Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Завідувач кафедри: Віталій Михайлович Філь, кандидат біологічних наук, доцент.

Попередній завідувач кафедри: Алєксєєв Олександр Іванович, кандидат медичних наук, доцент.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00; e-mail: kafedra_anatomii@ukr.net

ІСТОРІЯ РОЗВИТУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Згідно наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 204 від 4 вересня 1998 року була створена кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, до складу якої ввійшли загальноуніверситетська кафедра вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни і частина кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету.

Завідувачем кафедри став доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Микола Іванович Кузьмак.

Перша кафедра за час існування має довгу та особливу історію: із курсів медичних сестер, які були організовані 1960 року у складі М. Ю. Гольденберга і М. М. Васильчика, вона з роками переросла у самостійну структуру – кафедру цивільної оборони. Із 1972 до 1986 р. її незмінним завідувачем був відомий хірург Прикарпатського краю, кандидат медичних наук Ю. С. Бачинський. Талановитий фахівець, досвід якого гартувався у військових госпіталях часів Великої Вітчизняної війни, вміло передавав свої знання студентам.

Співробітниками кафедри цивільної оборони були: М. Й. Романяк, доктор мед. наук, професор, М. Ф. Набок, канд. мед. наук, хірург за фахом, викладачі – Л. М. Кубліцька, В. М. Полянська, Л. Г. Левкут, В. В. Саратовський, Є. І. Пєшкін, а також лікарі-практики.

Під керівництвом Ю. С. Бачинського на кафедрі здійснювалася підготовка медичних сестер запасу для цивільної оборони.

Колектив постійно підтримував тісні зв’язки з лікувальними закладами міста Дрогобича і району, у клінічних відділеннях студенти набували практичних навичок догляду за хворими, надання першої медичної допомоги тощо.

У 1986 році на базі кафедри цивільної оборони була організована кафедра основ медичних знань, яку очолив М. Ф. Набок.

У 1990 році у зв’язку з новими вимогами до підготовки вчителя у час відродження і становлення національної школи кафедра основ медичних знань була реорганізована у кафедру валеології та охорони здоров’я дітей.

Завідувачем новоорганізованого навчального підрозділу був обраний професор М. І. Кузьмак.

За час функціонування кафедри валеології та охорони здоров’я дітей (1990 – 1998) її працівниками були досвідчені медики, біологи: доктор мед. наук, професор М. Й. Романяк, доктор біологіч. наук, М. І. Кузьмак, канд. мед. наук М. Ф. Набок, викладачі – М. І. Бойцун, В. В. Лабай, Б. І. Лабай, І. Є. Копко, О. В. Виграновський, Н. С. Єрохіна, Т. І. Мудрик, лаборанти – О. С. Кулінська, М. С. Кузьмин.

Кафедра анатомії, фізіології та валеології створена на базі кафедри анатомії, фізіології та хімії у зв’язку з реорганізацією та згідно з рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2003 року (протокол № 7) та від 19 червня 2003 року (протокол № 11) п. 16 Статуту університету. Наказ № 277 від 29 серпня 2003 року.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Міжнародна неурядова організація DISOP, Бельгія (режим доступу):
http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/mizhnarodna-organizaciya-disop/

Жешувський університет, Польща (режим доступу):
http://drohobych.net/ddpu/mizhnarodni-proekty/partnery/uniwersytet-rzeszowski/

Товариство VZW «Oradea», м. Орадя, Румунія (режим доступу):
http://www.vzworadea.eu/

Вища школа КАТНО, Бельгія (режим доступу):
katho.be/

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Тематика НДР кафедри: «Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя різних груп населення Дрогобицького-Східницького регіону в умовах сучасної соціоекологічної ситуації».

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Керівник роботи: Копко Ірина Євгенівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології

 • Використання інформаційних технологій у моделюванні здорового способу життя та оцінка фізичного розвитку і фізичної працездатності (Філь В. М.).
 • Управління здоров’ям з позиції інтегрального підходу в процесі оздоровлення за дії впливу бальнеологічного комплексу на курорті Трускавець (Флюнт І. – С. С.).
 • Медичні аспекти репродуктивного здоров’я молоді як цінності з формування здорового способу життя (Прийма О. Б.).
 • Вивчення впливів біогенних факторів зовнішнього середовища на індивідуальне здоров’я людини (Шипитяк Є. Г.).
 • Наукове обґрунтування вдосконалення системи ефективного контролю за чинниками ризику серцево-судинних захворювань (Матрошилін О. Г.).
 • Вивчення соматичного здоров’я як маркера здорового способу життя у формуванні здоров’язберігаючої поведінки людини (Копко І. Є.).
 • Дослідження рівня сформованості здорового способу життя за показниками функціонального стану організму студентської та учнівської молоді (Ковальчук Г. Я.).
 • Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження у формуванні здоров’я сучасної молоді (Волошин О. Р.).
 • Дослідження показників функціонального стану зорового аналізатора студентської та учнівської молоді в освітньому процесі (Прейс Н. І.).
 • Фітопрофілактика як метод у практиці оздоровлення людини (Лупак О. М.).
ПРЕДМЕТИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
 1. Перший (бакалаврський) рівень:
 • анатомія людини;
 • анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • анатомія і фізіологія людини;
 • валеологія;
 • вікова анатомія і фізіологія;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • гігієна шкільного віку;
 • основи анатомії та фізіології нервової системи;
 • основи медичних знань;
 • основи медичних знань та педіатрія;
 • фізіологія та гігієна харчування;
 • патологічна анатомія;
 • патологічна фізіологія
 • фізіологія людини;
 • фізіологія людини і тварин.
 1. Другий (магістерський) рівень:
 • здоров’язберігаючі педагогічні технології;
 • основи геронтології;
 • спадкові хвороби людини;
 • фізіологія адаптацій
КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ

Професорсько-викладацький склад кафедри: 11 викладачів, з них 1 професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 викладач та 1 старший викладач.

Навчально-допоміжний персонал кафедри: 3 працівники, з них 1 завідувач лабораторій, 2 старші лаборанти.

ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Філь Віталій Михайлович

Філь Віталій Михайлович

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Вплив оздоровлювального напою «Трускавецька кришталева з алое» на фізіолого-біохімічний статус організму» за спеціальністю 03.00.13. – фізіологія людини і тварин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Автор 136 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми використання інформаційних технологій при визначенні стану здоров’я молоді.

e-mail: fillvitalij@gmail.com

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Флюнт Ігор-Северин Степанович

Доктор медичних наук, професор

У 2004 році успішно захистив докторську дисертацію «Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія у Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

Автор 137 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми урології, сексопатології, фізіотерапії, патологічної фізіології, теоретичної фізики.

e-mail: fluntigor777@gmail.com

Прийма Олег Богданович

Прийма Олег Богданович

Кандидат медичних наук, доцент

У 1994 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Лейкоцитарні фактори зниження опірності організму при крововтратах» за спеціальністю 14.00.27 – хірургія у Львівському державному медичному інституті МОЗ України.

Автор 108 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної медицини в галузі урології, гнійна урологія і хірургія, ендотоксикоз.

e–mail: priyma1965@gmail.com

Шипитяк Євстахій Григорович

Шипитяк Євстахій Григорович

Кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Диференційна діагностика запальних і метастатичних плевритів при захворюваннях раком легені, молочної залози та яєчника» за спеціальністю 14.00.14 – онкологія в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького АН України.

Автор 16 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної медицини в галузі онкології.

e–mail: shipityak59@ukr.net

Матрошилін Олексій Григорович

Матрошилін Олексій Григорович

Кандидат медичних наук, доцент

У 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Обоснование энергетической адекватности диетического питания в санаториях гастроэнтерологического профиля» за спеціальністю 14.00.05 – внутрішні хвороби в Інституті харчування АМН СРСР (Москва).

Автор 76 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасних методів немендикаментозного відновного лікування різних нозологічних форм захворювань, питання раціонального харчування спортсменів.

Копко Ірина Євгенівна

Копко Ірина Євгенівна

Кандидат біологічних наук, доцент

У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія у Львівському інституті біології тварин.

Автор 46 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження актуальних питань валеологічної освіти та оздоровлення населення, підготовки кадрів валеологів.

e–mail: irynakopko77@gmail.com

Ковальчук Галина Ярославівна

Ковальчук Галина Ярославівна

Кандидат біологічних наук, доцент

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічна активність мінеральної води «Нафтуся» до і після її мікробної депривації» за спеціаль-ністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ).

Автор понад 97 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: нові прояви фізіологічної активності мінеральної води «Нафтуся», дослідження рівня індивідуального здоров’я студентів та учнів шкіл Дрогобиччини, впровадження сучасних педагогічних технологій у практику викладання дисциплін валеологічного спрямування.

e-mail: galynakovalchuk5@gmail.com

 Волошин Олена Романівна

Волошин Олена Романівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання молоді, інноваційні методи навчання, імплементація здоров’я-зберігаючих технологій у навчальних закладах України.

e–mail: olenavoloshyn2015gmail.com

Прейс Наталія Ігорівна

Кандидат медичних наук, старший викладач

У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Оптимізація диференційної діагностики та лікування дифузного та ускладненого діабетичного набряку макули» за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Автор 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної офтальмології.

e–mail: natalieye@ukr.net

Лупак Оксана Миколаївна

Лупак Оксана Миколаївна

Викладач, аспірант

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми біології, валеології, фармакогнозії та екології.

e-mail: oksana_lupak@ukr.net

Ікало Галина Василівна

Ікало Галина Василівна

Завідувач лабораторій кафедри

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Петриків Анжела Ардашесівна

Петриків Анжела Ардашесівна

Старший лаборант-діловод кафедри

У 2006 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю Фізична реабілітація та отримала кваліфікацію спеціаліст з фізичної реабілітації.

e–mail: angela_petrukiv@ukr.net

Німилович Мар’яна Степанівна

Німилович Мар’яна Степанівна

Старший лаборант кафедри

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю ПМСО. Біологія та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ДОРОБОК
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Філь В. М., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Копко І. Є., Філь В. М. Фізіологія людини (модуль ІІ): методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання»] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. – 2013. – 81 с.
 2. Шимонко І. Т. Основи медичних знань / І. Т. Шимонко, Ю. Л. Рогаля, С. Я. Волошанська, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 270 с.
 3. Кузьмак М. І., Філь В. М. Фізіологія людини і тварин. Лабораторні роботи : навчальний посібник [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки «Біологія» (№ 1/11-19372 від 11.12.2013)] / М. І. Кузьмак, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 326 с.
 4. Копко І. Є., Філь В. М. Анатомія людини : навчальний посібник до практичних занять [для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 194 с.
 5. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Фізіологія та гігієна харчування : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.040102 «Біологія» та 6.040101 «Хімія»] / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 6. Флюнт І. С., Гудзан Н. Ф., Філь В. М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки «Біологія» заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.
 7. Копко І. Є., Філь В. М. Фізіологія людини : навчальний посібник / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.
 8. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Педіатрія : курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 9. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять / Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 10. Філь В. М., Лупак О. М. Вікова анатомія та фізіологія: методичні рекомендації до практичних робіт. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 138 с.
 11. Філь В. М., Матис В.М. Фізіологія вищої нервової діяльності: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 95 с.
 12. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.
 13. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій / О.Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.

Флюнт І. – С. С., доктор медичних наук, професор

 1. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.
 2. Флюнт І. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : методичні матеріали до практичних робіт [для студентів напряму підготовки «Біологія» заочної форми навчання] / І. С. Флюнт, Н. Ф. Гудзан, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с.

Прийма О. Б., кандидат медичних наук, доцент

 1. Прийма О. Б., Матис В. М. Тестові завдання з курсу основи анатомії та фізіології нервової системи / методичні рекомендації до самостійної роботи) для підготовки фахівців напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 83 с.
 2. Прийма О.Б., Гудзан Н.Ф., Матис М. М. Основи валеології: Методичні матеріали до практичних занять з курсу «Основи валеології»: [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Марія Мирославівна Матис, Олег Богданович Прийма, Наталія Федорівна Гудзан. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.

Шипитяк Є. Г., кандидат медичних наук, доцент

 1. Шипитяк Є. Г. Вікова фізіологія та валеологія. Тестові завдання : методичні рекомендацій до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.020302 «Історія»] / Є. Г. Шипитяк, Н. Ф. Гудзан, М. М. Матис. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 2. Флюнт І. С. Основи валеології : курс лекцій / І. С. Флюнт, Є. Г. Шипитяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 193 с.
 3. Шипитяк Є. Г. Анатомія людини. Частина І. (Опорно-руховий апарат) / Шипитяк Є. Г. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 248 с.
 4. Шипитяк Є. Г. Анатомія людини. (Анатомія серцево-судинної, травної, дихальної, сечо-статевої та ендокринної систем людини). Частина ІІ. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 242 с.
 5. Шипияк Є.Г. Анатомія людини. Частина ІІІ. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 191 с.

Матрошилін О. Г., кандидат медичних наук, доцент

 1. Матрошилін О. Г., Алєксєєв О. І., Рогаля Ю. Л. Фізіотерапія / Навчальний посібник для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.00203 «Здоров’я людини» (№ 1/11-11518 від 15.07.2013). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 296 с.
 2. Матрошилін О. Г. Гігієна харчування під час занять фізичними вправами : методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8.01020101 Фізичне виховання] / О. Г. Матрошилін. – Дрогобич : Редакційно – видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 61 с.
 3. Матрошилін О. Г., Матис М. М. Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей. – Методичні рекомендацій до самостійної роботи для студентів напряму підготовки010102 «Початкова освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобиць-кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 81 с.
 4. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Фізіологія та гігієна харчування: навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Бакалавр» напрямів підготовки040102 «Біологія» та 6.040101 «Хімія»] / Олексій Григорович Матрошилін, Віталій Михайлович Філь – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 192 с.
 5. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Педіатрія: курс лекцій / Олексій Матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 217 с.
 6. Матрошилін О. Г. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять / Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 7. Матрошилін О. Г., Матис М. М. Основи медичних знань та педіатрія : методичні рекомендації до самостійної роботи. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 98 с.
 8. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Спадкові хвороби людини: курс лекцій / О. Г. Матрошилін, В. М. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 165 с.

Копко І. Є., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Копко І. Є. Фізіологія людини (модуль ІІ) : методичні матеріали до проведення лабораторних та практичних занять [для студентів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. – 2013. – 81 с.
 2. Копко І. Є., Філь В. М. Анатомія людини: навч. посіб. до практичних занять [для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / Ірина Копко, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 194 с.
 3. Копко І. Є. Фізіологія людини : навчальний посібник / І. Є. Копко, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.
 4. Копко І. Є., Філь В. М. Фізіологія людини: метод. реком. до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та 6.010201 «Фізичне виховання» / І. Є. Копко, В. М. Філь. – видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. –  48 с.
 5. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І.Є., Матис М. М. Педіатрія: методичні рекомендації до практичних занять / Матрошилін О. Г., Філь В. М., Копко І. Є., Матис М. М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016.– 96 с.
 6. Копко І. Є., Волошин О. Р. Основи геронтології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 131 с.
 7. Волошин О. Р., Копко І. Є. Патологічна анатомія. Курс лекцій / Олена Романівна Волошин, Ірина Євгенівна Копко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 172 с.

Ковальчук Г. Я., кандидат біологічних наук, доцент

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та гігієна : практичні заняття / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 151 с.
 2. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та валеологія : практичні заняття: навчальний посібник [для фахівців ОР «Бакалавр» заочної форми навчання небіологічних спеціальностей] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 66 с.
 3. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології : методичні вказівки до проведення практичних занять [для студентів заочної форми навчання ОКР «Спеціаліст» спеціальностей 7.01020101 «Фізичне виховання» та 7.01020302 «Фізична реабілітація»] / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 100 с.
 4. Ковальчук Г. Я. Методика викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності у початковій школі / Г. Я. Ковальчук. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 5. Ковальчук Г. Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» [для студентів соціально-гуманітарного факультету І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»] / Г. Я. Ковальчук, М. М. Матис. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
 6. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : практичні заняття : навчальний посібник / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 135 с.
 7. Ковальчук Г. Я. Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності у початковій школі. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 74 с.
 8. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: методичні матеріали до самостійної роботи студентів / Галина Ярославівна Ковальчук, Оксана Миколаївна Лупак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 151 с.

Волошин О. Р., кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Волошин О. Р. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту методичні матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 2. Волошин О. Р. Спортивна медицина: / методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»] / Олена Волошин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 3. Копко І. Є., Волошин О. Р. Основи геронтології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 131 с.
 4. Волошин О. Р., Копко І. Є. Патологічна анатомія. Курс лекцій / Олена Романівна Волошин, Ірина Євгенівна Копко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 172 с.

Лупак О. М., викладач

 1. Ковальчук Г. Я. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : практичні заняття : навчальний посібник / Г. Я. Ковальчук, О. М. Лупак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 135 с.
 2. Філь В. М., Лупак О. М. Вікова анатомія та фізіологія: методичні рекомендації до практичних робіт. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 138 с.
 3. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: методичні матеріали до самостійної роботи студентів / Галина Ярославівна Ковальчук, Оксана Миколаївна Лупак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 151 с.
НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ПРАЦІ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Статті / тези у нефахових виданнях

 1. Ковальчук Г. Я. Оцінка рівня здоров’я учнів м. Борислава з точки зору теорії адаптації / Г. Я. Ковальчук // Збірник матеріалів другого Міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України, постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 36 – 40.
 2. Волошин О. Р. Сучасні методи навчання у підготовці педагогів-валеологів / О.Р. Волошин // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи]. – Харків, 2013. – С. 54 – 55.
 3. Волошин О. Р. Екологія та здоров’я людини / О. Р. Волошин // збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 66 – 72.
 4. Філь В. М. Взаємозв’язки між показниками центральної гемодинаміки та соматотипом студентів / В. М. Філь // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Актуальні питання суспільно-природничих наук]. – Дрогобич, 2013. – Випуск 1. – С. 82 – 89.
 5. Філь В. М. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму в дітей які проживають на теренах, забруднених радіонуклідами / В. М. Філь, А. С. Івасівка, Л. Г. Бариляк // збірник матеріалів другого Міжнародного форуму нафтовиків [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України, постраждалих від тривалого використання надр]. – Борислав, 2013. – С. 54 – 62.
 6. Чарнош О. Методологічні особливості вивчення і оцінки постави у школярів / О. Чарнош, В. Матис // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 179 – 184.
 7. Матрошилін О. Г. Залізо-вмісні води курорту Східниця в комплексній реабілітації хворих анемією / О. Г. Матрошилін, М. Живчин // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології та екології]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 220 с.
 8. Матрошилін О. Г. Основні принципи раціонального харчування та фізичного тренування в профілактиці захворювань серцево-судинної системи / О. Г. Матрошилін, О. Шквирко // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології та екології]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 220 с.
 9. Мороз Л. Оцінка стану серцево-судинної системи із врахуванням типів конституції / Л. Мороз, В. Філь // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 131 – 137.
 10. Збірник матеріалів другого міжнародного форуму нафтовиків. – [Шляхи подолання екологічних проблем на досвіді міст Західної Європи та України постраждалих від тривалого використання надр] / Редактор-упорядник В. Філь. – Борислав, 2013.
 11. Марчишак О. Реалізація особистісно орієнтованого підходу при вивченні шкільного курсу біології / О. Марчишак, Г. Ковальчук // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології] – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 198 – 206.
 12. Старовойтова К. Причини виникнення та профілактика плоскостопості у дітей / К. Старовойтова, В. Матис // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 170 – 174.
 13. Матис М. М. Інноваційний підхід до мистецько-педагогічної освіти / М.М. Матис, В. М. Матис, І. А. Медведєв / Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір // матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції [Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції] (Суми, 1 – 3 жовтня 2013). – Суми, 2013. – С. 120 – 123.
 14. Савко М. Використання різноманітних форм організації навчання основ здоров’я у шкільній практиці / М. Савко, Г. Ковальчук // збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету “Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – С. 190 – 198.
 15. Прийма О. Б. Досвід лікування пацієнтів із гангреною Фурн’є / О. Б. Прийма // Збірник праць НТШ. – 2013. – Серія: Біологія і медицина. – Т. 21. – С. 89 – 95.
 16. Прийма О. Б. Тупа травма калитки та її органів: діагностика і лікування / О. Б. Прийма //Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ, 2013. – С. 239 – 240.
 17. Прийма О. Рак простати: сучасні реалії діагностики та лікування / О. Прийма, Я. Грицак //Франкова криниця. Підгір’я, 2013. – № 32 (231).
 18. Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ століття // матеріали V Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. В. І. Стахів, М. М. Матис, Л. З. Слободян, В. М. Кавчак – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 166 с.
 19. Acta Carpathica 4, 5, 9–12 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 48 с
 20. Волошин О. Проблема вакцинопрофілактики в Україні / О. Волошин, А. Телятник // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 237 – 240.
 21. Блажків І. Негативні наслідки впливу гіподинамії на здоров’я студентської молоді / І. Блажків, В. Філь // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 231 – 235.
 22. Волошин О. Р. Формування мотивації студентів до систематичних занять фізичною культурою / О. Р. Волошин // матеріали ХІІ Міжнародної науково практичної конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (10 – 11 квітня 2014) – Харків, 2014. – С. 21 – 23.
 23. Головчак М. Вплив геомагнітного поля на психосоматичний стан організму людини / М. Головчак, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 107 – 110.
 24. Губицька І. Динаміка показників гоніометрії у студентів з різним режимом рухової активності / І. Губицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 111 – 118.
 25. Губицька І. Оцінка резервних можливостей дихальної системи у студентів з різним режимом рухової активності / І. Губицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 134 – 140.
 26. Карпова І. Методи контролю адекватного фізичного навантаження при самостійних заняттях оздоровчим бігом / І. Карпова, О. Матрошилін // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 250 – 253.
 27. Калинич Т. Вивчення інформативності студентської молоді щодо проблеми СНІДу та формування навичок здорового способу життя у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції / Т. Калинич, І. Флюнт // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 140 – 147.
 28. Кравець М. Вплив екзаменаційного стресу на функціонування кардіореспіраторної системи студентів / М. Кравець, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 118 – 123.
 29. Кльоб Г. Оцінка забруднення харчових продуктів та можливості його запобігання / Г. Кльоб, О. Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 100 – 106.
 30. Марчишак О. Застосування сучасних педагогічних технологій при вивченні біологічних дисциплін у вищій школі / О. Марчишак, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 165 – 169.
 31. Петречко С. Роль шкільного предмету «Основи здоров’я» у формуванні здорового способу життя учнів / С. Петречко, Г. Ковальчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 257 – 259.
 32. Пігур І. Раціональне харчування студентської молоді як чинник збереження здоров’я / І. Пігур, І. Флюнт // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 262 – 265.
 33. Kl’ob G. Assessment of contamination of food and prevented / G. Kl’ob, A.Matroshilin // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 212 – 216.
 34. Прокопишак М. Діагностика індивідуального рівня здоров’я студентів педагогічного університету в умовах навчання / М. Прокопишак, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 147 – 153.
 35. Синьо В. Індекс маси тіла як фактор ризику ожиріння / В. Синьо, Є. Шипитяк, В.Філь // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 274 – 278.
 36. Stasuk О. Evaluationrateofaginginyoungstudentsbasedondeterminethebiologicalage / О. Stasuk, І. Kopko, V. Fill // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 222 – 225.
 37. Шахненко В. І. Використання елементів ноосферної освіти на уроках основ здоров’я / В. І. Шахненко, Є. О. Цуканова, О. А. Малько, С. Я. Волошанська, М. М. Матис // матеріали ХІІ міжнародної науково практичної конференції [Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку] (10 – 11 квітня 2014). – Харків, 2014. – С. 226 – 229.
 38. Собків В. Оцінка стану серцево-судинної-системи студентів біологічного факультету / В. Собків, О. Борис, Г. Ковальчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 278 – 282.
 39. Стасик О. Оцінка темпу старіння людини на основі визначення біологічного віку / О. Стасик, І. Копко // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. – Випуск 5. – Дрогобич, 2014. – С. 123 – 128.
 40. Acta Carpathica 13 – 22 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2014.
 41. Матис М. М. Валеологічна культура: сутність та особливості / М. М. Матис // тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи] (26 – 27 березня 2015 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 25 – 26.
 42. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors / I. Kopko // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19 – 23.
 43. Kutsyk B. I. Comparison of therapeutic effect of different vehicles modifications for laser coagulation in the combined treatment of varicose veins lower extremities / B. I. Kutsyk, I. V. Fedorovych, O. B. Pryima, V. I. Chuba // Materials of scientific and thechical conference [Laser techologies. Laser and their application]. – Truskavets, June-17 – 19, 2015. – P. 141 – 142.
 44. Філь В.М. Діагностика рівня індивідуального здоров’я // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vznik – 2015» 22 – 30 prosinců 2015 roku. – Díl 12 Lékařství Tělový-chova a sport. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2015. – С. 90 – 93.
 45. Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej kon-ferencji “Naukа і іnowacja – 2015” –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79 – 81.
 46. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19 – 23.
 47. Matys M., Blystiv O. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education // materials of the XI international scientific and practical conference “Science and civilization – 2015”. – 30 January – 07 Februare 2015. – V.12. – P. 97 – 99.
 48. Шипитяк Є.Г. Вплив мінеральних вод Трускавця на функцію шлунка у хворих з гіпоацидним гастритом // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ Page_ru.htm, 2015.
 49. Kutsyk B. , Fedorovych I. V., Pryima O. B., Chuba V. I. Comparison of therapeutic effect of different vehicles modifications for laser coagulation in the combined treatment of varicose veins lower extremities // Materials of scientific and thechical conference: Laser techologies. Laser and their application. – Truskavets, June – 17 – 19, 2015. – P. 141 – 142.
 50. ВіраКавчак, ГалинаКовальчукВивченнялікарськихрослинуконтекстіеколого-валеологічноговихованнямайбутніхучителівбіології / В. С. Кавчак, Г.Я. Ковальчук // Acta Carpatica 23. – Жешув, 2015. – С. 139 – 145.
 51. ІринаКопко, ВіталійФільВивченняінтенсивностівсмоктуваннятазасвоєнняІ126 організмом гусей в залежності від їх віку / І. Є. Копко, В. М. Філь // Acta Carpatica 23. – Жешув, 2015. – С. 121 – 127.
 52. Lupak O. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis cultivation of the sort «Poliova krasunia» / O. Lupak, H. Antonyak, M. Shpek // Acta Carpathica 23. – Жешув, 2015. – С. 47–52.
 53. АнжелікаІвасівка, ВіталійФіль. Аналізускладненьцукровогодіабетуудітейрізнихвіковихгруп / А. С. Івасівка, В. М. Філь // Acta Carpatica 24. – Жешув. – Дрогобич, 2015. – С. 244 – 251.
 54. Acta Carpathica 23, 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J.Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2015.
 55. ШипитякЄ. Г. Інтраопераційнахіміотерапіянааутологічнихсередовищахорганізмуприорганозберігаючомулікуванніхворихнаракмолочноїзалози: підвищеннярезистентностіорганізму // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2016”. – 07–15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 6 – 8.
 56. МорозІ. П., ШипитякЄ. Г., СтрийськийЯ. М. Результатилікуванняхворихнаракшийкиматкиум. Дрогобичітарайоніза 1996-2005 рр. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2016». – 07–15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 8 – 11.
 57. ШипитякЄ. Г. Карциноматознийплевритприракумолочноїзалози: особливостіцитологічноїдіагностики // Режимдоступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/ 2_216702.doc.htm.
 58. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак ендометрію у м. Дрогобичі та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/2_216706.doc.htm.
 59. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак яєчника у м. Дрогобич та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_SSN_2016/ Medecine/2_216645.doc.htm.
 60. Волошанська О. О., Філь В. М. Аналіз морфометричних особливостей серцево-судинної системи дітей з ДЦП / О. О. Волошанська, В. М. Філь, Б. Ванот / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 96 – 98.
 61. Петречко С., Ковальчук Г. Використання технологій інтерактивного навчання на заняттях з анатомії, фізіології і гігієни дітей шкільного віку у педагогічному коледжі / С. Петречко, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 236 – 244.
 62. Генда Т., Ковальчук Г. Застосування групової форми навчальної діяльності на уроках біології у 10 класі / Т. Генда, Г. Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск  № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 245 – 253.
 63. Kopko I. I., Fil V. M. Biological age as a marker of physiological aging / I. I. Kopko, V. M. Fil // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Дрогобич. – С. 90 – 92.
 64. Шміляк В., Копко І. Оцінка ефективності діагностики темпів фізіологічного старіння населення за показниками крові / В. Шміляк, І. Копко // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 170 – 177.
 65. Лупак О. М. Вивчення впливу біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат рослин Calendula officinalis L. / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 106 – 107.
 66. ЛупакО. М. ВпливбіостимуляторівнапродуктивністьCalendula officinalis сорту Польова красуня / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 – 9 квітня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. І. – С. 48 – 50.
 67. Шпек М. П., Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita в умовах Передкарпаття / М. П. Шпек, Г. М. Коссак, О.М. Лупак // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 – 15 липня 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ: ТОВ «ДІА», 2016. – С. 147 – 150.
 68. Прийма О. Б. Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурн’є / О. Б. Прийма // Актуальні питання сучасної урології, онкології, сексопатології, андрології : збірник праць науково-практичної конференції. – 12–13 жовтня 2016 р. – Яремче, 2016. – С. 107 – 111.
 69. Присяжна Н., Шипитяк Є. Статистичний аналіз захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні хвороби у Самбірському районі / Н. Присяжна, Є. Шипитяк // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 163 – 170.
 70. Зубрицька Х., Філь В. Визначення рівня соматичного здоров’я в учнів старших класів Довжанської загальноосвітньої школи / Х. Зубрицька, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 143–150.
 71. Лисовець Н., Філь В. Зв’язки адаптаційного потенціалу з параметрами фізичної працездатності студентів педагогічного ВНЗ / Н. Лисовець, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології: збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – С. 150 – 154.
 72. Половко Н., Філь В. Використання інформаційних технологій у визначенні рівня здоров’я студентів / Н. Половко, В. Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету. – Випуск № 6. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2016. – С. 157–163.
 73. Волошин О. Р. Хронобіологічні аспекти адаптації до навчальної діяльності / О.Р. Волошин // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 98 – 100.
 74. Прийма О. Б. Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурньє. О. Б. Прийма // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – № 3 (22), 2016. – С. 46–48.
 75. Лупак О. М. Вплив біостимулятора «Вермибіомаг» на клітинний метаболізм і продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) / О. М. Лупак, Г.Л. Антоняк // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнародної конференції молодих учених (м. Херсон, 29 червня – 3 липня 2016 року). – Херсон, 2016. – С.109.
 76. Лупак О. М. Дія біостимулятора «Вермийодіс» на фотосинтетичний апарат Calendula officinalis / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14 – 15 липня 2016 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Київ: ТОВ «ДІА», 2016. – С. 177 – 178.
 77. Волошин О. Р. Профілактика девіантної сексуальної поведінки підлітків / О.Р. Волошин // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 51–55.
 78. Пелещак Р. М., Ковальчук Г. Я. Діагностика амінокислот та руйнування онкоклітин методом фотодинамічної терапії за допомогою нанокомпозитів (квантові точки NC-SI + оболонка порфірину або CAF2: EU2++ оболонка порфір / Р. М. Пелещак, Г. Я. Ковальчук, М. Я. Сенета // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 342–346.
 79. Лупак О. М. Перспективи використання деяких лікарських рослин родини Asteraceae в якості біологічно активних добавок / О. М. Лупак // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвиток / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня  – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 330–333.
 80. Гункевич М., Лупак О. Антиоксидантна система та антибактерійні властивості природної і культурної форм Matricaria recutita сорту «Перлина лісостепу» / М.Гункевич, О. Лупак, Г. Клепач // Молодь і поступ біології : збірник тез XII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (19 – 21 квітня 2016 року, м. Львів). – Львів, 2016. – С. 330 – 331.
 81. Fil’ V. M., Kyrylenko I. G., Popovych I. L, Matroshylin A. G. Electrokinetic index of buccal epithelium correlated with some functional and metabolic parameters / V. Fil’, I. G. Kyrylenko, I. L, Popovych, A. G. Matroshylin // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня – 16 квітня 2016 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 350–354.
 82. Лупак О. М. Вплив препарату «Вермибіомаг» та ґрунтово-кліматичних умов на вміст клітинних антиоксидантів і продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) / О. М. Лупак, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк // Біотехнологія : звершення та надії : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (12-13 травня 2016 року, м. Київ). – ЦП «КОМПРИНТ». – С. 131 – 132.
 83. Матрошилін Олексій, Філь Віталій, Рогаля Юрій. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81 – 82.
 84. Гункевич М. Антиоксидантні та антибактерійні властивості природної і культурної форм Matricaria recutita сорту «Перлина Лісостепу» / М. Гункевич, Клепач Г. М., Лупак О. М. // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук : зб. тез. доп. підсум. наук.-практ. конф. (22-24 березня 2016 року) / Відп. за вип. І. О. Шмараков. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 39 – 40.
 85. Федак М. Раціональне харчування як складова здоров’я / М. Федак, науковий керівник: О. М. Лупак // Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали VIII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. Матис М. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 61 – 63.
 86. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали VIII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. МатисМ. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72 с.
 87. Acta Carpathica 25, 26 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil.– 2016.– 67 с.
 88. Лупак О. М., Шпек М. П., Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів росту на фотосинтетичний апарат та продуктивність рослин Calendula officinalis L. // «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Полтава, 27 – 28 грудня 2016 р. – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 106 – 109.
 89. Волошин О. Р., Волошин Г. Р. Здоров’язбережувальне освітнє середовище всучасній школі // Громадське об’єднання «Вектор пошуку». Збірник статей учасників восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього». (30 січня – 7 лютого 2017 р.). Галузь «Педагогічні науки». –  Дніпро, 2017. – С. 8 – 10.
 90. Ковальчук Г. Я., Кавчак В. С. Тренінгові форми роботи як дієвий засіб мотивації учнів на здоровий спосіб життя // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХIV Каришинські читання). – Полтава, 2017. – С. 150 – 151.
 91. Прийма О.Б., Босак М.В., Куцик Т.Я. Досвід виконання симультанних малоінвазивних втручань на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, задній уретрі // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – № 1 (24), 2017. – С. 50 – 52.
 92. Прийма С.С., Прийма О.Б. Хірургічні аспекти доплерографії сім’яного канатика // Радіологічний вісник. – № 3 – 4 (64–65), 2017. – С. 63.
 93. Fedorovych І., O. Pryjma. Outpatient laser surgery in dermatology. – Materials of international scientific and technical conference. – Truskavets, Ukraine. – June 7 – 9, 2017– С. 158 – 159.
 94. ЛупакО. М., КлепачГ. М. АнтонякГ. Л. Активністьдеякихензимівантиоксидантногозахистурослинсорту MARTICARIA   RECUTITA L. завпливубіостимуляторів //  Молодьіпоступбіології / ЗбірниктездоповідейХIІІміжнародноїнауковоїконференціїстудентівтааспірантів. – (Львів, 25 – 27 квітня 2017), Львів, 2017. – С. 284–285.
 95. ЛупакО. М., АнтонякГ. Л. Впливбіостимуляторівростунаактивністьдеякихферментівантиоксидантногозахистурослин Calendula officinalis L. // «Шевченківськавесна : досягненнябіологічноїнауки / Bio Science Advances» : збірниктезХV Міжнародноїнауковоїконференціїстудентівтамолодихвчених (м. Київ, 18 – 21 квітня 2017 р.). – Київ : ПАЛИВОДАА. В., 2017. – С. 129 – 130.
 96. Acta Carpathica 27//редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2017. – 145 с.
 97. Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття // Матеріали Х Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції / Упоряд. МатисМ. М., Слободян Л. З., Бриндзя І. В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 140 с.
 98. Чернецька Л, Філь В. Група крові як маркер схильності до розвитку серцево-судинних захворювань / Леся Чернецька, Віталій Філь // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів–випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 40 – 48.
 99. Присяжна Н., Флюнт І. Оцінка ефективності імунізації у Самбірському районі / Наталія Присяжна, Ігор Флюнт // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 48 – 57.
 100. Гиряк М., Шипитяк Є. Моніторинг захворюваності на онкологічну / Марія Гиряк, Євстахій Шипитяк // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 57 – 64.
 101. Свіршко Р., Матрошилін О. Застосування дієтотерапії та фізичних вправ у осіб з надлишковою масою тіла / Романа Свіршко, Олексій Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів–випускників біолого-природничого факультету. – Випуск  № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 163 – 174.
 102. Миськів Н., Матрошилін О. Дослідження ефективності застосування пре- і пробіотиків у профілактиці дисбіозу кишківника / Наталія Миськів, Олексій Матрошилін // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С.174 – 182.
 103. Кравчук М., Ковальчук Г. Інноваційні підходи до вивчення теми «шкірні захворювання» у шкільному курсі біології / Марта Кравчук, Галина Ковальчук, // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 182 – 188.
 104. Решетова І., Ковальчук Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології у 8-му класі / Ірина Решетова, Галина Ковальчук // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С. 188 – 200.

Монографії

 1. Волошин О. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.): монографія / О. Волошин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 182 с.
 2. Матис М. М., Матис В. М. Лікарські рослини Передкарпаття: значення та використання. Monografia Wplyw zasobow przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemyslowego na atrakcyjnosc turystyczna regionu / М. М. Матис, В. М. Матис. – Brzozow, 2014. – P. 271 – 281.
 3. Прийма О. Б. Ендотоксикоз при гострих крововтратах: монографія / О. Б. Прийма, В. М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 114 с.
 4. Нейроендокринно-імунні аспекти впливу на організм біоактивної води Нафтуся: монографія / І. С. Флюнт, В. М. Філь, І. Л. Попович, Т. М. Повєткіна. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 5. Fil’ V. Electrokinetic index of buccal epitnelium correlated with some functional and metabolic parameter / V. Fil’, І. Kyrylenko, І. Popovych // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 231 – 240.
 6. Копко І. Є. , Філь В. М. Прогностична цінність визначення біологічного віку у хлопців пубертатного віку для диференційованого підходу до фізичного виховання / І. Є. Копко, В. М. Філь // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 256 – 262.
 7. Лупак О. М. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria Recutita / О. М. Лупак, Г. М. Клепач, Г. Л. Антоняк // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 59 – 65.
 8. Ковальчук Г. Я. Соціально-педагогічні аспекти профілактики йододефіциту серед студентської молоді / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів, М. М. Нестер // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 107 – 115.
 9. Одрехівський М. В., Матис М. М. Когнітивні підходи до управління здоров’ям людини / М. В. Одрехівський, М. М. Матис // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 204 – 211.
 10. Івасівка А. С., Філь В. М. Вплив температурного режиму на якість та безпеку кулінарної продукції // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 109 – 118.
 11. Копко І. Є., Філь В. М., Мусіна С., Пітельйон Л. Теоретичне обґрунтування підвищення стресостійкості студентів на основі моніторингу психофункціонального стану // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 118 – 129.
 12. Одрехівський М. В., Матис М. М. Проблеми моделювання реакції та поведінки організму людини при стресах // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 188 – 197.
 13. Волошанська О., Філь В. М. Аналіз морфометричних показників внутрішніх органів у дітей з церебральним паралічем // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 231 – 239.
 14. Волошин О. Р., Копко І. Є. Мусіна С., Паесбруґґе І. Мотиваційне здоров’язбережувальне ставлення молоді до занять фізичними вправами // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 359 – 369.
 15. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М., Денолф А.-М.  Використання тренінгової роботи з метою профілактики серцево-судинних захворювань серед студентської молоді // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna.  – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 369 – 380.
 16. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Раціональне харчування як важливий чинник здоров’я студентів // Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука «Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження». – Харків, 2017. – С. 114 – 119.
 17. Matroshylin O., Fil V., Kovalchuk H. Nutrition and medical mineral water in complex non-medicametal rehabilitation of patients with peptic ulcer disease // Ecology and human health, edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: 2018. – Р. 86 – 100.
 18. Kovalchuk H., Lupak O., Musina S., Pittelion L. Nutrition state of student youth in current conditions // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. «Health and Nutrition», edited by Nadiya Skotna.  Drohobych : Posvit, 2018. – Р. 215 – 226.
 19. Matroshylin O., Fil V., Mizerska K., Kosior-Lara A. Justification the energy adequacy of the diet in complex sanatorium rehabilitation of patients with arterial hypertension // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – Р. 53 – 64.
 20. Antonyak H., Pershyn O., Panas N., Lupak O., Hoivanovych N., Savytska O., Zhylishchych  Y. Iodine in the diet and human health // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – Р. 35 – 52.

Статті у фахових виданнях

 1. Волошин О.Р. Вплив західноукраїнських педагогів на збереження здоров’я молоді // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 520 – 524.
 2. Волошин О. Р. Роль жінки на західноукраїнських землях (1918-1939 рр.) у формуванні здоров’я молоді // Вісник харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 1043. – Випуск 15. – 2013. – С. 30 – 34.
 3. Іваницький О. М., І. Л. Попович, Я. М. Модрицький, І. С. Флюнт. Нейро-гуморальна регуляція шлункової секреції // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11. № 2. – С. 1–10.
 4. Ковальчук Г.Я. Форми організації навчання основ здоров’я у шкільній практиці // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. – Випуск 5. – 2013. – С. 246 – 250.
 5. Копко І., Стець В. Соціально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на формування валеологічної культури серед підлітків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 368 – 374.
 6. Копко І., Філь В., Прийма С. Оцінка резервних можливостей апарату зовнішнього дихання в студентів різної спортивної спеціалізації // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 374 – 380
 7. Копко І.Є., Філь В.М. Оцінка рівня індивідуального здоров’я студентської молоді з використанням інтегральних показників // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – Випуск 5. – 2013. – С. 240 – 245.
 8. Кузан М.М., Матрошилін О.Г., Ніконець А.В. Диференційоване призначення лікувальної фізкультури в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з каменями сечоводу в умовах курорту Трускавець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 546 – 551.
 9. Матис В.М. Вплив ґрунтових гербіцидів на забур’яненість посівів ріпаку ярого в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2013. – С. 302 – 304.
 10. Матрошилін О. Г., Рогаля Ю. Л., Зорик М. М. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 509 – 514.
 11. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Пецюх С. В. Корекція дисбактеріозу кишечника у дітей в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 1. – 2013. – С. 514 – 519.
 12. Прийма О. Б. Рецензія на монографію «Некротизирующий фасциит» (М. В. Гринев, Кир. М. Гринев. – СПб. : Гиппократ, 2008. – 120 с. // Шпитальна хірургія . – 2013. – № 1. – С. 150 – 151.
 13. Прийма О. Б., Фецяк Я. В., Босак М. В., Петришин О.Я. Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці // Урологія: Український науково-практичний журнал урологів, андрологів та нефрологів. – Т. 17. – № 3 13 (66). – 2013. – С. 34 – 36.
 14. Філь В., Івасівка А., Чепелюк А., Грицак Я. Дискримінантний аналіз показників, які характеризують дітей з різною резистентністю до гіпоксії // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С. 348 – 355.
 15. Флюнт И. С., Угрын М. Р., Поповыч И. Л. Применение концепции гармонии для количественной оценки совершенства живых организмов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 2. – 2013. – С.355 – 363.
 16. Бульба А. Я., Федун Т. В., Філь В. М., Янчій О. Р. Природна класифікація тироїдного статусу жінок з гіперплазією щитовидної залози, котрі прибувають на курорт Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 90 – 97.
 17. Попович А. І., Пецюх С. В., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Зав’ялова В. О., Ходак О. Л., Федяєва С. І., Івасівка А. С., Угрин М. Р. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 6 – 18.
 18. Флюнт В. Р., Флюнт І. С., Бариляк Л. Г., Пісков Г. Г., Янчій О. Р. Зв’язки Са/Мg-коефіцієнта літогенності сечі з деякими показниками обміну електролітів у пацієнтів курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2013. – Т. 11, № 3. – С. 43 – 49.
 19. Волошин О. Р. Стан здоров’я та фізична підготовка студентів і курсу Дрогобицького державного педагогічного університету // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 1 (62). –  С. 186 – 190.
 20. Волошин О. Р. Профілактика плоскостопості у дітей дошкільного віку // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Випуск 17. – 2014. – С.591 – 595.
 21. Попович А. І., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С., Угрин М. Р. Зв’язки адаптаційного потенціалу Баєвського з параметрами фізичної працездатності урологічних пацієнтів курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 6 – 12.
 22. Прийма О. Б., Босак М. В., Грицак Я. Л., Петришин О. Я. Диференційований підхід до вибору хірургічної тактики лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3 (1). – С. 117 – 119.
 23. Прийма О. Б. Гострий фунікуліт: хірургічні аспекти проблеми // Здоровье мужчины. – 2014. – № 1 (48). – С. 140 – 141.
 24. Прийма О. Б., Петришин О. Я., Фецяк Я. В., Босак М. В., Грицак Я. Л. Малоінвазивна хірургія у Трускавецькій міській лікарні у хворих з конкрементами сечоводів і сечового міхура // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3 (1). – С. 76 – 78.
 25. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 26. Fil V. M., Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 27. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 28. Копко І. Є., Стець В. І. ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С.133–136.
 29. Копко І. Є., Філь В. М. Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 136 – 139.
 30. Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 167 – 170.
 31. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Пецюх С. В. Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1 (66). – С. 38 – 41.
 32. Деркач І. А., Фецяк О. В., Прийма О. Б., Кульчинський А. Б., Лоскутов А. Є., Петришин О. Я., Баган Н. В., Грицак Я. Л. Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам`яною хворобою в Трускавці. – Здоровье мужчини. – 2015. – № 2. – С. 156 –157.
 33. Прийма О. Б. Лікування пацієнтів із гангреною Фурньє. – Здоров’я мужчини. – 2015. – № 1. – С. 19 – 21.
 34. Fil V. M., Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 35. Прийма О. Б. К вопросу о классификации гангрены Фурнье / О. Б. Прийма. – Здоровье мужчины. – 1 (56), 2016. – С. 37– 39.
 36. Шуляк А. В., Флюнт И. С., Филь В. М. Влияние бальнеотерапии на курорте Трускавець в комбинации с приемом препарата Канефрон®Н на литогенность мочи, а также сопутствующие метаболические и нейроэндокринно-иммунологические симптомы у пациентов с хроническим пиелонефритом и холециститом / А. В. Шуляк, И. С. Флюнт, В. Р. Флюнт, В. М. Филь и др. – Здоровье мужчины. – 2016. – № 1 (56). – С. 84 – 92.
 37. Лупак О. М. Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. – № 20. – С. 60 – 65.
 38. Кузан М., Магльований А., Матрошилін О. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу // Фізична активність, здоров’я і спорт, 2016. – № 1 (23). – С. 53 – 62.
 39. Прийма О. Б. Вінок спогадів про Хірурга та Вчителя // Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2016. – № 4 (76). – С. 103 – 104.
 40. Кузан М., Магльований А., Матрошилін О. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу // Фізична активність, здоров’я і спорт, 2016. – № 1 (23). – С. 53 – 62.
 41. Волошин О. Р. Проблема реалізації здоров’язберігаючих ідей в освітньому процесі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 66 – 70.
 42. Волошин О. Р. Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення ВІЛ-інфекції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 143. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – С. 323 – 327.
 43. Дрозд І., Шпек М., Лупак О., Литвин О. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського Національного аграрного університету: агрономія, Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2017, № 21. –  С. 122 – 127.
 44. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 147 – 151.
 45. Копко І. Є., Стець В. І. Копметентісний підхід у формуванні готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 162 – 169.
 46. Лупак О. М., Клепач Г. М. Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів на активність ензимів Антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах західного лісостепу України // Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка «Біологічні студії». – Том 11. – № 3 – 4, 2017. – С. 28 – 29.
 47. Прийма О. Б., Федорович І. В., Корінь В. В., Оленич Г. Я. Гангрена Фурньє як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту – модель критичного стану організму в хірургії // Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2017. – № 1 (77). – С. 81 – 84.
 48. Прийма О. Б., Босак М. В. Наш 5-річний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру // Здоровье мужчины, 2017. – № 1(60). – С. 31 – 32.
 49. Прийма О. Б., Босак М. В. Наш 5-річний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2017. – № 2/1. – С. 161 – 162.
 50. Прийма О.Б. Лечение больных с гангреной Фурнье // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – Санкт-Петербург, 2017. – Том 176. – № 1. – С. 76 – 79.
 51. Derkach I. A., Priyma O. B., Loskutov A. E., Fetsyak Ya. V., Irodenko V. V., Petryshyn O. Ya., Bosak M. V., Sumtsova O. O., Zukov W. Minimal invasive for patients with urolithiasis with early postoperative rehabilitation in Truskavets. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (7). – Р. 101 – 110.
 52. Філь В. М., Копко І. Є. Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 351 – 354.
 53. Флюнт И.С. Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с коcми-ческим миром. Тела человека (материя) // Кардиология. – № 1 (25). – 2017. – С. 118 – 126.
 54. Flyunt Viktor R., Flyun Igor-Severyn S., Fil’ Vitalij M., Kovbasnyuk Marta M., Hryvnak Rostyslav F., Popel Svitlana L., Zukow Walery. Relationship between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine lithogeniciti and neuro-humoral-immune factors in humans with theirs abnormalities. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (3). –  Р. 11 – 30.
 55.  Igor-Severyn S Flyunt, Vira Y Musiyenko, Nataliya L Horko-venko, Vitaliy M Fil, Anzhela S Ivassivka, Walery Zukow. Some hormonal, lipid and haemodynamic maintenances of alternative veqeto-tropic effects of balneotherapy on SPA Truskavets // Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (11). – Р. 288 – 293.

Статті / тези у зарубіжних виданнях

 1. Матис В. М. Вирощування ріпаку ярого сортів Марія та Оксамит в умовах Передкарпаття // Материали за IX Международна научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век – 2013». – 17 – 25 октомври 2013 г. – Том 12. – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 94 – 96.
 2. Прийма О. Б. Лікування хворих із Гангреною Фурн’є // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2013” –Volume 13. Medycyna. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – С. 7 – 12.
 3. Филь В. М., Копко И. Е. Вегетативные сопровождение тиреотропных эффектов при применение биоактивной воды Нафтуся и возможности их прогнозирования // В мире научных открытий : материалы V Международной научно-практической конференции (28 сентября 2012 г.). – Москва, 2012. – С. 8 – 11.
 4. Филь В. М. Физиологическое исследование бальнеоактивности оздоровительного напитка – «Трускавецкая хрустальная с алоэ» // Материали за IX Международна научна практична конференция “Образованието и науката на XXI век – 2013». – 17 – 25 октомври 2013 г. – Том 12. – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 41 – 44.
 5. Шипитяк Є. Г., Мороз І. П., Я. М. Стрийський. Особливості динаміки онкогінекологічної захворюваності у м. Дрогобич та районі за 1996 – 2005 рр. // Материали за IX Международна научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век – 2013». – 17 – 25 октомври 2013 г. – Том 11. – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 7 – 10.
 6. Волошин О. Р., Голубєв О. П. Формування еколого-валеологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 239 – 242.
 7. Ковальчук Г. Я. Вплив уф-опромінення та ультрафільтрації біоактивної води «Нафтуся» на її хімічний склад та фізико-хімічні показники // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 27 – 32.
 8. Ковальчук Г. Порівняльний аналіз адаптаційних можливостей серцево-судинної системи та рівня фізичного стану студентів біологічного факультету педагогічного університету у процесі навчання // Acta Carpathica 3. – 2013. – С. 91 – 95.
 9. Копко І. Є., Філь В.М., Куц Г.Я. Оцінка ефективності діагностики темпів біологічного старіння населення за показниками крові // Материали за X Международна научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век – 2014». – 17–25 октомври 2014 г. – Том 9. – София: Бял ГРАД-БГ, 2014. – С. 86 – 90.
 10. Матис В.М. Енергетична ефективність елементів технології вирощування ріпаку ярого у Передкарпатті // Acta Carpathica 7. – 2014. – С. 27 – 32.
 11. Матис М.М., Матис В.М. Лікарські рослини Передкарпаття: значення та використання. Monografia. Wplyw zasobow przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemyslowego na atrakcyjnosc turystyczna regionu. – Brzozow, 2014. – P.271.
 12. Філь В. М. Вплив екзаменаційного стресу на функціонування кардіо-респіраторної системи студентів // Materiały VIIІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2014» Volume – Medycyna. : Przemyśl. Nauka i studia. – S. 81 – 84.
 13. Kopko I. Assessment of the reserve capacity of the external respiration apparatus of students of different sport specializations / Kopko, V. Fil // Journal of Physical Education & Health. – 2014. – vol. – 3 (5). – Р. 41 – 46.
 14. Matys M. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education / M. Matys, O. Blystiv // materials of the XI Іnternational scientific and practical conference [Science and civilization – 2015]. – 30 January – 07 Februare 2015. – V. 12. – P. 97 – 99.
 15. Seniv T. S. Some neural and hemato-immune factors correlated with lysozime saliva level in children living on territories polluted by radionucleides / T. S. Seniv, R. A. Seniv, I. S. Flyunt, M. R. Uhryn, W. Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (5). – Р. 275 – 282.
 16. Fil V., Kopko I., Zukow W. Evaluation rate of aging person based on deter-mination of biological age / V. Fil, I. Kopko, W. Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(1). – Р. 125 – 132.
 17. Здендяк Д., Матис В. Застосування альтернативних джерел енергії наприкладі ріпакової олії // Acta Carpathica – 2013. – С. 49 – 54.
 18. Зобнів І., Нестер М., Ковальчук Г. Я. Моніторингові дослідження рівня здоров’я учнів та студентської молоді Дрогобиччини // Acta Carpathica – 2013. – С. 61 – 65.
 19. Івасівка А., Філь В. Вплив комбінації хімічних речовин на мікробоценоз ґрунтів Передкарпаття // Acta Carpathica – 2014. – С. 13 – 16.
 20. Ковальчук Г. Вплив ультрафіолетового опромінення та ультрафільтрації на антиоксидантну дію води «Нафтуся» // Acta Carpathica – 2014. – С. 163 – 168.
 21. Копко І. Активність деяких металовмісних ферментів в організмі птиці в залежності від аліментарних чинників // Acta Carpathica – 2014. – С. 115–120.
 22. Філь В., Кльоб Г. Аналіз забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів та можливості його запобігання // Acta Carpathica – 2014. – С. 157 – 162.
 23. Матис М. Вивчення впливу фіточаїв на пам’ять та увагу школярів // Acta Carpathica – 2014. – С. 66 – 71.
 24. Філь В. Порівняльна оцінка фізичного розвитку дітей залежно від умов проживання // Acta Carpathica – 2014. – С. 114–119.
 25. Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej kon-ferencji «Naukа і іnowacja – 2015» –Volume Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79 – 81.
 26. Kopko I. Activity of some metal-containing enzymes in the organism of fowl, depending on alimentary factors // Nauka i studia. – 2015. – 3 (134). – P. 19.
 27. Matys M., Blystiv O. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education // Мaterials of the XI international scientific and practical conference «Science and civilization – 2015». – 30 January – 07 Februare 2015. – V. 12. – P. 97 – 99.
 28. Віра Кавчак, Галина Ковальчук Вивчення лікарських рослин у контексті еколого-валеологічного виховання майбутніх учителів біології / В. С. Кавчак, Г. Я. Ковальчук // Acta Carpatica – Жешув, 2015. – С. 139 – 145.
 29. Ірина Копко, Віталій Філь Вивчення інтенсивності всмоктування та засвоєння І126 організмом гусей в залежності від їх віку / І. Є. Копко, В. М. Філь // Acta Carpatica – Жешув, 2015. – С. 121 – 127.
 30. Lupak O. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis L. cultivation of the sort «Poliova krasunia» / O. Lupak, H. Antonyak, M. Shpek // Acta Carpathica – Жешув, 2015. –  С. 47–52.
 31. Шипитяк Є. Г. Інтраопераційна хіміотерапія на аутологічних середовищах організму при органозберігаючому лікуванні хворих на рак молочної залози: підвищення резистентності організму // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2016». – 07–15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 6 – 8.
 32. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак шийки матки у м. Дрогобичі та районі за 1996-2005 рр. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2016». – 07 – 15 września 2016 roku volume 8 Przemyśl Nauka i studia. – 2016. – Р. 8 – 11.
 33. Шипитяк Є. Г. Карциноматозний плеврит при раку молочної залози: особливості цитологічної діагностики // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/ 2_216702.doc.htm.
 34. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак ендометрію у м. Дрогобичі та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NG_2016/ Medecine/2_216706.doc.htm.
 35. Мороз І. П., Шипитяк Є. Г., Стрийський Я. М. Результати лікування хворих на рак яєчника у м. Дрогобич та районі за 1996-2005 рр. // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_SSN_2016/ Medecine/2_216645.doc.htm.
 36. Анжеліка Івасівка, Віталій Філь. Аналіз ускладнень цукрового діабету у дітей  різних вікових груп / А. С. Івасівка, В. М. Філь // Acta Carpatica 24. – Жешув. – Дрогобич, 2015. – С. 244 – 251.
 37. Derkach I. A., Priyma O. B., Loskutov A. E., Fetsyak Ya. V., Irodenko V. V., Petryshyn O. Ya. Bosak M. V., Sumtsova O. O., Zukov W. Minimal invasive for patients with urolithiasis with early postoperative rehabilitation in Truskavets. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (7). – Р. 101 – 110.
 38. Matus V. M. Phenological observations of phases of development of spring rape // Acta Carpathica 27. – 2017. – C. 123 –
 39. Preis N. I., Fill V. M. Analysis of age-related changes refractive errors in children // Acta Carpathica 27. – 2017. – C. 131.
 40. Matroshulin O. G., Fil V. Cryo-laser therapy at the sanatorium-resort stage of rehabilitation of patients with gonarthrosis // Acta Carpathica 27. – 2017. – C. 139.
 41. Прийма О. Б. Лечение больных с гангреной Фурнье // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – Санкт-Петербург, 2017. – Том 176. – № 1. – С. 76 – 79.
 42. Flyunt Viktor R., Flyun Igor-Severyn S., Fil’ Vitalij M., Kovbasnyuk Marta M., Hryvnak Rostyslav F., Popel Svitlana L., Zukow Walery. Relationship between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine lithogeniciti and neuro-humoral-immune factors in humans with theirs abnormalities. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (3). – Р. 11 – 30.