Нові надходження за січень 2015 року

Горопаха, Наталія Михайлівна.

Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ напр. підгот. “Дошкільна освіта” / Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Слово, 2014. – 232 с. – ISBN 978-966-194-186-0.

Посібник є узагальненням досвіду організації педагогічної практики – одного із важливих етапів професійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. Містить програми та завдання педагогічної практики на основі вимог кредитно-модульної системи органі­зації навчального процесу. Висвітлено організаційні умови підготовки та проходження студентами педагогічної практики у дошкільних закладах, відділах освіти та вищих навчальних закладах.Посібник адресований викладачам, студентам вищих педагогіч­них навчальних закладів.

Гуняк, Леся Любомирівна.

Вранішня молитва [Текст] : поезії / Л. Л. Гуняк ; вст. сл. М.Й. Шалата. – Дрогобич : Коло, 2013. – 36 с. – ISBN 978-617-642-001-9.

Твори поетичної збірки Лесі Гуняк сповнені палкою любов’ю до рідного краю й до земляків, а водночас – живою патріотичною тривогою за українську мову, національну пам’ять, за сьогодення і грядущість України.Збірка розрахована на масового читача, але передусім на молодь.

Еколого-валеологічна культура – вибір XXI століття [Текст] : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ], 2013. – 168 с.

У збірнику вміщені учнівські роботи матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, тематика яких охоплює як теоретичні, так і практичні аспекти сучасних проблем валеології, екології та біології.

Картавий, Петро Васильович.

Віра особи – чуття таїни знань неба і роду [Текст] : аналітичне дослідж. причин, чому підміняють вроджене, осібне чуття віри, і як його відновити / П. В. Картавий. – Суми : МакДен, 2014. – 64 с. – ISBN 978-966-2305-63-0.

У книзі описано значення вродженого чуття віри у житті особи і середовища. Автор використав, як власні спостереження, так і досвід знайомих. Розділено поняття слів «віра» і «релігія». Терміни «душа» і «дух» не вживаються, оскільки у ці слова кожен вкладає осібне чуття і розуміння.Щоб читачі могли проаналізувати свої вчинки та громадську діяльність, автор на власному прикладі описав «Життєвий шлях, як реалізація потенціалу особи».

Коможицкі, Ципріян.

Збірник задач з опору матеріалів [Текст] / Ц. Коможицкі, М. Чернець. – Люблін : Люблінська Політехніка, 2014. – 336 с. – ISBN 978-83-7947-062-4.

У збірнику подано завдання різної складності з таких розділів опору матеріалів: розтяг і стиск, напружений і деформівний стан, зріз, кручення, згин, складний опір, повздовжній згин. Наведено необхідні теоретичні відомості до кожного з розділів. Для ознайомлення з методикою розв’язку завдань подано численні приклади. Збірник задач призначено для студентів механічних (в т.ч. інженерно-педагогічних) спеціальностей вищих навчальних закладів.

Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах [Текст] : монографія / Ю. Гейко, М. Євтух, С. Калашнікова та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 234 с. – ISBN 978-966-644-383-3.

У монографії здійснено теоретичне обґрунтування концепції проектуй вання метолів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах; змодельовано методичну систему діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах; розкрито інструментарій діагностики компетентностей студентів вищих навчальних закладів, сформованих у про­цесі фахової підготовки; наведено результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах.

Кучеренко, Єгор Валерійович.

Професійне самовизначення майбутнього психолога [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. В. Кучеренко ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – К. : Слово, 2014. – 192 с. – ISBN 978-966-194-196-9.

У посібнику висвітлено результати теоретичного та емпіричного дослідження професійного самовизначення студентів психологічних спеціальностей. Автор розглядає професійне самовизначення студента як самодетерміновану діяльність, спрямовану на інтеграцію уявлень про майбутню професійну та актуальну учбово-професійну діяльності.На основі інтеграційно-діяльнісної моделі професійного самовизначення в посібнику описано методи емпіричного дослідження цього явища та подано корекційно-розвивальну програму його оптимізації в студентів-майбутніх психологів.Робота адресована науковцям, які займаються проблемою професійної підготовки особистості, а також викладачам та практичним психологам вищих навчальних закладів, у яких здійснюють фахову підготовку психологів.

Максименко, Сергій Дмитрович.

Психологія учіння людини : генетико-моделюючий підхід [Текст] : монографія / С. Д. Максименко ; МОНМС України. – К. : Слово, 2013. – 592 с. – ISBN 978-966-194-118-1.

В монографії, з позицій генетичної психології, розглядається особистість, її витоки, структурні компоненти та її внутрішній світ.Вперше представлені принципи побудови експериментально-генетичного та генетико-моделюючого методів як найбільш адекватних для пояс­нення закономірностей і механізмів привласнення, формування і розвит­ку здібностей людини та генези становлення особистості.Представлені генетично-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та «нужди» як джерела і спонукальної активності індивіда життєва енергія, і її глибинність та відпочаткову єдність (синтетичність) (лат. Visυitae– життєва сила), яка конституює особистість.Здійснено фундаментальний аналіз:- теорій учіння як засобу розвитку і самоздійснення особистості;- навчання як суспільної форми управління учінням і розвиткомособистості;- учіння як прямого та побічного продукту навчання.

Виявлено специфічні особливості нужди (життєвої сили чи життєвої енергії) як:

– енергетично-інформаційної властивості людини в онто- і філогенезі;

– зафіксовано генетико-психологічні проблеми, структури особистості;

– доведено (представлено) джерела і рушійні сили активності особистості;

– представлена принципово нова структура особистості, її прогноз роз­витку і життєвий шлях;

– існування (екзистенція) людини; здійснення лю­бові і нужди та мотиваційні регулятори життєвого шляху внутрішнього простору особистості.

Польське Консульство у Львові. 1987 – 2012 [Текст] / матер. зібр. і опрац. М. Зеневич ; пер. з пол. О. Гірний. – [Лодзь] : Вид. Test, 2013. – 376 с. – ISBN 978-83-7038-060-3.
Правове регулювання ринку цінних паперів України [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Віхров, В. П. Богун, С. О. Віхров та ін. – К. : Слово, 2014. – 304 с. – Гриф МОН України (лист № 1/11-19867 від 17.12.2013 р.). – ISBN 978-966-194-171-6.

Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального навчального курсу «Правове регулювання ринку цінних паперів України» студентами юридичних та економічних спеціальностей, для викладачів, науковців, практиків, а також для всіх тих, хто ціка­виться питаннями правового регулювання вказаного ринку.

Садовий, Володимир.

Повернення дрогобицького Лицаря [Текст] / В. Садовий. – Дрогобич : [Коло], 2012. – 40 с.

У книжці автором відображена цікава подія, яка, безперечно, увійде в історію Дрогобича – доброчинна акція «Повернення Лицаря волі та милосердя», що стартувала 21 вересня 2014 р. під час святкування Дня міста. Наводиться обширний ілюстративний матеріал та перелік прізвищ доброчинців, які долучилися до цієї акції.Для широкого читацького загалу та усім небайдужим до сьогоднішньої ситуації в Україні.

Сучасний погляд на літературу [Текст] : наук. збірник : бібліограф. покажчик (1999 – 2009) / [авт. проекту та передм. С. Кіраль ; ред. тект. англомовн. анот. А. Швідченко]. – К. ; Ніжин : [Вид. ПП Лисенко М.М.], 2014. – 272 с. – ISBN 978-617-640-157-5.

Покажчик містить найповнішу інформацію про історію видання збірника, його автуру й склад редколегії, анотації до статей українською й англійською мовами. Крім того, опубліковані у збірнику статті згруповано за їх назвами й персоналіями досліджуваних письменників, вказано теми, місце виконання та прізвища керівників (консультантів) й опонентів дисертацій, захищених авторами статей. Видання доповнює укладений упорядником «Сучасний літературознавчий тезаурус: контексти, терміни» та список установ, бібліотек та вишів України, куди надсилався збірник.Для студентів-філологів, аспірантів, науковців-літературознавців та усіх, хто цікавиться історією української та світової літератур, вітчизняної науки та культури загалом.

Психологія педагогічної діяльності [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-е вид., доп. – К. : Слово, 2014. – 176 с. – ISBN 978-966-194-199-0.

Метою навчального посібника є створення умов для удосконалення знань із дисципліни «Психологія педагогічної діяльності», формування практичних навичок та умінь розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, визначення професійних здібностей педагога та психолога, діагностики учіння, вихованості учнів, особистості вчителя. Запропонований прак­тикум складається з восьми розділів, зокрема: «Психологія педагогічної діяльності як складова педагогічної психології», «Професія педагога й педагогічні здібності», «Педагогічна майстерність у структурі діяльності педагога. Технологія формування іміджу вчителя», «Особистість учителя у процесі професійної адаптації», «Конфлікти та стреси в роботі педагога», «Синдром «професійного вигорання» у діяльності працівників освіти», «Особистість учителя. Учитель як об’єкт психологічного дослідження», «Педагогічний колектив, особливості роботи з ним практичного психолога». У кожному розділі запропоновані питання до обговорення на практичному занятті, тестові завдання, методики діагностики, а також проблемні питання й основні поняття дисципліни для аналізу та опрацювання.Посібник призначено для викладачів, студентів, слухачів системи післядипломної освіти, учителів, вихователів та психологів закладів освіти.

 Шекспір, Вільям.

Антоній і Клеопатра [Текст] / В. Шекспір ; пер. з англ. М. Габлевич ; вид. В. Гутковський. – Львів : Піраміда, 2013. – 188 с. – ISBN 978-966-441-317-3.

«Антоній і Клеопатра», одна з найкращих шекспірівських літературних п’єс, – це психологічно вивірена історія правдивого кохання, несумісного з боротьбою за владу в особливу епоху світової історії, яка виявилася для неї переломною. Новий український переклад, зроблений з оригіналу в його найпершому виданні (1623), доповнено ілюстрованими примітками перекладача, що містять цитати з використаних Автором історичних джерел та пояснення його образного слововжитку на тлі ренесансного бачення античної культури. У завершальній статті Є. Гулевича осмислюються причини викривлення образу останньої цариці Єгипту в її наративних історіях наступних віків.

Шекспірові сонети [Текст] = Shakespeare’sSonnets / пер. з англ. Н. Бутук. – Дрогобич : Коло, 2011. – 157 с. – укр. та англ. м. – ISBN 978-966-2405-85-9.
Шеремет, Марія Купріянівна.

Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Шеремет, М. В. Лепетченко. – К. : Вид. Дім. Слово, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-194-184-6.

У навчально-методичному посібнику вперше у вітчизняній корекційній педагогіці висвітлюються результати дослідження теоретичних і методичних аспектів вивчення явища творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення. Розкрито авторське тлумачення цього особистісного феномену, компоненти, критерії, показники та рівні здатності до творчого самовираження.Посібник містить практично-методичний матеріал (методику та практичні рекомендації) для діагностики здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення.Запропоноване видання призначене для логопедів, дефектологів, соціальних педагогів, педагогів спеціальних закладів освіти для дітей дошкільного віку, батьків дітей із порушеннями мовлення, студентів відповідних напрямів підготовки.

Якименко, Світлана Іванівна.

Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М. Аркаса [Текст] : монографія / С. І. Якименко, Н. Г. Шарата. – 2-е вид., доп. та перер. – К. : Слово, 2014. – 232 с. – ISBN 978-966-194-166-2.

У монографії систематизовано й представлено педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Аркаса.Рекомендується викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розширити й поглибити свої знання та цікавиться цією проблемою.

Супрун-Яремко, Надія Онисимівна.

Поліфонія [Текст] : посібн. для студ. вищих навч. муз. закл. України / Н. О. Супрун-Яремко; Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Мукачівський держ. ун-т, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 512 с. – ISBN 978-966-382-510-6.

У трьох частинах посібника з педагогічних позицій висвітлюються найбільш доцільні норми поліфонії європейської класичної, української народної та духовної музики, зважаючи на те, шо метою навчального курсу поліфонії с засвоєння основних періодів історії європейського багатоголосся та практичних основ поліфонічного письма, які історично склалися і є універсальними щодо будь-якого музичного стилю.Посібник призначається студентам музикознавчих, композиторських, хорового й симфонічного диригування та. частково, інших факультетів музичних вишів, також музичних підрозділів університетів, академій та училищ мистецтв і культури.

Підготувала: Нищак М. Я.