Новітня франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2014 рік

 Новітня Франкіяна

у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2014 рік

 

 

Книги

 

 1.  Ільницький М. Й.-В. Ґете й І.Франко : антиномія природи і духу : бібліографія / М. Ільницький ; [ред. кол. : Н. Скотна (гол.), П. Іванишин, Ю. Кишакевич, М. Пантюк, М. Шалата ; відп. за вип. та вст. сл. М. Шалата]. – Дрогобич : Коло, 2014. – 62 с. – (Doctor Honoris causa).

Статті

 1. Булавін Л. “Поезія – це завжди неповторність…” : урок за інтимною лірикою Івана Франка / Л. І. Булавіна // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – С. 22–25.
 2. Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів / М. Вавжонек // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 49–60. – Пристор. бібліогр.
  На с. 55,56 згадується Іван Франко.
 3. Ващишин М. Лука Данкевич – попередник Івана Франка / М. Ващишин // З вершин і низин : вісник ХVІІ конкурсу ім. Мирона Утриска / Народний музей ” Бойківщина ” м. Турка. – Львів, 2014. – Т. 1. – С. 290–299.
 4. Вишнівський Р. Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді / Р. Вишнівський // Молодь і ринок. – 2014. – № 5. – С. 40–44.
 5. Гаврилів О. “Ек днуєте, годний пане”? : Франко і Коцюбинський – духовні стовпи нації / О. Гаврилів // Франковий край. – 2014. – : 22 серп. (№ 32). – С. 3.
 6.  Галик В. Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана Франка / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. і авт. передм. М. П. Пантюк ; редкол.: М. Й. Боришевський, В. Т. Борщевич, М. А. Давидов, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – С. 3–10.
 7. Галик В. Адвокат Данило Стахура – організатор виступів Івана Франка у Самборі / В. Галик // Літопис Бойківщини : журнал присв. дослідам історії, культури і побуту бойк. племени / ред. кол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.] ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький. – ЗСА ; Канада ; Україна : Т-во Бойківщина, 2014. – №Ч. 1/86(97). – С. 59–65.
 8. Галик В. Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми / В. Галик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. і авт. передм. М. П. Пантюк ; редкол.: О. О. Бистрова, В. Т. Борщевич, М. А. Давидов та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 4–9. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Галик В. Дрогобич в етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка / В. Галик // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІ-ї Міжнародної наук.-практ. конф. Дрогобич, 25 квітня 2014 року / гол. ред. передм. М. П. Пантюк ; Редкол.: М. Й. Боришевський, В. Т. Борщевич, та ін. ; заст. гол. ред. : В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 49–51.
 10.  Галик В. Дрогобицький часопис “Gazeta Naddniestrzanska” [“Наддністрянська газета”] : до 130-річчя від дня виходу у світ першого числа газети / В. Галик // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік : посіб. для вчителя / В. Блашків, М.Галів, У. Галів, В. Галик ; [упоряд. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич, 2014. – С. 123–124.
 11. Горошко І. Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі Івана Франка з любовним сюжетом / І. Горошко // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 94–101. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Градовський А. “Вицвіт віри тої – Бог” : поема І. Франка “Мойсей”) / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 11. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Грицик Я. 98 років без Франка : літерат.-мистецька академія “Країна Франкіана ” / Я. Грицик // Галицька зоря. – 2014. – 30 трав. (№ 36). – С. 1.
 14. Дорофтей О. Голос Івана Франка – публіциста: твердо про складне і болюче : забута народу” : позакласний захід про Івана Франка / Л. Скрипник // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 5. – С. 54–56.
 15. Загороднюк О. Літературні казки. І. Франко “Фарбований лис” / О. І. Загороднюк // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – С. 56–58.
 16. Задача Метродора в перекладі Івана Франка // Математика в рідній школі. – 2014. – № 3. – С. 45.
 17. Зимомря М. Аксіосфера сприйняття Шевченкового слова. Іван Франко [Текст] / М. Зимомря, І. Зимомря, Р. Жовтані // Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка / М. І. Зимомря, І. М. Зимомря, Р. Жовтані ; за заг. ред. М. І. Зимомрі. –Ужгород ; Дрогобич, 2014. – С. 501–503.
 18. Зимомря М. Переклади з української Івана Франка [Текст] / М. Зимомря, І. Зимомря, Р. Жовтані // Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка / М. І. Зимомря, І. М. Зимомря, Р. Жовтані ; за заг. ред. М. І. Зимомрі. – Ужгород ; Дрогобич, 2014. – С. 361–404.
 19. Зимомря М. Сприйняття Шевченкового слова крізь призму мистецтва перекладу та інтерпретації / М. Зимомря, І. Зимомря, Р. Жовтані // Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка / М. І. Зимомря, І. М. Зимомря, Р. Жовтані ; за заг. ред. М. І. Зимомрі. – Ужгород ; Дрогобич, 2014. – С. 16–66.
  Згадується Іван Франко.
 20. Зорівчак Р. Творчість Івана Франка в англомовному світі / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2014. – № 5-6. – С. 200–210.
 21. Ільницький М. “І чулися тихі слова, мов сичання гадюки…”: символ змії у поезії Івана Франка і Василя Щурата / М. Ільницький // Знаки доби і грані таланту : [літературозн. статті] / М.Ільницький ; [відп. за вип. В. Й. Соловйова]. – К., 2014. – С. 276–282.
 22. Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка / М. Ільницький // Знаки доби і грані таланту : [літературозн. статті] / М. Ільницький ; [відп. за вип. В. Й. Соловйова]. – К., 2014. – С. 269–275.
 23. Ільницький М. Від весільного перевізника до човна харона : про збіг сюжетів народної пісні у записі Івана Франка зробленого сто років тому з села Ільник Турківського району / М. Ільницький // Знаки доби і грані таланту : [літературозн. статті] / М. Ільницький ; [відп. за вип. В. Й. Соловйова]. – К., 2014. – С. 396–400.
 24. Ільницький М. Своє і позичене: “Лис Микита” Івана Франка і “Райнеке-Лис” Йогана Вольфганга Гете / М. Ільницький // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 9. – С. 47–53.
 25. Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Івана Франка : [досліджено закон “золотого перерізу” в ліриці І. Франка] / В. Корнійчук // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 81–93.
 26. Краснощок В. І. Франко та Леся Українка в есеїстиці Євгена Маланюка / В. Краснощок // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народж. письменниці : зб. наук. праць / ред. кол.: І. Руснак (голов. ред.), О. Баган, М. Васьків та ін. ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, каф. укр. літ-ри. – Вінниця, 2014. – Вип. 3. – С. 182–194. – (ХХ століття: від модерності до традиції).
 27. Кульчицький С. Україна: суспільство на терезах історії (1991-2006) : українська політична нація: Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка, П.Чубинський, П.Житецький, М.Грушевський / С. Кульчицький // Історія України. – 2014. – Берез. (№ 6). – С. 5–9.
 28. Кузьменко О. Вивчення статей І. Я. Франка про творчість Т. Г. Шевченка / О. Ю. Кузьменко // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – С. 79–82.
 29. Купчак М. Політичний світогляд М. Драгоманова і проблеми української державності / М. Купчак // За вільну Україну плюс. – 2014. – 18 груд. (№ 50). – С. 4.
  Згадується Іван Франко.
 30. Лаврись Л. Соціально-психологічна драма “Украдене щастя” – найвизначніший сценічний твір І.Я.Франка : урок української літератури / Л. Лаврись // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 10. – С. 33–35.
 31. Лінкевич Л. Поетична збірка Івана Франка “Зів’яле листя” : урок / Л. Лінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 12. – С. 35–37.
 32. Люта Г. Зло в протистоянні добру в повісті І. Я. Франка “Перехресні стежки” та романі Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара” : інтегрований урок-дослідження з елементами компаративного аналізу, 10 клас / Г. Люта // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 22–24. – С. 40–44.
 33. Мандзюк Д. [Письменник Іван Франко двічі програвав вибори до парламенту…] / Д. Мандзюк, Л. Межва // Країна. – 2014. – 23 жовт. (№ 41). – С. 54–57.
 34. Матковський М. Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка / М. Матковський // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. : А. І. Душний, В. І. Ільницький, Микола Й.-В. Ґете й І.Франко : антиномія природи і духу : бібліографія / М. Ільницький ; [ред. кол. : Н. Скотна (гол.), П. Іванишин, Ю. Кишакевич, М. Пантюк, М. Шалата ; відп. за вип. та вст. сл. М. Шалата]. – Дрогобич, 2014. – 62 с. – (Doctor Honoris causa).
 35. Медвідь З. Іван Франко як меценат української культури / З. Медвідь // Галицька зоря. – 2014. – 10 груд. (№ 73). – С. 4.
 36. Медвідь І. Іван Франко та духовенство: аспекти дружніх відносин і співпраці / І. А. Медвідь // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов]. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 159–161.
 37. Нахлік Є. Іван Франко і російська інвазія / Є. Нахлік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 9. – С. 54–59.
 38. Оркуш М. До Ясениці Сільної : [Ясениця Сільна – батьківщина матері Івана Франка Марії Кульчицької] / М. Оркуш, Р. Горак // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 101–107.
 39. Паламарчук О. Урок-есе : духовний світ Івана Франка як поета-лірика / О. Паламарчук // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2014. – № 4. – С. 44–45.
 40. Печарський А. Іван Франко – “дух, наука, думка, воля”: психоаналітична парадигма творчості / А. Печарський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 10. – С. 58–64. – Бібліогр. в кінці ст.
 41. Пилипчук С. Завжди актуальний Іван Франко : слово, виголош. під пам’ятником Іванові Франкові у Львові 27 серп. 2014 року / С. Пилипчук // Дзвін. – 2014. – № 8. – С. 101–103.
 42. Пшеничний Є. Країна Франкіана / Є. Пшеничний // Освіта. – 2014. – № 27. – С. 9.
 43. Роман Н. Тричі мені являлася любов : збірка “Зів’яле листя” / Н. Роман // ПрофтехОсвіта. – 2014. – № 9. – С. 45–49.
 44. Сивохіп Г. Стежками Івана Франка : (шлях яким ходив І.Франко із Дрогобича до Нагуєвич і назад) / Г. Сивохіп // Галицька зоря. – 2014. – : 15 серп. (№ 51). – С. 6.
 45. Скрипник Л. Іван Франко – велетень думки і праці : урок / Л. Скрипник // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 3. – С. 28–33.
 46. Скрипник Л. Літературно-музична композиція “Ти вірним був сином свого народу” : позакласний захід про Івана Франка / Л. Скрипник // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 5. – С. 54–56.
 47. Степанченко О. Іван Франко “Перехресні стежки” / О. Степанченко // Українська мова та література. – 2014. – Листоп. (№ 22). – С. 22–26.
 48. Степанчук К. Проект “Багатогранність лірики І. Франка” : урок-проект за збірками “Зів’яле листя”, “З вершин і низин”, “Мій Ізмарагд” І. Франка, 10-й клас / К. Степанчук // Українська мова та література. – 2014. – Черв. (№ 12). – С. 42–48.
 49. Фус О. Іван Франко та Стефан Ковалів / О. Фус // З вершин і низин : вісник ХVІІ конкурсу ім. Мирона Утриска / Народний музей ” Бойківщина ” м. Турка. – Львів, 2014. – Т. 1. – С. 202–203.
 50. Шалата М. У Франкові роковини : вірш / М. Шалата // Вибране : поезії / М. Й. Шалата ; вступ. стаття Р. Лубківського ; [автор ілюстр. В. Барна]. – Дрогобич, 2014. – С. 316–317.
 51. Шевченко Т. [Поезія] [Текст] / Т. Шевченко ; переклав нім. мовою Іван Франко // Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка / М. І. Зимомря, І. М. Зимомря, Р. Жовтані ; за заг. ред. М. І. Зимомрі. – Ужгород ; Дрогобич, 2014. – С. 361–405.
 52. Швед І. “Лиш боротись – значить жить” : Дрогобиччина відзначила 158-і роковини від дня народження Івана Франка / І. Швед // Франковий край. – 2014. – 5 верес. (№ 34). – С. 1, 4.
 53. Якимович Б. “Wielka utrata” Adam Mickiewicz i kontrowersja Iwana Franka / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – C. 711–725.
 54. Якимович Б. Видавничі засади Івана Франка в діяльності Івана Тиктора / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 670–676.
 55. Якимович Б. Видавнича діяльність Івана Франка: AD FONTES / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б.Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 614–639.
 56. Якимович Б. Die politischen ansichten von Iwan Franko / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 601–604.
 57. Якимович Б. Засади соборницької ідеї в історичній спадщині та видавничій діяльності Івана Франка / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 605–613.
 58. Якимович Б. Збірка Івана Франка “З вершин і низин” історія видання / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 691–699.
 59. Якимович Б. Іван Франко як книговидавець і видавець : теорія та практика, 70-ті роки 19 ст. – 1916 р. / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 640–660.
 60. Якимович Б. Іван Франко – видавець творів Михайла Драгоманова / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 665–669.
 61. Якимович Б. Іван Франко в ілюстрованій поштовій листівці / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 850–859.
 62. Якимович Б. Ivan Franko – 40 de ani de activitate a ucraineanului moise pe taramul editorial sl problematica bibliologiei in Ucraina : versiune romaneasca / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 726–734.
 63. Якимович Б. Невідомі автографи Каменяра / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 921–924.
 64. Якимович Б. Перемишль у житті і творчості Івана Франка / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 677–690.
 65. Якимович Б. Поема Івана Франка “Мойсей”: де, коли і як народжувався один з найвидатніших творів світової літератури ХХ ст. / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 700–710.
 66. Якимович Б. Пропагатор і видавець творів Тараса Шевченка / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б.Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 661–664.
 67. Якимович Б. Світоглядні позиції Івана Франка і проблеми української державності : радянське франкознавство і світогляд Івана Франка / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б.Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та ін. – Львів, 2014. – С. 593–600.

База данних: електронний каталог бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка відділ бібліографії