель А.И. Диагностические харатеристики кологического состояния светло-серой лесной поверхностно-оглеенной почвы в зависимости от антропогенного влияния / А.И. Габриель, Ю.Н. Олифир, Г.С. Конык, О.С. Гаврышко // Почвовединие и агрохимия. Минск, 2015. – 1(54). – С. 82 – 88 (0,38 др. арк.).
 7. PANAKHYD, Galina. Impact of Climate Changes on Productivity and Biodiversity of Grassland in Western Ukraine / PANAKHYD, Galina; KOTYASH, Ulyana; BUGRYN, Lyubomur; YARMOLYUK, Micael; SMETANA, Sergij; PUKALO, Danylo; KOBURENKO, Yulya; DIDUCH, Galina; KONYK, Grygoriy // Combating desertifi cation/land degradation and drought for poverty reduction and sustainable development: the contribution of science, technology, traditional knowledge and practices, 9-12 March 2015, Cancъn, Mexico. – P. 26 (0,04 др. арк.).

 

Публікації  у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 

 1. Коник Г.С. Вивчення вихідного    матеріалу   для    селекції тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття /  Г.С. Коник, М.М. Хом’як  // Селекція і насінництво. –    –  Вип. 98. –  С.137 – 144.
 2. Коник Г.С. Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів коню­ши­ни повзучої залежно від методів створення вихідного матеріалу / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан // Сільський господар. –   –  № 5 – 6. –  С.10 – 12.
 3. Коник Г.С. Кореляційні зв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами в сортозразків пажитниці багаторічної / Г.С. Коник // Передгірне і гірське землеробство. – 2010. –  Вип. 52, Ч.1. – С. 38 –
 4. Коник Г.С. Оцінка селекційного матеріалу кормових багаторічних трав за біологічними особливостями та основними господарськими ознаками / Г.С. Коник, М.М. Хом’як, Kemesyte, N. Lemeziene, J. Kanapeckas, E. Vilcinskas // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2010. –  Вип. 52, Ч. 1.–    С.43 –  50.
 5. Коник Г.С. Культура лядвенцю рогатого в Передкарпатті / Г.С. Коник, Н.А. Добрянська, Г.Я. Галатович // Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва. – 2010. – Вип. 10. – С. 145 – 151.
 6. Коник Г.С. Насінна продуктивність костриці червоної залежно від строків сівби, способів посіву та норм висіву насіння / Г.С. Коник,                     Г.І. Маменько, Н. А. Добрянська // Передгірне та гірське землеробство. –  –  Вип. 53, Ч.2. –     С. 60 – 68.
 7. Коник Г.С. Вплив окремих елементів технології на врожай лядвенцю рогатого в умовах Передкарпаття / Г.С. Коник, Г.Я. Галатович, Н.А. Добрянська // Вісник  ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво».  –   2011.  –   Вип. 6.  –   С.  249  –  256.
 8. Коник Г.С. Створення вихідного матеріалу для селекції тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття / Г.С. Коник, М.М. Хом’як // Корми і кормовиробництво. – 2011. –  Вип. 70. – С. 19 – 24 .
 9. Коник Г.С. Характеристика перспективного сорту конюшини повзучої Східничанка / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2012. –  Вип. 54, Ч.ІІ. –  С. 50 –  53.  ).
 10. Коник Г.С.  Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків лядвенцю рогатого /             Г.С. Коник // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2012. – Вип. 15. –   С. 238 – 241.
 11. Коник Г.С.  Успадкування господарсько – цінних ознак (F1  – F3)  тимофіївки лучної / Г.С. Коник // Корми і кормовиробництво. – 2012. –    Вип. 67. – С.  52 – 56.
 12. Коник Г.С. Використання мутагенезу в селекції багаторічних трав /                       Г.С. Коник // Вісник Львівського націнального аграрного університет. Агрономія.– 2012. –  № 16 –  С. 141 – 147.
 13. Коник Г.С. Вплив окремих елементів технології на врожай тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття / Г.С. Коник, Н.А. Добрянська // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Львів-Оброшино: 2014.- Вип. 56. Ч.1.- С.79-87.
 14. Коник Г.С. Вихідний матеріал для селекції тимофіївки луч- ної / Г.С. Коник, Д.Ю. Гармич //Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Львів-Оброшино: 2014.- Вип. 56. Ч.1.- С.73-79.
 15. Коник Г.С. Ознакова колекція генетичного різноманіття грястиці збірної – джерело вихідного матеріалу для селекції / Г.С. Коник, М.М. Хом’як, В. Кемешітє //Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Львів-Оброшино: 2014.- Вип. 56. Ч.1.- С.88-99.
 16. Коник Г.С. Насіннєва продуктивність конюшини гібридної залежно від мінерального і бактеріального живлення в умовах Передкарпаття /  Г.С. Коник,  Л.З. Байстрюк – Глодан ,  Г.І. Маменько // Вісник  Львівського національного аграрного  університету.  Агрономія. – 2014. –    №  17. –  С. 239 – 244.
 17. Коник Г.С. Взаємозвязки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків тимофіївки лучної /             Г.С. Коник , Л.З.  Байструк-Глодан // Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів-Оброшино, 2013. – Вип. 55. –  Ч. ІІ. – С. 55 –  59.
 18. Коник Г.С. Вплив агротехнічних факторів на формування продуктивності конюшини гібридної в умовах Передкарпаття / Г.І. Маменько,  Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан // Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів-Оброшино, 2013. – Вип. 55. – Ч. ІІ. – С. 60  – 65.
 19. Коник Г.С. Кореляційна залежність між ознаками продуктивності різних за поход-женням форм багаторічних злакових трав / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом’як,  Р.Є. Іванців // Селекція і насінництво. Міжвідомчий тем. збірник. – Харків,  2014. – Вип.   106. – С. 52 – 56. –   0, 2 др.арк.
 20. Коник Г.С. Кореляційна залежність між ознаками продуктивності різних за походженням форм багаторічних злакових трав / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом’як, Р.Є. Іванців // Селекція і насінництво. Міжвідомчий тем. збірник. – Харків, 2014. – Вип. 106. – С. 52 – 56.
 21. Коник Г.С. Формування бобово-злакового травостою залежно від норм висіву багаторічних трав у Передкарпатті / Г.С. Коник, Т.І. Марцінко, Б.М. Кобиринка // Сільський господар. – 2015. – № 1–3. – С. 5 – 7.
 22. Коник Г.С. Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної залежно від методів створення вихідного матеріалу / Г.С. Коник, Д.Ю. Гармич // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 57. – С. 110 – 116.
 23. Коник Г.С. Формування продуктивності тимофіївки лучної залежно від технології вирощування в умовах Передкарпаття / Г.С. Коник, Н.А. Добрянська // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 57. – С. 116 – 125.
 24. Коник Г.С. Створення і попередня оцінка вихідного матеріалу грястиці збірної в умовах Передкарпаття / Г.С. Коник, М.М. Хом’як // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 57. – С. 125 – 133.
 25. Коник Г.С. Агроекологічні основи вирощування конюшини гібридної сорту Придністровська / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан, Г.І. Маменько // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 58. – Ч. І. – С. 128 – 134.
 26. Коник Г.С. Вплив обробки насіння конюшини повзучої бактеріальними препаратами на посівні та врожайні якості / Г.С. Коник, Г.З. Жепалеу // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 58. – Ч. І. – С. 134 – 139.
 27. Коник Г.С. Оцінка зразків пажитниці багаторічної за біологічними та господарсько-цінними ознаками / Г.С. Коник, Р.Є. Іванців // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – Львів-Оброшино: 2015. – Вип. 58. – Ч. І. –  С. 139 – 146.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Коник Г.С. Напрямки інноваційного розвитку аграрного виробництва в Передкарпатті / Г.С. Коник // Проблеми агропромислового комплексу Карпат. // Міжвідомчий тематично-науковий збірник. – 2009. – Вип. 18. – С. 21 – 23.
 2. Коник Г.С. Створення сортів багаторічних трав у західному регіоні України / Г.С. Коник, М.М. Хом’як, Л.З. Байструк-Глодан // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму. – Львів: ЛНАУ, 2010. – С. 76 – 79.
 3. Коник Г.С. Формування та ведення ознакових колекцій генетичних ресурсів кормових і газонних трав / Г.С. Коник, Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом’як / Науково-практичний збірник // Посібник українського хлібороба. – Київ, 2015. – Т. 1. – С. 276 – 277.

 

Авторські свідоцтва

 1. Коник Г.С. Авторське свідоцтво на сорт тимофіївки лучної Підгірянка /  Г.С. Коник, Я.В. Волянська, О.І. Мацьків, Б.П.Ружило, З.О. Царик // Свідоцтво № 05100.
 2. Коник Г.С. Авторське свідоцтво на сорт костриці червоної Говерла /  Г.С.Коник,  О.І. Мацьків, М.М. Хом’як, Р.Є. Іванців,  В.Д. Бугайов //  Свідоцтво  №  08182.
 3. Коник Г.С. Авторське свідоцтво   на сорт пажитниці багаторічної Осип /Г.С. Коник, О.І. Мацьків, М.М. Хом’як, Р.Є. Іванців,  В.Д. Бугайов // Свідоцтво №   10994  від 30.11.2010 р.

 

Цайтлер Мирон Йосифович
кандидат біологічних наук, доцент

 

Основні наукові публікації:

 1. Цайтлер М.Й. Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Бориславському нафтовому родовищі / Мирон Цайтлер // Екологічні проблеми природокористування та біорізномаїття Львівщини : Праці НТШ (Екологічний збірник). – Львів, 2001. – № 7. – С. 83-89.
 2. Цайтлер М.Й. Популяційно-біологічні особливості Taraxacum officinalle Webb. ex Wigg на техногенно порушених територіях Бориславського нафтового родовища / Мирон Цайтлер // Вісник Львівського університету. Серія біологічна / Ред. кол. : С. Гудзь (відп. ред.), В.Федоренко, О.Громико та ін. – Львів : ЛНУ, 2002.– Вип. 28. – С. 154-162.
 3. Цайтлер М.Й., Бриндзя І.В. Проблеми природоохоронного управління агломераціями міст (на прикладі Дрогобицької урбоагломерації) / Мирон Цайтлер, Ірина Бриндзя // Сучасні проблеми збалансованого природокористування : Матер. IV-ї наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 86 – 87.
 4. Мирон Цайтлер, Андрій Дзюбайло, Світлана Волошанська. Актуальні напрямки природоохоронної діяльності у Дрогобицькій урбоагломерації // Пограниччя: Польща – Україна : Науковий щорічник. №4. – Дрогобич – Lublin. – 2012. – С. 543-559.
 5. Цайтлер М.Й. Проблеми впровадження засад екосистемного підходу, сталого розвитку та національного природоохоронного права у місцевих громадах України (на прикладі Дрогобицької урбоагломерації) // Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр : Мат. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Борислав : 2013. – C. 121-131.
 6. Myron Zeitler, Svitlana Woloschanska. Wachsen von Energiepflanzen auf alten Industriegebieten der Drohobytscher Region (Möglichkeiten und Perspektiven). / Мирон Цайтлер // Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр : Мат. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Борислав : 2013. – C. 63-67
 7. Цайтлер М. Екосистемний підхід для розвитку паркових екосистем міста Борислава / Мирон Цайтлер, Наталя Бараняк // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko pryrodnicze na przykladzie srodowiska poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 267 – 283
 8. Пат. 96197 UA, МПК (2006) A01G 23/00. Спосіб використання обліпихи крушиновидної для рекультивації відвалів озокеритовидобутку Бориславського родовища: Деклараційний патент на корисну модель. – І.І. Коршиков, М.Й. Цайтлер. – № u 2014 07000; Заявл. 23.06.2014; Опубл. 26.01.15. – Бюл. 2.

 

Методичні праці

 1. Цайтлер М.Й. Методичні матеріали до проведення виробничої практики з екології [для студентів спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”]. Навчальний посібник / Мирон Цайтлер – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка. – 2009. – 15 с.
 2. Цайтлер М.Й. Популяційна екологія : Методичні матеріали до практичних робіт [для студентів спеціальностей 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”, 6.040102 «Біологія»]. Навчальний посібник / Мирон Цайтлер – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка. – 2010. – 56 с.
 3. Цайтлер М.Й. Основи організації екологічного моніторингу [для студентів спеціальності 7.010103 „ПМСО. Біологія та хімія”]. Навчальний посібник / Мирон Цайтлер. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка. – 2011. – 64 с.
 4. Цайтлер М.Й. Методичні матеріали до написання кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських) [для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”; спеціальності 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища”; спеціальності 8.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища”] / Мирон Цайтлер. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 36 с.
 5. Цайтлер М.Й. Методичні матеріали до проведення виробничої практики з екології [для студентів спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”]. Навчальний посібник / Мирон Цайтлер – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка. – 2009. – 15 с.
 6. Цайтлер М.Й. Популяційна екологія : Підручник / Мирон Цайтлер – Дрогобич: б/в. – 2013. – 123 с.
 7. Цайтлер М.Й. Основи екології : Навчальний посібник / М.Й. Цайтлер, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 186 с.

 

Громадська діяльність:

Керівник Дрогобицького регіонального еколого-просвітницького центру. Центр здійснює природоохоронну та просвітницьку діяльність. Співпрацює з місцевими громадами, органами місцевої та державної влади регіону, екологічними службами, підприємствами рекреаційного, промислового, аграрного, лісового комплексів, громадськими організаціями, навчальними установами.

Обирався депутатом Бориславської міської ради (1998-2002), очолював постійну депутатську комісію Бориславської міської ради з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

 

Скробач Тарас Богданович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Скробач Т.Б. Ос­но­ви то­пог­ра­фії: методичні матеріали до проведення лабораторних занять / Тарас Скробач, Георгій Гриник // Дро­го­бич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, – 2011. – 42 с.
 2. Скробач Т.Б. Агроекологія: методичні рекомендації до практичних робіт [для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”* ] / Т.Б. Скробач, І.Ф.Дрозд, М.І. Головчук. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 42 с.
 3. Шпек М.П. Ґрунтознавство: методичні вказівки до лабораторних робіт робіт [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / М.П.Шпек, І.Ф.Дрозд, Т.Б. Скробач. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,2015. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 

 1. Дзюбайло А.Г. План рекультивації відвалів озокеритовидобутку м. Борислава / А.Г.Дзюбайло, В.М.Сеньків, М.Й. Цайтлер,  Т.Б. Скробач Т.Б // Вісник Подільського аграрного університету: Кам’янець-Подільський. – 2010. – С. 10-15.
 2. Цайтлер М.Й. Особливості рекультивації відвалів озокеритовидбутку Бориславщини / Мирон Цайтлер, Тарас Скробач, Віктор Сеньків // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3.С.47-51.
 3. Харачко Т. І. Вплив хребетних карпофагів на шишконошення ялини європейської у лісових культурах Малого Полісся / Тарас Харачко, Тарас Скробач // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14.– С. 48-53.
 4. Юськевич Т.В. Поширення Pinus Nigra Arn. та Pinus Pallasiana D.Don у лісових насадженнях західного регіону України / Тарас Юськевич, Тарас Скробач, Віктор Сміх // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 74-76.
 5. Юськевич Т.В. Розповсюдження та лісівничо-таксаційна характеристика лісових насаджень за участю сосни чорної у західному регіоні України / Т.В. Юськевич, М.М. Гузь, Т.Б. Скробач // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 73-78.
 6. Коссак Г.М. Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі / Г.М.Коссак, Т.Б.Скробач, Г.В. Кречківська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 383-387.
 7. Скробач Т.Б. Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині / Т.Б. Скробач, С.Я. Волошанська, Г.М.Коссак, Т.І. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 179-184.

 

Публікації у наукових виданнях

 

 1. Скробач Т.Б. Вплив антропогенних факторів на водорегулюючі властивості лісів українських Карпат  / Тарас Скробач // Матеріали міжнародної наукової конференції 28-29 квітня 2009 р. – Трускавець, Дрогобич: „Швидкодрук” 2010.- С.211-216.
 2. Н.М. Гузь. Особенности распространения сосны черной в лесохозяйственных предприятиях западного региона Украины. Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice // Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău: Centrul editorial UASM 36, (Partea a 2-a): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor.   Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective – 2013, Р. 80-84.
 3. Волошанська С.Я. Рекультивація техногенно забруднених земель Дрогобиччини сільськогосподарськими методами / Волошанська С.Я., Скробач Т.Б., Кравців М.М. // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej

 

Сеньків Віктор Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

 

Перелік публікацій

Підручник з грифом університету

 1. Дзюбайло А.Г. Охорона і раціональне використання водних та земельних ресурсів: підручник (ч. 2 – Охорона і раціональне використання земельних ресурсів) : підруч. [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напрямів підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.040104 „Географія”] / Андрій Дзюбайло, Віктор Сеньків, Неля Кучманич. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 188 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Сеньків В.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Сеньків, – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2012. – 50 с.
 2. Сеньків В.М. Екологія людини / В. Сеньків, Л. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 3. Сеньків В.М. Організація управління в екологічній діяльності / В. Сеньків, Л. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 4. Стецула Н.О. Щоденник навчальної польової практики [Комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика]: для студентів напряму підготовки 6.040104 „Географія” / Н.О. Стецула, А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 40 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. Маршалок Г.О., Кинетика метанолиза β,β-диметилакрилоилхлорида/ Г.О. Маршалок, Ю.І. Оглашенний, Р.Г. Макітра, В.М. Сеньків // Журнал органической химии”, 2000. – №5. – С. 58-65.
 2. Gumnitsky Y. Influence of periodical boiling on extraction from solid phase/ Я.Й. Гумницький, Г.І. Статюха, В.М. Сеньків // 17th International Con-gress of Chemical and Process Engineering, Praha (Czech Republic), 2006. – Summaries 2 (Separation Processes). – P. 448.
 3. А.Г. Дзюбайло. Визначення рекреаційної ємності курорту Трускавець / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків // Walory ekologicne i turystyczne pulnocnej czesci euroregionu karpackiego (Praca zbiorowa pod redakcja Janusza R. Raka). Wydawnictwo muzeum regionalnego adama fastnachta w brzozowie BRZOZOW, 2010. – S. 303-313.
 4. Гумницкий Я.М., Экстрагирование твердого вещества из линейных капилляров при периодическом кипении под вакуумом / Я.Й. Гумницький, В.М. Сеньків // Теоретические основы химической технологии, 2006. – т. 40. – №3. – С.1-6.
 5. В.М. Сеньків Гідроекологічні проблеми Карпат / В. Сеньків, Г. Ковальчук // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis, 2009. – № 3. – Brzozow: Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – С. 51 – 59.
 6. Dziubajlo. Methods for pre-cаrpathian soil agroecosystems stability increase / A. Dziubajlo, V. Senkiv, S. Begey // Roczniki gleboznawcze. – Warszawa, 2011. – T.I.XII, nr.I. – P. 39–43.
 7. А. Дзюбайло. Розробка комплексу заходів охорони водних об’єктів Дрогобицької урбоагломерації / А. Дзюбайло, В. Сеньків, О. Веселовська // Матеріали ХІІ міжнародної конференції Wybrane aspekty ochrony wod i gospodarki wodnej potudniowo-wschodniej Poiski, wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2012. – Р. 149–164.
 8. А. Дзюбайло. Шляхи зменшення негативного впливу ерозії в умовах Передкарпаття / А. Дзюбайло, В. Сеньків, О. Веселовська // Wybrane aspekty ochrony i kstaltowania srodowiska w Polsce, we wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2013. – Р. 213–225.
 9. А. Дзюбайло. Стан, проблеми та прогнози розвитку водного господарства Львівської області / А. Дзюбайло, В. Сеньків // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 83–97.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Семенишин Є.М. Механізм та кінетика екстрагування компонентів з рослинної сировини/ Є.М. Семенишин, В.І. Троцький, О.М. Демус, В.М. Сеньків // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”, 1999. – №374. – С.128-131.
 2. Маршалок Г.О., Ятчишин, Федевич, Сеньків В.М. Синтез алкілакролеїнів/ Г.О. Маршалок, Й.Й. Ятчишин, М.Д. Федевич, В.М. Сеньків // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”, 2000. – №392. – С.125-128.
 3. Гумницький Я.М., Юрим, Оцінка гідродинамічних процесів у капілярах при вакуумуванні/ Я.М. Гумницький, М.Ф. Юрим, В.М. Сеньків // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехні-ка”, 2004. – № 516. – Львів. – С.122-124.
 4. Гумницький Я.М. Інтенсифікація екстрагування з капілярів при періодичному вакуумуванні системи/ Я.М. Гумницький, М.Ф. Юрим, В.М. Сеньків // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – №529. – С. 177-179.
 5. Гумницький Я.М., , Юрим Тверда фаза. Інтенсифікація екстрагування в умовах вакуумування системи/ Я.М. Гумницький, В.М. Сеньків, М.Ф. Юрим // Хімічна промисловість України, 2005. – №1. – С. 28-30.
 6. Гумницький Я.М. Інтенсифікація екстрагування з твердої фази. Застосування періодичного вакуумування/ Я.М. Гумницький, В.М. Сеньків // Хімічна промисловість України, 2006. – № 4. – С. 11-14.
 7. Гумницкий Я.М. Исследование влияния гидродинамических условий на экстрагирование вещества из линейных капилляров / Я.М. Гумницький, В.М. Сеньків // Вопросы химии и химической технологии, 2006. – №3. – С. 157-161.
 8. А.Г. Дзюбайло. План рекультивації відвалів озокеритовидобутку м. Борислава / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, М.Й. Цайтлер, Т.Б. Скробач // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2010. – С. 130–132.
 9. Скробач Т.Б. Особливості рекультивації відвалів озокеритовидбутку Бориславщини/ Т.Б. Скробач, М.Й. Цайтлер, В.М. Сеньків // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С.47-51.
 10. Сеньків В.М. Оцінка можливостей використання біопалива у межах Дрогобицької урбоагломерації / В.М. Сеньків, О.Б. Войтович  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2011. – Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – С. 202-204.
 11. Гармич Д.Ю. Формування урожайності тритикале озимого залежно від дії антропогенних факторів / Д.Ю. Гармич, А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012. – С. 284–287.
 12. Сеньків В.М. Екологізація нафтовидобутку в межах Битківського родовища / В.М. Сеньків, І.Т. Остапюк  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2012. – Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – С. 172-174.
 13. А.Г. Дзюбайло. Можливість застосування споруд типу „біоплато” для не каналізованих населених пунктів Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, О.А. Беседіна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спеціальний випуск, листопад 2013. – С. 54–56.
 14. А.Г. Дзюбайло. Підвищення стійкості агроекосистем Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, С.С. Бегей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2013. – випуск 5. – С. 131–136.
 15. А.Г. Дзюбайло. Насіннєва продуктивність люпину вузьколистого на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, , О.А. Перегрим, В.М. Сеньків // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спеціальний випуск, листопад 2013. – С. 276–279.
 16. Сеньків В.М. Характеристика впливу нафтовидобутку на довкілля в межах Битківського родовища / В.М. Сеньків, І.Т. Остапюк  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – С. 163-165.
 17. Сеньків В.М. Організація лабораторного практикуму з дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” / В.М. Сеньків, // Молодь і ринок, 2015. – №9 (128). – Дрогобич. – С. 163-165.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Скробач Т.Б., Цайтлер М.Й., Сеньків В.М. Проблеми відновлення біотичного покриву техногенних територій у регіоні Трускавецько-Східницької рекреаційної зони/ Тарас Скробач, Мирон Цайтлер, Віктор Сеньків // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Мат. наук. конф., 10–13 вересня 2009 р.). – Львів: СПОЛОМ. – 2009. – С. 113-115.
 2. Бесєдіна О., Бабій Х., Сеньків В. Оцінка ефективності роботи очисних споруд КП «Дрогобичводоканал» / Оксана Бесєдіна, Христина Бабій, Віктор Сеньків // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного навантаження» 2010. – Дрогобич-Трускавець: Видавець Святослав Сурма. – C. 164-168.
 3. Роль Р., Сеньків В. Застосування споруд типу «біоплато» для очистки побутових стоків неканалізованих населених пунктів / Руслана Роль, Віктор Сеньків // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного навантаження», 2010. – Дрогобич-Трускавець: Видавець Святослав Сурма. – C. 202-206
 4. Цайтлер М.Й., Сеньків В.М., Веселовська О.М. Актуальні напрямки природоохоронної діяльності у Дрогобицькій урбоагломерації/ Мирон Цайтлер, Віктор Сеньків, Оксана Веселовська // Пограниччя: Польща – Україна: Науковий щорічник. № 4. – Дрогобич – Люблін. – 2012. – с. 543-559.
 5. Сеньків В.М. Очистка стічних вод з використанням SBR-реактора / Віктор Сеньків // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – Вип. 1. – Дрогобич:. – С. 476-482.

 

Патенти

 1. Гумницький Я.М., Юрим М.Ф., Сеньків В.М. Спосіб екстрагування з твердого тіла/ Ярослав Гумницький, Микола Юрим, Віктор Сеньків // Патент України, МПК6 ВО1D11/00. – № 20041008630; заявл. 22.10.2004; Опубл. 16.05.2005, Бюл. “Промислова власність” № 5.
 2. Гумницький Я.М., Юрим М.Ф., Сеньків В.М. Масообмінний апарат для системи тверда фаза-рідина/ Ярослав Гумницький, Микола Юрим, Віктор Сеньків // Патент Украї-ни, МПК6 ВО1J8/18. – № 200500657; заявл. 25.01.2005; Опубл. 15.11.2005, Бюл. “Промислова власність” № 11.

 

Стецула Надія Осипівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Стецула Н.О. Біоекологія: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*] / Н.О. Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 2. Стецула Н.О. Біоекологія: підручник [для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / Н.О. Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 112 с.
 3. Стецула Н.О. Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу: навчально-методичний посібник / Н.О. Стецула, Л.З. Слободян // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 55 с.
 4. Стецула Н.О. Щоденник навчальної польової практики з “Комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика” / Н.О. Стецула, А.Г Дзюбайло., В.М Сеньків // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 40 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Стецула Н.О. Нориця водяна мала (Arvicola terrestris Scherman) в біотопах національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. – 2006. – Вип. 1 (28). – С. 23 – 26.
 2. Барабаш О.В. Вертикальне поширення мишоподібних гризунів у біотопах лісництв національного природного парку “Сколівські Бескиди” / О.В. Барабаш, Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. – 2007. – Вип. 1 (31). – С. 55 – 59.
 3. Стецула Н.О. Сезонна динаміка чисельності мишоподібних гризунів у деяких біотопах лісництв національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2007. – Вип. 20. – С. 128 – 131.
 4. Стецула Н.О. Вікостатева структура мишоподібних гризунів на території НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологічні науки. – 2008. – Вип. 14 (153). – С. 108 – 114.
 5. Хоєцький П.Б. Рідкісні види дрібних ссавців території НПП “Сколівські Бескиди” / П.Б. Хоєцький, Н.О. Стецула // Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.3. – С. 37 – 40.
 6. Стецула Н.О. Історія досліджень мишоподібних гризунів гірських екосистем Українських Карпат / Н.О. Стецула // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Біологічна. – 2011. – Вип. 57.  – С. 3 – 11.
 7. Стецула Н.О. Таксономічна структура теріофауни національного природного парку “Сколівські Бескиди” /Н.О. Стецула, А.П. Обух // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. – К.: ВЦ НУБіП України, 2011. – Вип. 164, Ч. 3. – C. 172 – 183.
 8. Стецула Н.О. Історія досліджень флористичного складу Передкарпаття / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. – Вип. 3 (52). – С. 16 – 20.
 9. Стецула Н.О. Біотопні преференції мишоподібних гризунів у біотопах НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – Вип. 1. – С. 99 – 106.
 10. Стецула Н.О. Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 1 (62). – С. 137 – 144.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Пилявський Б.Р. Нориця звичайна (Microtus arvalis) в агроценозах Західного Поділля / Б.Р. Пилявський, О.В. Барабаш, Л.Б. Марушій, І.О. Барбуляк, Н.О. Лепак // Динаміка наукових досліджень ‘2004: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21–30 червня 2004 р.). –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Біологічні науки. – Том 32. – С. 20 – 21.
 2. Стецула Н.О. Мишоподібні гризуни національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула, О.В. Барабаш // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Київ, 26 – 27 жовтня 2006 р.). – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 114 – 115.
 3. Стецула Н.О. Мишоподібні гризуни в біотопах лісництв НПП “Сколівські Бескиди” на Львівщині / Н.О. Стецула // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 23 – 27 квітня 2007 р.) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 296 – 297.
 4. Стецула Н.О. Нориця гірська в угрупованнях гризунів НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Раритетна теріофауна та її охорона: Праці Теріологічної школи. – Луганськ, 2008. – Вип. 9. – С. 276 – 278.
 5. Кваша В.І. Наукові дослідження на кафедрі зоології / В.І. Кваша, І.В. Гоч, Н.О. Стецула та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія, 2009. – Вип. 1 – 2 (39). – С. 35 – 39.
 6. Стецула Н.О. Видове багатство мишоподібних гризунів у екосистемах національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Упор. В. Філь. – Дрогобич-Трускавець: Видавець Святослав Сурма, 2010. – С. 57 – 60.
 7. Стецула Н.О. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання біології шляхом впровадження інтерактивних методів роботи / Н.О. Стецула // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Упор. В. Філь. – Дрогобич-Трускавець: Видавець Святослав Сурма, 2010. – С. 278 – 281.
 8. Стецула Н.О. Таксономічне багатство мишовидних гризунів НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Динаміка біорізноманіття 2012: Збірник наукових праць / за  ред.  І. Загороднюка. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 144 – 146.
 9. Стецула Н.О. Лікарські рослини Українських Карпат / Н. Стецула, Ю. Кухаж // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Трускавець, 11 – 13 жовтня 2012 р.) / Упор. Віталій Філь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 144 – 146.
 10. Стецула Н.О. Показники видової різноманітності мишоподібних гризунів НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Молодь та поступ біології: Збірник тез IX Міжнародної наукової конференеції студентів і аспірантів (м. Львів, 15 – 19 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 225 – 226.
 11. Стецула Н.О. Вплив екологічних факторів на поширення лелеки білого у Дрогобицькому районі / Н. Стецула, О. Стецула // Тези доповідей XXIII звітної наукової-практичної конференуії ліцеїстів (м. Дрогобич, 24 квітня 2014 р.). – Дрогобич: Дрогобицький педагогічний ліцей. – С. 126 – 127.
 12. Стецула Н.О. Перспективи та принципи популяційних досліджень зооценозів (на прикладі мікротеріофауни Українських Карпат) / Н.О. Стецула // Anthropogenic factors of  develop on the natural environment of the example of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. – Monograph edited by Janusz R. Rak.- Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – P. 256 – 265.
 13. Стецула Н.О. Експансія Борщівника Сосновського на територію Дрогобицького району / Н. Стецула, Д. Голуб // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Дрогобич, 14 – 17 жовтня 2014 р.) / Редактор-упорядник В. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 97 –100.
 14. Хоєцький П.Б. Система біотехнічних заходів для забезпечення стабільного функціонування господарства мисливських угідь / П. Хоєцький, Н. Стецула, А. Обух // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Дрогобич, 14 – 17 жовтня 2014 р.)  / Редактор-упорядник В. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 198 – 201.
 15. Стецула Н.О. Вікова мінливість як фактор, що впливає на точність визначення морфологічно близьких видів мишовидних гризунів / Н.О.  Стецула // Мінливість та екологія ссавців. Серія: Праці Теріологічної Школи / За ред. І. Загороднюка. – Київ, 2012. – Том 11. – С. 41 – 49.
 16. Сабат І. Роль популяційного підходу під час вивчення структурно-функціональної організації екосистем / І. Сабат, Н. Стецула  // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2013. – Vol. 10. – S. 217 – 222.
 17. Стецула Н.О. Раритетні види як ознака унікальності регіону / Н. Стецула, Н. Ткач // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2014. – Vol. 19. – S. 223 – 228.
 18. Стецула Н.О. Таксономічна структура угруповань мишоподібних гризунів національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2014. – Vol. 21. – S. 102 – 106.

 

Микитчин Оксана Іванівна,
кандидат географічних наук

 

Перелік публікацій

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Швець О.І. Моделювання антропогенного навантаження на басейни малих річок верхньої частини сточища Дністра засобами ГІС / О.І. Швець, Ю.М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 2 (66). – С. 380−389.
 2. Швець О.І. Особливості дослідження структури землекористування у басейнах малих річок для потреб оптимізації їхнього геоекологічного стану і природокористування / О.І. Швець // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 5. – С. 170–184.
 3. Швець О.І. Картографічне моделювання гідроекологічних проблем річково-басейнових систем / І. Ковальчук, О. Швець, Ю. Андрейчук // Сучасні досягнення геодезичної науки : Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2012. – Вип. 1 (23). – С. 220–226
 4. Швець О.І. Трансформаційні процеси у басейнових геосистемах правобережної притоки Дністра – р. Бережниця та методи їх оцінювання і картографування / І.П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю.М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 2 (70). – С. 282−294.
 5. Швець О.І. Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі) / І.П. Ковальчук, О.І.Швець, Ю.М. Андрейчук // Природа західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за аг.ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк. : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – №10 – С. 23−35.
 6. Швець О.І. Трансформація структури річкової мережі басейнової геосистеми р. Бережниця / І. Ковальчук, П. Шубер, О. Швець, Ю. Андрейчук // Вісник Львівського Університету. Серія географічна. – Л. : Вид-во ЛНУ ім І. Франка, 2013. – Вип. 46. – С. 186–194.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Швець О.І. Геоинформационно-картографические технологии историко-географических исследований западного региона Украины / И.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, О.И. Швец, Б.С. Жданюк // Вопросы географии. Историческая география / Отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2013. – C. 459–475.
 2. Швець О.І. Аналіз трансформаційні процесів басейнів малих рік верхньої частини сточища Дністра / І. П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю. М. Андрейчук // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-ти річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 199–203.
 3. Швець О.І. М. Геоінформаційно-картографічні технології історико-географічних досліджень Західного регіону України / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, О.І. Швець, Б.С. Жданюк // Проблеми  геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 203–210.
 4. Shvets O. Hydroecologica Estimation of the State of River-Bed and Floodplain Complex / Kovalchuk I., Andreychuk Y., Shvets O. // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference. April 27 – 30 – 2012. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012. – P. 38–39.
 5. Швець О. Аналіз структури землекористування в басейні р. Бережниця за даними ДЗЗ як основа геоекологічного моделювання / І.П. Ковальчук , Ю.М. Андрейчук, О.І. Швець // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: матеріали доповідей: (м. Євпаторія, АР Крим, 2012 р.). – К.: Кафедра, 2012. – С. 53–55.
 6. Швець О.І. Шляхи оптимізації геоекологічного стану басейнової системи р. Бережниця. / О.І. Швець // Молоді науковці – географічній науці: збірник наукових праць Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – К.: Видавництво географічної літератури «Обрії», 2012. – Випуск VIII – C. 290–293.
 7. Микитчин О.І. Оптимізація геоекологічного стану басейнової системи р. Бережниця / О.І. Микитчин, І.Б. Книш // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів, 2015. – С. 83–85.

 

Слободян Людмила Зеновіївна
викладач

 

Основні публікації:

 1. Sashchuk L.Z. Możlivość zastosowania technogennych obszarów w gospodarstwie / L.Z. Sashchuk // Materiały III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencij Naukowej “Wielofunkcyjność obszarów wieskish” – Rzeszów, 2007. – S. 295 – 298;
 2. Сащук Л.З. Основні напрямки в процесі заростання техногенних земель у межах Дрогобицько-Бориславського урбопромислового регіону / Л.З. Сащук // Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” – Львів, 2007. – С. 73 – 74;
 3. Цайтлер М.Й. Екологія рослин. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. / М.Й Цайтлер, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 28с.;
 4. Курдидик С.Ф. Основи природознавства. Навчально-методичний посібник для лабораторних робіт / С.Ф. Курдидик, В.С. Кавчак, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 72с.;
 5. Слободян Л.З. Проблеми відновлення рослинного покриву на проммайданчиках та відвалах Стебницького калійного заводу (підприємства “Полімінерал”) / Л.З. Слободян // Матеріали міжнародної конференції молодих учених “ Актуальні проблеми ботаніки та екології” – Сімферополь: Аріал, 2010. –С. 291 – 292;
 6. Слободян Л.З. Рідкісна флора техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян// Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич: Просвіт, 2012 – С. 482-488;
 7. Дзюбайло А.Г. Лікарські рослини: методичні вказівки до лабораторних занять / А.Г. Дзюбайло, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. 2012. – 38 с.;
 8. Слободян Л.З. Порівняльна характеристика екологічних груп та флористичного складу рослин на території техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2013. – випуск 5. – С. 26-33;
 9. Слободян Л.З. Участь дерев та кущів у природному заростанні відвалів Бориславського озокеритового родовища / Л.З. Слободян // Збірка тез доповідей XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство.”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 174-175;
 10. Слободян Л.З. Дигресія фітоценозів в межах техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Актуальні питання суспільно-природничих наук. Міжвузівський збірник молодих вчених. – Дрогобич: Просвіт, 2013. – №1. – С. 34-40;
 11. Слободян Л. Процеси заростання територій хвостосховищ Стебницького калійного заводу (“ДГХП Полімінерал”) / Л. Слободян // Acta Carpathica – Дрогобич: ТзОВ “ТРЕК-ЛТД”, 2013. – С. 31-36;
 12. Цайтлер М. Аналіз процесів демутації відвальних екосистем Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз / М. Цайтлер, Л. Слободян // Acta Carpathica – Дрогобич: ТзОВ “ТРЕК-ЛТД”, 2013. – С. 19-24;
 13. Л. Слободян. Формування антропогенно трансформованих біотопів на території Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу /Л. Слободян // Аcta Carpathica 7. – TzOW “TREK-LTD”, 2013. – С. 135 – 139;
 14. Кропивницька Л. Путівник Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Стан агро- і біоценозів прикордонних територій в умовах антропогенного навантаження” / Л. Кропивницька, Л. Слободян // Аcta Carpathica 11. – Дрогобич: TzOW “TREK-LTD”, 2013. – 51 с.;
 15. Слободян Л. Флористична структура рослинних угруповань техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л. Слободян // Тези II-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 25-26;
 16. Сеньків В.М. Екологія людини: Навчально-методичний посібник / В.М. Сеньків, Л.З. Слободян – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 50 с.;
 17. Слободян Л.З. Організація та управління в природоохоронній діяльності: навчально-методичний посібник / Л.З. Слободян, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 64 с.;
 18. Цайтлер М.Й. Основи екології: Навчальний посібник / М.Й. Цайтлер, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. –     232 с.;
 19. Стецула Н. Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу: навчально-методичний посібник до виконання практичних / Н. Стецула, Л. Слободян. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.;
 20. Слободян Л.З. Трансформація біогеоценотичного покриву та екологічний потенціал хвостосховищ Стебницького калійного заводу (ДГХП “Полімінерал”) / Л.З. Слободян // Аcta Carpathica 16. – Жешів, 2014. – С.139 – 144;
 21. Кагало О.О. Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / О.О. Кагало, Л.З. Слободян // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т.7, Вип.2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 70 – 81;
 22. Слободян Л. Зональні лікарські рослини Передкарпаття та перспективи їх використання у медицині / Л. Слободян, М. Матис // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 9 – 11.

 

Бриндзя Ірина Володимирівна
викладач

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. А.Г. Дзюбайло. Нормування антропогенного навантаження /А.Дзюбайло, І.Бриндзя // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2009р. 56 с.
 2. С.С. Монастирська. Біогеографія / С.Монастирська, І.Бриндзя // Навчально-методичний посібник. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2010. –  53 с
 3. Цайтлер М. Методичні матеріали до проведення лабораторних робіт з курсу «Моніторинг довкілля» [для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / М. Цайтлер, І. Бриндзя, М. Досвядчинська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 77 с.
 4. Монастирська С.С. Біогеографія: методичні вказівки до практичних занять [для фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»] / Світлана Монастирська, Ірина Бриндзя. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 74 с

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях

 1. І. Бриндзя. Сезонна динаміка рН води у колодязях на території Прикарпаття /І. Бриндзя// Матеріали ХІІІ міжнародної конференції Wybrane aspekty ochrony i kstaltowania srodowiska w Polsce, we wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2013. – Р. 139 – 145.
 2. Gryuk. The role of plants in supporting the level of nitrogen in freshwater ecosystems / / I. Gryuk, V. Grubinko, I. Brynzia, I. Sukhodolska 2nd International conference on environmental science and technology. – Antalya –Turkey, 2014 . – Р. 303 – 304.
 3. С. Волошанська Еколого-гідрохімічний стан малих річок Дрогобиччини / С. Волошанська, В. Грубінко, І. Бриндзя // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 97 – 107.
 4. Тарас Бейба. Екологічна характеристика річки Тисмениці в межах Дрогобицького району / Т.Бейба, І.Бриндзя // Аcta Carpathica 10. – TzOW „TREK-LTD”, 2013. – Р.13-18.
 5. Вікторія Дембіцька Якість питної води як фактор захворюваності населення у Дрогобицькому районі / В.Дембіцька, І.Бриндзя // Аcta Carpathica 19. – TzOW „TREK-LTD”, 2014. – Р.103-108.
 6. Кречківська Г. Путівник Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Стан агро-і біоценозів прикордонних територій в умовах антропогенного навантаження” / Г.Кречківська, І. Бриндзя // Аcta Carpathica 20. –Дрогобич: TzOW„TREK-LTD”, 2014. –50 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бриндзя І.В. Динаміка вмісту нітратів, нітритів та амонію у питній воді Прикарпатського регіону / Ірина Бриндзя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія, 2010 №2 (43). – С. 41 – 46.
 2. Кучманич Н.Г. Екологічний стан поверхневих та підземних вод в межах Бориславського нафтогазового родовища / Неля Кучманич, Ірина Бриндзя// Сучасні проблеми збалансованого природокористування : V міжнар. нак.-практ. конф., 25-26 лист. 2010 р. : [збірник наукових праць]. – Кам’янець-Подільський, 2010. ˗ С. 87-94.
 3. Бриндзя І.В. Оцінка якості поверхневих вод Прикарпаття за її фізико-хімічними показниками / Ірина Бриндзя// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія, 2011 №2 (47). – С. 7 –11.
 4. В. Грубінко. Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді колодязів на території Прикарпаття / В. Грубінко, І.Бриндзя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Біологія. Том 6. Випуск 2. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2014. – С.197 – 205.
 5. І. Бриндзя. Сезонна динаміка неорганічних сполук нітрогену у воді з криниць на Прикарпатті / І. Бриндзя // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5. – С. 211 – 217.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Бриндзя І.В. Якість води за неорганічними сполуками азоту у водотоках агронавантаженої території Прикарпатського регіону / Ірина Бриндзя, Ігор Ясеницький// Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного навантаження: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 70-річчю ДДПУ ім.. І.Франка/ Упор. В.Філь. – Дрогобич-Трукавець: Видавець С.Сурма, – С.75 – 80.
 2. Бриндзя І.В. Оцінка якісного стану водних об’єктів Прикарпаття / Ірина Бриндзя // Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук: матеріали ΙІ Всеукраїнської конференції студентів та молодих вчених, 25 травня 2011р. [збірник наукових праць]. – Запоріжжя, 2011. – С. 54-56.
 3. Бриндзя І.В. Дослідження хімічного складу водних об’єктів Прикарпатського регіону / Ірина Бриндзя // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали ΙІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірнтів та молодих вчених, 19 – 22 вересня 2011р.: [збірник наукових праць]. – Донецьк, 2011. – С. 131-132  Бриндзя І.В. Моніторинг хімічного складу поверхневих вод на території Прикарпаття / Ірина Бриндзя // матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Вода і довкілля», 8-11 листопада 2011р.: [збірник наукових праць]. – Київ, 2011. –  С. 55-57
 4. Бриндзя І.В. Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території Прикарпатського регіону / Ірина Бриндзя// Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич:Просвіт, 2012 – С. 429-438.
 5. Бриндзя І.В. Сезонна динаміка вмісту сполук азоту у колодязній воді на території Прикарпаття /Ірина Бриндзя // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2012 р. у м.Трускавець: Дрогобич-Трускавець. – 2012. С 33-35 .
 6. І. Бриндзя. Характеристика показників якості питної води рекреаційної території Прикарпаття / І.Бриндзя // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми і перспективи. Тези І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 21-22 листопада, 2013 р.)/ редактори упорядники: В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С.14 – 16.
 7. І. Бриндзя. Оцінка якості питної води техногенної території Прикарпатського регіону / І. Бриндзя // Актуальні питання суспільно-природничих наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ Упор. А.Бурда, І.Бриндзя. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 6 – 14.
 8. І. Бриндзя. Особливості елементного складу криничної води урбанізованих територій Прикарпаття на прикладі міста Борислава / І. Бриндзя // Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр.: Мат. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Борислав, 2013. – C.12-22.
 9. І.Бриндзя. Цикл сполук нітрогену в екосистемах. /І. Бриндзя// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми і перспективи. Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 25 квітня, 2014 р.) редактори  упорядники: В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С.14 – 16 .
 10. І. Бриндзя. Активність глутаматдегідрогенази у вищих водних рослин. / І.Бриндзя // Сучасні тенденції розвитку освіти інтердисциплінарному контексті: Матеріали І Міжнародної наук. – практ. конф. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич. – Посвіт, 2015. – 184 – 185 С.
 11. Бриндзя І. Міграція важких металів у прісноводних екосистемах / І. Бриндзя // Тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 30 – 31.