Нові надходження за листопад 2014 року


Білоус, Петро Васильович.

Теорія літератури [Текст] : навч. посіб. / П. В. Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 328 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист № 1/11-11128 від 09.07.2013 р.). – ISBN 978-617-572-071-4.

Теорія літератури як філософія художньої словесності задає системне бачення джерел, природи й естетичної сутності літератури, її місця в системі естетичних явищ, специфіки родових і видових форм твору і тексту, особливо­стей самовираження автора. Завдяки цьому набуває цілісності розуміння її істо­ричного розвитку і сучасних тенденцій. Усе це становить концептуальну основу пропонованого навчального посібника, в якому завдяки синтезу історичних знань, новітніх теорій, узагальненню світового і вітчизняного літературного досвіду висвітлено необхідні для повноцінного засвоєння курсу положення. Заглиблення в методологію літературознавства і теорію інтерпретації літератур­ного твору сприятиме формуванню навичок самостійної дослідницької практики.Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться теорією словесного мистецтва, досліджує літературні явища, дбає про розвиток своєї літературознавчої компетентності.

Білоус, Петро Васильович.
Тяжіння Святої Землі : українська паломницька проза [Текст] : монографія / П. В. Білоус. – К. : Академвидав, 2013. – 208 с. – (Монограф). – ISBN 978-617-572-074-5.

Паломницький жанр активно розвивався у давньому вітчизня­ному письменстві впродовж семи (XII–XVIII) століть. Типологічно він об’єднав самобутні описи подорожей до Єрусалима (Святої Землі), його місцевостей і святинь, цінні для християнської душі і цікаві для кожної допитливої людини. Різноманітні аспекти цієї проблеми – історична зумовленість паломництва, найвидатніші паломники та їх твори, зміст і стильові особливості ходінь – досліджено в пропонова­ній монографії.Для літературознавців, істориків, релігієзнавців, культурологів і всіх, кого цікавить паломницький жанр як неперебутній феномен дав­ньої української словесності.

Бурий, Андрій Романович.
Культура XVIII – XX століть [Текст] : підручник [для студ. ВНЗ] / А. Р. Бурий ; [відп. за вип. Н. В. Скотна] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 1164 с. : іл. – ISBN 978-966-384-288-2.

Пропонований курс укладено відповідно до програми нормативної дисципліни «Культура ХУІІІ–ХІХ століття» для підготовки бакалаврів напряму 6.020301 «Філософія».Видання містить розлогу інформацію про розвиток культури в Англії, Франції, Німеччині, Італії, Росії, США у XVIII ст. Виклад історії світової культури XIX ст. здійснено за принципом аналізу становлення й провідних здобутків різних напрямів художнього життя. У окремих розділах проаналізовано найважливіші здобутки культури країн Латинської Америки. Китаю, Японії та Індії у ХУІІІ-ХІХ століттях.Підручник може бути використаний фахівцями усіх спеціальностей для поглибленого вивчення історії світової культури.

Драч, Іван Федорович.

Криниця для спраглих [Текст] : кіносценарії, вірші, інтерв’ю та статті на тему кіно / І. Ф. Драч ; [передм. Ю. Іллєнка ; упорядкув, прим., комент., фільмогр. і післям. С. Тримбача]. – К. : Мистецтво, 2010. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-577-064-0.

Читачам пропонуються дев’ять сценаріїв і кіноповістей видатного поета і кінодраматурга Івана Федоровича Драча. За більшістю з них знято повнометражні фільми, визнані знаковими сторінками вітчизняного кіне­матографа. У виданні вміщено також поезію Івана Драча, примітки, коментарі, рецензії та спогади українських діячів культури, інтерв’ю і статті самого автора.
Книга дасть можливість поцінувати одну зі сторінок творчості Івана Драча та побачити еволюцію україн­ського кіномистецтва протягом останніх десятиліть.

Іванишин, Петро Васильович.
Українське літературознавство постколоніального періоду [Текст] : монографія / П. В. Іванишин. – К. : Академія, 2014. – 192 с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-443-7.

Порубіжжя тисячоліть дало українському літературо­знавству небувалу енергію для світоглядних трансформацій та урізноманітнення дослідницьких методологій, що сприя­ло подоланню моністичного погляду на світ художнього слова і творчість письменників. У цьому часі на літературо­знавчу арену вийшло багато цікавих особистостей з оригі­нальними евристичними почерками. У складному сплетін­ні різноспрямованих тенденцій непоодинокими були диску­сійні збурення і паралітературознавчі явища. Такою постає в монографії панорама постколоніального літературознав­чого життя в Україні, осмислюючи яку автор зберігає вір­ність раніше продекларованим світоглядним засадам.
Адресована дослідникам літературного процесу, викладачам і студентам філологічних спеціальностей, усім, хто цікавиться явищами сучасного літературознавчого життя.

Ільницький, Микола.

Знаки доби і грані таланту [Текст] : [літературнозн. статті] / М. Ільницький ; [відп. за вип. В. Й. Соловйова]. – К. : Кліо, 2014. – 432 с. – ISBN 978-617-7023-17-2.

Книжка літературознавчих статей Миколи Ільницького охоплює тенденції розвитку української літератури у вертикальному та горизонтальному вимірах: перепрочитання явищ класики та першопрочитання фактів сучасного літературного процесу.Автор простежує динаміку стильових тенденцій, вводить у науковий обіг маловідомі імена, роздумує над проблемами зв’язку літератури і фольклору.

Видання розраховане на науковців, студентів і аспірантів та широке коло читачів, які цікавляться проблемами розвитку українського художнього слова у національному та загальноєвропейському контекстах.

Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання [Текст] : зб. статей. Вип. 8 / [ред.-упоряд. : С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, муз.-пед. ф-т. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 214 с.

Збірник містить наукові матеріали Восьмого всеукраїнського науково- практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених, який відбувся 10 квітня 2014 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, та статті окремих викладачів музично-педагогічного факультету ДДПУ ім І. Франка за підсумками наукової роботи 2013 – 2014 н.р. Присвячений проблемам історії, теорії та практики музично-естетичного виховання в Україні та за кордоном і адресований фахівцям у галузях музичної педагогіки, музичної психології, методики музичного виховання, студентам вищих і середніх музичних навчальних закладів.

Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. [Текст] : у 3 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 1 / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, Т. В. Бикова ; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2013. – 602 с. – Гриф МОН України (лист № 1/11-3149 від 06.03.2012 р.). – ISBN 978-617-572-065-3.

На порубіжжі XIX–XX ст. українська література, зазнаючи глибоких вну­трішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та невдовзі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих деформа­цій. Саме на цьому драматичному періоді (10–40-ві роки XX ст.) зосереджений перший том навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової.Для студентів вищих навчальних закладів. Буде цікавий усім, хто прагне глибше осягнути надбання українського письменства першої половини XX ст.

Клочек, Григорій Дмитрович.

Поетика візуальності Тараса Шевченка [Текст] : монографія / Г. Д. Клочек. – К. : Академвидав, 2013. – 256 с. – (Монограф). – ISBN 978-617-572-072-1.

У монографії проаналізовано мистецтво живописан­ня словом Т. Шевченка як потужне джерело енергії худож­нього впливу його поезії. Для розкриття притаманних їй засобів візуалізації використано потенціал рецептивної поетики, головний методологічний принцип якої полягає в моделюванні за допомогою психологічного інструмента­рію процесу сприймання художніх текстів. Застосований при цьому «кінематографічний» код відкрив феномен «кіномови» Т. Шевченка, сприяв розпізнаванню чинників естетичного впливу його лірики. Інноваційні дослідницькі технології, монографічний аналіз у режимі «прочитання під мікроскопом» допомогли побачити художню доскона­лість поезії Т. Шевченка, здійснити новітню інтерпретацію смислів, якими вона наснажена.Прислужиться теоретикам, історикам літератури, учителям-словесникам, а також усім, хто любить Шевченкове слово і прагне глибше його зрозуміти.

Ковалів, Юрій Антонович.

Історія української літератури : кінець XIX – поч. XXI ст. [Текст] : у 10 т. : підручник. Т. 2. У пошуках іманентного сенсу / Ю. А. Ковалів. – К. : Академія, 2013. – 624 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (Лист № 1/11-12966 від 08.08.2012 р.). – ISBN 978-966-580-421-5.

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення.Другий том – «У пошуках іманентного сенсу» – завершує дослідження передмодерністських і ранніх модерністських явищ національного письменства.

Круцевич, Тетяна Юріївна.

Історія розвитку фізичної рекреації [Текст] : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. – К. : Академвидав, 2013. – 160 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист № 1/11-6350 від 01.04.2013 р.). – ISBN 978-617-572-070-7.

Культура відновлення фізичних та емоційних сил так само важлива, як і вміння ефективно працювати. На сучасному етапі – з посиленням різноманітних тисків на людину – цей аспект жит­тєдіяльності набуває особливої значущості. За таких обставин важливе значення має раціональний вибір форм рекреаційної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей, умов і спо­собу життя, специфіки соціокультурного середовища і доступних можливостей. Сприятиме в цьому матеріал навчального посібника, в якому розкрито сутність і наукові основи фізичної рекреації, її розвиток від давнини до сьогодення та специфіку в сучасному гло­бальному світі.Для студентів вищих навчальних закладів. Корисним буде всім, хто займається професійно чи цікавиться проблематикою збе­реження і розвитку потенціалу людини.

Марко, В. П.

Аналіз художнього твору [Текст] : навч. посіб. / В. П. Марко. – К. : Академвидав, 2013. – 280 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист № 1/11-7643 від 25.04.2013 р.). – ISBN 978-617-572-067-7.

Аналіз (розкодування) художнього твору – мистецтво, яке ґрунтується на теоретичних знаннях і художньому смаку особисто­сті, її вмінні бачити, чути і розуміти текст. Він – завжди специфіч­на праця, в якій дивно поєднуються раціональне і чуттєве, глибоко особистісне та актуальне для певного часу і конкретних спільнот. Цей концепт організовує теоретичний і прикладний матеріал на­вчального посібника, в якому розкрито сутність, принципи, цілі та загальні прийоми аналізу твору як феномену літератури в її жанро­во-стильовому багатоманітті. Особливу цінність становлять кон­кретні аналітичні  розвідки.Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям, філологічно зорієнтованим учням загальноосвітніх на­вчальних закладів і всім зацікавленим робити власні відкриття у світі художнього слова.

Оршанський, Леонід Володимирович.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності [Текст] : монографія / Л. В. Оршанський ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 186 с. – ISBN 978-966-384-323-0.

У монографії на основі проведених досліджень і багаторічного педаго­гічного досвіду розглядаються методологічні, наукові, організаційні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності.Аналізуються теоретичні аспекти системи підготовки вчителів технологій та педагогічні умови навчання, виховання і творчого розвитку студентів у процесі творчої художньо-трудової діяльності. Пропонується зміст художньо-трудової підготовки та технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій, які ґрунтуються на наукових засадах художньої і технологічної освіти, розроблені на інтегративній міждисциплінарній основі та передбачають реалізацію за кредитно-трансферною системою навчання.Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів педагогічних ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл, магістрів та аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами художньо-трудової підготовки та формування творчої особистості майбутнього педагога.

Рудишин, Сергій Дмитрович.

Основи біогеохімії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Рудишин. – К. : Академія, 2013. – 248 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист № 1/11-20014 від 25.12.2012 р.). – ISBN 978-966-580-423-9.

Перехід суспільства XXI ст. до збалансованого розвитку потребує наукового забезпечення з позицій біогеохімії, яка мето­дологічно формує вектор усіх сучасних екологічних та природо­охоронних заходів – збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. У пропонованому навчальному посібнику розгляну­то теоретичні і прикладні аспекти цієї науки, хімічний склад живих організмів, участь живої речовини і продуктів її розкладу в процесах міграції, розподілу, розсіювання та накопичення хіміч­них елементів у біосфері, основні біогеохімічні закони, принципи, теорії і категорії, біогеохімічні колообіги біогенних елементів, закономірності міграції радіонуклідів та пестицидів, принципи біогеохімічного районування ландшафтів, причини деградаційних процесів екосистем України, особливості біогеохімічних про­цесів в умовах техногенезу, методологію подолання екологічної кризи.Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться питаннями біогеохімії та геохімічної екології.

Сологор, Катерина Андріївна.

Основи зоогеографії [Текст] : навч. посіб. / К. А. Сологор, Я. А. Омельковець. – К. : Академія, 2013. – 224 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України (лист № 1/11-2480 від 29.03.2010 р.). – ISBN 978-966-580-425-3.

Зоогеографія досліджує особливості і закономірності поширен­ня тварин у біосфері, зоогеографічне районування, а також вплив на ці процеси чинників зовнішнього середовища. Сукупність фунда­ментальних і актуальних для нинішнього часу знань про основні засади зоогеографії, зоогеографічне районування суші, Світового океану, континентальних водойм і територій України містить про­понований навчальний посібник.Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислу­житься фахівцям-практикам і всім, хто цікавиться особливостями розселення тварин у біосфері.

Підготувала: Нищак М. Я.