Казкове Франкознавство

Книги

1. Басс И. И. Художественная проза Ивана Франко [Текст] / И. И. Басс. – М. : Сов. писатель, 1967. – 336 с. – Текст рос. мовою.
С. 118 – «Лис Микита», С. 136 – «Без труда» («Без праці»)

2. Бойко И. З. Иван Яковлевич Франко. К столетию со дня рождения [Текст] : памятка читателю / И. З. Бойко. – М. : [Б. и.], 1956. – 72 с. – Текст рос. мовою.
С. 37 – «Сон князя Святослава» (1895).

3. Сабат, Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили” [Текст] : монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

4. Сабат Г. П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук : спец. 10.01.06 “Теорія л-ри”, 10.01.01 “Укр. л-ра” / Галина Петрівна Сабат ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 40 с.

5. Сабат Г. Казки Івана Франка як феномен націотворення [Текст] : Цикл культурологічних бесід. Бесіда 26 / Г. Сабат ; Укр. Богословське Наук. Т-во; Наук.-культур. Т-во “Бойківщина”. – Дрогобич : Коло, 2006. – 96 с.

6. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту [Текст] : літературознавче дослідження / Н. Тихолоз. – К. : Веселка, 2006. – 47 с. – (Урок літератури). – Бібліогр.: с. 46–47.

Статті

7. Бацула І. Г. Питання краси в поезії Івана Франка [Текст] / І. Г. Бацула // Укр. літературознавство : міжвід. респ. зб. – Львів, 1968. – Вип. 3 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 47–51.
Рубач» [С. 50].

8. Белецкий А. И. Иван Франко – сатирик [Текст] : предисловие / А. И Белецкий // Франко И. Сатиры и сказки / И. Франко ; под ред. Б. А. Турганова ; предисл. А. И. Белецкого. – М., 1956. – С. 3–10. – Текст рос. мовою.
С. 7­–8 «Звериний бюджет», «Сказка про Добробыт», «Как

Згода дом строила», «История кожуха», «Свинья».

9. Білецький О. Поезія Івана Франка [Текст] / О. Білецький // Зібр. праць : у 5 т. – К., 1965. – Т. 2 : Українська література XIX – початку XX століття / ред. тому М. Є. Сиваченко. – С. 462–501.
С. 477 – «Рубач» ; С. 491, 499 – «Лис Микита», «Коваль Бассім»

10. Білецький О. Проблеми радянського франкознавства [Текст] : з доповіді на сесії відділу суспільних наук Академії наук УРСР у Львові 3 серп. 1956 року з приводу 100-річчя з дня народж. І. Франка / О. Білецький // Зібр. праць : у 5 т. – К., 1965. – Т. 2 : Українська література XIX – початку XX століття / ред. тому М. Є. Сиваченко. –
С. 531–542.

С. 539 – «Сон князя Святослава».

11. Білецький О. Художня проза І. Франка [Текст] / О. Білецький // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народж. Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. – Т. 1. – С. 102–154.
«Свиня» [С. 134], поема в прозі «Рубач» (1886) [С. 139], «Без

праці» [С. 143, 147].

12. Білецький О. Художня проза І. Франка [Текст] / О. Білецький // Зібр. праць : у 5 т. – К., 1965. – Т. 2 : Українська література XIX – початку XX століття / ред. тому М. Є. Сиваченко. – С. 412–462.
С. 441–443 – «Опозиція», «Звірячий бюджет», «Казка про добробут», «Як то згода дім будувала», «Історія кожуха», «Свиня» ; С. 446 –447 – «Рубач» ; С. 450 – «Як пан собі біди шукав», «Без праці».

13. Білецький Ф. М. Гротескне зображення в сатирі І. Я. Франка [Текст] / Ф. М. Білецький // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів, 1969. – Вип. 14 : Іван Франко : статті і матеріали. – С. 52–58.
«Свиня», «Казка про Добробит» [С. 55], «Опозиція» [С. 54], «Як

русин товкся по тім світі», «Як то Згода дім будувала» [С. 55],
«Блощиця», «Звірячий бюджет».

14. Білецький Ф. М. Ідейно-творчі зв’язки І. Франка і Леся Мартовича [Текст] / Ф. М. Білецький // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів, 1966. – Вип. 1 : Іван Франко : статті і матеріали. – С. 57–63.
«Свинська конституція», «Свиня», «Як то Згода дім будувала», «Казка для молодих директорів банкових», «Звірячий бюджет», «Лис Микита», «Опозиція».

15. Білоштан Я. Віршована драма-казка «Сон князя Святослава» [Текст] / Яків Білоштан // Драматургія Івана Франка. – К., 1956. – С. 219–233.

16. Білоштан Я. П. Драматургія Івана Франка [Текст] / Я. П. Білоштан // Література в школі. – 1956. – № 3. – С. 21–29.
С. 24 – «Сон князя Святослава».

17. Білоштан Я. Іван Франко і театр [Текст] / Яків Білоштан // Жовтень. – 1956. – № 9. – С. 62–70.
С. 70 – згадується «Сон князя Святослава».

18. Бойко В. Г. Сатира Івана Франка [Текст] / В. Г. Бойко // Література в школі. – 1956. – № 2. – С. 9–17.
С. 15 – «Як пан собі біди шукав», , С. 16 – «Як то Згода дім будувала», «Опозиція», «Звірячий бюджет».

19. Бондар Л. Образ Ісуса Христа в інтерпретації Івана Франка [Текст] / Лариса Бондар // Записки Наукового товариства імені Шевченка / НТШ у Львові ; [літ. ред. Я. Тучапський]. – Львів, 1992. – Том ССХХІV (224) : Праці філологічної секції / ред. тому: М. Ільницький, О. Купчинський. – С. 128–140. – Присторінкова бібліогр.
На С. 135–136 – «Як пан собі біди шукав».

20. Вальо М. Марія Деркач – дослідниця архіву Івана Франка [Текст] / Марія Вальо // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 617–624.
С. 621 – згадується поема «Рубач».

21. Вертій О. Діалектика жанру у нових вимірах : [жанрова природа казок у творах І. Франка] [Текст] / О. Вертій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 6. – С. 123–125. – Рец. на кн. : Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Н. Тихолоз.– Львів, 2005. – 316 с. –(Франкознавча серія ; вип. 6).

22. Вишневська Н. Іван Франко і його твори для дітей [Текст] / Н. Вишневська // Франко І. Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / І. Франко ; іл. С. Артюшенка. – К., 1990. – С. 5–20.

23. Возняк М. До історії видань творів Івана Франка [Текст] / М. Возняк // Іван Франко : статті і матеріали : зб. 2 / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; ред. кол.: А. С. Брагінець, М. С. Возняк, В. Т. Дмитрук, Г. М. Савін (відп. ред.). – Львів, 1949. – С. 223–226.
Про перевидання в 1901 р. «Абу-Касимові капці», «Лис Микита» і збірки «Коли ще звірі говорили».

24. Войтюк А. Ю. Іван Франко – майстер живопису [Текст] / А. Ю. Войтюк // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – Вип. 7 : Іван Франко : статті і матеріали. – С. 124–128.
«Рубач» [С. 126] та інші твори.

25. Вороний М. Лис Микита. З німецького переробив Іван Франко[Текст] [критич. ст.] / Микола Вороний // Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / Микола Вороний. – К., 1996. – С. 517-519. – (Б-ка укр. л-ри).

26. Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка “Сон князя Святослава” [Текст] / О. Гончар // Слово і час. – 2006. – № 8 (548). – С. 45–47.

27. Гончарук М. Л. Над текстом поеми І. Франка “Лис Микита” [Текст] / М. Л. Гончарук // Питання текстології. Іван Франко : збірник / відп. Ред.. М. Є. Сиваченко. – К., 1983.– С. 48–81.

28. Городецька Є. Ю. Твори І. Франка для дітей [Текст] : [про казки] / Є. Ю. Городецька // Українська дитяча література : хрестоматія критич. матер. : посіб. для пед. ін-тів / упорядк.: Ф. Х. Гуревич, В. С. Савченко. – К., 1962. – С. 67–78.

29. Грабинський І. Концепція еволюції економічних систем у наукових працях Івана Франка [Текст] / Ігор Грабинський // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 231–233.
С. 232 –згадується пролог до казки «КовальБассім».

30. Губені Ю. Як то Згода дім будувала [Текст] : пророча сатира Івана Франка: неначе про сьогоднішній день писана… / Ю. Губені // Україна молода. – 2006. – 3 жовт. (№ 181). – С. 5.

31. Гузар З. Драматургія [Текст] / З. Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка: пам’ятка для студента / З. Гузар. – Дрогобич, 2004. – С. 126–138.
«Сон князя Святослава» [С. 127], «Суд святого Николая» [С. 136].

32. Гузар З. Іван Франко в етологічному просторі [Текст] : [рецензія] : [особливості поетики в казках І. Франка] / З. Гузар // Слово і час. – 2008. – № 3 (567). – С. 99–100. – Рец. на кн. : Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили” / Г. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с.

33. Гузар З. Іван Франко і питання краєзнавства та туристики [Текст] / З. Гузар // Бойківщина : наук. зб. : матер. наук. конф. «Бойківщина: віра, культура, цивілізація»», Дрогобич–Трускавець, 28–29 верес. 2002 року / ред. кол.: М. Бендик, В. Грабовський, М. Зимомря, В. Качкан [та ін.] ; упорядк., редакція О. Німилович. – Дрогобич ; Трускавець, 2004. – Т. 2. – С. 201–202.
В статті згадується сатир. поема І. Франка «Вандрівка Русина з Бідою»

34. Гузар З. Казки Івана Франка [Текст] / З. Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка: пам’ятка для студента. – Дрогобич, 2004. – С. 82–86.

35. Гузар З. Мала проза поза циклами [Текст] / З. Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка: пам’ятка для студентаар. – Дрогобич, 2004. – С. 87–107.
«Куди діваються старі роки» [С. 92]. «Як пан собі біди шукав»,
«Як Русин товкся по тім світі», «Опозиція» [С. 102].

36. Гузар З. Новели та оповідання з життя підгірського села [Текст] / З. Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка: пам’ятка для студента. – Дрогобич, 2004. – С. 52–56.

«Історія кожуха» [С. 54], «Рубач» [прозова казка], «Казка про добробит», «Звірячий бюджет», « Історія одної конфіскати».

37. Гузар З. “Святвечірня казка” Івана Франка [Текст] / З. Гузар // Рад. слово. – 1990. – 16 червня. – С. 3.

38. Гундорова Т. І. Дуалізм [Текст] / Т. І. Гундорова // Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду / Т. І. Гундорова ; дизайн кн., худож. оформ. О. Григір. – К.,2006. – С. 50–55.

Про ідеал Ангела в драмі-казки «Сон князя Святослава» [С. 51].

39. Дей О. З етюдів про майстерність Івана Франка (Народне першоджерело поезії «Де єсть руська вітчина?» та його відгомони в творчості поета) [Текст] / Олексій Дей // Рад. літературознавство : . – 1968. – № 9. – С. 40–46. – (Питання франкознавства).

С. 44–46 «Казка про Добробит», «Вандрівка русина з Бідою».

40. Дей О. І. Поетичні джерела «Вандрівки русина з Бідою» (З етюдів про майстерність Івана Франка) [Текст] / Олексій Дей // Рад. літературознавство : . – 1969. – № 1. – С. 43–51. – Присторінкова бібліогр.

41. Дем’янівська Л. С. Іван Франко “Сон князя Святослава”(1895) [Текст] / Л. С. Дем’янівська // Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка) : монографія / Дем’янівська Л. С. – К., 1984. – С. 16–21.

42. Денисюк І. О. Політичне оповідання І. Франка [Текст] / І. О. Денисюк // Українське літературознавство : республ. міжвід. наук. зб. – Львів, 1980. – Вип. 34 : Іван Франко : статті і матеріали. – С. 16–25.

С. 25 – «Звірячий бюджет».

43. Деркач Б. А. Розвиток жанру байки в українській літературі другої половини XIX – початку XX ст. [Текст] / Б. А. Деркач // Розвиток жанрів в українській літературі XIX – початку XX ст. : зб. наук. праць / відп. ред. М. Т. Яценко. – К., 1986. –212–259.

С. 255 – «Звірячий парламент».

44. Домбровський О. А. Вплив «Божественної комедії» Данте на поему І. Франка «Рубач» та її прозовий варіант [Текст] / О. А. Домбровський // Укр. літературознавство : республ. міжвід. зб. – 1976. – Вип. 26 : Іван Франко : статті і матеріали. – С. 34–40. – Присторінкова бібліогр.

45. Дун О. Франкові твори – таджицькою [Текст] / О. Дун // Літ. Україна. – 1980. – 3жовтня. – С. 4.

“Абу-касимові капці».

46. Закревська Я. В. Франко для дітей російською мовою [Текст] / Я. В. Закревська // Вітчизна. – 1957. – № 2. – С. 210–212. – Рец. на кн..: Детям : поэмы, притчи, сказки, рассказы / ред., сост. и примеч. Е. Городецкой ; предисл. А. И. Белецкого ; рисунки Л. Рыбченко, В. Цигаль. – М. : , 1956. – С. 365 с., ил. – (Шк. б-ка).

47. Засенко О. Є. Драматургія Івана Франка [Текст] / О. Є. Засенко // Історія української літератури : у 8 т. / ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова), О. Є. Засенко, С. А. Крижанівський та ін. – К., 1969. – Т. 4 ; кн. 2 : Література 70–90-х років XIX ст. – С. 406–432.

С. 421–423 – «Сон князя Святослава».

48. Каспрук А. А. Поезія Івана Франка [Текст] / А. А. Каспрук // Історія української літератури : у 8 т. / ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова), О. Є. Засенко, С. А. Крижанівський та ін. – К., 1969. – Т. 4 ; кн. 2 : Література 70–90-х років XIX ст. – С. 157–190.

С. 166–167 – «Звірячий парламент», «Вандрівка русина з Бідою», С. 179–181 – «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім»

49. Каспрук А. А. Ранні поеми Івана Франка [Текст] / А. А. Каспрук // Рад. літературознавство : . – 1976. – № 9. – С. 44–51. – Присторінкова бібліогр.

На С. 47 «Про багача, що їздив біду купувати», С. 49 про «Рубача».

50. Кисельов Й. Драматургія І. Франка [Текст] / Й. Кисельов // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народж. Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. –Т. 1. – С. 155–200.

«Сон князя Святослава» [С. 168, 195-199].

51. Кисельов О. І. Поетична творчість І. Франка [Текст] / О. І. Кисельов // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народж. Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. – Т. 1. – С. 20–101.

«Рубач» (1882) [С. 28], казка «Лис Микита» (1890) [С. 56].

52. Клим’юк Ю. Жанрова система лірики Івана Франка [Текст] / Юрій Клим’юк // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – C. 300–305.

С. 304 – згадується «Звірячий парламент».

53. Крижанівський Б. Іван Франко «Сон князя Святослава» [Текст] / Б. Крижанівський // Українські класичні п’єси : [зб. п’єс] / упоряд. Ю. О. Бєлякова. – К., 1973. – С. 402–407. – (Б-чка худож. самодіяльності ; № 10).

54. Кримський А. Ю. Абу-Касимові капці [Текст] : араб. казка / переробив І. Франко // Кримський А. Ю. Твори : в 5 т. – К., 1972. – Т. 2 : Художня проза. Літературознавство і критика / упоряд. і прим. Н. О. Вишневської, М. Л. Гончарука ; ред. тому О. Є. Засенко. – С. 456–467.

55. Кримський А. Ю. Лис Микита [Текст] / з нім. переробив І. Франко // Кримський А. Ю. Твори : в 5 т. – К., 1972. – Т. 2 : Художня проза. Літературознавство і критика / упоряд. і прим. Н. О. Вишневської, М. Л. Гончарука ; ред. тому О. Є. Засенко. – С. 493–497.

56. Кузик Д. «Лис Микита» в англомовному вбранні [Текст] / Данило Кузик // Галицька зоря. – 2001. – 22 червня. – С. 1, 8.

57. Кульчицька О. Л. Джерело творчої наснаги [Текст] / О. Л. Кульчицька // Жовтень. – 1956. – № 8. – С. 11–12.

С. 12 – згадується «Лис Микита».

58. Куриленко Й. М. Заборона творів І. Франка царською цензурою [Текст] / Й. М. Куриленко // Рад. літературознавство : . – 1959. – № 1. – С. 137–141.

На С. 139 документи, які зберігаються в ЦДІА УРСР у Києві, про заборону «Святовечірньої казки» та збірки «Сім казок».

59. Куца О. Світоглядно-художня еволюція І.Франка у призмі літературних теорій М. Драгоманова [Текст] / Ольга Куца // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 488–493.

С. 493 – згадується «Сон князя Святослава».

60. Лебединська Т. М. Культура Сходу в літературній і науковій діяльності Івана Франка [Текст] / Т. М. Лебединська // Іван Франко : матер. Міжнарод. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.) : в 3 кн. / упоряд. Б. З. Якимович. – К., 1990. – Кн. 2. – 61–63.

С. 62 – «Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім».

61. Маляренко Л. Л. Іван Франко в журналі «Дзвіночок» (1890–1914 рр.) [Текст] / Л. Л. Маляренко // Рад. літературознавство : . – 1966. – № 11. – С. 41–51. – Присторінкова бібліогр.

Про друк казок «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Коли ще звірі говорили», «Киця», «Суд святого Николая», «Осел і Лев», «Старе добро забувається», «Лисичка і Журавель».

62. Маляренко Л. Л. Іван Франко про дитячу літературу [Текст] / Л. Л. Маляренко // Література в школі. – 1956. – № 6. – С. 17–23.

С. 20–21 – «Байка про байку», «Як звірі правувалися з людьми».

63. Медведєв Ю. Багатьма мовами світу [Текст] : [про видання творів І.Франка на Україні різними мовами] / Юрій Медведєв // Жовтень. – 1956. – № 8. – С. 114–116.

С. 115 – згадуються «Коли ще звірі говорили», «Лис Микита», «Ріпка».

64. Михайлюк Т. С. Специфіка творення символічних образів в оповіданні «Рубач» І. Франка [Текст] / Т. С. Михайлюк // Українське літературознавство : республ. міжвідом. наук. зб. – 1980. – Вип. 34 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.

65. Міщук У. Побачило світ повне зібрання Франкових казок [Текст] / Уляна Міщук //Вільне слово. – 2009. – 10 грудня. – С. 9.

Презентація книги Галини Сабат «Іван Франко. Казки. Повне зібрання».

66. Мороз Л. Драматургія Івана Франка (До 140-річчя від дня народження письменника [Текст] / Лариса Мороз // Дивослово. – 1996. – № 5–6. – С. 3–8.

С. 3 – «Сон князя Святослава».

67. Мороз О. Іван Франко – борець проти релігії [Текст] / О. Мороз // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народж. Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. – Т. 1. – С. 262–297.

Поетичний твір «Рубач» (1882) [С. 271].

68. Нагірний М. Іван Франко як сучасник історико-літературного процесу Австрії та Німеччини [Текст] / Маркіян Нагірний // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 801–807.

С. 803 – згадуються «Рубач», «Як пан собі біди шукав».

69. Нечиталюк М. Ф. Фольклорні джерела драматичних творів Івана Франка [Текст] / М. Ф. Нечиталюк // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народження Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. – Т. 2. – С. 134–140.

«Сон князя Святослава»(1895) [С. 134-140].

70. Осмоловський В. Стиль сатири Івана Франка [Текст] / Віктор Осмоловський // Жовтень. – 1956. – № 7. – С. 48–56.

«Як то Згода дім будувала», «Опозиція», «Як пан собі біди шукав», «Свиня», «Історія кожуха», «Звірячий бюджет», «Казка про Добробит».

71. Охріменко П. П. Іван Франко і Білорусія [Текст] / П. П. Охріменко // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. держ. пед. ін.-т ім. І. Франка ; ред. А. І. Мороз. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 121–124.

Згадуються казки, що вийшли окремими виданнями «Ворони і сови» («Вароны і совы», 1927), «Коли ще звірі говорили» («Калі звяры яшчэ умелі гаварыць», 1958).

72. Охріменко П. Казки Івана Франка білоруською мовою “Коли звірі говорили” [Текст] / Павло Охріменко // Жовтень. – 1959. – № 8. – С. 155–156. – Рец. на кн. Франко І. Калі звяры ящчэ умелі гаварыць / пер. П. Пестрак ; мал. Л. Джолас і Е. Салауева. – Мінськ : Дзяржвид. БССР, 1958. – 146 с. : іл.

73. Падалка Н. Франко-драматург [Текст] : вст. стаття / Н. Падалка // Драматичні твори / вст. сл. Н. І. Падалки ; [ред. П. Т. Романов ; худож. В. І. Хоменко]. – К., 1956. – С. 3–30.

74. Паперна Г. Іван Франко про дитячу літературу [Текст] / Галина Паперна // Жовтень. – 1956. – № 9. – С. 86–93.

С. 90 – «Коли ще звірі говорили», С. 91 – «Байка про байку», С. 93 – «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Без праці», «Коваль Бассім».

75. Пархоменко М. Драматургия И. Франко [Текст] / М. Пархоменко // Драмы : [сборник] / вст. ст. М. Пархоменко ; [ред. А. З. Юфит ; худож. И. З. Копелян]. – М., 1953.– С. III-XII–168.

76. Пархоменко М. Історична драма Франка [«Сон князя Святослава»] [Текст] / М. Пархоменко // Драматургія Івана Франка. – Львів, 1956. – С. 107–128.

77. Пастух Р. Франкові казки – з точки зору науки [Текст] / Роман Пастух // Галицька зоря. – 2009. – 30–31 жовт. – С. 7.

Про презентацію книги Галини Сабат «Іван франко. Казки. Повне зібрання. – Дрогобич, 2009. – 667 с.»

78. Пачовський Т. І. Питання адекватності в оповіданнях І. Франка польською і українською мовами [Текст] / Т. І. Пачовський // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів, 1966. – Т. 1 : Іван Франко.Статті і матеріали. – С. 126–133.

«Історія кожуха» [С. 127], «Рубач» [проз. твір] [С. 128], «Як пан собі біди шукав» [С. 127], «Як Русин товкся по тім світі» [С. 128], «Казка про Добробит» [С. 129]

79. Перший переклад «Абу-Касимових капців» [на таджицьку мову] [Текст] // Вільна Україна. – 1980. – 12 серп. – С. 3. – Рецна кн. Іван Франко. Кафшхои Абулкосим / пер. Л. Сотник та Н. Табаров. – Душан-бе : Маоріф, 1980. – 24 с. : іл.

80. Петраш О. «Оклики національної самостійності…» (спостереження над ідейним змістом збірки «Давнє й нове») [Текст] / Осип Петраш // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 410–417.

С. 411 – згадується «Святовечірня казка».

81. Погребенник Я. М.Іван Франко на сторінках віденського журналу [«Ruthenische Revue» (1903–1906 рр.), «Ukrainische Rundschau» (1906–1915 рр.)] [Текст] / Я. М. Погребенник // Укр. літературознавство: республ. міжвід. наук. зб. – Вип. 17 : Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1972. – С. 59–64.

Згадується казка «Історія кожуха», як невдалий переклад на нім мову.

82. Сабат Г. Авантюрно-бумерангові (авантюрно-пригодницькі) казки [«Лисичка-черничка», «Мурко й Бурко», «Ворона і Гадюка», «Три міхи хитрощів»] [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 232–244. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

83. Сабат Г. Авантюрно-комедійні (авантюрно-гумористичні) казки [«Осел і Лев», «Старе добро забувається», «Війна між Псом і Вовком», «Фарбований Лис»] [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 252–283. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

84. Сабат Г. Байка чи казка? Генологічний дискурс [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 162–221. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

85. Сабат Г. Бойківський колорит казок Івана Франка [збірка «Коли ще звірі говорили»] [Текст] / Г. Сабат // Бойківщина : наук. зб. : матер. наук. конф. «Бойківщина: віра, культура, цивілізація»», Дрогобич–Трускавець, 28–29 верес. 2002 року / ред. кол.: М. Бендик, В. Грабовський, М. Зимомря, В. Качкан [та ін.] ; упорядк, редакція О. Німилович. – Дрогобич ; Трускавець, 2004. – Т. 2. – С. 224–229.

86. Сабат Г. Генологічні домінанти казок про тварин [Текст] : [про зб. казок «Коли ще звірі говорили»] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 49–83. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

87. Сабат Г. Генеалогічні домінанти казок про тварин (За збіркою Івана Франка «Коли ще звірі говорили») [Текст] / Г. Сабат // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / ред.. кол.: Л. Винар, М. Ільницький, М. Шалата, Є. Пшеничний [та ін.]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 225–259.

88. Сабат Г. Деякі міркування про поетику збірки Івана Франка “Коли ще звірі говорили” [Текст] / Галина Сабат // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 35–36. – Бібліогр. в кінці ст.

89. Сабат, Г. Дитинні казочки Івана Франка [«Киця», «Ріпка» «Казка для молодих директорів банкових»] [Текст] // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 9–17.

90. Сабат Г. Експансієтивні казки (казкові повісті) [«Ворони і Сови», «Як звірі правувалися з людьми»] [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 283–325. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

91. Сабат Г. Експериментальна казка Івана Франка “Як звірі правувалися з людьми” [Текст] / Г. Сабат // Проблеми гуманітарних наук : наук. записки ДДПУ / [ред. кол.: Т. Біленко, М. Федурко, П. Мацьків та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2011. – Вип. 26 : Філологія. – С. 92–108.

92. Сабат Г. Жанрова стереотипія. Таксономанія казок Івана Франка [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 222–232. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

93. Сабат, Г. Казки-«вандрівки» [«Вандрівка Русина з Бідою», «Про багача, що їздив біду купувати» «Як пан собі біди шукав», «Як Русин товкся по тім світі»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 33–42.

94. Сабат, Г. Казки-історії [«Історія кожуха»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 56–58.

95. Сабат Г. Казки про тварин [Текст] : [збірка «Коли ще звірі говорили»] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 17–26.

96. Сабат Г. Казковий світ Івана Франка [Текст] : [передмова] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор, автор. передм. і ком. Г. Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 5–9.

97. Сабат, Г. Методологічно-експлікаційний дискурс теми [Текст] : [про зб. казок «Коли ще звірі говорили»] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 6–48. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

98. Сабат Г. Оказіонально-еруптивні (анекдотно-курйозні казки) [«Вовк війтом», «Лисичка і Журавель»] [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 245–252. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

99. Сабат Г. Онейричні казки [«Без праці», «Сон святого Святослава»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 42–51.

100. Сабат Г. Орієнтальні казки Івана Франка [«Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім»] [Текст] / Галина Сабат // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 42–44. – Бібліогр.: с. 43-44.

101. Сабат Г. Орієнтальні казки [«Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім»] [Текст] / Г. Сабат // Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор, автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 51–56.

102. Сабат Г. Про свиню, звірячий парламент та встидливу опозицію. Сатирично-політичні казки Івана Франка [Текст] / Галина Сабат // Галицька зоря. – 2007. – 31 жовтня. – С. 1, 3.

«Свиня», «Звірячий бюджет», «Звірячий парламент», «Опозиція», «Казка про Добробит».

103. Сабат Г. Релігійно-світоглядні казки [«Суд святого Миколая», «Як русин товкся по тім світі»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 26–28.

104. Сабат, Г. Сакральна казка Івана Франка “Суд святого Николая” [Текст] / Г. Сабат // Парадигма sakrum & profanum в літературі та культурі : зб. наук. праць : [матер. міжнар. наук.-практ. семінару] / [ред. кол. : В. Кемінь, Л. Краснова, Л. Прима [та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка ; каф. іноз. мов. – Дрогобич, 2011. – Вип. 5. – С. 13-16.

105. Сабат Г. Сатирично-політичні казки [«Свиня», «Звірячий бюджет», «Опозиція», «Казка про Добробит», «Казка для молодих директорів банкових»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 65–73.

106. Сабат Г. Структурно-морфологічна фактура казкових творів [Текст] : на прикладі зб. казок «Коли ще звірі говорили» / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 84–114. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

107. Сабат Г. Філософсько-символічні казки [«Рубач», поетична (1882) і прозова (1886)] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 73–80.

108. Сабат Г. Химерні казки [«Абу-Касимові капці», «Як то Згода дім будувала», «Про богача, що їздив біду купувати», «Як пан собі біди шукав», «Вандрівка Русина з Бідою»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та ред., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 28–32.

109. Сабат Г. Хроносові казки [«Куди діваються старі роки», «Святовечірня казка»] [Текст] / Г. Сабат // Франко І. Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 58–65.

110. Сабат Г. Хронотопний модус казки [Текст] / Г. Сабат // Казки Івана Франка: особливості поетики. “Коли ще звірі говорили”: монографія / Галина Сабат ; [наук. ред., авт. післям. М. Шалата, відп. за вип. Є. Пшеничний]. – Дрогобич, 2006. – С. 115–161. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.

111. Сербенська О. А. Питання трудового права у спадщині Івана Франка [Текст] О. А. Сербенська // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. держ. пед. ін.-т ім. І. Франка ; ред. А. І. Мороз. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 112–114.

Згадується «Без праці».

112. Скоць А. “Святовечірня казка” Івана Франка [Текст] / Андрій Скоць // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 434–440. – Присторінкова бібліогр.

113. Сов’як П. Іван Франко та пасіка [Текст] / Петро Сов’як // Галицька зоря. – 2006. – 9–12 серпня. – С. 6.

Згадується казка «Лис Микита».

114. Ступак Ю. П. Українська дожовтнева література для дітей. І. Я. Франко [Текст] : [критич. матер.] / Ю. П. Ступак // Білецький Д. М. Українська дитяча література : посіб. для пед. ін-тів, педучилищ / Д. М. Білецький, Ю. П. Ступак. – К., 1963. – С. 87–102.

С. 92–97 – «Байка про байку», «Ріпка», «Киця», «Лисиця- сповідниця», «Медвідь», «Коли ще звірі говорили», «Заєць і Їжак», «Королик і Ведмідь», «Фарбований Лис, «Старе добро забувається», «Лисичка і Журавель», «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім».

115. Тихолоз Н. Від “Рубача” до “Історії одної конфіскати”: діапазон жанрових модифікацій збірки І. Франка “Сім казок” [Текст] / Н. Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна : [зб.наук. пр.]. – Львів, 2003. – Вип. 32 : Франкознавство. – С. 107–117. – Бібліогр. в кінці ст.

116. Тихолоз Н.Б. Збірка Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири”: жанрова специфіка та композиційна логіка [Текст] / Н. Б. Тихолоз //Semper tiro : зб. наук. праць молодих учених на пошану проф. І. О. Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів, 2002. – С. 85–110. – Бібліогр. в кінці ст.

117. Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка “Абу-Касимові капці ” та ” Коваль Бассім” [Текст] / Наталя Тихолоз ; іл. І. Крислата // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62. – Бібліогр. в кінці ст.

118. Тихолоз Н. Крутійська одісея “рудого кардинала”. “Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст [Текст] / Наталя Тихолоз // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58-63. – Бібліогр. в кінці ст.

119. Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки [Текст] / Наталя Тихолоз // Визвольний шлях : сус.-політ., наук. та літ. місячник. – 2003. – Кн. 11(668), листопад. – С. 86–99. – Бібліогр. в кінці ст.

120. Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця [Текст] : філософсько-сатиричні казки Івана Франка / Н. Тихолоз // Визвольний шлях. – 2003. – № 12. – С. 96–110.

121. Тихолоз Н. Трагікомічна історія пари пантофілів (поема-казка Івана Франка “Абу-касимові капці” у фокусі мікроаналізу) [Текст] / Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. – К. ; Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 51–61.

122. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові…”. Етика і поетика Франкових казок [Текст] / Наталя Тихолоз ; іл. В. Аверіна, В. Литов-ченка // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 2–6. – Бібліогр. в кінці ст.

123. Франко І. Абу-Касимові капці : араб. казка [Текст] / переднє слово І. Франко // Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 426–427.

124. Франко І. Я. Байка про байку (уривок) [Текст] : літ.-крит. стаття / І. Я. Франко // Рідне слово : укр. дит. л-ра : хрестоматія : у 2 кн. – К., 1999. – Т. 1. – С. 264–265.

125. Франко І. З листа до В. Білецького [Текст] / І. Франко // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. для студ. / упоряд. З. Н. Борисова, В. У. Кузменко. – К., 2004. – С. 248.

Згадуються казки «Лис Микита», «Абу-Каземові капці», «Коли ще звірі говорили».

126. Франко І. Історія пари пантофлів [Текст] : [передмова до казки «Абу-Касимові капці»] / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1-25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.] – К., 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 296– 299.

127. Франко І. Історія пари пантофлів [Текст] / І. Франко // Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 427–429.

128. Франко І. Коли ще звірі говорили [Текст] : казки для дітей : передмова / І. Франко // Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 459–461.

129. Франко І. Лис Микита [Текст] : передмова до 3-го видання / І. Франко // Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 163.

130. Франко І. Лис Микита [Текст] : передмова до 4-го видання / І. Франко // Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 163–164.

131. Франко І. Передмова до другого видання збірки казок «Коли ще звірі говорили» [Текст] / І. Франко // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. для студ. / упоряд. З. Н. Борисова, В. У. Кузменко. – К., 2004. – С. 250–251.

132. Франко І. Я. Передмова до збірки казок «Коли ще звірі говорили» [Текст] / І. Я. Франко // Українська дитяча література : хрестоматія критич. матер. : посіб. для пед. ін-тів / упорядк.: Ф. Х. Гуревич, В. С. Савченко. – К., 1962. – С. 13–14.

133. Франко І. Передмова [до 3-го і 4-го видання «Лиса Микити»] [Текст] / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1-25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.] – К., 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 57– 58.

134. Франко І. Переднє слово [Текст] : [до казки «Абу-Касимові капці»] / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 1-25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.] – К., 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 295– 296.

135. Франко І. Хто такий «Лис Микита» і відки родом [Текст] / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. Т. 1–25 : Художні твори / ред. кол.: І. І. Басс, М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес [та ін.] – К., 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 58– 67.

136. Франко І. Хто такий «Лис Микита» і відки родом [Текст] / І. Франко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 8. – С. 10–11.

137. Франко І. Хто такий «Лис Микита» і відки він родом? [Текст] / І. Франко // Казки. Повне зібрання / І.Франко ; упоряд. та редактор., автор. передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 164–169.

138. Франко Т. І. Іван Франко і гумор [Текст] / Т. І. Франко // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. держ. пед. ін.-т ім. І. Франка ; ред. А. І. Мороз. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 15–17.

Згадуються казки «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Коваль Бассім».

139. Халімончук А. М. Сатира Івана Франка на феодально-буржуазний лад [Текст] / А. М. Халімончук // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-ліття з дня народж. Івана Франка : в 2 т. / за ред. О. І. Білецького. – К., 1956. – Т. 1. – С. 298–361.

«Як пан собі біди шукав» [С. 316], «Куди діваються старі роки» [С. 326], «Вандрівка русина з бідою»[С. 326], Історія кожуха» (1892) [С. 331], «Казка про Добробит» (1890) [С. 332, 342], «Звірячий бюджет» (1883) [С. 340], «Лис Микита»[С. 345], «Історія одної конфіскати» (1899) [С. 356].

140. Халімончук А. М. Сатиричний портрет у прозі малих жанрів І. Франка [Текст] / А. М. Халімончук // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів, 1969. – Вип. 7 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 119–123.

«Як русин товкся по тім світі», «Опозиція», «Звірячий бюджет», «Історія одної конфіскати», «Свиня», «Казка про Добробит» та інші твори.

141. Хороб С. Франкові концепції драматизму і конфлікту крізь призму європейської теорії [Текст] / Степан Хороб // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка ; ред..: М. Ільницький, Б. Якимович. – Львів, 1998. – С. 271–277.

С. 276 – згадується «Сон князя Святослава».

142. Цьох Й. Книжка про нашого великого земляка [Текст] / Й. Цьох // Рад. слово. – 1957. – 15 трав. – Рец. на кн.: Білоштан Я. Віршована драма «Сон князя Святослава» / Я. П. Білоштан // Драматургія Івана Франка / Я. П. Білоштан. – К. :. Держлітвидав, 1956. – С. 219–233.

143. Чавага К. Пізнати своє коріння [Текст] / К. Чавага // Вільна Україна. – 1982. – 13 лип. – С. 4.

Про подарунок видавцям Літ.-мемор. музею І. Франка у Львові кн. : FoxMykyta. EnglishversionbyB. Melnyk. IlbyW. Kurelek. – Montreal, 1978. – 152 p.

144. Чечот М. Т. Сатиричні прийоми й засоби у творах І. Франка [Текст] / М. Т. Чечот // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Львів, 1969. – Вип. 7 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 113–118.

«Свиня», «Як згода дім будувала», «Як пан собі біди шукав», «Казка про Добробит», «Опозиція», «Звірячий бюджет», «Казка для молодих директорів банкових».

145. Шалата М. Франковими казками одержима [Текст] : (про дослідницю казок І. Франка Галину Сабат) / Михайло Шалата // Галицька зоря. – 2006. – 6–9 листопада. – С. 6.

146. Шанюк І. І. Алегорія-звіроуподібнення як засіб викриття в сатирі І. Я. Франка [Текст] / І. І. Шанюк // Укр. літературознавство : респуб. міжвід. наук. зб. / ред. кол.: Ф. М. Неборячок, О. Н. Мороз, А. М. Халімончук, Я. П. Білоштан [та ін.]. – Львів, 1972. – Вип. 17 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 116–121.

В ст. згадуються казки «Звірячий парламент», «Звірячий бюджет», «Лис Микита», «Свиня», «Воронізація», «Казка про Добробит», «Казка для молодих директорів банкових», «Опозиція», «Як то згода дім будувала».

147. Шаян В. До питання сюжету, генези і оригінальності Франкового твору “Фарбований Лис” [Текст] / Володимир Шаян // Визвольний шлях : сус.-політ. і наук.-літ. місячник. – 1966. – Кн. 5(218), травень. – С. 575–591.

148. Щербак С. Літературна казка Івана Франка “Фарбований лис”: до проблеми національної самобутності [Текст] / Світлана Щербак // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), Л. В. Бублейник, О. А. Галич, А. В. Козлов. – К., 2010. – Вип. 29 ; ч. 1 / ред. випуску Р. А. Козлов. – С. 379–383. – Бібліогр. в кінці ст.