Нові надходження за жовтень 2014 року


Блашків, Вірослав Степанович.

Степан Стельмащук – композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог [Текст] : монографія / В. С. Блашків, П. В. Гушоватий. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 184 с. – ISBN 978-617-7235-15-5.

У монографії зроблено спробу висвітлити життєвий і творчий шлях знаного хорового диригента, композитора, вченого-фольколориста, дослідника-музикознавця, музиканта-педагога, активного діяча на ниві української культури Степана Ільковича Стельмащука. Проаналізовано творчу спадщину митця та його творчі зв’язки з відомими композиторами Галичини, висвітлюються умови, в яких він жив і творив.

Бучко, Ганна. 

Історична та сучасна українська ономастика [Текст] : вибрані праці / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 456 с. – ISBN 978-966-399-512-0.

Книга містить статті Ганни Бучко та Дмитра Бучка, що друкува­лись або знаходяться в друці у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках і періодичних виданнях. Ці статті присвячені актуальним проблемам української ономастики: походженню, класифікації, формуванню та стабілізації антропоніміє й ойконімів, а також принципам і способам номінації населених пунктів.Для мовознавців, викладачів, аспірантів, учителів і студентів.

Галян, Олена Іванівна.
Психолого-педагогічна експертиза [Текст] : тексти лекцій / О. І. Галян ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 176 с.

Тексти лекцій відповідають програмі навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна експертиза» та змістовим модулям ОПП і ОКХ підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Практична психологія».Підготовлені матеріали розкривають актуальні питання, логіку організації та проведення експертного психологічного аналізу педагогічних систем. У текстах лекцій систематизовано інформацію про основні напрями та змістові компоненти психолого-педагогічної експертизи, визначено вимоги до підготовки експертів.

“Євангеліє від Тараса” [Текст] = “Gospel of Taras” : промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті / упорядк. : Л. Герасим, Г. Василькевич. – Львів : [б. в.], 2014. – 204 с. – ISBN 978-617-10-0108-4.

Збірник містить промови і доповіді, виголошені на Урочистих академіях, присвячених Тарасові Шевченку у Львівському національному університеті імені Івана Франка упродовж 1992-2014 років.Тексти публікуються в авторській стилістиці з незначними редакційними правками. Книга розрахована на широку читацьку аудиторію: науковців, студентів, педагогів, українську громадськість.

Стефан Ковалів – учитель, письменник і демократ [Текст] : біобібліографічний покажч. / [уклад. : О. М. Грубяк, С. Ю. Фартушок ; відп. за вип. М. М. Дмитрів] ; ДДПУ ім. І. Франка, Університетська бібліотека. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 116 с. – До 165-річчя від дня народження.

Біобібліографічний покажчик присвячено українському письменникові, педагогіку, громадському діячеві Стефану Михайловичу Коваліву (1848 – 1920) та містить бібліографію праць, а також дослідження про життя і діяльність вченого.Видання адресоване літературознавцям, філологам, учителям, студентам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів – шанувальникам спадщини Стефана Коваліва.

Ковальчук, В. Ю.
Технологія викладання математики [Текст] : навч. – метод. посіб. для магістрів спец. “Дошкільна освіта” / В. Ю. Ковальчук, О. О. Жигайло, О. В. Шаран ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. матем. та метод. викл. матем. почат. навч. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 144 с.

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни “Технологія викладання мате­матики” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності 8.01010101 “Дошкільна освіта”, затвер­дженої Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У посібнику вміщено лекції та матеріали до практичних занять, запитання для самоконтролю, теми для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу.

Луцик, Дмитро Васильович.Українська мова – національна мова українського народу [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Луцик ; [упоряд. Д. Луцик] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 120 с.

У рекомендованому посібнику йдеться про репресивну полі­тику окупантів щодо української мови. Поміщено окремі статті про європейську хартію мов національних меншин. Упорядко­вано твори видатних українських письменників про українську мову.


 

Науково-інформаційний вісник [Текст]. № 3 (92). травень-червень / [ред. кол.: І. С. Зозуля (гол.), Є. Є. Александров, В. І. Андрейцев та ін.] ; АН ВО України. – К. : [АН ВО України], 2014. – 164 с. 

Практичний курс німецької мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” з гал. знань 0203 “Гуманітарні науки” напр. підгот. 6.020303 “Філологія. Мова і л-ра (англ.)” / К. М. Вайло, З. П. Хало, Л. Я. Левицька та ін. ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 387 с.

Навчально-методичний посібник з німецької мови укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська), затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У посібнику пропонуються тексти, діалоги, розробка лексичних і граматичних вправ, а також відповідний тематичний словник до тем «Сім’я», «Навчання Бібліотека», «Робочий день», «Відпочинок», «Квартира», «їжа», «Покупки» та «Пори року».Матеріал цього посібника сприятиме підвищенню рівня володіння мовою, розвитку навичок усного і писемного мовлення, активізації творчого мислення, вмінню працювати самостійно. Призначено як для використання на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів. 

Сирко, Ірина Мирославівна.Сучасне щоденникознавство [Текст] : бібліограф. покажчик / І. М. Сирко ; [наук. ред. Т. А. Космеда] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 318 с. – ISBN 978-617-7235-00-1.

У виданні систематизовано бібліографію праць, які репрезентують різні наукові парадигми дослідження щоденникових текстів (мовознавчу, літературознавчу, історичну, культурологічну тощо). Покажчик уміщує відомості про автореферати дисертацій, про монографії, рецензії, довідкові видання, статті в наукових збірниках, у матеріалах науково-практичних конференцій та публікації у фахових виданнях і науково-методичних журналах (загалом 1295 бібліографічних позицій). У вступній статті запропоновано аналітичний огляд генези й розвитку щоденника, подано класифікаційні схеми у межах досліджуваного жанру, здійснено історіографічний огляд праць із проблем щоденникознавства. 

Слюсаренко, Ніна Віталіївна.

Вітчизняні педагоги другої половини XX століття про трудову підготовку підростаючого покоління [Текст] : монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2014. – 196 с. – ISBN 978-966-2919-69-1.

У монографії на основі аналізу спадщини і досвіду роботи вітчизняних педагогів другої половини XX століття (В. Сухомлинський, І. Ткаченко, О. Захаренко, М. Стельмахович, Д. Тхоржевський та ін.) охарактеризовано зміст, форми й методи трудової підготовки підростаючого покоління. Особливу увагу приділено здобуткам наукової школи Д. Тхоржевського.

Дія фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти, студентів педагогічних вузів.


 

Франко. Перезавантаження [Текст] / упор. Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – 274 с. – ISBN 978-617-642-093-4.

Пропоновану книгу-мозаїку склали 22 авторських візії постаті Франка сучасних українських письменників, критиків, есеїстів, літературознавців, об’єднаних прагненням «перезавантажити» образ класика у суспільній сві­домості, перечитати свіжими очима його твори та наново відкрити чита­чам – і самим собі – Його правдивий Профіль. Тексти, що увійшли до збірки (студії, спогади, есеї, новели…), кристалізують суб’єктивний досвід наближення до живого, справжнього, незнаного Франка – завжди цікавого й за­вжди актуального.

Видання адресоване всім зацікавленим читачам, яким небайдужі власна історія – і власне майбутнє.


Чепіль, Марія Миронівна.
Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Чепіль. – К. : Академвидав, 2014. – 216 с. – ISBN 978-966-8226-89-2.

Порівняльна педагогіка набула актуальності в Україні у зв’язку з інтегруванням національної освітньо-виховної системи в загальноцивілізаційний простір, міграцією робочої сили, підвищенням цінності людського капіталу у глобальній економіці знань. Опанування цієї дисципліни збагачує фаховий світогляд і діяльність педагога знанням світових надбань і тенденцій, регіональних та національних особливостей в освіті, досвідів, міжнародних узаємодій, ролі міжнародних освітніх організацій і програм у розвитку навчального середовища тощо.

На цих аспектах зосереджений пропонований навчальний посібник, головні адресати якого – студенти вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться особливостями освіти дітей, молоді і дорослих у світі.


Шашкевич, Маркіян.

   Повне зібрання творів [Текст] / М. Шашкевич ; упоряд. і ред. М. Шалата. – Дрогобич : Коло, 2012. – 560 с. – ISBN 978-617-642-042-7.

У 1912 році – через рік після Шашкевичевого 100-річчя – вийшла книга « Писання Маркіяна Шашкевича», яка дотепер була тематично найповнішою.

     У 2012 році – через рік після Шашкевичевого 200-річчя – з’являється перше Повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича.

     В українській літературі, та власне в українській історії, Маркіян Шашкевич був національно найсвідомішим письменником перед Тарасом Шевченком, прямою його предтечею, а знаменита Шашкевичева і його друзів «Русалка Дністровая» була найдемократичнішою, найбільш народною книжкою перед геніальним Шевченковим «Кобзарем» .Яким, Мирон Богданович.

Діалектологія української мови [Текст] : навч.- метод. посіб. для студентів ОКР “Бакалавр” спец. 6.02030302 “Філологія (Укр. мова і література)”. – 2-е вид., випр. / М. Б. Яким ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 188 с. – ISBN 978-966-2763-50-8.

У посібнику подані матеріали лекцій для тем «Вступ», «Українська лінгвогеографія», «Діалектні просторові одиниці української мови», «Українська діалектна фразеологія», тематика практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання, завдання підсумкового контролю знань, список основної і додаткової літератури, а також короткий словник термінів і ряд лінгвогеографіних карт.

     Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», спеціальності 6.02030302 «Філологія. Українська мова і література» та усіх, хто цікавиться питаннями української діалектології.Підготувала: Нищак М. Я.