Кафедра екології та географії

Кафедра екології та географії

В.о. завідувача кафедри екології та географії кандидат біологічних наук, доцент Бриндзя Ірина Володимирівна.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; е-mail ecology_310@ukr.net

Історія розвиту кафедри екології та географії

Кафедра екології створена 02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біолого-природничого факультету.

Наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 113 від 20 березня 2014 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри
На кафедрі екології та географії працює 10 викладачів, з них – 3 професори, 2 доктори наук, 6 кандидатів наук з них 1 професор,  5 доцентів, 2 старших викладачі.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 2 працівника.

 

Напрям наукових досліджень кафедри екології та географії

Тематика НДР кафедри:„ Сталий розвиток геосоціосистеми Дрогобицької агломерації”

Термін виконання: 2018-2022 р.р.

Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент Сеньків Віктор Миколайович.

 • Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: раціональне природокористування.
 • Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора:стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.

 

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра екології та географії
 1. Перший (бакалаврський) рівень:
Біогеографія
Гідрологія
Геоінформаційні технології в географії
Географія грунтів з основами грунтознавства
Географія материків та океанів
Географія світового господарства
Географія населення
Геологія
Геоморфологія
Грунтознавство
Екологія\геоекологія
Економічна і соціальна географія України
Загальне землезнавство
Історична географія
Картографія з основами топографії
Курсова робота з географії
Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
Метеорологія і кліматологія
Основи теорії суспільної географії
Основи технологій виробництва
Охорона і раціональне використання природних ресурсів
Охорона географічного середовища
Геологія з основами геоморфології
Ґрунтознавство
Метеорологія і кліматологія
Методика навчання географії
Природні ресурси Карпат та Передкарпаття
Природні ресурси України
Рекреаційна географія
Регіональна економічна і соціальна географія
Туризм та рекреація в Україні та світі
Фізична географія України
Вступ до фаху
Екологічна безпека
Екологічна експертиза
Екологія людини
Економіка природокористування
Загальна екологія (та неоекологія)
Заповідна справа
Курсова робота з екології
Ландшафтна екологія
Моделювання і прогноз. стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропоген. навантаження
Органанізація та управ. в природоохоронній діяльності
Природоох. закон.та екологічне право
Техноекологія
Урбоекологія
 1. Другий (магістерський) рівень:
Методологія наук. дослідж. у екол.
Методика викладання екології у ВШ
Методика викладання географії у ВШ
Геоінфоормаційні системи у екології
Очисні споруди і устаткування
Стратегія сталого розвитку
Рекреаційні ресурси України
Рекультивація та фітомеліорація
Глобальна екологія
Агроекологія
Управління та поводження з відходами
Садово-паркова архітектура
Екологічне інспектування
Міжнародне екологічне право
Конструктивна географія
Політична географія
Географія глобальних процесів

 

Особистий склад кафедри

 

Бриндзя Ірина Володимирівна

Бриндзя Ірина Володимирівна

кандидат біологічних наук , доцент, в.о. завідувача кафедри

 

 

Контактні засоби зв’язку:

i.bryndzia@dspu.edu.ua

ira_3107@ukr.net

 

Народилася 31 липня 1982 року в с. Старосілля Іваничівського району Волинської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію  магістра екології. З 2005 року працювала вчителем природознавства Стебницької спеціалізованої школи № 7. З 2008 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Протягом 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: «Гідробіологія». Тема дисертаційного дослідження: « Гідроекологічні чинники формування вмісту та перетворення сполук азоту у воді колодязів на території Прикарпаття».

У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Автор 39 наукових праць: з них 34 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 у фахових виданнях України, 1 у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science),  9 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: моніторинг стану малих джерел водопостачання на територіях Прикарпаття з різним рівнем антропогенного навантаження.

Кіт Мирон Григорович

Кіт Мирон Григорович

кандидат географічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:

m.kit@dspu.edu.ua

 

Народився 6 липня 1938 року у с. Черче, Рогатинський повіт, Станіславське воєводство, Польська Республіка (тепер Івано-Франківська область, Україна).

Закінчив Рогатинське педагогічне училище у 1956 році, отримавши диплом «з відзнакою». У 1961 році закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.  З 1961 р по 1967 р – лаборант кафедри фізичної географії Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1967-1968 рр очолював грунтознавчу експедицію, а з 1968р – завідувач лабораторії ґрунтово-географічних досліджень (НДЛ-50) НДЧ університету, яка займалась картографуванням ґрунтового покриву в різних природних зонах Радянського Союзу.

Захист дисертації, на тему «Клімат ґрунтів західних областей України», відбувся в 1996 р. в Одеському університеті імені Іллі Мечникова.

З 1997 р. – доцент кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка . З 2005 р. – професор кафедри. У 2008 році йому присвоєне вчене звання професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

З 2017 р. і до сьогодні – професор кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Основні наукові інтереси: клімат ґрунтів, меліорація земель, ґрунтознавство і географія ґрунтів, деградація ґрунту і консервація земель, екологія землекористування, морфологія ґрунтів, очолює виконання робіт з питань оцінки земель, вивчення агрофізичного і агрохімічного стану ґрунтів зони бурякосіяння України тощо. Автор  понад 140 наукових праць.

 

Климишин Олександр Семенович

Климишин Олександр Семенович

доктор біологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:

o.klymyshyn@dspu.edu.ua

trilobit6@gmail.com

Народився 16 липня 1948 р. у м. Львів

Освіта. Отримав вищу освіту у Львівському державному університеті імені Івана Франка (1966–1971 рр.) на біологічному факультеті за спеціальністю “Біологія. Викладач біології та хімії”. 1976-1979 рр. навчання в стаціонарній аспірантурі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія, а у 2008 році на спецраді Дніпропетровського національного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Трудова діяльність. Розпочав у 1971 р. на посадах інженера-геоботаніка та молодшого наукового співробітника у геоботанічній експедиції науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Я. Франка. З 1975 по 1985 рр. – інженер-еколог та молодший науковий співробітник Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. З 1985 по 2020 рр. – працював на посадах вченого секретаря, старшого, провідного та головного наукового співробітника, а також заступника директора з наукової роботи Державного природознавчого музею НАН України у Львові. З 2020 р. працює на посаді професора кафедри екології та географії біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. За сумісництвом працював на посадах доцента та професора кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка (2009-2015 рр.) та на посаді провідного наукового співробітника Державного природознавчого музею НАН України (з 2020 р.).

Наукові інтереси. Наукову діяльність розпочав у Студентському науковому товаристві, вивчаючи вік ссавців за шарами цементу зубів. Досліджував екологію хребетних тварин у Кандалакшському заповіднику на Баренцевому та Білому морях, складав геоботанічні карти і вивчав динаміку степової рослинності Центрального Казахстану, проводив багаторічні дослідження екології популяцій рослин, динаміки верхньої межі лісу та сукцесійної трансформації рослинності високогір’я Українських Карпат на біологічному стаціонарі Інституту екології Карпат НАН України, брав участь у наукових експедиціях в Уральських горах, Тянь-Шані, Гірському Криму, Волинському Поліссі, Північному Поділлі, басейні Дністра.

Розвинув та поглибив теоретичні положення В.М. Сукачова, М.А. Голубця, К.А. Малиновського стосовно форм динаміки біогеоценозів, що дало можливість сформулювати поняття елементарної сукцесійної системи, як основної одиниці еволюційних змін біогеоценотичного покриву, а також встановити типи сукцесійних систем (циклоценонів) та сукцесійних комплексів високогір’я Карпат. Розробив теоретичні засади формування екологічних ніш ксилотрофної мікобіоти гірських лісових екосистем. Започаткував новий науковий напрям – “природнича музеологія”.

Автор 133 наукових праць.

Климишин Олександр Семенович

Іванов Євген Анатолійович

доктор географічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:

eugen_ivanov@email.ua

yevhen.ivanov@lnu.edu.ua

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області.

Освіта. У 1992‒1997 рр. навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність “Географ. Викладач”). У 1997‒2000 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013‒2016 рр. перебував у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

У 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник: проф. А. В. Мельник).

У 2018 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему: “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів (науковий консультант: проф. І. П. Ковальчук).

Трудова діяльність. З 2000 р. працював на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебував на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005‒2008 рр. був завідувачем відділення “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. У 2011‒2013 і 2018‒2019 рр. був заступником декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи. З вересня 2016 р. виконував обов’язки, а з червня 2018 р. ‒ завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.

Наукова робота. Наукові інтереси пов’язані з питаннями картографування, моделювання, обліку, ландшафтного планування, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах гірничопромислових територій Західного реґіону України в умовах реструктуризації гірничих підприємств. У коло наукового зацікавлення входять актуальні питання конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, геоекології, гідроекології, геоекологічного картографування і моделювання.

Здійснював наукове керівництво держбюджетними науково-дослідними темами: “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових територій” (2008‒2010) і “Оптимізація природно-господарських систем Західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку” (2017–2019).

Виступав (спів)організатором дев’яти наукових конференцій і семінарів. Брав участь у понад 60 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних з’їздах, конференціях і семінарах.

Автор понад 390 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних і публіцистичних праць, у т. ч. 13 монографій, трьох навчальних посібників, 11 методичних розробок, 54 статей у фахових виданнях, 37 статей в закордонних і наукометричних виданнях. Опублікував понад 20 статей до “Екологічної енциклопедії” і 10 статей до “Енциклопедії Сучасної України”.

Скробач Тарас Богданович

Скробач Тарас Богданович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

t.scrobach@dspu.edu.ua

tskrobach@ukr.net

 

Народився  6 грудня 1978 року в м. Дрогобич, Львівської області. В 1995 р.   –  вступив на лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного  університету, який закінчив з відзнакою у 2000 році. Кваліфікація – спеціаліст, інженер лісового та садово-паркового господарства. З 2002 – 2005 р. р. – навчання в аспірантурі (денна форма) при Національному лісотехнічному університеті України. У 2006 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата сільськогосподарських наук за напрямком 06.03.01. Лісові культури та фітомеліорація.

З 2006 року працював  асистентом кафедри лісових культур та лісової селекції в Національному лісотехнічному університеті України. З 2007р.  –  до сьогодні працює доцентом кафедри екології та географії Дрогобицького  державного педагогічного університету імені Івана Франка та виконує функції заступника декана біолого-природничого факультету з виховної роботи. В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Автор наукових праць з лісового господарства, рекультивації та фітомеліорації, агроекології, серед яких  статті, методичні посібники, тези. Основними науковими інтересами є проблематика лісового господарства, садово-паркове будівництво, фітомеліорація та рекультивація.

 

 Сеньків Віктор Миколайович

Сеньків Віктор Миколайович

кандидат технічних наук,доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

v.senkiv@dspu.edu.ua

v_senkiv@ukr.net

 

Народився 2 листопада 1977 року у м. Болехів Івано-Франківської області.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» (1999). Кандидат технічних наук (2007).З 2000 р. – молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003 по 2006 р. – аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету „Львівська політехніка”. З 2007 р. – працює у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи” за спеціальністю 05.17.01 – Процеси та обладнання хімічних виробництв. З 2007 по 2010 р. – старший викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2010 р. і до сьогодні – доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (до 2014 кафедри екології).

Основні наукові інтереси: екстрагування у системі тверда фаза-рідина, утилізація відходів, оптимізація техногенних екосистем.Автор 53 публікацій, з них 49 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 у фахових виданнях України, 9 у закордонних виданнях та 2 патенти України.

 

Стецула Надія Осипівна

Стецула Надія Осипівна

кандидат біологічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

n.stetsula@dspu.edu.ua

n.stetsula@gmail.com

 

Народилася 11 жовтня 1976 року (с. Снятинка, Дрогобицький район, Львівська обл.).

У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

З 1998 року по 2013 р. – вчитель біології Снятинського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.). У 2005 р. встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, з 2010 р. – “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “Старший учитель”.

Кандидат біологічних наук з 01 липня 2010 року. Дисертацію захистила 04 березня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 03.00.16 – екологія.

З 2010 р. по 2012 р. викладач кафедри біології за сумісництвом. У 2012 р. старший викладач кафедри екології. З 2013 р. призначена на посаду доцента кафедри екології та географії.

Член Українського Теріологічного Товариства НАН України (з 2007 р.).

Основні наукові інтереси: фауністичні угруповання, антропогенний вплив, таксономічне різноманіття, структура угруповань хребетних, рідкісні види ссавців.

Автор 32 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру та 28 наукового про склад фауни, структуру і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Брала участь у роботі 16 конференцій та семінарів. За результатами конференцій опубліковано 13 статей і 5 тез.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та географії.

Член Українського Теріологічного Товариства НАН України (з 2007 р.).

Основні наукові інтереси: фауністичні угруповання, антропогенний вплив, таксономічне різноманіття, структура угруповань хребетних, рідкісні види ссавців.

Автор 51 публікації, з них 9 навчально-методичного характеру та 42 наукового про склад фауни, структуру і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно Національного природного парку “Сколівські Бескиди.

 

Микитчин Оксана Іванівна

Микитчин Оксана Іванівна

кандидат географічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:

o.mykytchyn@dspu.edu.ua

omykytchyn@ukr.net

 

Народилася 19 листопада 1984 р. в с. Довге, Стрийського району, Львівської області. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (2006). Кандидат географічних наук (2013). З вересня 2005 до серпня 2006 року – вчитель географії Миртюківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району, з серпня 2006 до жовтень 2006 року – вчитель географії Стрийської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 до 2012 року – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Моделювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище басейну р. Бережниця (Правобережжя Дністра)” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2015 року – викладач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Автор 32 наукових праць. з них 28 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 у фахових виданнях України, 4 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: геоінформаційне моделювання, басейнові геосистеми, заплавно-руслові комплекси, антропогенне навантаження, дешифрування даних дистанційного зондування Землі, оптимізація геоекологічного стану.

 

Слободян Людмила Зеновіївна

Слободян Людмила Зеновіївна

викладач

 

Контактні засоби зв’язку:

l.slobodyan@dspu.edu.ua

ludasl18@ukr.net

 

Народилася 18 листопада 1983 року у с. Станиля Дрогобицького району.

У 2004 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». У 2004 році вступила до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України у м. Львові. Тема дисертаційного дослідження “Сукцесії рослинного покриву техногенних екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу”. З 2007 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси пов’язані з вивченням рослинних угруповань антропогенних та техногенних екосистем, зокрема деградованих екотопів гірничих розробок м. Борислава і м. Стебника, які розташовані в межах Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Такі території не підлягають використанню, а оптимізація їх відбувається тільки шляхом самозаростання та формуванням незональних угруповань рослин.

Досліджено участь деревних видів рослин у процесах самозаростання. Саме така спонтанно сформована деревна рослинність виконує пилозахисну та газопоглиначу функцію, протидіє процесам ерозії, тому її вивчення має практичне значення при розробці техніки рекультивації.

Проведено інвентаризацію флори зазначених техногенних екотопів, оскільки флористичний аналіз є важливим елементом при оцінці використання екологічних ніш рослинами. Вивчено таксономічну структуру видового складу угруповань. Досліджено стенотопні види антропогеннозмінених екосистем Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу.

Проаналізовано демутаційні процеси рослинного покриву Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу. Охарактеризовано види сукцесій та етапи проходження первинних сукцесій на порушених територіях.

Досвядчинська Мар’яна Романівна

Досвядчинська Мар’яна Романівна

викладач

 

Контактні засоби зв’язку:

dosviadchunska@dspu.edu.ua

maryanados88@gmail.com

 

Народилася 3 серпня 1988 року в с. Унятичі Дрогобицького району Львівської області.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка, біологічний факультет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології загальноосвітньої школи другого та третього ступенів.

 В 2010 році  закінчила магістратуру і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. У 2011 році вступила до аспірантури Інститут біології тварин НААН  України. Тема дисертаційного дослідження «Кисень транспортна функція крові та метаболізм у клітинах легень білих щурів за впливу афлатоксину В1»

З 2011 року працює на посаді викладача кафедри екології та географії.

Основні наукові інтереси: біохімічні механізми впливу афлатоксинів на живі організми, оптимізація екологічної ситуації у Дрогобицькому районі.

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років

Скробач Тарас Богданович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Скробач Т.Б.Агроекологія: методичні рекомендації до практичних робіт [для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”* ] / Т.Б. Скробач, І.Ф.Дрозд, М.І. Головчук. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 42 с.
 2. Шпек М.П. Ґрунтознавство: методичні вказівки до лабораторних робіт робіт [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / М.П.Шпек, І.Ф.Дрозд, Т.Б. Скробач.– Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,2015. – 90 с.
 3. Скробач Тарас, Головчук Марія. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник до виконання практичних робіт / Тарас Скробач, Марія Головчук. ‒ Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, 2017. – 64 с.
 4. Скробач Т.Б., Гриник Г.Г., Шпек М.П. Картографія з основами топографії: методичні матеріали до проведення лабораторних занять / Т.Б. Скробач, Г.Г.Гриник, М.П.Шпек. – Дрогобич: Ред. вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, – 2017. –  96 с

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях
 1. Mykytchyn O.I. Modeling the forest cover transformation based on cartographic sections for different periods. / O.I. Mykytchyn, T.B. Skrobach // Acta Carpathica. Vol.27.  P.48-54
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Юськевич Т.В. Розповсюдження та лісівничо-таксаційна характеристика лісових насаджень за участю сосни чорної у західному регіоні України / Т.В. Юськевич, М.М. Гузь, Т.Б. Скробач // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 73-78.
 2. Коссак Г.М. Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі / Г.М.Коссак, Т.Б.Скробач, Г.В. Кречківська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 383-387.
 3. Скробач Т.Б. Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині / Т.Б. Скробач, С.Я. Волошанська, Г.М.Коссак, Т.І. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 179-184.
 4. Цайтлер М.Й. Формування піонерних екосистем на відвалах Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз / М.Й. Цайтлер, Т.Б. Скробач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 211-220.
 5. Тимочко І.Я. Вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. та їхні потенційні біологічні запаси у різних типах лісу в умовах Передкарпаття / І.Я. Тимочко, О.М. Гриник, Ю.А. Мельник, Т.Б. Скробач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 93-102.
 6. Микитчин О.І. Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця / О.І.Микитчин, Т.Б. Скробач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.5. – С. 332-400.
 7. Скробач Т.Б.  Про доцільність створення дендропарку біолого- природничого факультету ДДПУ імені Івана Франка у місті Дрогобич. / Т.Б. Скробач //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, НЛТУ України, 2019. – С. 66-67.

Сеньків Віктор Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

 

Перелік публікацій
Підручник з грифом університету
 1. Дзюбайло А.Г. Охорона і раціональне використання водних та земельних ресурсів: підручник (ч. 2 – Охорона і раціональне використання земельних ресурсів) : підруч. [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напрямів підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.040104 „Географія”] / Андрій Дзюбайло, Віктор Сеньків, Неля Кучманич. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 188 с.

 

Посібники з грифом університету
 1. Сеньків В.М.Екологія людини / В. Сеньків, Л. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 2. Сеньків В.М. Організація управління в екологічній діяльності / В. Сеньків, Л. Слободян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 3. Стецула Н.О. Щоденник навчальної польової практики [Комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика]: для студентів напряму підготовки 6.040104 „Географія” / Н.О. Стецула, А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 40 с.
 4. Сеньків В.М. Урбоекологія: Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*”/ В.М. Сеньків, Н.О. Стецула, А.Г. Дзюбайло,. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Сеньків В. М. Методичні рекомендації доо проведення навчальної польової практики комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика): для студентів напряму підготовки 6.040104 “Географія” / О.І. Микитчин, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 6. Сеньків В.М., Техноекологія: Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*”/ В.М. Сеньків, – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях
 1. А. Дзюбайло. Шляхи зменшення негативного впливу ерозії в умовах Передкарпаття / А. Дзюбайло, В. Сеньків, О. Веселовська // Wybrane aspekty ochrony i kstaltowania srodowiska w Polsce, we wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2013. – Р. 213–225.
 2. А. Дзюбайло. Стан, проблеми та прогнози розвитку водного господарства Львівської області / А. Дзюбайло, В. Сеньків // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 83–97.
 3. Сеньків В.М. Впровадження систем з відкритим доступом до інформації про стан довкілля – порівняння українського та європейського досвіду / В. Сеньків, О Беседіна // Acta Carpatica. – 2016. – vol. 23. – P. 89-94
 4. Senkiv V.M. Formation of the lupine narrow-haired symbiotic potential depending on the cultivation technology elements / Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M., Peregrym O.R. // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 27. – P. (0,37 др. арк).
 5. Senkiv V.M. The effect of cultivation technology elements on the formation of the soybeans symbiotic potential / Dzyubajlo A.G., Senkiv V.M. // Acta Carpatica. – 2017. – vol. 26.
 6. Senkiv V.M. Sugar substitutes and their effect on human body / N.O. Stetsula, M. Senkiv, V.O. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 68-80. (0,93/0,42 др.арк.)
 7. Senkiv V.M. Baking сharacteristics of winter wheat grain depending on elements of cultivation technology / A.G. Dzyubajlo, M. Senkiv, L.Z. Slobodian // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 143-155.
 8. Senkiv V. Design improvement of the extra cleaning and disinfection systems at the CE „Drogobychvodokanal”. / V. Senkiv, M. Lydun // Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 43-52

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. А.Г. Дзюбайло. Можливість застосування споруд типу „біоплато” для не каналізованих населених пунктів Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, О.А. Беседіна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спеціальний випуск, листопад 2013. – С. 54–56.
 2. А.Г. Дзюбайло. Підвищення стійкості агроекосистем Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, В.М. Сеньків, С.С. Бегей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2013. – випуск 5. – С. 131–136.
 3. А.Г. Дзюбайло. Насіннєва продуктивність люпину вузьколистого на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття / А.Г. Дзюбайло, , О.А. Перегрим, В.М. Сеньків// Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”. – Спеціальний випуск, листопад 2013. – С. 276–279.
 4. Сеньків В.М.Характеристика впливу нафтовидобутку на довкілля в межах Битківського родовища / В.М. Сеньків, І.Т. Остапюк  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014. – Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – С. 163-165.
 5. Сеньків В.М.Організація лабораторного практикуму з дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” / В.М. Сеньків, // Молодь і ринок, 2015. – №9 (128). – Дрогобич. – С. 163-165.
 6. Сеньків В.М. Формування продуктивності пшениці ярої залежно від норм висіву насіння, удобрення та обробки насіння в умовах Передкарпаття / А. Дзюбайло, В. Сеньків, Л. Андрейко, М. Головчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

 

Публікації у наукових виданнях
 1. Сеньків В.М. Особливості викладання засад здорового способу життя у курсі «Екологія людини» / В.М. Сеньків, Р. Мах // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Дрогобич: Посвіт, 2018.
Стецула Надія Осипівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Стецула Н.О.Біоекологія: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*] / Н.О. Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 2. Стецула Н.О.Біоекологія: підручник [для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / Н.О. Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 112 с.
 3. Стецула Н.О. Охорона та раціональне використання рослинного і тваринного світу: навчально-методичний посібник / Н.О. Стецула, Л.З. Слободян // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 55 с.
 4. Стецула Н.О.Щоденник навчальної польової практики з “Комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика” / Н.О. Стецула, А.Г Дзюбайло., В.М Сеньків // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 40 с.
 5. Сеньків В.М. Урбоекологія: методичні вказівки до проведення практичних робіт [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*” ] / В.М. Сеньків, Н.О. Стецула // Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 88 с.
 6. Стецула Н.О. Методика викладання екології: навчальний підручник / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 168 с.
 7. Стецула Н.О. Охорона атмосферного повітря: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017 – 98 с.
 8. Стецула Н.О. Методичні рекомендації до проведення пропедевтичної практики [для студентів напрямок підготовки 6.040104 Географія*] / Н. Стецула, Г. Ревак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького дер жавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.
 9. Стецула Н.О. Екологія / геоекологія : метод. посіб. до самос. роб. для студ. / Надія Стецула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 48 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Стецула Н.О.Біотопні преференції мишоподібних гризунів у біотопах НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – Вип. 1. – С. 99 – 106.
 2. Стецула Н.О.Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 1 (62). – С. 137 – 144.
 3. Стецула Н.О.Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття / Н.О. Стецула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 1 (62). – С. 137 – 144.
 4. Stetsula Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians) / N. Stetsula, Z. Barkasi, I. Zagorodniuk / Ecology and geography of mammals // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – S. 139–146. (0,7 / 0,56 др. арк.).
 5. Стецула Н. Методика формування географічних компетентностей у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Стецула, Г. Мельник // Молодь і ринок. – 2017. – № 6. – С. 89 – 94.
 6. Стецула Н. Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії / Н. Стецула, Г. Коссак // Молодь і ринок. – 2017. – № 11 (154). – С. 41–46.
 7. Костишин А. Найбільша кішка у фауні України та Європи. / А.Костишин, В.Бунь, І. Середня, Н. Стецула // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019. – С. 33‒41.

 8. Климишин І. Зубр в Україні: сьогодення і майбутнє. / І. Климишин, І. Ях, Н. Пилип, А. Брильовський, Р. Бунь, Н. Стецула //Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019. – С. 48‒50.
 9. Брильовська Л. Хижаки в Україні: співжиття людини та дикої природи. / Л. Брильовська, І. Лепак, В. Брильовський, Н. Стецула // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019. – С. 50‒52.
 10. Стецула Н.О. Механізми гомоестазу природних систем. / Н.О. Стецула // Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2019. – С. 119.

 

Публікації у наукових виданнях
 1. Стецула Н.О.Показники видової різноманітності мишоподібних гризунів НПП “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Молодь та поступ біології: Збірник тез IX Міжнародної наукової конференеції студентів і аспірантів (м. Львів, 15 – 19 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 225 – 226.
 2. Стецула Н.О.Вплив екологічних факторів на поширення лелеки білого у Дрогобицькому районі / Н. Стецула, О. Стецула // Тези доповідей XXIII звітної наукової-практичної конференуії ліцеїстів (м. Дрогобич, 24 квітня 2014 р.). – Дрогобич: Дрогобицький педагогічний ліцей. – С. 126 – 127.
 3. Стецула Н.О.Перспективи та принципи популяційних досліджень зооценозів (на прикладі мікротеріофауни Українських Карпат) / Н.О. Стецула // Anthropogenic factors of  develop on the natural environment of the example of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. – Monograph edited by Janusz R. Rak.- Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – P. 256 – 265.
 4. Стецула Н.О. Експансія Борщівника Сосновського на територію Дрогобицького району / Н. Стецула, Д. Голуб // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Дрогобич, 14 – 17 жовтня 2014 р.) / Редактор-упорядник В. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 97 –100.
 5. Хоєцький П.Б. Система біотехнічних заходів для забезпечення стабільного функціонування господарства мисливських угідь / П. Хоєцький, Н. Стецула, А. Обух // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Дрогобич, 14 – 17 жовтня 2014 р.)  / Редактор-упорядник В. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 198 – 201.
 6. Сабат І. Роль популяційного підходу під час вивчення структурно-функціональної організації екосистем / І. Сабат, Н. Стецула // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2013. – Vol. 10. – S. 217 – 222.
 7. Стецула Н.О.Раритетні види як ознака унікальності регіону / Н. Стецула, Н. Ткач // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2014. – Vol. 19. – S. 223 – 228.
 8. Стецула Н.О.Таксономічна структура угруповань мишоподібних гризунів національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Н.О. Стецула // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2014. – Vol. 21. – S. 102 – 106.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Стецула Н.О. Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії / Н.О. Стецула, Г.М. Коссак // Молодь і ринок. – 2017. – № 11 (154). – С. 41–46. (База даних: Index Copernicus International).
 2. Stetsula N.O. Sugar substitutes and their effects on the human body / O. Stetsula, V.M. Senkiv, V.О. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Helth and nutrition”, edited by Nadiya Scotna. – Drogobych: Posvit, 2018. – S. 68-81 (0,93 / 0,42 др. арк.). (База даних: Index Copernicus International).

 

Збірники
 1. Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Віктор Сеньків. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 285 с.
 2. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції // упор. Василь Стахів, Надія Стецула // Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018 – 150 с.

 

Публікації за кордоном
 1. Сабат І. Роль популяційного підходу під час вивчення структурно-функціональної організації екосистем / І. Сабат, Н. Стецула // Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2013. – Vol. 10. – S. 217 – 222.
 2. Stetsula N.O. Adventives species in regional theriofauna // Stetsula N.O., Dudych P. Acta Carpatica. – Rzeszow : Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo. – 2017. – Vol. 27. – S. 229–235.
Микитчин Оксана Іванівна,
кандидат географічних наук, старший викладач

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Микитчин О.І. Методичні рекомендації до проведення навчальної польової практики комплексна (ґрунтознавча, геоморфологічна, ландшафтознавча) практика, геоботанічна практика. / О.І. Микитчин, В.М. Сеньків. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 2. Микитчин О.І. Геоінформаційні технології в географії: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт в програмному забезпечені Digitals. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с.
 3. Микитчин О.І. Економічна і соціальна географія України”: методичні рекомендації до проведення практичних робіт. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 80 с.
 4. Микитчин О.І. Основи теорії суспільної географії: методичні рекомендації до проведення практичних робіт. / Оксана Микитчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 60 с.

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science)

 1. Kovalchuk I.P., Г.Geoinformation modeling of antropogenic transformation of the basin geosystems (case study of Dnister right tributaries) / I.P. Kovalchuk, O.I. Mykytchyn, A.I. Kovalchuk // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2019. – Вип. 51. С. 124‒139.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Швець О.І. Трансформаційні процеси у басейнових геосистемах правобережної притоки Дністра – р. Бережниця та методи їх оцінювання і картографування / І.П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю.М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 2 (70). – С. 282−294.
 2. Швець О.І. Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі) / І.П. Ковальчук, О.І.Швець, Ю.М. Андрейчук // Природа західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за аг.ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк. : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – №10 – С. 23−35.
 3. Швець О.І. Трансформація структури річкової мережі басейнової геосистеми р. Бережниця / І. Ковальчук, П. Шубер, О. Швець, Ю. Андрейчук // Вісник Львівського Університету. Серія географічна. – Л. : Вид-во ЛНУ ім І. Франка, 2013. – Вип. 46. – С. 186–194.
 4. Микитчин О.І. Моделювання ступеня антропогенного навантаження в розрізі адміністративних одиниць (на прикладі Стрийського району Львівської області) / О.І. Микитчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. – Херсон, 2016 – Вип 5. – С. 95-100.
 5. Микитчин О.І. Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя дністра). / О. І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 5. – С 62-76.
 6. Микитчин О.І. Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця / О.І. Микитчин, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. Том 28. №5 – Львів, 2018. – С. 32-40.
 7. Микитчин О.І. Заплавно-русловий комплекс малої річки : оцінка стану, оптимізаційні заходи / І.П Ковальчук., О.І. Микитчин, Ю.М. Андрейчук, Є.А. Іванов // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал. № 1-2. 2016. – С. 82-91.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях
 1. Швець О.І. Геоинформационно-картографические технологии историко-географических исследований западного региона Украины / И.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, О.И. Швец, Б.С. Жданюк // Вопросы географии. Историческая география / Отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2013. – C. 459–475.
 2. Kovalchuk I.P. Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin) / I.P.Kovalchuk, O.I.Mykytchyn, Ju.M. Andreychuk, E.A. Ivanov, B.S. Zhdanyuk / GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 4, No. 2 (2016), 61-68. Semi-Annual Journal eISSN 2449-9706, ISSN 2353-4524, DOI: 10.5281/zenodo.223916
 3. Mykytchyn O.I. Modeling the forest cover transformation based on cartographic sections for different periods. / O.I. Mykytchyn, T.B. Skrobach // Acta Carpathica. Vol.27.  P.48-54

 

Публікації у наукових виданнях
 1. Швець О.І.Аналіз трансформаційні процесів басейнів малих рік верхньої частини сточища Дністра / І. П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю. М. Андрейчук // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-ти річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 199–203.
 2. Швець О.І. М. Геоінформаційно-картографічні технології історико-географічних досліджень Західного регіону України / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, О.І. Швець, Б.С. Жданюк // Проблеми  геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 203–210.
 3. Микитчин О.І.Оптимізація геоекологічного стану басейнової системи р. Бережниця / О.І. Микитчин, І.Б. Книш // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів, 2015. – С. 83–85.
 4. Микитчин О.І. Геоінформаційне моделювання рельєфу басейнової геосистеми р.Бережниця для оптимізації природокористування / О.І. Микитчин, // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 76-77. (0,17 др. арк.)
 5. Ковальчук А.І. Стан річково-басейнової системи Бистриці (басейн Дністра, івано-Франківська область) та його відображення у створюваному геоекологічному атласі / А.І. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, І.П. Ковальчук, О.І. Микитчин // Картографія та вища школа : сучасний стан і стратегія розвитку : матеріали IV Міжнародної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ, 27-28вересня 2018 р) /гол. ред. колегії Я.Б.Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 52-55 (0,17 / 0,077 др. арк.)
Слободян Людмила Зеновіївна
викладач

 

Посібники з грифом університету

 1. Цайтлер М.Й. Стратегія сталого розвитку: методичні рекомендації до практичних занять. / М.Й. Цайтлер , Л.З. Слободян   – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 48 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Кравчук Н. Аналіз природно-заповідного фонду Стрийського району Львівської області та його репрезентативність. / Н. Кравчук, Л.З. Слободян // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019.–  С. 26-28.
 2. Кравчук М. Використання рослин з фітонцидними властивостями. / М. Кравчук, Л.З. Слободян // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття: матеріали XII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2019. – С. 33-35.
Основні публікації:
 1. Слободян Л.З.Порівняльна характеристика екологічних груп та флористичного складу рослин на території техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2013. – випуск 5. – С. 26-33;
 2. Слободян Л.З.Участь дерев та кущів у природному заростанні відвалів Бориславського озокеритового родовища / Л.З. Слободян // Збірка тез доповідей XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство.”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 174-175;
 3. Слободян Л.З. Дигресія фітоценозів в межах техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Актуальні питання суспільно-природничих наук. Міжвузівський збірник молодих вчених. – Дрогобич: Просвіт, 2013. – №1. – С. 34-40;
 4. Слободян Л.Процеси заростання територій хвостосховищ Стебницького калійного заводу (“ДГХП Полімінерал”) / Л. Слободян // Acta Carpathica – Дрогобич: ТзОВ “ТРЕК-ЛТД”, 2013. – С. 31-36;
 5. Цайтлер М. Аналіз процесів демутації відвальних екосистем Бориславського озокеритового родовища у системі едафотоп-фітоценоз / М. Цайтлер, Л. Слободян // Acta Carpathica – Дрогобич: ТзОВ “ТРЕК-ЛТД”, 2013. – С. 19-24;
 6. Л. Слободян. Формування антропогенно трансформованих біотопів на території Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу /Л. Слободян // Аcta Carpathica 7. – TzOW “TREK-LTD”, 2013. – С. 135 – 139;
 7. Кропивницька Л. Путівник Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Стан агро- і біоценозів прикордонних територій в умовах антропогенного навантаження” / Л. Кропивницька,Л. Слободян // Аcta Carpathica 11. – Дрогобич: TzOW “TREK-LTD”, 2013. – 51 с.;
 8. Слободян Л.Флористична структура рослинних угруповань техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л. Слободян // Тези II-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 25-26;
 9. Сеньків В.М. Екологія людини: Навчально-методичний посібник / В.М. Сеньків, Л.З. Слободян – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 50 с.;
 10. Слободян Л.З.Організація та управління в природоохоронній діяльності: навчально-методичний посібник / Л.З. Слободян, В.М. Сеньків. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 64 с.;
 11. Цайтлер М.Й. Основи екології: Навчальний посібник / М.Й. Цайтлер, Л.З. Слободян. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. –     232 с.;
 12. Стецула Н. Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу: навчально-методичний посібник до виконання практичних / Н. Стецула, Л. Слободян. –Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.;
 13. Слободян Л.З.Трансформація біогеоценотичного покриву та екологічний потенціал хвостосховищ Стебницького калійного заводу (ДГХП “Полімінерал”) / Л.З. Слободян // Аcta Carpathica 16. – Жешів, 2014. – С.139 – 144;
 14. Слободян Л.Зональні лікарські рослини Передкарпаття та перспективи їх використання у медицині / Л. Слободян, М. Матис // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 9 – 11.
 15. Дзюбайло А.Г. Лікарські рослини: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів / А.Г. Дзюбайло, Л.З. Слободян. – Дрогобич: ДДПУ, 2015. – 56 с.
 16. Слободян Л.З. Порівняльний аналіз синантропної флори України та техногенних екотопів на прикладі відвалів озокеритовидобутку в м.Бориславі / Л.З. Слободян // Аcta Carpathica 24 – Жешів, 2015. – С. 63 – 69
 17. Кагало О.О. Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / О.О. Кагало, Л.З. Слободян // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т.8, Вип.1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – С. 82 – 88
 18. Дзюбайло А.Г. Загальне землезнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів / А.Г. Дзюбайло, Л.З. Слободян. – Дрогобич: ДДПУ, 2016. – 80 с.
 19. Цайтлер М. Загальна екологія: навчальний посібник до виконання практичних робіт / М. Цайтлер, Л. Слободян. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с
 20. Slobodyan L. Rare and azonal plants species in the conditions of technogenic ecosystems of Lviv Precarptathian / Lyudmyla Slobodyan // АctaCarpathica. – № 27, 2017. – С. 67 – 72
 21. Слободян Л.З. Созологічна оцінка деяких фітоценозів техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу / Л.З. Слободян // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства”. – Тернопіль: Крок, 2017. – С.104 – 10 6
 22. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали X Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Матис М.М., Слободян Л.З., Бриндзя І.В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 140 с.
 23. Dziubailo A. Baking characteristics of winter wheat grain depending on elements ofcultivation technology / A. Dziubailo, V. Senkiv, Slobodian // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. Health and nutrition, edited by NadiyaScotna. ‒ Drohobych: Posvit, 2018. ‒ S. 143 ‒ 155.
 24. Цайтлер М. Заповідна справа: методичні рекомендації до практичних занять / М. Цайтлер, Л. Слободян. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с.
Бриндзя Ірина Володимирівна
кандидат біологічних наук, викладач

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Цайтлер М. Методичні матеріали до проведення лабораторних робіт з курсу «Моніторинг довкілля» [для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / М. Цайтлер, І. Бриндзя, М. Досвядчинська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 77 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях
 1. І. Бриндзя.Сезонна динаміка рН води у колодязях на території Прикарпаття /І. Бриндзя// Матеріали ХІІІ міжнародної конференції Wybrane aspekty ochrony i kstaltowania srodowiska w Polsce, we wschodniej Stowacji i zachodniej Ukrainie. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2013. – Р. 139 – 145.
 2. The role of plants in supporting the level of nitrogen in freshwater ecosystems / / I. Gryuk, V. Grubinko, I. Brynzia, I. Sukhodolska 2nd International conference on environmental science and technology. – Antalya –Turkey, 2014 . – Р. 303 – 304.
 3. С. Волошанська Еколого-гідрохімічний стан малих річок Дрогобиччини / С. Волошанська, В. Грубінко, І. Бриндзя // Antropogeniczne czynniki wplywu na srodowisko przyrodnicze na poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji i zachodniej Ukrainy. – Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. – Brzozow 2014. – Р. 97 – 107.
 4. Тарас Бейба. Екологічна характеристика річки Тисмениці в межах Дрогобицького району / Т.Бейба, І.Бриндзя // Аcta Carpathica 10. – TzOW „TREK-LTD”, 2013. – Р.13-18.
 5. Вікторія Дембіцька Якість питної води як фактор захворюваності населення у Дрогобицькому районі / В.Дембіцька, І.Бриндзя// Аcta Carpathica 19. – TzOW „TREK-LTD”, 2014. – Р.103-108.
 6. Кречківська Г. Путівник Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Стан агро-і біоценозів прикордонних територій в умовах антропогенного навантаження” / Г.Кречківська, І. Бриндзя// Аcta Carpathica 20. –Дрогобич: TzOW„TREK-LTD”, 2014. –50 с.
 7. Kuchmanch N. Environmental assessment of water quality in springs of Drohobych region. / N. Kuchmanch, I. Bryndzia // Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 25-36.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. В. Грубінко. Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді колодязів на території Прикарпаття / В. Грубінко, І.Бриндзя// Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Біологія. Том 6. Випуск 2. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2014. – С.197 – 205.
 2. І. Бриндзя.Сезонна динаміка неорганічних сполук нітрогену у воді з криниць на Прикарпатті / І. Бриндзя // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – №5. – С. 211 – 217.

 

Публікації у наукових виданнях
 1. І. Бриндзя. Характеристика показників якості питної води рекреаційної території Прикарпаття / І.Бриндзя // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми і перспективи. Тези І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 21-22 листопада, 2013 р.)/ редактори упорядники: В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С.14 – 16.
 2. І. Бриндзя.Оцінка якості питної води техногенної території Прикарпатського регіону / І. Бриндзя // Актуальні питання суспільно-природничих наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ Упор. А.Бурда, І.Бриндзя. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 6 – 14.
 3. І. Бриндзя. Особливості елементного складу криничної води урбанізованих територій Прикарпаття на прикладі міста Борислава / І. Бриндзя// Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр.: Мат. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Борислав, 2013. – C.12-22.
 4. І.Бриндзя. Цикл сполук нітрогену в екосистемах. /І. Бриндзя// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми і перспективи. Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 25 квітня, 2014 р.) редактори  упорядники: В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С.14 – 16 .
 5. І. Бриндзя. Активність глутаматдегідрогенази у вищих водних рослин. / І.Бриндзя // Сучасні тенденції розвитку освіти інтердисциплінарному контексті: Матеріали І Міжнародної наук. – практ. конф. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич. – Посвіт, 2015. – 184 – 185 С.
 6. Бриндзя І.Міграція важких металів у прісноводних екосистемах / І. Бриндзя // Тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 30 – 31.
Досвядчинська Мар’яна Романівна
викладач

 

Посібники з грифом університету
 1. Дзюбайло А.Г. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: методичні вказівки до самостійної роботи / А.Г. Дзюбайло, М.Г. Кіт, М.Р. Досвядчинська. – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 102 с.
 2. Цайтлер М. Методичні матеріали до проведення лабораторних робіт з курсу «Моніторинг довкілля» [для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”] / М. Цайтлер, І. Бриндзя, М. Досвядчинська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 77 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Антоняк Г.Л. Вплив афлатоксину В1 на стан антиоксидантної системи в клітинах органів та еритроцитах крові білих щурів.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова./ Г.Л. Антоняк, М.Р. Досвядчинська,  Коваль Н.К., Головчак Х.М . // –  Серія № 20. Біологія. – 2013. – Випуск 5. –  С. 112-117.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях
 1. Антоняк Г.Л. Активність ферментів глутатіонової системи в клітинах білих щурів під впливом афлатоксину / Г.Л. Антоняк, М.Р. Досвядчинська, Н.К. Гойванович //Acta Carpathica 7. – 2013. – С. 233-238.