Нові надходження за вересень 2014 року

 

Бурий, Андрій Романович.

Історія української філософії [Текст] : метод. матер. для самост. роботи / А. Р. Бурий ; [відп. за вип. Н. В. Скотна] ; ДДПУ ім.І.Франка. – 2-е вид., перероб. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 224 c.

Посібник укладено відповідно до програми нормативної дисципліни «Історія української філософії» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.020301 «Філософія», затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Видання містить тематичні плани лекцій, плани семінарських занять з переліком індивідуальних завдань, зразки завдань для письмових самостійних та модульних контрольних робіт, тематику рефератів та курсових робіт, завдання до іспиту, а також додатки із текстами, що стосуються індивідуальних завдань.
Призначено для студентів історичного факультету й усіх, хто цікавиться історією української філософії.

 

 

Бурий, Андрій Романович.
Культура XVIII-XIX століття [Текст] : навч.-метод. комплекс / А.Р.Бурий ; [відп. за вип. Н. В. Скотна] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. Франка, 2014. – 222 с.

Посібник укладено відповідно до програми нормативної дисципліни «Історія української філософії» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.020301 «Філософія», затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Видання містить тематичні плани лекцій, плани семінарських занять з переліком індивідуальних завдань, зразки завдань для письмових самостійних та модульних контрольних робіт, тематику рефератів та курсових робіт, завдання до іспиту, а також додатки із текстами, що стосуються індивідуальних завдань.
Призначено для студентів історичного факультету й усіх, хто цікавиться історією української філософії.

 

 

Бучко, Ганна.
Історична та сучасна українська ономастика [Текст] : вибрані праці / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 456 с. – ISBN 978-966-399-512-0.

Книга містить статті Ганни Бучко та Дмитра Бучка, що друкувались або знаходяться в друці у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках і періодичних виданнях. Ці статті присвячені актуальним проблемам української ономастики: походженню, класифікації, формуванню та стабілізації антропоніміє й ойконімів, а також принципам і способам номінації населених пунктів.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів, учителів і студентів.

 

 

Волошин, Олена Романівна.
Розвиток валеологічної освіти на Західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.) [Текст] : монографія / О. Р. Волошин ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 183с.

У монографії розглядаються основні тенденції, принципи, зміст, форми, методи і засоби розвитку валеологічної освіти на західноукраїнських землях у 1918 – 1939 рр.
Рекомендуються викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, які досліджують проблеми валеології, а також аспірантам, що працюють у цій галузі.

 

 

Донцов, Дмитро.
Вибрані твори [Текст] : у 10 т. Т. 6. Політична аналітика (1933 – 1939 рр.) / Д. Донцов ; [ред. кол.: О. Баган, С. Квіт, О.Музичко та ін. ; відп. ред. і упоряд. О. Баган]. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. – 380 с. – ISBN 978-966-538-248-5.

До шостого тому увійшли статті й есеї Д. Донцова на політичну тематику, яку друкувалися протягом 1933 – 1939 рр. в журналі “Вісник”. Загалом вони подають широку картину ідейних інтерпретацій та оцінок головним ідеологом українського вольового націоналізму політичних подій в Україні й Европі у надскладний період їхньої історії. Це був вершинний етап творчости автора, тому публіцистична гострота, принципова критичність, стилістична вправність явлені у цих публікаціях в належній повноті.
Особливості мови і стилю автора узгоджені з нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.
Видання рекомендується політологам та політикам, філософам і культурологам, історикам та націологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

 

 

Зимомря, Микола Іванович.
Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка [Текст] : за заг. ред. М.І. Зимомрі / М. І. Зимомря, І. М. Зимомря, Р.Жовтані. – Ужгород-Дрогобич : Бреза, 2014. – 564 с. – ISBN 978-966-2668-54-4.

Книжка містить вибрані німецькомовні переклади творів Тараса Шевченка.
Видання може бути використане як навчальний посібник для студентів-словесників. Воно розраховане на широке коло читачів, у тім числі вчителів, аспірантів, усіх, хто цікавиться літературно-мистецькими, загальнокультурними питаннями, а передусім – темою «Світова велич Тараса Шевченка».

 

 

Літопис освіти і науки України [Текст] = Chronicle of Education and Science of Ukraine : історія. Сьогодення. Перспективи / [гол. редкол. : Ю. А. Шеремета (гол. ред.), Н. М. Омельченко ; члени редкол. : В. М. Зубань, В. Л. Нечипоренко та ін.]. – К. : Альфа-Віта, 2013. – 168 с. – укр. та англ. м. – ISBN 978-966-97007-5-9.

Видання «Літопис освіти і науки України» – це книга спілкування між українськими освітянами та науковцями, своєрідний клуб знань та передового досвіду, де кожен ділиться своїми напрацюваннями, досягненнями та новаторськими ідеями.

 

 


 

Паласевич, Ірина Львівна.
Індивідуальний підхід до дітей в умовах ДНЗ [Текст] : метод. матер. до семін. занять : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта” / І. Л. Паласевич, О.Карпенко ; [відп. за вип. Т. І. Пантюк] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 80 с.

Запропонований посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни “Індивідуальний підхід до дітей в умовах ДНЗ” для фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” (укладач: канд. пед. наук. доц. Палассвич І. Л.), затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 5 від 20.03.2014 р.).
Зорієнтований на ознайомлення студентів з особливостями реалізації індивідуального підходу до дітей в умовах дошкільного навчального закладу, варіативності педагогічної роботи з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини та створення на цій основі індивідуалізованих освітніх програм. Містить навчально-тематичний план курсу, запитання та завдання для самоконтролю, список літератури, короткий термінологічний словник, додатки. 

Пастух, Роман Іванович.
Маківка нашої слави [Текст] / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 64 с. – Присв. 100-річчю створ. у Стрию 3 вересня 1914 р. Леґіону Українських Січових Стрільців. – ISBN 978-617-7235-06-3.

На 2014 р. припало 100-річчя від початку Першої світової війни, що тривала протягом серпня 1914 – жовтня 1918 рр. Ареною воєнних дій стали, зокрема, Українські Карпати і особливо – гора Маківка у Сколівському районі Львівської області. Упродовж 29 квітня – 2 травня 1915 р. її героїчно обороняв від російських військ Леґіон Українських Січових Стрільців, що вкрив себе невмирущою славою. Перемога українського війська на горі Маківці стала другою, після звитяжної битви гетьмана Івана Виговського під Конотопом у 1659 р., над російськими окупантами. Відтоді ця карпатська вершина перетворилась на місце щорічного паломництва тисяч українських патріотів, ставши у символічну шеренгу поряд з найвищою вершиною Українських Карпат Говерлою і Тарасовою Горою в Каневі на Черкащині. 

Пастух, Роман Іванович.
Стрілецька слава Стрийщини [Текст] : [нарис] / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 16 с. – Присв. 100-річчю створ. у Стрию 3 вересня 1914 р. Леґіону Українських Січових Стрільців.

У нарисі Романа Пастуха «Стрілецька слава Стрийщини» подана інформація з опублікованих і усних джерел майже про півсотні уродженців Стрия і Стрийського району Львівської області, які за покликом серця вступили у Леґіон Українських Січових Стрільців, створений у Стрию 3 вересня 1914 р. для боротьби за волю України. На час написання нарису автор не мав більше фактів на цю тему, тому залишив широке поле для пошуків іншим дослідникам. Наша книжечка–«метелик» може і повинна послужити підставою для написання окремих статей про долю цих січових стрільців у лавах УСС та увічнення їх пам’яті.


 

Проблеми гуманітарних наук [Текст] : зб. наук. праць ДДПУ. Вип. 33. Філософія / [ред. кол. : Н. В. Скотна (гол. ред.), В. А. Бодак, В. С. Возняк та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 190 с.

Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук» є фаховим виданням з філософії, психології, (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5, Бюлетень ВАК України, № 7, 2010), історії (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 22 грудня 2010 р. № 1-05/8, Бюлетень ВАК України, № 2, 2011), філології (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 26 січня 2011 р. № 1-05/1).Від 2004 р. виходить за серійним принципом: філософія і психологія – у червні, історія і філологія – у грудні.Для викладачів, науковців, студентів.


Шалата, Олег Михайлович.Підручник з англійської літератури для українського студента [Текст] = Ukrainianstudent’sguidetoenglishliterature : (з хрестоматією) / О. М. Шалата ; [відп. за вип. М. М. Сосяк] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 392 с. – англ. мовою. – Гриф МОН України (лист № 1/11 – 8539 від 20 вересня 2013 р.). – ISBN 978-966-2763-69-0.

Підручник видається з метою глибшого ознайомлення українських студентів із літературою країни, мова якої вивчається (література Великобританії). Видання охоплює всю історію розвитку англійської літератури – від англо-саксонського періоду і до початку ХХІ століття. Літературний матеріал періодизовано і висвітлено у синхронії з його історичним контекстом, подекуди – на тлі його української рецепції. Довідник укладено з дотриманням хронологічної послідовності і причинно-наслідкового принципу. Літературний фактаж подано у традиційному стилі, з окремими вкрапленнями суттєвіших англо-українських та світових літературних аналогій. Інформаційна насиченість статей (біографічні відомості, характеристика, тенденційність і значення творчості, літературно-художній аналіз важливіших зразків) зумовлена сучасними дидактичними та освітніми вимогами. Підручник містить тлумачний словник-мінімум найуживаніших в англомовному літературознавстві термінів, показник власних імен (англійською та українською мовами), а також коротку антологію неадаптованих текстових уривків для читання та обговорення.

 

Підготувала: Нищак М. Я.