Нові надходження за грудень 2014 року


 Актуальні питання гуманітарних наук [Текст] : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. Вип. 10 / [гол. ред. М. П. Пантюк ; редкол.: І. Л. Бермес, М. Й. Боришевський, В. Т. Борщевич, М. А. Давидов, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – 300 с.

Видання розраховане на тих, хто цікавиться питаннями розвитку педагогіки вищої школи, а також історії, філології, мистецтвознавства, екології.

Башманівська, Любов Андріївна.

Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус ; МОН України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – К. : Слово, 2013. – 144 с. – Гриф МОН України (лист №1/11 – 7182 від 17.04.2013 р.). – ISBN 978-966-194-148-8.

У посібнику запропоновано плани практичних занять, за­питання й завдання для самостійної роботи студентів, креативні вправи, тестові завдання, а також теми та поетапний план робо­ти лабораторних занять.

Посібник допоможе студентам теоретично й практично зас­воїти курс методики викладання літератури, оволодіти вміння­ми та навиками, які необхідні для роботи в школі.

Для студентів філологічних спеціальностей, учителів-словесників, викладачів вищих навчальних закладів.

Бенера, Валентина Єфремівна.

Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. [за кредит.-модульн. системою організації навч. процесу для студ. ВНЗ напряму підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта”] / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська ; [відп. за вип. Н. В. Кальченко] ; МОН України. – К. : Слово, 2014. – 384 с. : ілюстр. – Гриф МОН України (лист №1/ІІ–2527 від 29.03.2010 р.). – ISBN 978-966-194-165-5.

Навчально-методичний посібник актуалізує потребу наукових пошуків щодо розробки нових інтенсивних технологій навчання. У ньому висвітлено можли­вості опрацювання навчального курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» на засадах фреймового підходу у контексті сучасної парадигми мовної осві­ти. Відповідно до програми курсу висвітлено науково-теоретичні та науково-методичні положення української дошкільної лінгводидактики за кредитно-модуль­ною системою організації навчального процесу. Інноваційні педагогічні технології, запропоновані у посібнику, містять варіативні різнорівневі дидактичні завдання для самостійної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Посібник рекомендовано для фахівців дошкільної освіти, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів.

Богуш, Алла Михайлівна.

Перші кроки грамоти : передшкільний вік [Текст] : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-е вид. – К. : Слово, 2014. – 424 с. – Гриф МОН України (лист №1/11–18049 від 20.11.2012 р.). – ISBN 978-966-194-126-6.

У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна осві­та», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчиз­няних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстратив­ним матеріалом, а також подано методику підготовки руки ди­тини до письма.

Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей ран­нього і дошкільного віку.

Воробйова, Ірина Анатоліївна.

Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. А. Воробйова ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – К. : Слово, 2014. – 272 с . – Гриф МОН України (лист №1/11–3189 від 07.03.2014 р.). – ISBN 978-966-194-190-7.

Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство», теоретичною базою для якої і покликаний слугувати цей підручник, є складовою частиною цілісної системи лінгвістичної освіти студентів, яка включає в себе по­глиблене вивчання іноземної мови, а також історії, географії, художньої культури, проблем сучасного політичного, економічного, соціального розвитку країни виучуваної мови. Така комплексна підготов­ка відповідає завданням професійної підготовки майбутніх викладачів-філологів.

Цей призначено ознайомити студентів з мовними одини­цями, які найбільш яскраво відображають національні особливості куль­тури народу-носія мови та середовище його існування. Необхідність спе­ціального відбору і вивчення мовних одиниць, в яких найбільш яскраво виявляється своєрідність національної культури і які неможливо зрозу­міти так, як їх розуміє носій мови, відчувається у всіх випадках спілку­вання з іноземцями, при читанні художньої літератури, публіцистики, преси та при перегляді кінофільмів, при прослуховуванні пісень тощо. А відтак, головною метою підручника є формування полікультурної основи комунікативної компетенції в актах міжкультурної комунікації.

Пропонований підручник знайомить із лексичними одиницями, що мають яскраву національно-культурну семантику, тобто назвами реалій, конотативною, ономастичною та фоновою лексикою і фразеологізмами, в яких відображаються національна своєрідність історії, культури, тради­ційного образу життя народу-носія мови. Окрім того, в підручнику аналі­зуються особливості національного характеру британців.

Диференційна психологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. навч. закладів / С. Д. Максименко, В. В. Клименко, Я. В. Цехмістер та ін. ; за заг. ред. С. Д. Максименко. – К. : Слово, 2013. – 600 с. – Гриф МОН України (лист №1/11–15533 від 15.10.2013 р.). – ISBN 978-966-194-153-2.

Підручник містить систематизований виклад основних розділів диференційної психології, викладених з позиції цілісної і неповтор­ної особистості. Представлені генетико-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та “нужди” як джерела і спонукальної активності індиві­да (лат. Visvitalis– життєва енергія) і її глибинність та відпочаткову єдність (синтетичність) (лат. Vis vitae – життєва сила), яка консти­туює особистість. Онтогенез психіки розглядається через цілісність та неповторність життєвого шляху людини. Розглядаються індиві­дуальні (індивідуально-типологічні), типологічні та групові відмін­ності між людьми, а також природа, джерела і наслідки цих відмінно­стей та закономірності їхнього психічного варіювання.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів і викладачів психології. Може бути корисним для підготовки фахівців гуманітарного профілю, фахівцям у галузі пси­ходіагностики, практичним психологам тощо.

Зайченко, О. Ю.

Дослідження операцій [Текст] : збірник задач / О. Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко ; навч. посіб. для студ. студ. вищ. навч. закл., що навч. за напр. “Комп’ютерні науки” та “Прикладна математика”. – 2-е вид. – К. : [Вид. Дім Слово], 2014. – 472 с. – Гриф МОН України (лист №1.4/18Г–924 від 14.06.2007 р.). – ISBN 978-966-194-176-1.

В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелі­нійне, динамічне програмування, стохастичне програмування.Нове видання суттєво розширене та доповнено новими розділами, що відоб­ражають сучасні напрями цієї дисципліни, серед яких: прийняття рішень в умовах невизначеності, задачі і методи нечіткого програмування, методи декомпозиції в задачах оптимізації, задачі і методи прийняття рішень у конфлікт­них ситуаціях, що включають методи теорії антагоністичних та кооперативних ігор двох осіб, а також багатокритеріальні задачі прийняття рішень як у чітких, так і в нечітких умовах.

Всі розділи посібника мають однакову структуру: спочатку викладається необхідний теоретичний матеріал, далі йдуть приклади застосування викладе­них методів та алгоритмів на конкретних задачах з детальними поясненнями процесу вирішення, а потім наведені численні вправи та задачі для самостійного розв’язання.

Теоретичний апарат, що викладається в посібнику, базується на підручнику Ю.П. Зайченко «Дослідження операцій», 7-ме вид., К., 2006. – 816 с.

Підручник орієнтовано передусім на студентів бакалавратів «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», а також студентів економічних спеціаль­ностей. Він буде корисний всім фахівцям, яким необхідно освоїти і використову­вати математичний апарат оптимізації. Підручник може служити довідником з сучасних методів оптимізації.

Іваницька, Ольга Павлівна.

Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Іваницька ; Винницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – К. : Слово, 2014. – 1056 с. – Гриф МОН України (лист №14/18.2-2586 від 08.02.2004 р.). – ISBN 978-966-194-155-6.

В навчальному посібнику на основі широкого конкретно-історичного матеріалу та найновіших здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії висвітлюються провідні тенденції та перебіг соціально-економічного, політичного та зовнішньополітичного розвитку країн європейського та американського континентів, з’ясовуються періо­дизація, особливості становлення та краху світової соціалістичної си­стеми, типологія, хід і результати демократичних революцій кінця 1980-х – початку 1990-х років у східноєвропейському регіоні, аналізу­ються історія й біполярна система повоєнних міжнародних відносин, наслідки її розпаду, головні події світової політики XXI століття.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, також для широкого кола читачів, небайдужих до проблем соціально-економічного й політичного поступу провідних країн Європи та Америки й історії міжнародних відносин другої половини XX – початку XXI століття.

Ільницький, Микола.

Й.-В. Ґете й І. Франко [Текст] : антиномія природи і духу : бібліографія / М. Ільницький ; [ред. кол. : Н. Скотна (гол.), П. Іванишин, Ю. Кишакевич, М. Пантюк, М. Шалата ; відп. за вип. та вст. сл. М. Шалата]. – Дрогобич : Коло, 2014. – 62 с. – (Doctor Honoris causa). – ISBN 978-617-642-170-2.

Друкуються матеріали урочистого засідання Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 22 травня 2014 року з нагоди присудження звання Почесного доктора Миколі Ільницькому.

Ковалів, Стефан.

Оповідання. Статті. Щоденник [Текст] : (з недрукованої спадщини) / С. Ковалів ; [упор. і ред. М. Івасенко ; наук. консульт. М. Гнатюк ; вст. ст. О. Петраш]. – Дрогобич : Сурма ; Львів : МАУП, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-969459-13-2.

Серед відомих українських письменників кінця ХІХ і початку ХХ століть вагоме місце займає автор багатьох художніх творів, статей про життя селян нашого краю, робітників Бориславських нафтопромислів та педагогічних роздумів про стан народної освіти у Галичині.

У 2004 році вийшла книжка із невідомими художніми творами, листами Стефана Коваліва, які розширюють уявлення читачів про людину.

Проте на сьогоднішній день не опубліковано повністю літературу та педагогічну спадщину письменника.

В даній книжці друкуються художні твори, статті, нарис, які виходили тільки ще при житті письменника, але мають велике пізнавальне і практичне значення у наші дні.

Кучерявий, Олександр Георгійович.

Педагогіка [Текст] : особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2014. – 440 с. – Гриф МОН України (лист №1/11–5558 від 4 липня 2011 р.). – ISBN 978-966-194-182-2.

У посібнику викладені як загальноприйняті положення педаго­гічної науки, так і особиста позиція автора щодо розв’язання її про­відних проблем. Розширюються уявлення про зміст освіти і законо­мірності навчання, представлені нова класифікація його методів, таксономія стратегічних цілей уроку та інші дидактичні інновації. В особистісному вимірі розглядаються структура і зміст національ­ного виховання, моделі громадянської та валеологічної культур, си­стеми професійної орієнтації, трудового, екологічного, сімейного виховання тощо.

Виклад матеріалу здійснюється у різних формах: нарисів, роз­відок в історію питань, аналітико-публіцистичних роздумів, ознай­омлення зі світом цінностей психології та вчительської практики, сполучення образного і проблемного бачення педагогічних явищ і процесів та ін.

Для студентів (майбутніх педагогів) і викладачів ВНЗ. Буде ко­рисним учителям, батькам, широкому колу зацікавлених читачів.

Нарисна геометрія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко, М. Ф. Євстіфеєв, С. М. Ковальов, О. В. Кащенко ; за ред. В. Є. Михайленка ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 3-є вид., перер. – К. : Слово, 2013. – 304 с. – Гриф МОН України (лист №1/11–4306 від 26.12.2002 р.). – ISBN 978-966-194-144-0.

Підручник містить теоретичні положення з усіх розділів курсу нарисної геометрії: ортогональні та аксонометричні проекції, про­екції з числовими позначками, тіні, перспектива.У третьому виданні (1-ше вид. – 1993 р.) зроблено акцент на аналітичному супроводі геометричних залежностей, що не дублює аналітичну геометрію, а показує єдність різних геометричних методів. Такий виклад матеріалу сприятиме опануванню знаннями і навич­ками з комп’ютерної графіки. Синтетичний та аналітичний методи об’єднує параметричний аналіз, який дає змогу подати конструк­тивні методи нарисної геометри як аналітичні залежності між пара­метрами геометричних фігур. Програмування геометричних задач мовою БЕЙСІК замінено програмуванням їх найпоширенішою мо­вою AutoCAD. Наведено також концептуальні можливості та основні характеристики пакета ArchiCAD 7.0. Майже всі розділи доповнено новим матеріалом.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога [Текст] : монографія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко, А. Р. Зимянський та ін. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 331 с. – ISBN 978-966-384-316-2.

Викладаються результати теоретико-методологічного та експериментального вивчення проблеми особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів, обґрунтовано модель та програму особистісно-професійного розвитку студентів-педагогів, з’ясовано особливості розвитку професійної ідентичності, стратегії та моделі їх професіоналізації, становлення саморегулятивної здатності, аналізуються особливості застосування тренінгової технології в активізації особистісно-професійного розвитку, розглядаються конкретні методики тренінгу з розвитку ціннісно-професійної сфери та професійної самоідентифікації.

Для викладачів психології, педагогіки та методики, аспірантів, магістрів, практичних педагогів та психологів, студентів-педагогів.

Психологія та педагогіка [Текст] : підруч. {для студ. ВНЗ] / С. Д. Максименко, М. Б. Євтух, Я. В. Цехмістер та ін. ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; МОНМС України. – К. : Слово, 2014. – 584 с. : табл. – бібліогр.: с. 573-574. – Гриф МОН України (лист №1/11–3118 від 06.03.2012 р.). – ISBN 978-966-194-177-8.

У підручнику викладено основи нормативного курсу «Ос­нови психології. Основи педагогіки», розкрито загальні питан­ня психології та педагогіки. Подано блок процедур, які забез­печують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається цей курс.

Скребець, Василь Олексійович.

Екологічна психологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Скребець, І. І. Шлімакова. – К. : Слово, 2014. – 456 с. – Гриф МОН України (лист №1/11–1748 від 05.02.2014 р.). – ISBN 978-966-194-180-8.

Підручник вперше в Україні презентує сучасні наукові знання нової прикладної галузі психології – екологічної психології. Роз­криваються методологічні основи, базові поняття, феноменологія і зміст, форми прояву екопсихологічних явищ у теоретичному плані, обговорюються основні положення в організації практичних і семі­нарських занять у вищій школі та науково-дослідницькій роботі сту­дентів. Відповідно з цим підручник структурований: теоретичні основи екологічної психології, екопсихологічний практикум, екопсихологічний діагностичний інструментарій.

Якщо врахувати, що кожна тема з основ екологічної психології закінчується тестовим блоком перевірки засвоєних знань, а частина екопсихологічного практикуму ретельно задає аудиторну, позааудиторну самостійну роботу студента з навчальним матеріалом, то підручник у цілому можна використовувати як у навчальному про­цесі денної форми, так і в індивідуальному, екстернатному чи дис­танційному навчанні.

Для студентів вищих навчальних закладів психологічних і непсихологічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться проблемами.

Підготувала: Нищак М. Я.