Нові надходження за березень 2015 року

Баган, Олег Романович.

Іван Франко : інтерпретації [Текст] : збірник статей / О. Р. Баган ; [відп. за вип. П. Іванишин]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 184 с. – ISBN 978-966-384-333-9.

Збірник склали франкознавчі студії різних років, у яких висвітлена проблематика світоглядного, націософського, естетичного, компаративного та методичного змісту.

Видання рекомендується літературознавцям, культурологам, критикам вчителям української мови та літератури.

Гриценко, Галина Зеновіївна.

Білорусько-українські культурні зв’язки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] : монографія / Г. З. Гриценко. – Львів : ПАІС, 2015. – 192 с. – ISBN

У монографії проведено дослідження з історії розвитку вза­ємин Білорусі та України періоду їх національно-культурного відродження. Проаналізовано основні тенденції освітньо- культурної і мистецької діяльності окремих діячів, з’ясовано рівень культурних взаємовпливів двох народів, роль їх вза­ємин для націотворчих процесів. Виявлено фактичні дані про низку діячів білоруського національно-культурного руху, що дало змогу внести суттєві уточнення до їхнього життєпису.

Для науковців, педагогів, студентів, краєзнавців.

Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр. [Текст]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 416 с. – ISBN 978-617-7235-18-6.

Пропонована книга – це історія Дрогобицької української гімназії імені Івана Франка (1918 – 1944 рр.) – осередку освіти, духовності і культури на Дрогобиччині, з якої вийшли багато відомих не тільки в Україні, а й за кордоном людей, у спо­гадах, іменах, газетних і книжкових публікаціях. Книга багато ілюстрована фото­графіями, копіями архівних документів. Інформативну якість видання підсилюють спогади гімназистів – очевидців і безпосередніх учасників життя у навчальному закладі.

Видання рекомендується науковцям, педагогам і студентам навчальних закла­дів, широкому колу читачів – шанувальників історії рідного краю.

Зимульдінова, Алла Сергіївна.

Інтегроване вивчення предметів за галузями знань [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для підгот. фах. ОКР ” Магістр” спец. 8.01010201 Початкова освіта / А. С. Зимульдінова ; [відп. за вип. Д. В. Луцик]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 124 с.

Посібник укладено на основі програми навчальної дисципліни «Інтегроване вивчення предметів за галузями знань». У ньому розглядають лекції для вивчення цього предмету. Подається дидактичний матеріал методичні рекомендації до вивчення тем, які сприяють формування професійних умінь та навичок студентів. Розглядаються сутність, види, типи технології інтегрованих уроків, оволодіння яких сприятиме фаховому професійному становленню майбутніх викладачів педагогіки та методики початкової освіти.

Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі XIX – XX століть [Текст] : колект. монографія / О. Р. Баган, О. В. Вовк, І. І. Дмитрів та ін. ; за ред. П. Іванишина ; [ред. кол. : П. Іванишин, О. Баган, І. Набитович, І. Дмитрів]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 272 с. – ISBN 978-966-384-329-2.

Це видання, підготовлене колективом авторів кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького педуніверситету, присвячене актуальній проблемі тлумачення націософської інтенціональності та її естетичних форм в українському письменстві XIX та XX століть. У запропонованих студіях охоплено низку теоретичних понять, скерованих на осягнення національно-буттєвих сенсів художнього універсаму: націотворчість літератури, національний імператив, героїчна націософія, етнокультурність народництва, національна інтенціональність української христології та ін. Водночас у монографії актуалізовано націоцентричні концепти в естетичній тканині творів українських письменників Т. Шевченка, Лесі Українки, низки українофілів XIX ст., Н Кобринської, П. Тичини, В. Підмогильного, вісниківців (особливо Д Донцова та С. Маланюка), письменників- “логосівців”, Г. Журби, П. Феденка, Ю. Бачі, П. Скунця та ін. Видання розраховане на широкі кола читачів, передусім на фахівців-філологів: викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться націософською проблематикою в широкому культурному контексті.

Нищак, Іван Дмитрович.

Геометричне і проекційне креслення. Теоретичні відомості та графічні завдання для самостійної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. “Технолог. освіта”, а також учнів загальноосвіт. та проф.- техн. навч. закл. / І. Д. Нищак, В. Яворський. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 156 с.

У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості з геометричного і проекційного креслення, а також графічні завдання для самостійної роботи.

Теоретичні відомості орієнтовані на ознайомлення студентів (учнів) з правилами оформлення графічної документації та основами проекційного креслення. Виконання графічних завдань сприяє закріпленню знань, формуванню умінь і навичок, складання та читання комплексних креслень, розвитку просторової уяви.

Посібник призначений дія студентів напряму підготовки «Технологічна освіта», атакожучнів загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів, які вивчають креслення.

Проблеми гуманітарних наук [Текст] : зб. наук. праць ДДПУ. Вип. 34. Історія / [ред. кол. : Н. В. Скотна (гол. ред.), О. М. Петречко, Л. Зашкільняк та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 260 с.

Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук» є фаховим виданням з філософії, психології, (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5, Бюлетень ВАК України, № 7, 2010), історії (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 22 грудня 2010 р. № 1-05/8, філології (Перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 26 січня 2011 р. № 1-05/1).

Від 2004 р. виходить за серійним принципом: філософія і психологія – у червні, історія і філологія – у грудні.

Для викладачів, науковців, студентів.

Романова, Ольга Вікторівна.

Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман [Текст] : монографія / О. В. Романова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси : вид. Чебаненко Ю.А., 2014. – 120 с. – ISBN 978-966-493-874-4.

Монографію присвячено деяким особливостям французькою історичного роману XIX – XX століття Розглядається питання створення та функціонування естетико-філософської моделі Середньовіччя у романах Ж. Мішлє, Ж.-К. Гюїсмана та П. Клоссовські. Розраховано па вчених-літературознавців, студентів-філологів, широке коло читачів, зацікавлених проблемами французької літератури.

Романова, Ольга Вікторівна.

Кіноромани Алена Роб-Ґрійє [Текст] : (аспекти синтезу мистецтв) : монографія / О. В. Романова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 244 с. – ISBN 978-966-353-238-7.

Монографію присвячено творчій постаті відомого французького письменника, кінематографіста, представника «Нового роману» Алена Роб-Ґрійє. Окреслюється особливості творчої манери письменника та взаємодія різних видів мистецтва в його романах. Розраховано на вчених-літературознавців, студентів-філологів, широке коло читачів, зацікавлених проблемами французької літератури.

Чепіль, Марія Миронівна.

Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. М. Чепіль, Л. Я. Загоруйко, Н. Я. Тарновецька. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-384-332-2.

Навчально-методичний посібник висвітлює психолого-педагогічні засади виховання любові до краю у дітей старшого дошкільного віку. Розроблені конспекти занять з розділів «Ознайомлення з довкіллям», «Народознавство» регіональної комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» спрямовані на ознайомлення дітей з сімейними та родинними традиціями, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно- обрядовими святами, звичаями та традиціями, національною кухнею і народними ремеслами краю. Усі теми занять висвітлені згідно з плануванням освітньо- виховної діяльності, відповідають тематиці місяця і дня. Вмішені матеріали допоможуть розширити знання про багату і невичерпну історико-культурну спадщину рідного краю, українського народу, сприятимуть формуванню у старших дошкільників високих патріотичних якостей і гордості за рідний край, свою Вітчизну.

Посібник зорієнтований на працівників дошкільних навчальних закладів, студентів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків, а також усіх, хто цікавиться проблемами патріотичного виховання дітей.

Чепіль, Марія Миронівна.

Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991 – 20140 [Текст] : наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик / М. М. Чепіль ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 160 с. – (Педагогіка в іменах ; Вип. 5). – 75 – річчю каф. заг. пед. та дошк. освіти Дрогобицького держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – ISBN 978-966-384-330-8.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик висвітлює становлення і розвиток освіти, методологічні засади виховання, сучасні технології навчально- виховного процес в загальноосвітній та вищій школі з урахуванням історичних, теоретичних, практичних аспектів виховної роботи та специфіки сучасних обставин розвитку українського суспільства.

Видання спрямоване на популяризацію наукових досліджень професорсько- викладацького складу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в умовах незалежної України.

Науково-допоміжний бібліографічний посібник зорієнтований на читачів різних рівнів: науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів. магістрантів, викладачів, студентську молодь, педагогічних і бібліотечних працівників, керівників закладів освіти, учителів шкіл, методистів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасної української педагогічної науки.

Чепіль, Марія Миронівна.

Педагоги творять майбутнє… [Текст] : нарис про кафедру заг. педагогіки та дошк. освіти / М. М. Чепіль ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 284 с. – (Педагогіка в іменах ; Вип. 4). – ISBN 978-966-384-321-6.

У пропонованій студії висвітлено основні віхи становлення і розвитку кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка, розкрито різнобічну діяльність професорського-викладацького складу, який своєю педагогіч­ною працею та просвітницькою діяльністю сьогодні робить вагомий внесок у розбудову української освіти і педагогічної науки, долучається до фор­мування національної еліти, загалом, та свідомого громадянина України зокрема.

Для дослідників у галузі історії педагогіки, теорії і методики вихован­ня, педагогіки вищої школи, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучас­ної української педагогічної науки.

 Підготувала: Нищак М. Я.