Нові надходження за лютий 2015 року

Бердяєв, Микола Олександрович.

Філософія свободи. Сенс творчості. Самопізнання [Текст] / М. О. Бердяєв ; пер. з рос. В. М. Петрушова ; передм. В. М. Шаповала ; прим. Л. В. Полякова, Ю. П. Сєнокосова. – Х. : Вид. Савчук О. О., 2014. – 656 с. – (Українська класика в українському перекладі ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2562-60-6.

У сузір’ї мислителів першої половини ХХ-го століття, які у яскравій формі намагалися виразити головні тенденції та підсумки розвитку росій­ської філософії і донести до європейської спільноти її неповторні особли­вості, Микола Олександрович Бердяєв (1874 – 1948), займає чи не найпер­ше місце. Після вимушеної еміграції із Росії (1922) Микола Олександрович розвиває бурхливу літературну релігійно-філософську діяльність, завдяки якій російське філософування стає очевидним і оригінальним на фоні кла­сичної західної філософії, а сам він набуває статусу найвідомішого у Євро­пі російського філософа. Його екзистенціалізм – це, перш за все, глибока налаштованість на особисті переживання та пошуки. Саме діалектика по­шуків рухає його духовну еволюцію. У певному розумінні всі його книги, по суті про самого себе. Вибрані з його великої спадщини для перекладу три твори відображають суть його філософії морального ідеалізму, у якій моральний закон є абсолютним і вічним. Ідеї Бердяєва справили вели­кий вплив на розвиток французького екзистенціалізму і персоналізму. Актуальність його думок для нашого бурхливого сьогодення не підлягає сумніву.

Вишневський, Омелян Іванович.

Українська педагогіка на старті реформ [Текст] : етюди на конверсійні теми / О. Вишневський ; Громадська організація “Педагог. т-во ім. Г. Ващенка”. – Дрогобич : [Швидкодрук], 2015. – 80 с.

В брошурі робиться спроба стисло оглянути ті проблеми педагогіки і процесу навчання, які сьогодні видаються спірними, але які вочевидь стосуються реформування нашої освіти.

Видання адресується небайдужим до своєї професії педагогам та студентам, які до педагогічної діяльності готуються.

Гордієнко, Ніна Василівна.

Основи красномовства [Текст] : словник-довідник / Н. В. Гордієнко ; [відп. за вип. Т. О. Логвиненко] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 260 с.

Словник-довідник укладений відповідно до програми навчальне дисципліни «Основи красномовства». Запропоновані у посібнику матеріали можуть бути використані як під час семінарських занять, так і з метою самостійного опрацювання.

Городиська, Віолета Василівна.

Педагогіка та психологія вищої школи [Текст] : тексти лекцій : для підгот. фах. ОКР “Магістр” гал. знань 0401 “Природничі науки” спец. 8.04010601 “Екологія та охорона навкол. середовища” / В. В. Городиська, М. П. Пантюк, В. Міляєва ; [відп. за вип. Т. І. Пантюк] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 306 с.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” для підготовки фахівців ОКР “Магістр” галузі знань 0401 “Природничі науки” спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” (укладач : докт. пед. наук, проф. Пантюк М.П., канд. пед. наук, доцент Пантюк Т.І.), затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 20.12.2012 р.).

Навчальний посібник орієнтовано на ознайомлення майбутніх фахівців із системою вищої освіти в Україні, її тенденціями, закономірностями, специфікою процесу становлення освіти та виховання, особливостями процесу навчання, формами організації навчання, організацією самостійної та науково- дослідницької роботи студентів, функцій контролю, виховання й самовиховання комунікативних здібностей у вищому навчальному закладі. У ньому вміщено цілісний виклад лекційного курсу з цієї дисципліни, запитання для самоконтролю, до кожної теми додається список рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, додатки.

Посібник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів.

Донцов, Дмитро.

Вибрані твори [Текст] : у 10 т. Т. 7. Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923 – 1939 рр.) / Д. Донцов ; [ред. кол.: О. Баган, С. Квіт, О. Музичко та ін. ; відп. ред., передм. і упоряд. О. Баган]. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. – 420 с. – ISBN 978-966-538-236-2.

До тому увійшли твори різного жанру, але близькі за проблематикою і концептуалістикою. Передусім їх об’єднує історична тематика, на матеріялі якої видатний ідеолог розгортав свої націософські теорії. Відтак том скла­ли класичний трактат «Націоналізм» (1926), праці із серії «Книгозбірня Вістника»: «Кардинал Мерсьє: слуга Бога і нації» (1935), «Де шукати наших історичних традицій?»; історіософські есеї із календаря-альманаху «Дніпро» (Львів) за період 1923-1930 рр. та ідеологічна есеїстика із журналів «Літературно-науковий вістник» і «Вістник» (1931-1939 рр.). Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфо­графії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійшеного українського правопису.

Видання рекомендується політологам і політикам, філософам та культу­рологам, історикам та націологам, дослідникам і прихильникам української національної ідеї.

Лексикон античної словесності [Текст] : [довідник] / за ред. : М. І. Борецького, В. З. Зварича ; [передм. М. І. Борецького]. – Дрогобич : Коло, 2014. – 730 с. – ISBN 978-617-642-097-2.

«Лексикон античної словесності» є універсальним: у ньому подано статті не тільки про античних поетів і прозаїків, але й: філософів, істориків, ораторів, теологів, учених різних профілів, тобто всіх, хто розвивав античну культуру, літературу, науки і залишив свій внесок у Слові.

Це довідник, який допоможе читачам (учням, студентам, учителям, викладачам, вченим-філологам і всім любителям словесності) роз’яснити ті чи інші явища античної культури і пов’язати її з українською: у виданні подано український контекст, який підтверджує органічний зв’язок національної культури зі світовою; бібліографію перекладів і переспівів античних творів українською мовою.

Людинознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць ДДПУ. Вип. 30. Філософія / [ред. кол. : Н. Скотна (гол. ред.), Т. Біленко, В. Бодак та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 228 с.

Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка «Людинознавчі студії» є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/5 від 1 липня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 7) та філософії (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/6 від 1 жовтня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 11).

Від 2004 року виходить за серійним принципом: педагогіка у квітні, філософія – у жовтні. Для викладачів, науковців, студентів.

Людинознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць ДДПУ. Вип. 29. Педагогіка. Ч. 3 / [редкол. : Н. Скотна, Г. Васянович. О. Карпенко та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 274 с.

Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка «Людинознавчі студії» є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/5 від 1 липня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 7) та філософії (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/6 від 1 жовтня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 11).

Від 2004 року виходить за серійним принципом: педагогіка у квітні, філософія – у жовтні. Для викладачів, науковців, студентів.

Пастух, Роман Іванович.

Чудернацький ліс [Текст] : вірші та казки для дітей / Р. І. Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 132 с. – ISBN 978-617-7235-40-7.

Зелений ліс, куди ходять залюбки люди і де живе усяка звірина, знає кожен. А ось авторові збірки «Чудернацький ліс» Романові Пастухові пощастило побувати в чудернацькому лісі, якого не бачив ніхто. Там усе навпаки і начебто переплутане хитрим чарівником: дерева, що ростуть догори корінням, річ­ка, що тече над землею, в якій водяться кити величиною з кота, олень в норі, крилаті кенгуру, п’ятиногий осел та інша звіри­на дивовижа. А ще дізнаєтесь про справедливу розплату для старого вовка за його гріхи, сумирного осла, котрий врятував звірину громаду, і таке інше. Треба лише уважно прочитати цю книгу від першої й до останньої сторінки.

Адресується дітям старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

Стецик, Юрій Орестович.

Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) [Текст] : монографія / Ю. О. Стецик ; ДДПУ ім. І. Франка, Історичний ф-т. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 388 с. – ISBN 978-966-384-328-5.

У дослідженні показано інституційний розвиток василіанських монастирів за основними періодами їх діяльності: фундації (кінець XIII – XVII ст.), перехід до унії (кінець XVII – початок XVIII ст.), утворення Святопокровської провінції та входження до неї унійних монастирів єпархії (1739 – 1780 рр.). Розкрито економічне підґрунтя функціонування чернечих обителей, яке відобразилося в організації певних господарсько-фінансових відносин: веденні фільваркового господарства, допоміжних промислів та участі у фінансово-кредитних відносинах. Насвітлено основні засади духовної формації чернецтва східного обряду, які в аналізований період зазнали суттєвих змін – від єпархіальної до централізованої системи управління з уніфікованим монастирським уставом та Конституцією ЧСВВ. Визначено внесок монастирів у розвиток духовної культури Підгір’я.

Монографія адресована науковцям, учителям, краєзнавцям, усім, зацікавленим історією Церкви.

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія : 2008 – 2013 рр. [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консульт. О. В. Сухомлинська ; НАПН Украни, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 256 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 10).

Десятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений Василю Олександровичу Сухомлинському, видатному українському педагогу-гуманісту. У виданні представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження, присвячені життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 2008 – 2013 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

Ткаченко, Ольга Михайлівна.

Етнопедагогічна компетентність педагога [Текст] : монографія / О. М. Ткаченко ; МОН МС України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 414 с. – ISBN 978-966-189-146-2.

У монографії представлено результати дослідження ак­туальної характеристики педагога – етнопедагогічної ком­петентності. Висвітлюються етапи розвитку наукової думки з цієї проблеми, обґрунтовуються методологічні підходи до її вивчення, розглядаються теоретичні основи визначення сут­ності етнопедагогічної компетентності. В роботі представле­на авторська модель змісту, структури етнопедагогічної ком­петентності майбутнього педагога, які визначають систему її формування в умовах педагогічного університету.

Монографія матиме цінність для наукових працівників, ви­кладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і магістрантів.

Ткаченко, Ольга Михайлівна.

Загальні питання етнопедагогіки [Текст] : [навч. посіб.] / О. М. Ткаченко ; МОН України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : [Авангард], 2013. – 56 с.

Навчальний посібник висвітлює загальні питання етнопедагогіки. В ньому розглядаються етапи становлення етнопедагогіки як науки, структурні частини етнопедагогіки, які визначаються предметом етнопедагогіки та її завданнями, окреслено зв’язки етнопедагогіки з іншими науками.

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, майбутнім фахівцям у галузі освіти.

Ткачук, Микола.

Романтичний дискурс Левка Боровиковського [Текст] : літерат. портрет / М. Ткачук. – [2-е вид. випр. і доп.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. – 268 с. – ISBN 966-528-018-Х.

Це перша книга у вітчизняному літературознавстві, присвячена життю і творчості поета-романтика Левка Боровиковського (1808 – 1889). У широкому контексті розвитку романтизму у світовому й українському письменстві висвітлюється дискурсивна практика поета- романтика та його художні шукання в галузі балад. Історико-літературні проблеми порушують широкий комплекс питань розвитку шкіл та стильових течій в українському романтизмі, зміну й еволюцію літературних напрямів, спадкоємність літературних традицій, взаємодію фольклорних і жанрових форм та оновлення тематичного репертуару балади. У цьому освітленні окреслюється творча постать Левка Боровиковського, якого сучасники назвали «Колумбом української романтичної поезії».

Для студентів університетів, учителів шкіл, літературознавців, широкого кола читачів.

Український націоналізм [Текст] : історія та ідеї : наук. зб. Вип. 2 / ред. кол. : О. Баган (гол.), В. Ільницький, М. Галів, П. Іванишин та ін. ; Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; ДДПУ ім. І. Франка ; Каф. нової та новітньої історії України ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 592 с. – До 70-ї річниці створення ОУН.

Основу наукового збірника склали матеріали Всеукраїнської науко­вої конференції «Націоналізм як феномен української історії 1920 – 1950-х рр.: ідеологія, політика, збройні формування», проведеної до 70-річчя Української Повстанської Армії (Рожнятів, 2012 р.). Збірник доповне­ний низкою статей ідеологічного і політичного змісту із журналу Прово­ду ОУН «Розбудова нації» з метою представити парадигму стратегічних ідей і головних принципів українського націоналізму у вирішальний пе­ріод його зміцнення в міжвоєнний період.

Видання рекомендується передусім історикам, політологам, націологам, широкому колові шанувальників української національної ідеї.

Франк, Семен Людвигович.

Незбагненне. Онтологічний вступ до філософії релігії [Текст] / С. Л. Франк ; пер. з рос. В. М. Петрушова ; передм. Г. Є. Аляєва ; прим. Ю. П. Сєнокосова. – Х. : Вид. Савчук О. О., 2013. – 404 с. – (Філософська класика в українському перекладі ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2562-40-8.

Семен Людвигович Франк (1877 – 1950) – один із найвідоміших філософів російської еміграції. Основний мотив його пошуків виявився у прагненні примирити раціональну думку і релігійну віру. Зразки такого синтезу він вбачав в традиціях апофатичної теології і християнізованого платонізму. Знаходячись під сильним впливом ідей Миколи Кузанського та концепції всеєдності Володимира Соловйова, йому вдалося вибудувати філософську систему, яка вкорінена в загальноєвропейську традицію нео­платонізму і стоїть поруч із найвпливовішими сучасними системами, таки­ми, як філософія життя, інтуїтивізм, феноменологія.

Якубовська, Уршуля.

Львів на межі ХІХ і ХХ століть [Текст] : [монографія] / У. Якубовська ; перекл. з пол. О. Цівкач. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. – ISBN 978966-286-024-5.

У книзі використано за згодою поста Степана Пушика його перекла­ди вірша Корнеля Уєйського «Хорал» і уривку з вірша Корнеля Макушинського із збірки «Усміх Львова», за що авторка йому сердечно дякує.

Монографія присвячена складним питанням розвитку політичного, наукового, культурно-мистецького і літературного життя поляків в умо­вах багатонаціонального середовища Львова на зламі ХІХ-ХХ ст.

Яремко, Ярослав Петрович.

Нариси з історії української військової термінології [Текст] : [монографія] / Я. П. Яремко ; МОН України. – 2-е вид., випр. і доп. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 412 с. – ISBN 978-966-384-317-9.

У монографії висвітлено основні етапи становлення й розвитку української військової термінології від найдавніших часів до сучасності. Мовний портрет того чи того періоду увиразнює міждисциплінарний підхід (у поєднанні соціолінгвістичного, історіографічного, культурологічного, власне лінгвістичного аспектів). Це дало змогу розширити дослідницьку парадигму – від лівоцентричної до етноцентричної, розгледіти за українським військовим словом тяглість державотворчої традиції. У науковий обіг уперше введено низку раритетних документів, зокрема з царини лексикографії.

Адресується військовим і гуманітаріям – філологам, історикам, політологам, викладачам, аспірантам, студентам і усім, хто прагне пізнавати українську історію.

Підготувала: Нищак М. Я.